Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  active component
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Baihe Zhimu Tang (BZT) is a widely used traditional Chinese medicinal formula for the treatment of various diseases; however, its active components have remained unknown. In this study, high-performance liquid chromatography-electrospray ionization-mass spectrometry (HPLC-ESI-MS) methods were developed for the analysis of metabolic components of BZT. The HPLC experiments used a reversed-phase Shim-Pack VP-ODS C18 column with the column temperature at 35°C and a mobile phase system consisting of aqueous formic acid (0.05%, υ/υ) and acetonitrile using a gradient elution at the flow rate of 0.2 mL/min-1. The ESI-MS was operated with a single-quadrupole mass spectrometer in both negative and positive ion modes. After oral administration of extraction of BZT, the rat’s plasma, urine, and feces were also analyzed; 37 metabolic components including 23 original components and 14 transformative components of BZT were detected. The analysis of metabolic components in BZT by HPLC-ESI-MS methods could be a useful means of identifying the multi-components of BZT and understanding their possible metabolic mechanism of action in the body. The results also narrow the range of active compounds to be found in BZT, and pave the way for further pharmacology and active mechanism research.
EN
SimiaoYong'an decoction, a traditional Chinese medicine formula consisting of four herbs, has been widely used for the treatment of gangrene disease. However, its clinical application is restricted due to the lack of an effective quality control method that covers the main active compounds in the formula. In this study, a high-performance liquid chromatography with diode-array detection (HPLC–DAD) method was established for the simultaneous determination of 13 active compounds including harpagide, neochlorogenic acid, chlorogenic acid, cryptochlorogenic acid, ferulic acid, isochlorogenic acid B, isochlorogenic acid A, isochlorogenic acid C, angoroside C, harpagoside, cinnamic acid, glycyrrhizic acid, and ligustilide. Separation of these compounds was achieved using a Kromasil 100-5-C18 column with a gradient elution program consisting of acetonitrile and 0.4% phosphoric acid solution. The specificity, linearity, precision, repeatability, and accuracy tests were implemented to validate the method. The validated method was successfully applied for determination of 13 components from several finished batches of SimiaoYong'an decoction. The results demonstrated that the established method was accurate, reliable, and could be used as a suitable quality control method for the quantification of SimiaoYong'an decoction.
EN
An effective, reliable, and sensitive reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) with diode array detector (DAD) method was investigated for simultaneous determination of polydatin, isoquercitrin, resveratrol, and nicotiflorin in Tetrastigma hemsleyanum. The chromatographic separation of the four compounds was carried out on a Welchrom ODS column (4.6 mm × 250 mm, 5 μm) by gradient elution with phosphoric acid (H3PO4) aqueous solution (0.4%)–methanol as the mobile phase, at the temperature of 30 °C and a flow rate of 1.0 mL/min. The detection wavelength was set at 270 nm. Under optimum conditions, the baseline separation of these four compounds can be performed within 30 min. The developed method was validated in terms of detection limit, quantification limit, linearity, precision, and recovery tests. Eventually, the established HPLC–DAD method was successfully applied to the simultaneous determination of polydatin, isoquercitrin, resveratrol, and nicotiflorin in the extract of herb T. hemsleyanum.
4
Content available remote Oddziaływania tribochemiczne wybranych aktywnych komponentów środków smarowych
75%
PL
Właściwości przeciwzużyciowe wybranych dodatków triboaktywnych z grupy związków winylowych badano w styku skoncentrowanym (stal - stal). Węzeł tarcia smarowano kompozycjami zwierającymi 1% dodatku w n-heksadekanie, traktowanym jako model pasywnej bazy olejowej. Po przeprowadzeniu testów tribologicznych badano strukturę chemiczną warstwy wierzchniej śladów zużycia oraz zmiany składu chemicznego kompozycji smarowej. Stwierdzono, że w trakcie tarcia substancja aktywna jest wyczerpywana z kompozycji smarowej, a na roboczej powierzchni węzła tarcia powstają substancje organiczne o strukturze chemicznej odmiennej niż składniki kompozycji smarowej. Świadczy to o tym, że w wyniku tarcia substancja aktywna ulega konwersji chemicznej. Równolegle stwierdzono, że związki triboaktywne, w zależności od struktury molekularnej, mogą redukować zużycie elementów węzła tarcia lub te powodować wzrost zużycia względem modelowego środka smarowego. Wynika z tego, że obecność ugrupowania winylowego w cząsteczce dodatku jest warunkiem niewystarczającym do tworzenia stabilnych, tribopoli meryzacyjnych warstw antyzużyciowych w warunkach tarcia granicznego.
