Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 107

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zmienność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Modele zmienności w kalkulacjach Value at Risk ocena i dobór modelu
100%
PL
Wykorzystanie modeli wartości zagrożonej (VaR) w praktyce zarządzania finansowego stale rośnie, ze względu na użyteczność odnośnie pomiaru ryzyka finansowego oraz wykorzystania VaR do ustanawiania limitów kapitałowych, płynności, czy zabezpieczeń. Obecne warunki rynkowe cechuje znaczna zmienność parametrów, które determinują wartości wyliczanych modelami VaR wyników. Z definicji VaR wynika, że kluczowe znaczenie dla poprawności wyników modeli VaR ma dobór modeli zmienności. Artykuł opisuje i ocenia cztery modele zmienności: odchylenie standardowe, prostą kwadratową średnią ruchomą, model zmienności GARCH oraz model EWMA. Szczególna uwaga została poświęcona konstrukcji miar zmienności oraz zachowaniu modeli zmienności, tzn. odwzorowywaniu zmian empirycznych przez modele zmienności. Analizy obrazują, że znaczenie ma nie tylko dobór modelu zmienności ale również jego kalibracja, tzn. odpowiednie dobranie okresu, z którego wyprowadzana jest zmienność. W konkluzji stwierdzono, że modele VaR zapewniają dostateczny poziom precyzji szacunków ryzyka, pod warunkiem, że wykorzystywane są właściwie skalibrowane modele zmienności w określonym kontekście zarządzania.
2
Content available Edukacja w warunkach zmian cywilizacyjnych
100%
PL
Zmiana jest obecnie jednym z najczęściej używanych terminów, za pomocą którego próbuje się opisywać, charakteryzować, analizować czy wyjaśniać szereg zjawisk, jakie dokonują się we współczesnym świecie. Jednym ze sposobów ułatwiających człowiekowi odnajdywanie się w tej skomplikowanej współczesności jest edukacja. To edukacja stwarza szanse zrozumienia świata, który nas otacza, zmian, jakie w nim zachodzą, ale także zmian, jakie dokonują się w nas samych, jako członkach określonych grup zawodowych, społecznych, określonych narodów, jako mieszkańcach „globalnej wioski”, ale także jako w pełni autonomicznych jednostkach. Dotyczy to zarówno edukacji dzieci i młodzieży, jak i edukacji osób dorosłych będących w okresie aktywności zawodowej, a także w tzw. trzecim wieku. dotyczy to edukacji szkolnej, ale też pozaszkolnej, ogólnej i zawodowej, realizowanej w specjalnie do tego celu powołanych instytucjach, ale także w sposób samodzielny. Uznając nieuniknioność zmian, w niniejszym artykule zaakcentowano rolę edukacji w przygotowaniu jednostki do życia i pracy w świecie zmiany.
PL
Zmienność występująca w systemach produkcyjnych jest jednym z podstawowych przyczyn problemów produkcyjnych. Przez lata wypracowano szereg metod i narzędzi eliminacji zmienności, wśród których poczesne miejsce zajmują narzędzia statystyczne. Jednym z nich jest planowanie eksperymentów (DOE - Design of Experiments). Artykuł prezentuje mało znaną w Polsce metodykę redukcji i eliminacji zmienności w systemach produkcyjnych, jakąjest planowanie eksperymentów według podejścia Shainina.
EN
Variability which occurs in manufacturing systems is one of main sources of production problems. Many tools and methods of variability reduction were worked out over years, within which statistical tools played vital role. One of most powerful statistical tool is design of experiment (DOE). This article presents Shainin's approach to design of experiments - methodology of variability reduction and elimination which is little-known in Poland.
