Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 568

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Rate of return
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
XX
Niniejsza praca jest rozszerzeniem dotychczasowych prac autora. Jej celem jest wykazanie, że wprowadzenie do modelu możliwości opisu skośności rozkładów może w sposób istotny wpływać na jakość opisu szeregów stóp zwrotu z rynku polskiego. (fragment tekstu)
EN
The AR-GARCH models with conditional normal or Student's distributions are usually using to modelling many effects that occur in financial time series of returns. This two distributions are not sufficient to account for the skewness in the data. Therefore, there is a real need to use an asymmetric density that can be easily estimated and whose tails are sufficiently heavy. Pearson type TV density is such a distributions and additionally nests normal and Student's distributions. The results received from our research showed that for 30% of analysed instruments from Polish market the best model AR(1)-GJR-GARCH(1,1) model with Pearson type IV conditional distribution of errors. The results can be applied to risk measuring with Value at Risk method or to option pricing. (original abstract)
XX
W pracy zaprezentowane zostało takie najprostsze, typowe rozwiązanie opisu skośności, w którym parametr skośności pozostaje stały w czasie. Aktualne badania w zakresie opisu skośności skupiają się na dwóch obszarach:1) zastosowania odmiennych skośnych rozkładów reszt (popularność zyskuje rozkład Pearsona typu IV, umożliwiający również opis- skośności oraz grubych ogonów),2) wprowadzenia zmiennego w czasie parametru skośności, zależnego również od napływających informacji.Zaprezentowane w pracy podejście może zostać wykorzystane, zdaniem autora, przede wszystkim do pomiary ryzyka rynkowego metodą VaR poprzez prognozowanie średniej stopy zwrotu w kolejnym okresie oraz zmienności rozkładu z uwzględnieniem asymetrii owego rozkładu, co ma kluczowe znaczenie właśnie w pomiarze ryzyka inwestycji. Innych zastosowań można by upatrywać w rozszerzonych modelach analizy portfelowej, w których to modelach kryterium wyboru portfela optymalnego obejmuje także analizę skośności rozkładu, a nie jedynie wartości średniej i wariancji. (fragment tekstu)
EN
It is observed that the following effects occur in financial time series of returns of stock market indices: autocorrelation of returns, fat tails of return distributions, volatility clustering, leverage effect and skewness. The article presents a method of describing above mentioned features by means of various generalisations of ARCH model. Main attention was devoted to the problem of skewness of stock return distributions. Two possible (for use with GARCH models) skew distributions, which are based at well-known t-Student distributions, are presented.In the empirical part of the paper models for some stocks from Polish market are investigated. The results can be applied to risk measuring with Value at Risk method or portfolio selection. (original abstract)
EN
Purpose - In the article, we attempt to check whether polish monetary aggregate and PLN exchange rate determine yield rate in the main office market in CEE. We look for GFC and beginning of Covid-19 impact on the Warsaw office yield rate. Moreover, we investigate if structural breaks can be found in the time series of the yield rate on the Warsaw office market. Design/methodology/approach - The error-correction model approach is used to determine factors affecting yield rate on the Warsaw office market. Based on the analysis of the literature we set three groups of possible factors i.e. endogenous (market), macroeconomic and regional (international). Moreover, we formulated dummy variables to check impact of the global financial crisis and beginning of the covid-19 pandemic on the yield rate. Also, structural breaks in the yield rate time series representing changes in market conditions were used to define subsequent dummy variables. Findings - The results of the study indicate that yield rate on the office market in Warsaw, in the long and the short term, was determined by monetary liquidity (M2 aggregate) and by exchange rate (EUR/PLN). No clear dependence of yield rate on dummy variables of GFC and Covid-19 was detected. Furthermore, the obtained results indicate that certain changes of market conditions, which influenced the yield rate, can actually be identified after the first quarters of 2010 and 2015. The dependence of the office yield rate in Warsaw on the Vacancy rate was found only in long term. The risk premium variable in short-term also was statistically insignificant. Research limitations - Limitations of the study are related to the time span of available time series. Time range of the data did not allow for the comprehensive verification of the impact of GFC and Covid-19 on the local office market yield. Research implications - The obtained results may be substantial information for commercial real estate practitioners, as they indicate drivers of the local office market yield. (original abstract)
