Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  linguistic contacts
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper attempts to show aspects of bilingualism as investigated in the new light of such phenomena as code switching, interference, and errors. A bilingual is no longer seen as a sum of two monolinguals, but rather as a person with a varied linguistic and cultural repertoire which he or she can use, depending on the situation. Researchers such as Swiss linguist Bernard Py have shown the relationship between a language learner and a stabilized bilingual. The example of acquisition of Polish outside Poland – in France, in Switzerland, in an institution as L2, or within a Polish family – very accurately confirms the general processes that recur in different time periods and in the contact of Polish with different languages. The richness of Polish research attests to this. In the area of language pedagogy, the notion of error and the status of error evaluation have changed dramatically: error is now considered an integral part of the acquisition of a foreign language, and error evaluation requires a multifaceted analysis.
PL
Artykuł traktuje o pochodzeniu dwóch powszechnie używanych we współczesnej polszczyźnie nazw psianki podłużnej (Solanum melongena): „bakłażan” i „oberżyna”. Szczegółowe zbadanie historii obydwu określeń w szeroko zarysowanym kontekście innych języków europejskich pozwala wyjaśnić, dlaczego są one synonimiczne.
EN
The article deals with the origin of two names of the eggplant (Solanum melongena), commonly used in contemporary Polish: "bakłażan" and "oberżyna". A detailed study of the history of both terms in the wider context of other European languages allows for the explanation as to why they are synonymous.
EN
Cities and towns play a significant role in shaping language situation in countries and regions. In cities and towns two language mechanisms are working: diversification and simplification of language situation. Diversification results from immigration to cities (towns), simplification – from contacts of peoples inside the city (town). In extreme cases of rapid inflow of peoples of various languages to the city (town) difficulties in mutual communication of inhabitants can emerge (“Babel tower effect”). In the 19th century such a situation was in Lodz and Bialystok. Simplification of the language situation in a city (town) runs through the stage of common language and bi-lingualism of a part of the population. An important issue is which language becomes the common, and consequently, the only language, of the city (town). It depends on numerical, economic and political strength of ethno-linguistic groups in the city (town), on prestige of individual languages and, in contemporary world, on language policy of a given country or region. Different socio-professional characteristics of urban and rural populations often make that from the ethno-linguistic point of view cities (towns) differ from their rural hinterland. City (town) and its hinterland are in contact which leads to a change of the language situation – to an “absorption” of the city (town) by the hinterland or to expansion of language of the city (town) and assimilation of the hinterland by the city (town), or to equilibrium and tensions over the language between the city (town) and its hinterland (as nowadays in Brussels). Cities (towns) by forming a network of contacts create favourable conditions for expansion of the most important language in a given country (or empire), which in modern times (the 19th and 20th centuries) was used for cultural and linguistic homogenisation of populations in the process of building nation states.
PL
Miasta odgrywają istotną rolę w kształtowaniu sytuacji językowej państw i regionów. W miastach działają dwa mechanizmy językowe: różnicowania i ujednolicania sytuacji językowej. Różnicowanie wynika z imigracji do miasta, ujednolicanie – z kontaktów ludności wewnątrz miasta. W skrajnych przypadkach szybkiego napływu do miasta ludności różnych języków może powstać trudność w komunikowaniu się ludności miasta (efekt „wieży Babel”). W XIX w. taka sytuacja była np. w Łodzi i Białymstoku. Ujednolicanie sytuacji językowej w mieście przebiega poprzez etap języka wspólnego i dwujęzyczności części mieszkańców. Ważnym zagadnieniem jest to, który język staje się językiem wspólnym miasta – zależy to od liczebności poszczególnych grup etniczno-językowych, ich siły ekonomicznej i politycznej, od prestiżu poszczególnych języków, a w czasach współczesnych od polityki językowej państwa lub regionu. Zróżnicowane cechy społeczno-zawodowe ludności miasta i wsi powodują, że często miasta odróżniają się sytuacją etniczną i językową od otaczających obszarów wiejskich. Miasto i obszary otaczające są w kontakcie prowadzącym do zmiany sytuacji językowej – językowego „wchłonięcia” miasta przez otoczenie lub ekspansji miasta i upodobnienia otoczenia do miasta albo równowagi i napięć na tle językowym między miastem a otoczeniem (jak obecnie w Brukseli). Miasta, tworząc sieć powiązań, sprzyjają ekspansji najważniejszego języka w danym państwie (imperium), co w czasach współczesnych było wykorzystywane do ujednolicania kulturowo-językowego w ramach budowy państw narodowych.
5
Content available remote Basque toponymy in the New World
58%
CS
Autoři zkoumají baskickou toponymii vyskytující se na mapách Spojených států, Kanady a Latinské Ameriky. Přibližně 50 místních jmen uváděných v článku bylo vybráno vzhledem k jejich jazykovo-kulturní, geografické, asociační a honorifikační hodnotě. Užitá metodologie zahrnuje historickou, jazykovou a sémiotickou analýzu, která ukazuje, že baskická toponymie představuje v čase a prostoru zcela jedinečný jev. Vzhledem k tomu, že mnoho moderních výzkumů (např. Loewen, Bakker, Igartua, Zabaltza) se soustřeďuje na dějiny baskičtiny, je nezbytné zkoumat baskický vliv na ostatní jazyky a kultury a baskickou toponymii analyzovat na základě jazykových kontaktů. Analýza baskické toponymie mimo původní baskické území odhaluje pozoruhodný historický vývoj baskičtiny a baskické komunity. V toponymickém dědictví Nového světa se nacházejí kupříkladu kalková toponyma, toponymické aluze a deantroponymická toponyma připomínající Basky. Baskická místní jména v Novém světě navíc obsahují jak vrstvu výrazů, které se shodují s lexikálními jednotkami, jež jsou jejich základem, tak odlišnou vrstvu, která byla transformována jazykovými kontakty s dominantními jazyky. Baskické toponymické aluze mohou být explicitní i implicitní; ve většině případů však jde o deantroponymická toponyma, která mohou být rozpoznána prostřednictvím baskických onomastických modelů příjmení. Systematizace baskické toponymie v Novém světě představuje tedy pro moderní onomastiku i obecnou/aplikovanou lingvistiku zajímavý a neobvyklý počin a zároveň východisko pro vytvoření typologie odrážející rozmanité typy baskického onomastického dědictví.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.