4
88%
PL
Rosnąca liczba przedsiębiorstw posiadających certyfikat zgodnie z wymaganiami wg dowolnego modelu ISO lub systemami charakterystycznymi dla danej gałęzi przemysłu potwierdza celowość podjętych badań. Zalecenia określające konieczność przekształcenia istniejących systemów zapewnienia jakości na zgodność z wymaganiami zarządzania jakością doprowadziły do powstania populacji jednostek gospodarczych oczekujących na wzorce lub minimalizację kosztów związanych z tym badań i oceny. Sprostanie tym problemom stanowi zasadniczą treść niniejszego artykułu. Zagadnienia wymagające wyjaśnienia dotyczą zasadniczych obszarów eksploatacji, wśród których wyróżniamy użytkowanie i obsługę, a także zarządzanie i zasilanie. Prezentacja parametrów warunkujących obszar eksploatacji wymaga stałych badań i symulacji. Charakterystycznym efektem ukazującym relacje podczas eksploatacji systemu zapewnienia i zarządzania jakością jest model powtarzalności wytworów i wiarygodności firmy. Prezentowane modele stanowią podstawę dla wskazania niezbędnych zapisów podczas auditów kontrolnych oraz w procesie ciągłego doskonalenia i samooceny.
EN
An increasing number of companies certified according to the demands of any ISO model or systems characteristic of a particular branch of industry confirms the propriety of the undertaken research. The recommendations determining the necessity of transforming the exiting quality assurance systems according to the demands of the quality management have resulted in creating a population of economic units awaiting standards or minimising the research costs and its estimation. The core of this article is to come up to these problems. The problems requiring explanation apply to the fundamental areas of exploitation including usage and service, as well as management and support. Presenting the parameters conditioning the area of exploitation requires permanent research and simulations. The characteristic effect showing the relations during the quality assurance and management system exploitation is the model of products’ repeatability and credibility of the company. The presented models form the basis for the indication of the essential records during the control audits and in the process of continuous improvement and self-assessment.
5
75%
EN
This paper shows advantages of using price range in volatility modeling and forecasting. It is known that price range, defined as a difference between the logarithms of the highest and the lowest price of an asset, is a useful volatility approximation. In this paper three different range-based models are compared with commonly used residual-based GARCH model in terms of goodness of fit and forecasting accuracy. Each model is estimated on daily data covering six currency pairs quoted to PLN. Despite being equally simple as residual-based GARCH model, range-based models generally perform better. Forecasts generated by range-based models are more precise, moreover they seems to better capture volatility clustering phenomenon.
IT
Negli ultimi anni sono apparse due concezioni della trasmissione del canto gregoriano: 1. „tradizionale" - il canto gregoriano e stato trasmesso attraverso la tradizione scritta dai tempi di Carlo Magno (D. Hughes, K. Levy); 2. „moderna" - il canto gregoriano e stato trasmesso attraverso la tradizione puramente orale invece i libri liturgici con la scrittura musicale comprendono solo „gli esempi" degli esecuzioni di brani musicali (L. Treitler, P. Cutter, H. Hucke). La concezione moderna e basata sull'instabilita della trasmissione del canto romano (ROM). Invece l'articolo ci fa vedere chiaramente la stabilita della tradizione di ROM.
PL
Badania doświadczalne wydłużalności rur polipropylenowych stabilizowanych warstwą aluminiową wykazały, że ich rozszerzalność liniowa jest zmienna. Jest ona zależna od średnicy rury, jak również od geometrii aluminiowej warstwy wzmacniającej, szczególnie od wielkości otworów perforacji w tej warstwie i ich rozmieszczenia. Zauważono także, rozbieżności w zmienności współczynnika wydłużalności liniowej w procesach podgrzewania i chłodzenia w zakresie temperatury ich pracy od 20 do 80 °C, co świadczy o histerezie tego zjawiska.
EN
Experimental examinations of polypropylene pipes stabilised with aluminium layer have shown the variability of their linear extension. It is dependent on pipę diameter and on the geometry of the strengthening aluminium layer. Particularly, the size of perforation holes and their spacing in the layer is essential. A discrepancy of the variability of linear expansion coefficient has been noticed in heating and cooling processes within temperature range of 20 up to 80 Deg. C. This shows a hysteresis of the phenomenon.
