Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 65

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  klon
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Klony to jedne z najczęściej spotykanych w miastach drzew. Swoje walory ukazują niemalże przez cały rok. Wczesną wiosną pojawiają się wśród gałęzi oryginalne, miododajne, żółtozielone lub podbarwione purpurą kwiaty. Latem głęboki cień dają różnokształtne i różnokolorowe liście, przybierające jesienią ciepłe barwy. Zimą uwagę zwraca prążkowana, strzępiasta lub łuszcząca się jak u platanów (Platanus acerifolia) kora.
PL
Klony należą do wyjątkowo bogatej w gatunki oraz odmiany grupy drzew i z powodzeniem stosowane są w miastach Europy, Azji oraz Ameryki Północnej. W stanie naturalnym występuje ok. 150 gatunków klonów, z czego ponad połowa rośnie na terenie Chin. Wiele z nich ma oryginalny pokrój, ciekawą korę, atrakcyjne kwiaty i owoce, ale przede wszystkim rośliny te ceni się za dekoracyjne liście. Zwłaszcza teraz, jesienią, przyciągają uwagę spektakularnymi barwami w odcieniach czerwieni, purpury, pomarańczu i żółci.
PL
Klon czerwony Klon czerwony (Acer rubrum) należy do rodziny klonowatych (Aceraceae). Jest to drzewo o efektownie przebarwiających się jesienią liściach. W warunkach naturalnych występuje w Stanach Zjednoczonych, od północnych wybrzeży Nowego Brunszwiku, po wschodnią część stanu Minnesota i dalej . na południe przez stan Iowa do Teksasu i środkowej części Florydy.
4
Content available remote Biosorption of cationic dyes from aqueous solutions with maple leaves
80%
EN
Removal of cationic dyes, methylene blue and rhodamine B from aqueous solutions with biomass of maple leaves was investigated. Several commonly used isotherms were chosen to analyze the experimental results. Comparison of linear and non-linear methods of estimating the isotherm parameters was examined. Results show that the non-linear regression is more suitable method to determine isotherm parameters. The Redlich-Peterson model provides the best correlation with experimental data. Factors affecting biosorption such as contact time, pH, ionic strength and temperature were also evaluated.
PL
Sprawdzono skuteczność zastosowania liści klonu zwyczajnego w procesie usuwania barwników kationowych - błękitu metylenowego i rodaminy B, z roztworów wodnych. Wyniki eksperymentu opisano za pomocą kilku znanych izoterm. Parametry izoterm wyznaczono za pomocą regresji nieliniowej, wyniki porównano z danymi otrzymanymi z zastosowaniem regresji liniowej. Metoda regresji nieliniowej okazała się właściwsza w doborze parametrów izoterm. Punkty eksperymentalne najlepiej opisywał model Redlicha-Petersona. Sprawdzono wpływ parametrów procesowych, takich jak czas, pH, siła jonowa i temperatura na skuteczność biosorpcji.
5
80%
EN
Biosorption of Cu2+ ions from aqueous solutions with maple leaves biomass was investigated in function of initial pH, biomass concentration and temperature. The kinetics of biosorption was examined for various initial concentrations of Cu2+ (20, 50, 100 mg/dm3). Seven different isotherms were used to describe equilibrium data. Kinetic parameters were determined using four different kinetic equations. The desorption study of Cu2+ from biosorbent surface was carried out with four eluents.
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu biosorpcji jonów Cu2+ z roztworów wodnych z użyciem liści klonu jako sorbentu. Zbadano wpływ początkowego pH roztworu, temperatury, ilości użytej biomasy oraz początkowego stężenia jonów miedzi [20, 50, 100 mg/dm3] na przebieg procesu. Porównano siedem izoterm opisujących równowagę procesu, a parametry kinetyczne określono za pomocą czterech różnych równań kinetycznych. Do badania desorpcji Cu2+ z powierzchni biosorbentu użyto czterech różnych eluentów.
PL
Klon strzępiastokory (Acer griseum (Franch.) Pax) należy do rodziny klonowatych (Aceraceae). Jest u nas gatunkiem rzadko uprawianym, prawdopodobnie ze względu na wrażliwość na mrozy.