XX
Metodą, która może pomóc w ocenie natężenia składników deterministycznych i losowych w szeregach czasowych, są diagramy ze sztucznie wprowadzoną symetrią AIP (ang. Artificial Insymmetration Pattern). Ten sposób jakościowej prezentacji szeregów czasowych wprowadził C. Pickover. Zajmował się on badaniami nad teorią chaosu deterministycznego i chaotycznymi szeregami czasowymi. Podstawowym problemem, na który zwrócił uwagę, to brak metod statystycznych zdolnych do odróżnienia szeregów czasowych minimalnie różniących się od siebie. Problem ten jest typowy w wielu przypadkach, gdy dwa całkowicie różne procesy generują w pewnym przedziale czasowym prawie identyczne szeregi. (fragment tekstu)
XX
W modelowaniu zjawisk zachodzących na rynku kapitałowym istotne znaczenie odgrywają wykorzystywane wartości stóp zwrotu oraz współczynników korelacji między nimi. Decyzje inwestycyjne podejmujemy na podstawie oczekiwanych stóp zwrotu, które są funkcją stóp zwrotu już zrealizowanych. Empiryczne stopy zwrotu stanowią również istotny czynnik w prognozowaniu cen akcji, ocenie ryzyka zmienności w modelu arbitrażowej wyceny opcji, wpływają na płynność obrotu akcjami oraz stopień reakcji na zmianę rentowności rynku (wartość współczynników ß). Wartość odchylenia standardowego stóp zwrotu oraz poziom korelacji stóp zwrotu określają możliwość redukcji ryzyka portfeli papierów wartościowych, stabilność portfeli inwestycyjnych oraz liczbę ich składników.Celem przeprowadzonych analiz była ocena czy zmiana częstotliwości danych, na podstawie których obliczane są stopy zwrotu, wpływa na ich wartości (rozkłady) oraz wyniki uzyskiwanych klasyfikacji spółek. (fragment tekstu)
EN
The values and coefficients of correlation of stock returns have significant influence on the results of modeling of phenomena on capital market. In the paper the authors tried to evaluate the influence of change of frequency of stock returns on their distributions, coefficients of correlation and classifications. It turned out that all above characteristics are very sensitive on frequency of data. Means, standard deviations, coefficients of correlation of stock returns and differences between classifications are greater for monthly than for daily data. (original abstract)
XX
Niniejsza praca ma na celu przybliżenie wybranych, podstawowych modeli MGARCH (modeli warunkowej macierzy kowariancji) w kontekście problemów z ich praktycznym wykorzystaniem. W praktyce najczęściej wykorzystywane są modele dwuwymiarowe pozwalające na analizę zmiennego w czasie współczynnika zabezpieczenia instrumentu bazowego kontraktami futures. Pracę kończy więc przykład empiryczny, którego celem jest odpowiedź na pytanie, który z podstawowych modeli dwuwymiarowych dopasowuje się najlepiej (z punktu widzenia kryterium Akaike'a) do wybranych par szeregów i powinien stanowić obszar potencjalnego zainteresowania praktyków. (fragment tekstu)
EN
The article presents some information about selected Multivariate GARCH Models and challenges in practical application of those models. Main attention is paid here to the following problems: number of parameters to estimate, positive- definiteness and stationarity condition for covariance matrix. Full and diagonal VECH models, as well as full, diagonal and scalar BEKK models, are considered. The results obtained from the empirical research indicate that the 2-dimensional diagonal VECH model is optimal for the most data-sets. The results can be applied to time-varying hedge ratio estimate.(original abstract)
7
Content available remote O stopie zwrotu oszacowanej przez intuicyjny rozmyty zbiór probabilistyczny
80%
XX
Rozważana jest stopa zwrotu, zdefiniowana jako rosnąca funkcja wartości przyszłej i malejąca funkcja wartości bieżącej. Niepewna wartość przyszła opisana jest za pomocą zmiennej losowej. Nieprecyzyjna wartość bieżąca jest reprezentowana przez intuicyjny zbiór rozmyty. Wtedy, zgodnie z uogólnioną zasadą rozszerzenia Zadeha, stopa zwrotu jest wyznaczona jako intuicyjny rozmyty zbiór probabilistyczny. Wyznaczona jest intuicyjna rozmyta oczekiwana stopa zwrotu oraz czterowymiarowy obraz ryzyka obarczającego tę stopę. W Dodatku zaprezentowano narzędzia formalne stosowane do opisu ryzyka.(abstrakt oryginalny)