PL
Warunki fizycznogeograficzne w górach nie sprzyjają rozwijaniu się obszarów podmokłych, dlatego też Wielkie Torfowisko Batorowskie jest stosunkowo niewielkim obiektem położonym w polskiej części Gór Stołowych, zbudowanych głównie z piaskowców i margli kredowych. Torfowisko zajmuje obszar ok. 35 ha i znajduje się na lekko pochylonym stoku, o spadku w kierunku północnym. Jest to obiekt o charakterze młaki, w którego spągu stwierdzono zwietrzelinę marglistą oraz liczne uskoki i spękania tektoniczne, które były podstawową przyczyną powstania niecki akumulacyjnej torfowiska. Najwyższy punkt torfowiska znajduje się na wysokości 719 m n.p.m., natomiast najniższy na 708 m n.p.m. Celem badań opisywanych w niniejszej pracy było określenie czasowej i przestrzennej zmienności fizycznych i geochemicznych cech Wielkiego Torfowiska Batorowskiego. Prace badawcze i pomiarowe przeprowadzono w 1999 r. Ich wyniki wskazują na mezo- i oligotroficzne warunki siedliskowe, co jest charakterystyczne dla torfowisk, których osady są mało zasobne w składniki odżywcze. Zmienność przestrzenna fizycznych i geochemicznych cech torfowiska jest ściśle powiązana z warunkami hydrogeologicznymi. Wody podziemne zasilające Wielkie Torfowisko Batorowskie wpływają na jakość wód torfowych. Siedlisko, stosunkowo bogatsze w składniki odżywcze, zajmuje jedynie niewielki obszar torfowiska, na jego zachodnich obrzeżach, zasilany wodami podziemnymi krążącymi w marglach kredowych. Pozostała część torfowiska pozostaje pod wpływem wód wypływających z ubogich w składniki odżywcze piaskowców. Jest to jedna z głównych przyczyn powodujących mezo- i oligotroficzne środowisko torfowiska. Jeśli chodzi o zmienność czasową, jedynie temperatura wody wykazuje zróżnicowanie sezonowe. Inne elementy, takie jak pH, przewodność elektryczna wody oraz zawartość tlenu rozpuszczonego pozostają na podobnym poziomie.
EN
Mountain landscape is not suitable for peatland development. Wielkie Torfowisko Batorowskie is a rather small peatland in Stołowe Mountains (South-West part of Poland) mainly built of marls and sandstones. The peatland area covers 35 ha and may be classified as a bog-spring situated on a mountain slope, with marl in bedrock, which surface inclines to North direction. Its highest point lies on 719 m a.s.l. and the lowest one on 708 m a.s.l. The sediment basin was formed due to land collapsing on the lines of faults. The aim of the investigation was to establish temporal and spatial variability of physical and geochemical properties of the peatland. Research sampling and measurements were conducted during the year of 1999. Results of investigations indicate meso and ombrotrophic conditions with rather low content of nutrients in peat deposits what is very characteristic for this kind of peatlands. Spatial variability of physical and geochemical peatland properties is strictly connected with hydrogeological conditions. Groundwater supplying Wielkie Torfowisko Batorowskie influences the quality of peatland water. Relatively rich habitat is a very small part of the peatland on its west edges which are supplied with groundwater circulated in marl rocks. The rest of the peatland area is supplied with groundwater from very nutrient poor sandstone aquifer. This situation is one of the main factor created meso and ombrotrophic habitat of the peatland. In case of temporal variability only water temperature varies in seasons. Other elements like for instance, pH, electric conductivity and dissolved oxygen, state more or less stable in time.
EN
Today pension systems in many countries are under radical reconstruction. Particular parts within institutional settings are being modified and adjusted to match changes in the demographic, social and economic background. The extent of pension reforms, however, differs from country to country. The more changes are made and the more significant they are, the more instable the pension system. The article aims to present the level of instability of pension systems in selected EU countries. Both the quantity and significance of the reforms have been taken into consideration. The study involved 21 countries for the period 2009–2019. Over that time the pension system was the most stable in Slovenia, Luxembourg and Austria, with it being the most instable in Poland, France and Greece.