EN
Effect on the wear of five groups of unsaturated organic additives in n-hexadecane was investigated under boundary lubrication conditions. The wear tests were performed on a pin-on-disk machine with a steel-on--steel maiting elements. To analyse wear tracks FTIR and SEM/EDS surface analytical techniques were applied. Chemical changes of the bulk lubricant were tested using GC/FTIR analytical system. It was found that the unsaturated additives, depending on their chemistry, either can reduce the wear significantly or involve prowear action. It is proposed to account for these findings in terms of specific tribochemical reaction characteristic for different groups of the tested compounds.
PL
Surowiec roślinny zawiera wiele składników aktywnych wykorzystywanych w różnych gałęziach gospodarki. Ważnym zadaniem jest ich oddzielenie bez utraty cennych właściwości. W artykule omówiono różne metody ekstrakcji oraz rozpuszczalniki, które są stosowane do ich odzysku w zależności od oddzielanego związku lub grupy związków.
EN
Plant raw material contains a large amount of active components used in different types of production. lt is very im portant to separate these ingredients without Iosing their valuable features. In this dissertation, different methods of extraction are discussed, in tandem with a variety of solvents applied for the recovery of those compounds.
PL
Suplementy wspomagające odchudzanie należą do środków spożywczych, których celem jest m.in. uzupełnienie normalnej diety o substancje wykazujące efekt fizjologiczny, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, przeznaczonych do spożywania w małych odmierzonych ilościach jednostkowych. Do najczęściej stosowanych składników bioaktywnych w suplementach diety wspomagających odchudzanie należą: chrom, ekstrakt z zielonej herbaty, ekstrakt gorzkiej pomarańczy, L-karnityna, błonnik. Suplementy diety wprowadzane do obrotu muszą spełniać wymagania zawarte w Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 136, poz. 914 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety z dnia 9 października 2007r. (Dz.U. z 2007 r. nr 196, poz. 1425 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. 2015 poz. 29). W Polsce nadzór nad wprowadzaniem do obrotu handlowego suplementów diety dla osób odchudzających się sprawuje Główny Inspektorat Sanitarny, którego obowiązkiem jest m.in. rejestracja produktu, kontrola zgodności z wymaganiami prawa żywnościowego oraz badanie, czy suplement diety nie ma właściwości produktu leczniczego.
EN
Supplements supporting weight reduction are foodstuffs whose purpose is, among others, supplementing a normal diet with substances having a physiological effect, a form allowing for dosage, intended for consumption in small, measured unit. The most commonly used bioactive ingredients in dietary supplements supporting weigh reduction include: chromium, green tea extract, bitter orange extract, L-carnitine, fiber. Dietary supplements placed on the market must meet the requirements of the Act on Food Safety and Nutrition of August 25, 2006 (Journal of Laws of 2010 No. 136, item 914, as amended), Regulation of the Minister of Health on composition and labeling of dietary supplements dated 9 October 2007. (Journal of Laws of 2007 No. 196, item 1425, as amended) and the Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of 23 December 2014 on the labeling of particular types of foodstuffs (Journal of Laws of 2015, item. 29). In Poland, the supervision over the introduction of dietary supplements supporting weight reduction on the market is exercised by the Głowny Inspektorat Sanitarny, whose duty is, among others, product registration checking compliance with the requirements of food law and examining whether dietary supplement does not have the properties of the medicinal product.
PL
Przedstawiono nowy sposób rozkładu admitancji odbiornika na składową czynną i bierną w dziedzinie czasu. Opisany rozkład z dziedziny czasu można uzyskać dla transmisji z biegunami rzeczywistymi, zespolonymi i urojonymi. Rozkład admitancji indukuje rozkład prądu na składową czynną i bierną w dziedzinie czasu przy użyciu splotów cyklicznych.
EN
The paper presents a new method of decomposition of load admittance into active and reactive components in the time domain. Described decomposition in the time domain may be obtained for transmission with real, complex and imaginary poles. Decomposition of admittance implies decomposition of current into real and reactive components in time domain using cyclic convolutions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.