EN
The return rate is determined here by present value given as intuitionistic fuzzy subset and by anticipated future value given as a random variable. In this way using the Zadeh's extension principle, we obtain return rate described by an intuitionistic fuzzy probabilistic set. For this case expected return rate is calculated as an intuitionistic fuzzy subset in the real line. Four-dimensional risk image is introduced. In the Appendix we discuss formal tools which are applied for describing risk.(original abstract)
8
Content available remote On the Non-Monetary Benefits of Tertiary Education
80%
XX
Badanie efektywności inwestycji w szkolnictwo wyższe jest istotnym zagadnieniem w aspekcie zarówno ekonomicznym, jak i niepieniężnym. W analizach pomiaru stopy zwrotu z inwestycji na edukację uwzględnia się głównie materialne, pieniężne aspekty, wynikające z posiadania wyższego wykształcenia. Jednak równie ważnym obszarem są niematerialne (osobiste i społeczne) korzyści z posiadania wyższego wykształcenia. Najczęściej wymienia się wśród nich lepszy stan zdrowia członków rodziny, a także wyższy osiągany poziom wykształcenia dzieci. Ponadto w aspekcie społecznym poziom wykształcenia ma pozytywny wpływ na zmniejszenie przestępczości. Artykuł stanowi przegląd niematerialnych korzyści z wyższego wykształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem prywatnej i społecznej, niepieniężnej stopy zwrotu z inwestycji w edukację. Badania empiryczne zostały przeprowadzone na zintegrowanej bazie danych Diagnoza społeczna 2011.(abstrakt oryginalny)
EN
There is a need to measure the efficiency and effectiveness of higher education in its various aspects, including the area of non-monetary benefits of higher education. Education relates to the wider economic and social effects and human welfare depends partly on earnings but also on non-monetary outcomes that all trace back to education in various ways. There exist positive relationships between education and health, the health of family members, the schooling of one's children, life choices made, fertility choices and infant mortality. Increasing the education level also has a positive effect on the environment and has a strong influence on crime reduction. The article is a review of the impact of the intangible benefits of higher education, particularly non-monetary private and the social rates of return on investment in education. Empirical studies are carried out on data from the Social Diagnosis2 2011.(original abstract)
XX
Relatywnie mało prac, w porównaniu z analizą innych własności finansowych szeregów czasowych, poświęconych zostało zagadnieniom pomiaru oraz testowania istotności skośności rozkładów stóp zwrotu. Typowe własności szeregów stóp zwrotu (przede wszystkim grube ogony) powodują iż zazwyczaj stosowane testy mogą zawodzić. Prawidłowa identyfikacja potencjalnie występującej w rozkładach stóp zwrotu skośności może mieć jednak kluczowe konsekwencje w wycenie opcji, konstrukcji portfela oraz pomiarze ryzyka. Celami pracy są przedstawienie typowych testów skośności wykorzystywanych w analizach rozkładów stóp zwrotu wraz z możliwymi problemami w ich stosowaniu oraz porównanie zgodności wyników poszczególnych testów. (fragment tekstu)
EN
The presumption of skewness in financial returns is implicitly or explicitly assumed in many financial models. However, the possible skewness of the unconditional distribution of stock or index returns is still an open question. In this paper, three different approaches are briefly reviewed and their properties discussed in the relevance of testing skewness in the whole return distribution: the adjusted Jacque- Bera test, the test based on the GARCH(1,1) model with the conditional Pearson type IV distribution and the distribution free test for skewness by Peiro. In the empirical part of the paper, 150 Polish financial series are examined. The results received from our research proved that about 42% of financial distributions are asymmetric. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza oszacowań parametrów funkcji powiązań Farliego-Gumbela-Morgenstema (FGM) dla danych, które wcześniej poddano filtracji za pomocą modelu dynamicznej warunkowej korelacji (DCC - dynamie conditional correlation) Engle' a. Oszacowanie takie może być podstawą do wyciągnięcia wniosków o naturze zależności między analizowanymi szeregami. Ze względu na czasochłonność i złożoność obliczeń ograniczono się jedynie do wybranych spółek z polskiej giełdy, kilku indeksów i kilku walut. Z tego samego powodu w obliczeniach wykorzystano jedynie portfele składające się z trzech elementów. (fragment tekstu)