PL
Współcześnie systemy zabezpieczenia emerytalnego w wielu krajach poddawane są radykalnej rekonstrukcji. Poszczególne elementy tych systemów są modyfikowane i dostosowywane do przeobrażeń zachodzących w otoczeniu demograficznym, społecznym i ekonomicznym. Skala przeprowadzanych reform emerytalnych różni się jednak w poszczególnych krajach. Im są te reformy liczniejsze i donioślejsze, tym bardziej zmienny jest wtedy system emerytalny. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie poziomu zmienności systemów zabezpieczenia emerytalnego w wybranych krajach Unii Europejskiej. Wzięto pod uwagę zarówno liczebność, jak i doniosłość przeprowadzonych reform. Badaniu poddano 21 krajów europejskich, a okres badania obejmował dekadę 2009–2019. W tym czasie najmniej zmienne były systemy emerytalne w Słowenii, Luksemburgu i Austrii, najbardziej zaś w Polsce, Francji i Grecji.
10
75%
PL
„Model złoża” i „modelowanie złóż” – to pojęcia powszechnie stosowane, ale niedookreślone (niejednoznaczne). Często są rozumiane prawie wyłącznie jako stosowanie technik komputerowych do przedstawiania złóż, w szczególności na potrzeby projektowania górniczego. Modelowanie złoża jest tworzeniem jego obrazu, który w przekonaniu twórcy, możliwie najlepiej przedstawia sposób występowania naturalnego nagromadzenia kopaliny i jej właściwości w obszarze między punktami, w których wykonane były obserwacje. Przedstawianie złóż kopalin za pomocą ich „modeli” ma bardzo długą tradycję, sięgającą XVI–XVIII wieku, chociaż ten termin nie był wówczas stosowany. Opracowano wiele metod kartograficznej prezentacji złóż oraz ich zmienności, a prace te traktowano od XIX wieku jako zadanie miernictwa górniczego (markszajderii). Postęp w przedstawianiu ułożenia złoża w przestrzeni za pomocą map izolinii skłonił później do wyodrębnienia metod geometryzacji złóż. W XX wieku zastosowano do opisu parametrów złożowych najpierw proste metody statystyki matematycznej, a następnie metody geostatystyczne. Niektóre z nich nie były jednak szerzej stosowane ze względu na pracochłonność. Zastosowanie techniki komputerowej, automatyzacja szeregu działań, mimo niewątpliwych korzyści, niesie ze sobą niebezpieczeństwo niewłaściwej, sformalizowanej i błędnej interpretacji danych geologicznych. Prawidłowe modelowanie złóż powinno obejmować kolejno sformułowanie modelu pojęciowego (opisowego) i graficznego złoża, zgodnie z zasadami wiedzy geologicznej, następnie wybór odpowiedniego algorytmu opracowania danych i modelowanie komputerowe złoża oraz weryfikację modelu i jego korektę stosownie do posiadanego stanu wiedzy geologicznej. Tworzenie modeli złóż pozostaje zadaniem koncepcyjnym i nie może być w pełni zautomatyzowane.
EN
“Mineral deposit model”, “deposit modelling” are the terms commonly used, although imprecise. This is often identified as the application of computerized methods to the elaboration and presentation of geological infomation, in particular for the mining design. Deposit modelling is the mode of presentation of deposit features, which in the meaning of the authors of such presentation, describes the deposit features between the points of observations as best as possible. Deposit modelling has a long history (XVI-XVII centuries), however such a term was not used. Varied methods of cartographic presentation of deposits and their features were proposed. The progress in the presentation of the deposit in space using isolines maps has led to the separation of methods of deposits geometrisation. Over time, a simple mathematical statistics method was used to describe the deposit parameters, followed by geostatistical methods. Some of them were however not commonly used as too troublesome. The computer based approach to the presentation of geological data has an unquestionable value but is ac- companied by the possibility of inappropriate formalized and erroneous interpretations and a presentation as to whether the basic rules of geological knowledge were neglected. Deposits modeling is a conceptual task and cannot be fully automated.