9
Content available remote Klonowe "pieczęcie" pod chlebem
60%
10
51%
EN
The paper presents the effect of yielding of the willow Salix viminalis, which is characterized by intense weight gain. Field studies were conducted in the experimental energy willow plantation in Brodła Forestry (Malopolska region of Poland). The effect of the addition of sewage sludge on the intensity of yielding was studied. Far greater increase was noted in the thickness of the shoots of the clones no. 1056, 1059 when using fertilization. In comparison with the unfertilized clones the increase was greater than 30%. The significance of the difference of growth was supported by the data. Among the five studied willow clones the best-yielding clone was identified (1056), which is the best for cultivation for energy purposes. It was used to establish a hypothetical one-hectare plantation of energy willow. An economic analysis was conducted for the plantation, the environmental effect was calculated and the social outcome was determined. Calculations show that the annual profit of willow cultivation is 843.78 zl. The economic effect is significant. An ecological analysis showed, that the biomass combustion process emits far fewer pollutants than coal: 8 times less carbon oxide and 6 times less sulfur dioxide. The total carbon dioxide emissions are zero. The environmental effect is significant. Cultivating willow promotes the production of energy from alternative sources, influences the growth of environmental awareness and enables local communities to create new value in the labor and services market.
PL
Wstęp: Staphylococcus aureus jest patogenem, który może wywoływać szerokie spektrum chorób od względnie łagodnych zakażeń skóry do zagrażających życiu chorób układowych. Badanie przeprowadzono w celu oceny klonalności meticylinoopornych izolatów S. aureus (MRSA) w wybranych polskich szpitalach. Materiał i metoda: Kolekcja szczepów składała się ze 183 meticylinoopornych izolatów S. aureus (MRSA) i 4 meticylinowrażliwych izolatów S. aureus (MSSA) z lat 2002-2005. Izolaty pochodziły z 29 szpitali. Oczyszczony całkowity DNA z izolatów był użyty w amplifiacji regionu X genu spa. Następnie, sekwencjonowano amplikony i określano typy spa. Wyniki: W wyniku przeprowadzonej analizy izolatów wykazano istnienie 30 typów spa. Dwoma najczęściej występującymi typami izolowanymi w ciągu okresu badania były t037 i t052. Typy te należały, odpowiednio, do tzw. klonów brazylijsko- -węgierskiego i iberyjskiego. W okresie 4 lat obserwacji stwierdzono zanik typu spa t052 (z 43% w 2002 do 0% w 2005). Równolegle z zanikiem typu spa t052, odsetek typu spa t037 zwiększył się z 26% w 2002 do 47% w 2005. Wnioski: Zmiany w częstości występowania izolatów t052 i t037 wskazują, że klon iberyjski, wykazujący w większości wrażliwość na ko-trimoksazol, został wyparty przez klon brazylijsko-węgierski wykazujący w większości oporność na ko-trimoksazol. Zmiany w strukturze populacji MRSA w szpitalach wytypowanych do badania obrazują dynamiczne zmiany w epidemiologii klonów, najprawdopodobniej związane z presją selekcyjną antybiotyków stosowanych w terapii zakażeń szpitalnych.
EN
Introduction: Staphylococcus aureus is a pathogen that can cause a wide spectrum of diseases from relatively mild skin infections to life-threatening systemic disease. The study was conducted to assess the clonality of methicillin-resistant isolates of S. aureus (MRSA) in selected Polish hospitals. Material and Methods: A collection of strains consisted of 183 methicillin-resistant isolates of S. aureus (MRSA) and 4 methicillin susceptible isolates of S. aureus (MSSA) from 2002-2005. Isolates came from 29 hospitals. Purifid total DNA of isolates was used to amplify the region X of the gene spa. Subsequently, the amplicons were sequenced and spa types determined. Results: The analysis of isolates demonstrated the existence of 30 types of spa. The two most common types isolated during the study period were t037 and t052. These types belonged, respectively, to the so-called Brazilian-Hungarian and Iberian clones. During 4 years of observation period, the loss of spa type t052 was observed (from 43% in 2002 to 0% in 2005). In parallel with the disappearance of a spa type t052, a spa t037 percentage increased from 26% in 2002 to 47% in 2005. Conclusions: The changes in the frequency of occurrence of t052 and t037 isolates show that the Iberian clone, mostly showing susceptibility to cotrimoxazole, was supplanted by the Brazilian/Hungarian clone, mostly showing resistance to cotrimoxazole. The alterations in the structure of the MRSA population in the hospitals selected for the study represent dynamic changes in the epidemiology of clones, most probably related to the selection pressure of antibiotics used in the therapy of hospital infections.