EN
Main goal of this paper is an analysis of the estimation of parameters of Farlie-Gumbel-Morgenstern copula (FGM) for data filtered with dynamic conditional correlation (DGC) of Engle. Such an estimation can help establishing a nature of dependency between time series.The paper consist of three main parts. The first part presents DCC model used for modeling a linear correlation. Also copula functions are presented here with exemple - multidimensional FGM copula. Data and methodology are described in second part, results - in third. (original abstract)
XX
W klasycznym modelu Markowitza ryzyko mierzone jest wariancją stóp zwrotu. Pewną wadą wariancji jako miary ryzyka jest jednakowe traktowanie ujemnych i dodatnich odchyleń od oczekiwanej stopy zwrotu. W rzeczywistości odchylenia ujemne są niepożądane, a dodatnie stwarzają możliwość większego zysku. W celu mierzenia tylko odchyleń ujemnych H. Markowitz zdefiniował semiwariancję. Najważniejszą cechą semiwariancji jest to, że mierzy ona odchylenia tylko poniżej określonego poziomu. Zwolennicy stosowania semiwariancji jako miary ryzyka podkreślają że lepiej opisuje ona faktyczne preferencje inwestorów niż wariancja.Przeprowadzone badania w ujęciu dynamicznym pokazały, że omawiane modele nie zawsze sprawdzają się w praktyce. Zjawisko to może być spowodowane niestacjonarnością szeregów stóp zwrotu. Opracowanie opisuje dalsze badania nad zmiennością szeregów czasowych stóp zwrotu, przy zastosowaniu analizy statystycznej. Celem artykułu było porównanie rozkładów stóp zwrotu portfeli Markowitza z portfelami o minimalnej semiwariancji, a także przeanalizowanie zmienności tych rozkładów w czasie. (fragment tekstu)
EN
The research indicates efficient portfolios using semi-variance as a risk measure and Markowitz's ones. Changeability of distribution of Markowitz's portfolio returns and minimum Semi-variance portfolios were compared. The data used in the analysis refer to the period from 02.01.2000 to 30.12.2005. The selected, basic parameters of returns distribution were calculated. Generally the portfolios returns are non-normally distributed. The analysis of empirical results suggests that target semi-variance is a more appropriate measure of risk than variance. (original abstract)
12
Content available remote Comparison of the Goodness-of-Fit Tests for Truncated Distributions
80%
XX
Celem artykułu jest empiryczne zbadanie mocy i rozmiaru siedmiu testów zgodności, zaprezentowanych w pracy Chernobai i inni (2015), przeznaczonych dla rozkładów lewostronnie uciętych. Badania symulacyjne oparto na danych, wygenerowanych z rozkładów, które były w przeszłości lub są obecnie stosowane do opisu ogonów rozkładów stóp zwrotu. Badania przeprowadzono dla różnych grubości ogonów rozkładów oraz zmieniających się poziomów ucięcia. Wyniki symulacji wskazują na istnienie znacznych różnic pomiędzy poszczególnymi procedurami testowymi. Ponadto otrzymanie zadowalających wyników w przypadku niektórych procedur wymaga dość dużej liczby obserwacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to investigate the finite sample behavior of seven goodness-of-fit tests for left truncated distributions of Chernobai et al. (2015) in terms of size and power. Simulation experiments are based on artificial data generated from the distributions that were used in the past or are used nowadays to describe the tails of asset returns. The study was conducted for different tail thickness and for changing truncation point. Simulation results indicate that the testing procedures do not work equally well under finite samples, and some of them require quite large number of observations to perform satisfactorily. (original abstract)
XX
Cechą charakterystyczną wielu rynków rozwijających się (emerging markets), do których zalicza się np. giełdy w Warszawie, Wilnie oraz Rydze, a także niektórych rynków rozwiniętych, np. giełdy w Paryżu, jest ustanowienie mechanizmu kontroli cen walorów w celu zapobieżenia nadmiernej ich zmienności, skutkującej nierównowagą. W artykule - opierając się na teorii nierównowagi wypracowanej przez Benassy'ego (1982) i Drèza (1975) - pokazujemy, że efektywny popyt na i -ty walor w portfelu, zgłaszany przez typowego inwestora w okresie t+1, jest równy popytowi początkowemu w tym okresie powiększonemu o wielkości wynikające z niezaspokojonego popytu w okresie poprzednim na wszystkie walory należące do portfela. (fragment tekstu)