11
Content available Architektura i zmiana
75%
PL
Różnorodne przemiany, jakie w kulturze i technice nastąpiły w ciągu ostatniego półwiecza, w sposób bardzo istotny wpłynęły na nasze poglądy dotyczące wielu aspektów życia. Jako wytwór kultury architektura kształtowana jest przez te same procesy. Dopasowuje się zatem, w sposób naturalny, do zachodzących zmian. W tak szerokim wachlarzu zagadnień szczególnie interesujące wydaje się prześledzenie zmiany w samym postrzeganiu i definiowaniu zjawiska „zmiany”. Z przyczyn oczywistych w ramach niniejszego artykułu nie jest możliwe dogłębne opisanie tej problematyki, a jedynie jej zasygnalizowanie. Wskazanie jedynie zagadnień stanowiących ciekawy temat do potencjalnych badań, zarówno jakościowych (analitycznych i empirycznych), jak i źródłowych. Z tych też względów tekst ukierunkowany jest raczej na próbę wskazania pewnych, wybranych źródeł zjawiska. Nie stanowi zaś, bo nie może, kompleksowego i dogłębnego jego opisu. Jest też próbą uchwycenia procesu leżącego u podstaw zagadnienia, a nie szczegółową prezentacją jego wyników i stworzonych dla niego narzędzi, wykorzystywanych w projektowaniu i budowie obiektów oraz efektów ich zastosowania.
EN
The changes that have taken place in culture and technology over the last half-century have significantly influenced our views on many aspects of life. As a product of culture, architecture is naturally shaped by these processes, adjusting to the changes taking place. Considering such a wide range of issues, it seems particularly interesting to trace the perception of the phenomenon of "change" itself. Within the scope of this article, it is not possible, for obvious reasons, to describe this phenomenon in depth. It is only possible to indicate the issues that potentially constitute, as mentioned, an interesting research topic, both qualitative - analytical and empirical - as well as source. Therefore, the following text is aimed at an attempt to indicate sources rather than a description of the visible manifestations of the phenomenon. It is an attempt to capture the underlying process rather than the tools used in the design and construction of objects and the effects of their use.
EN
The paper examines the relationship between the return volatility of CHF/PLN rate, the return volatility of CHF/PLN futures and level of trading volume of these futures on the WSE for the period of January 2011 to March 2015. The research has proved that the indicators of analyzed volatilities and their correlation were exceptionally high in the third quarter of 2011 and the first quarter of 2015 as so was trading volume. However, correlation coefficients have indicated a weak relationship between return volatility and trading volume of CHF/PLN futures in long term.
PL
Celem artykułu jest określenie zależności między zmiennością na rynku pary walutowej CHF/PLN i zmiennością na rynku kontraktów futures na kurs CHF/PLN a obrotami na rynku tych kontraktów w okresie od stycznia 2011 r. do końca marca 2015 r. (badanie przeprowadzono dla kontraktów wygasających w tym okresie). W badaniach został uwzględniony wpływ na wolumen obrotów zarówno zmienności kursów na zamknięcie, jak i wahań kursów ekstremalnych (minimalnych i maksymalnych) kontraktów.
13
Content available remote Zmienność barwy trawnika wiechlinowego
75%
EN
In an experim ent established in 1999 at the premises of the Agricultural University in Poznań, colour changeability of a Kentucky blue-grass lawn developed from Limousine (G) and Ani (PL) cultivars as well as a mixture of Canadian cultivars called Trawan was investigated. During the period of vegetation, the lawn was fertilised with annual quantities of 200 kg/ha N, 70 kg/ha P2O5 and 120 kg/ha K2O applied in five doses, cut 25 times at the height of 3-4 cm and irrigated with an automatic system TORO. The content of chlorophyll dyes found in leaf blades was used as the evaluation criterion of the lawn colour. In the course of the vegetation period, 20 measurements of chlorophyll a and b were taken employing for this purpose the traditional method by Peach and Tracey. In conditions of systematic cutting and irrigation, the colour of the Kentucky blue-grass lawn showed considerable variations. It appears that the content of chlorophyll in leaf blades is affected by weather conditions as well as nutrients supplied in fertilisers. The highest concentrations of a + b chlorophyll, i.e. the most intensive colour, during the vegetation season was observed in the mixture of Canadian cultivars Trawan. In comparison with Limousine and Ani cultivars, the Canadian mixture was characterised by the highest colour stability in spring and summer. In autumn, the Limousine cultivar exhibited the least variability in concentrations of a + b chlorophyll.