PL
Wśród drzew nadających się do nasadzeń w miastach ważną i dużą grupę stanowią klony. Są one szczególnie dekoracyjne jesienią, kiedy ich liście przybierają intensywnie żółte lub złotawe zabarwienie.
PL
Celem pracy była ocena plonowania 10 odmian i klonów wierzby w drugiej 4-letniej rotacji uprawianych na glebie lekkiej w warunkach gospodarki wodnej opadoworetencyjnej przy zróżnicowanym zagęszczeniu zrzezów podczas sadzenia (15020, 22134 i 33200 szt.·ha-1). Doświadczenie składało się z okresu przygotowawczego (2007 rok) oraz dwóch 4-letnich okresów odrastania pędów (2008-2011 i 2012- 2015). W ramach gęstości sadzenia rozlosowano siedem odmian (Start, Sprint, Turbo, Ekotur, Olof, Jorr i Tordis) oraz trzy klony wierzby wiciowej (1047, 1054 i 1047D). W drugiej 4-letniej rotacji wpływ gęstości sadzenia w odniesieniu do efektu przeciętnego oraz interakcji gęstości sadzenia z częstotliwością koszenia oraz z odmianami na plon świeżej i suchej masy pędów oraz na zawartość suchej masy w pędach był nieistotny. Odmiany wierzby różniły się plennością. Najwyższe plony uzyskano przy uprawie odmian Ekotur i Tordis (przeciętnie 15,60 Mg·ha-1·rok-1 s.m., niższe – przy odmianie Olof (5,63 Mg·ha-1·rok-1 s.m.), bardzo niskie – u odmian i klonów: 1047, 1054, 1047D, Sprint, Turbo i Jorr (przeciętnie 2,49 Mg·ha-1·rok-1 s.m.), a najniższe - u odmiany Start (0,38 Mg·ha-1·rok-1 s.m.). Dwukrotne koszenie w pierwszej 4-letniej rotacji zmniejszyło plon suchej masy pędów w drugiej 4-letniej rotacji przeciętnie 2,7-krotnie u 10 genotypów, a u odmiany Ekotur 2-krotnie.
EN
The aim of the study was to evaluate the yield of 10 varieties and clones of willow in the second 4-year rotation, cultivated on light soil under rainfall water-retention conditions, at various density of cuttings planting (15,020, 22,134 and 33,200 pieces per hectare). The experiment consisted of a preparatory period (year 2007) and two 4-year periods of shoots regrowth (2008-2011 and 2012-2015). Seven varieties (Start, Sprint, Turbo, Ekotur, Olof, Jorr and Tordis) and three clones (1047, 1054 and 1047D) were drawn within densities of planting. During the second 4-year rotation impact of planting density with respect to the average effect and to the interaction of density of planting with the cutting frequency and varieties on the yield of fresh and dry mass of shoots and the content of dry matter in the shoots was insignificant. Willow varieties differed in fertility. The highest yields were obtained during cultivation of Ekotur and Tordis varities (on average 15.60 Mg·ha-1·yr-1 of dry matter), lower for Olof variety (5.63 Mg·ha-1·yr-1 of dry matter), very low – for 1047, 1054, 1047D clones and Sprint, Turbo and Jorre varieties (an average of 2.49 Mg·ha-1·yr-1 of dry matter), and the lowest for Start variety (0.38 Mg·ha-1·yr-1 of dry matter). Double mowing during the first 4-years rotation decreased yield of dry mass of shoots during of the second 4-year rotation 2.7 times on the average for 10 genotypes and 2 times for Ekotur variety.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.