XX
Większość modeli opisujących zależność pomiędzy ryzykiem a stopą zwrotu z inwestycji bazuje na założeniu o istnieniu aktywa wolnego od ryzyka i wykorzystuje oczekiwany zwrot z takiego aktywa jako stopę wolną od ryzyka. Tak więc oczekiwany zwrot z ryzykownej inwestycji jest mierzony w oparciu o stopę wolną od ryzyka oraz dodawaną do niej premię za ryzyko związane z inwestycją. Co zatem sprawia, że aktywo jest wolne od ryzyka? Jak należy postępować w przypadku braku takiego aktywa? Powyższe kwestie zostaną poruszone w niniejszej pracy. (fragment tekstu)
XX
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na podstawie stóp zwrotu portfeli utworzonych ze spółek notowanych na GPW w Warszawie. Dane pochodzą z okresu styczeń 1998 - grudzień 2001. Na podstawie dziennych cen walorów obliczono stopy zwrotu z pięciu kolejnych notowań, co dało liczbę 299 obserwacji. Poszczególne portfele komponowane były ze wszystkich spółek należących do tego samego sektora, udział wartościowy wszystkich spółek w portfelu był jednakowy. W trakcie badania zostały uwzględnione zmiany liczby spółek tworzących dany portfel sektorowy. Jako stopę zwrotu wolną od ryzyka wykorzystano średnie ważone zwroty 13-tygodniowych bonów skarbowych, a stopą portfela rynkowego jest analogicznie liczona stopa zwrotu z indeksu giełdowego WIG. (fragment tekstu)
XX
Artykuł ten stanowi próbę zastosowania warunkowego rozkładu α-stabilnego do estymacji rozkładu rzeczywistego stóp zwrotu indeksów wybranych giełd. Do analizy powiązań pomiędzy poszczególnymi giełdami wykorzystano funkcje powiązań [copula], również w formie warunkowej. Forma warunkowa rozkładu α-stabilnego i funkcji powiązań powstała poprzez uzmiennienie parametrów. Parametry te są estymowane z uwzględnieniem wysokości stopy zwrotu w okresie poprzedzającym okres estymacji. Uzyskane w ten sposób wielkości, zależne od tego, czy na sesji poprzedniej były np. szczególnie wysokie lub niskie stopy zwrotu, pozwolą na dokładniejsze zbadanie dynamiki giełd i związków pomiędzy nimi.Pierwsza część artykułu prezentuje teoretyczne podstawy zastosowanej metodologii. Omówione są zarówno rozkłady a-stabilne, jak i funkcje copula. Sama metodologia jest przedstawiona w drugiej części artykułu. Szczegółowo omówiono sposób uzmiennienia parametrów zarówno rozkładu a-stabilnego, jak i funkcji copula w celu uzyskania rozkładów warunkowych. W części trzeciej zawarto wyniki badań empirycznych. Dane wykorzystane w obliczeniach obejmują indeks WIG 20 i wybrane akcje z GPW w Warszawie oraz indeksy z giełd w Nowym Jorku, Londynie, we Frankfurcie nad Menem, w Paryżu, Pradze, Budapeszcie i Bratysławie. Interpretacja otrzymanych wyników i wnioski końcowe są zawarte w ostatniej części pracy. (fragment tekstu)
EN
This paper presents a trial in using conditional а-stable distribution in the estimation of the real distribution of the chosen stock market returns. To analyse relations between markets were used copula functions, also in the conditional form. First part of paper presents theoretical background of methodology used in research. There are discussed both the α-stable distribution and copula function. Exact methodology is presented in second part. There is described method of changing parameters of stable distribution and copula function to the conditional form in detail. Third part presents results of the empirical research. Data used in research includes indexes from capital markets in Poland, USA, UK, Germany, France, Czech, Hungary and Slovakia. Interpretation of the obtained results concludes the paper. (original abstract)
XX
Jedną z podstawowych charakterystyk papierów wartościowych wykorzystywanych w procesie podejmowania decyzji jest stopa zwrotu (wskaźnik dochodowości akcji). Wielu teoretyków i praktyków rynku kapitałowego zakłada, że oczekiwana stopa zwrotu ma rozkład normalny lub zbliżony do normalnego'.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article the author verified the hypothesis that rates of return are normally distributed. The results indicate that distributions of rates of return for stock market companies are not normal. Deviations from normality of distributions are larger when the period is shorter. The research was madc for daily, weeicly and monthly rates of return and analogous logarithmic rates of return.