EN
W artykule przedstawiono podział otoczenia ze względu na kryterium zmienności i złożoności. Podane typy otoczenia scharakteryzowano następnie ze względu na właściwości dostępnych i pożądanych informacji, co w dalszej kolejności pozwoliło na ukazanie specyfiki zadań w zakresie obserwacji i przewidywania zmian warunków działania przedsiębiorstwa. Omówiono również powiązania między informacjami retrospektywnymi a informacjami prospektywnymi. Przy tej okazji zwrócono uwagę na problem wpływu stopnia niepewności otoczenia na orientację w zakresie pozyskiwania informacji.The paper focuses on tasks of monitoring and forecasting changes in external environment of the enterprises. The external environment in article was presented by describing criterion of changeability and complexity. The types of environment were characterized as regards a quality of information. There were talked connections between retrospective information and prospective information and their influents on this tasks.
PL
Od starożytności trwałość jest uznawana za jedną z podstawowych cech architektury. Jednocześnie, gdyby miała być ona absolutną regułą, do dziś cieszylibyśmy się świetnością rzymskich budowli. Artykuł będzie próbą refleksji nad teoretycznymi i faktycznymi konotacjami koncepcji trwałości i zmienności w odniesieniu do obiektów architektury i struktury miast.
EN
Since ancient times firmness has been assumed one of fundamental features of architecture. On the other hand, were it to be an absolute principle, we would enjoy the glamour of roman buildings also today. The paper aims to consider the theoretical and actual issues related to both firmness and mutability of architectural objects and the structure of cities.
16
71%
PL
Analiza ryzyka na rynku finansowym wymaga poprawnej oceny zmienności zarówno cen, jak i stóp zwrotu interesujących inwestora aktywów. Szumy informacyjne, sytuacja gospodarcza oraz polityczna, a także zwykła spekulacja powodują istotne trudności w stawianiu trafnych prognoz. Z punktu widzenia inwestora kluczowym zagadnieniem jest minimalizacja ryzyka dużych strat. W artykule podjęto próbę zastosowania wybranych modeli zagnieżdżonych klasy ARMA‑GARCH oraz ARMA‑APARCH do oceny zmienności stóp zwrotu wybranych aktywów notowanych na rynku metali. Do oceny ryzyka inwestycji wykorzystano wartość zagrożoną VaR, natomiast jakość tej oceny z faktycznie zaobserwowanymi stratami zweryfikowano za pomocą wybranych testów przekroczeń.
EN
  Risk analysis in the financial market requires the correct evaluation of volatility in terms of both prices and asset returns. Disturbances in quality of information, the economic and political situation and investment speculations cause incredible difficulties in accurate forecasting. From the investor’s point of view, the key issue is to minimise the risk of huge losses. This article presents the results of using some selected GARCH‑type models, ARMA‑GARCH and ARMA‑APARCH, in evaluating volatility of asset returns in the metals market. To assess the level of risk, the Value‑at‑Risk measure is used. The comparison between real and estimated losses (in terms of VaR) is made using the backtesting procedure.  
PL
Optymalizacja portfela jest głównym przedmiotem zainteresowania zarządzających portfelem. Dobór papierów wartościowych jest zależny od skłonności inwestora do podejmowania ryzyka. W niniejszym opracowaniu dokonano pomiaru zmian relacji ryzyko-zysk w miarę wzrostu liczby akcji w portfelu. Stworzono sześć różnych portfeli o liczbie akcji wynoszącej odpowiednio: 47, 95, 142, 190, 239 i 287 akcji. Dane dotyczące cen akcji i wolumenu obrotu były zbierane co tydzień z sześciu największych europejskich giełd papierów wartościowych (FTSE100, CAC40, FTSE MIB, IBEX35, DAX i MDAX). Do pomiaru poziomu ryzyka poszczególnych portfeli zastosowano wzór znany z teorii dywersyfikacji Markowitza (1952). Wyniki analizy pokazują, że ryzyko dywersyfikacji maleje dla portfeli o coraz większej ilości akcji (od 47 akcji do 287 akcji w portfelu). Średni ważony zwrot z portfela rośnie dla portfeli o większej liczbie akcji, co jest sprzeczne ze standardowymi teoriami portfela. Wyniki analizy mogą być przydatne dla inwestorów, którzy koncentrują się wyłącznie na największych europejskich giełdach papierów wartościowych.