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono badania nad czynnikami objaśniającymi stopę zwrotu małych spółek notowanych na GPW w Warszawie. W badaniu określono wpływ czynników opisanych w modelu Famy-Frencha. Zdolność do objaśnienia stóp zwrotu przez czynniki zawarte w tym modelu jest większa od powszechnie stosowanego modelu CAPM. Badania przeprowadzone na próbie największych i najmniejszych spółek notowanych na GPW powalają na stwierdzenie, że premia za wielkość ma istotne znaczenie dla najmniejszych spółek (dla dużych pozostaje nieistotna statystycznie). Oprócz czynników rynkowych na stopę zwrotu dużych spółek ma również wpływ wielkość premii HML.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper tests the Fama-French model on small stocks traded at Warsaw Stock Exchange (WSE). The results were confronted with the SML equation which allows to determine the required rate of return. For large capitalization stock additional variables do not increase the explanatory power of the model. On the other hand , new variables helps to explain the change of required rate of return from small capitalization stocks.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy wykorzystanie wskaźników wskazujących nie tylko na aktualną sytuację finansową przedsiębiorstw, al także na zmianę tej sytuacji prowadzi do wyznaczenia portfeli charakteryzujących się wyższą stopą zwrotu niż w sytuacji oparcia się tylko na wskaźnikach pozwalające ocenić aktualną sytuację finansową podmiotów gospodarczych. (fragment tekstu)
EN
The author compares return rates from portfolios based on nominal value of financial indexes with return rates from portfolios based on growth rates of financial indexes. The first portfolios were named TMAI, the second portfolios were named mTMAI. Researches were conducted on annual financial statements from 1994 to 2004 and quotations of stocks from the Warsaw Stock Exchange between 1995 and 2005. Fifteen stocks with the highest value of TMAI/mTMAI were classified respectively for each portfolio. Each year portfolios were rebuilt on 1st March. It can't be conclusively stated that the portfolios based on mTMAI were better than the portfolios based on TMAI, despite the fact that the compound return rate for the portfolios based on mTMAI were higher by 128% than the compound return rate for the portfolios based on TMAI. It is because during the last three years of research the portfolios based on TMAI two times gave a higher return rate than the portfolios based on mTMAI. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiamy wyniki badań nad prognozowaniem stóp zwrotu z portfela imitującego indeks giełdowy WIG na podstawie zmiennych fundamentalnych obrazujących kwartalną dynamikę gospodarki polskiej w latach 1993-2003. Zakładając występowanie długookresowej zależności pomiędzy giełdą a gospodarką, za podstawę teoretyczną rozważań przyjęliśmy koncepcję sezonowej kointegracji oraz model korekty błędów jako jej reprezentację. W badaniu wykorzystaliśmy kwartalne szeregi czasowe indeksu WIG oraz takich zmiennych makroekonomicznych, jak produkt krajowy brutto, spożycie ogółem i spożycie indywidualne z dochodów osobistych, nakłady inwestycyjne na środki trwałe, indeks produkcji sprzedanej przemysłu, indeks cen produkcji sprzedanej przemysłu, indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych, stopę bezrobocia, średni ważony zysk z bonów skarbowych o 52-tygodniowym terminie wykupu oraz kurs wymiany dolara USA na złote, a także indeksów Dow Jones Industrial Average oraz FTSE100, obrazujących koniunkturę na najważniejszych giełdach światowych. (fragment tekstu)
EN
The analysis of quarterly time series of the logs of main fundamental variables describing performance of the Polish economy, including GNP, industrial production, private and public consumption, investment, unemployment, consumer and industrial production price indices, rate of return on government bonds, the Warsaw Stock Exchange index WIG, and logs of FTSE100 and Dow Jones Industrial Average indices, has revealed that most series are seasonally I (1) integrated with unit roots at zero and other frequencies. Since the structure of unit roots in the logs of WIG and consumer price indices are identical: both series have the unit root at zero frequency, and they are cointegrated at that frequency, in predicting seasonal returns on the portfolio mimicking WIG index an error correction model of Engle, Granger, Hylleberg and Lee type without seasonal correction components is employed. The sample estimate of Timmermann-Pesaran test statistics supports the hypothesis stating that the model has a relatively high power in prediction. (original abstract)
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.