EN
Portfolio optimization is the main concern for portfolio managers. Financial securities are placed within the portfolio based on the investor’s risk tolerance. The study measures the risk-reward relationship when the number of stocks in the portfolio increases. Six diverse portfolios have been created with a different number of stocks, such as portfolios with 47 stocks, 95 stocks, 142 stocks, 190 stocks, 239 stocks, and 287 stocks. Stock prices and trading volume were collected on a weekly basis from the six largest European stock exchanges (FTSE100, CAC40, FTSE MIB, IBEX35, DAX, and MDAX). Markowitz’s (1952) diversification formula has been used to measure the risk level of the individual portfolios. The results of the study show that the diversification risk constantly decreases when we move from the portfolios with 47 stocks to the portfolios with 287 stocks. The weighted average returns increase on the portfolios with a higher number of stocks, which is contrary to the standard portfolio theories. The results of the study indicate managerial implications for financial investors that are focused exclusively on the largest European stock exchanges.
PL
Celem badania jest identyfikacja zmienności spreadu kredytowego obligacji w wybranych krajach europejskich, w czasie kryzysu finansów publicznych Grecji w latach 2010-2013 roku. W badaniu wykorzystano model GARCH (1.1). Szczególnym celem badania jest ustalenie: czy na rynku obligacji skarbowych mamy do czynienia z efektem zarażania? Analizę przeprowadzono w dwóch próbach: 1/ dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej, reprezentowanej przez Czechy i Polskę, 2/ w krajach rozwiniętych - w Austrii i Francji.
EN
The object of the study is identification of the bond yields volatility in selected European countries, during the crisis of Greece’s public finances from 2010 to 2013. For this purpose used GARCH (1.1) model. The specific aim of the study is to determine: do we have to deal with so-called contagion effect in Treasury bonds market? The analysis was conducted in two trials : 1/ for the countries of Central and Eastern Europe, represented by Czech Republic and Poland, 2/ for developed countries – Austria and France.
EN
The assessment of the density and cover of very scarce vegetation in dry habitats may create methodological problems. The variable area transect method (VAT) is a potential labour-saving sampling method and an alternative to plot (quadrate) method. It allows for density estimation without the time-consuming studies associated with other plot-less density estimators. We used the method in a natural shrubland of Saxaul (Haloxylon ammodenderon C.A.M) to define optimum parameters include transect width and individual.s number to which, distance is measured. Three transect widths were chosen, 10-m, 15-m and 20-m and distances to the 3rd, 4th and 5th individual. Transect width affected the estimation, a 20-m width transect had the least relative bias (-0.5%), and a 10-m width sampling had the greatest bias (-20%). However, all methods underestimated the plant density. The most accurate estimation was with the 3rd plant distance and 20-m transect. As the VAT method is more efficient per unit effort in the field than the quadrate methods, it can be recommended for rapid assessment of desert communities density (like saxaul) especially when plants are dispersed at random.
20
Content available Ontology-aided management
63%
EN
This work investigates advantages of ontologies as the means for semantic integration of management activities. Semantic technologies are recently recognized as crucial management technologies in domains, which intensively exploit ICT and automation. Ontologies facilitate intra- and inter-organizational integration of different layers, functions, domains and processes of management. Ontologies enhance changeability, mostly in reference to business resources and processes. New forms of organizational structures and processes may also emerge.
PL
W artykule analizuje się zalety ontologii jako narzędzia integracji semantycznej w zarządzaniu. Technologie semantyczne są ostatnio uznawane za bardo ważne technologie zarządzania tam, gdzie intensywnie wykorzystuje się informatyzację i automatyzację. Ontologie mogą wspomagać integrację wewnątrz- i międzyorganizacyjną w odniesieniu do różnych szczebli, funkcji, obszarów i procesów zarządzania. Ontologie wspomagają osiąganie podatności na zmiany, zwłaszcza w przypadku zasobów i procesów gospodarczych. Ponadto, możliwe jest kreowanie nowatorskich struktur organizacyjnych i procesowych.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.