Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warunki wegetacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy określono występowanie Prunus ×eminens ‘Umbraculifera’ na terenie 10 dzielnic Krakowa. Odnaleziono 807 drzew. Najwięcej okazów rośnie w dzielnicy Stare Miasto, najliczniejsze stanowiska znajdują się przy ulicach Cystersów i Pędzichów. Najokazalszym jest drzewo przy ul. Mazowieckiej o obwodzie pnia 185 cm, średnicy korony 9,2 m i wysokości 7,4 m. Wyniki przeprowadzonych obserwacji potwierdzają przydatność tej rośliny do sadzenia w małych, zurbanizowanych przestrzeniach.
EN
The study estimated the occurrence of Prunus ×eminens ‘Umbraculifera’ on green areas of Kraków. On the basis of terrain survey 807 trees have been found at 123 public localities. The most of specimens grow in the streets. Results achieved during dendrological measurements proved that this species tolerates the urban condition quite well what confirmed the previous study. For such a - reason Prunus ×eminens ‘Umbraculifera’ should become more important on urban green areas.
PL
Badano wpływ spęczniania nasion w chłodzie (7°C; tzw. chłodna imbibicja) na przebieg ich kiełkowania oraz dalsze procesy wzrostowe i rozwojowe części nadziemnych siewek kilku wytworzonych bądź zarejestrowanych po roku 2000 polskich genotypów kukurydzy: odmian i rodów. Ziarniaki wysiano do szalek Petriego z podłożem: gleba organiczna + piasek + torf (3:1:1; v/v/v) i inkubowano przez 7 dni w temperaturze 8°C lub 20/17°C (dzień/noc) bez dostępu światła, a następnie przełożono do skrzynek z analogicznym podłożem na głębokość 5 cm, i umieszczono w szklarni (temperatura 20/17°C, fotoperiod 15/9 godz. (dzień/noc), wilgotność względna (RH) 30%), gdzie siewki rosły do fazy w pełni wykształconego trzeciego liścia (21 dni). W tej fazie rośliny poddano działaniu temperatury chłodowej (7°C) lub 20/17°C (dzień/noc). Po kolejnych 7 dniach chłodzone siewki poddano siedmiodniowej remisji w temperaturze 20/17°C (dzień/noc). Wpływ chłodnej imbibicji ziarniaków na zdolność do kiełkowania, oszacowany na podstawie procentu nasion skiełkowanych po 7 dniach w temperaturze 20/17°C (dzień/noc), wahał się od 0 do 90%. Wyniki porównano z wartościami uzyskanymi dla nasion kiełkujących przez cały czas w temperaturze 20/17°C; w tym przypadku zakres zdolności do kiełkowania wynosi 0-75%. U dwóch genotypów zanotowano stymulację, u dwóch spowolnienie kiełkowania, u czterech brak reakcji. Procent prawidłowo wykształconych siewek uzyskany po 14 dniach wegetacji w temperaturze 20/17oC był mniejszy w przypadku nasion spęcznianych w chłodzie u wszystkich form genetycznych z wyjątkiem odmiany KB 1903. Wśród badanych rodów i odmian kukurydzy wystąpiły jednak takie, które w sposób ekstremalny reagowały na chłodną imbibicję, bowiem u dwóch odmian (KB 1903 i PR39G12) zabieg ten dodatkowo przyspieszał wzrost i rozwój siewek w fazie remisji po chłodzie, ale też spowodował obumarcie pęczniejących nasion u rodu K223 × K227. Badanie wigoru nasion poprzez wyznaczenie zdolności do kiełkowania nie odzwierciedla zatem wigoru siewek. Nie ma także zależności między odpornością ziarniaków na chłodną imbibicję a odpornością siewek na stres chłodu.
EN
The influence of caryopses imbibition in chilling (7°C; cold imbibition) on germination pattern and subsequent growth and development of the aerial parts of seedlings of several Polish maize genotypes (cultivars and strains), produced or registered after 2000, were studied. The caryopses were sown into the Petri dishes filled with the medium: brown soil + sand + peat moss (3:1:1; v/v/v), incubated for 7 days at 8°C or 20/17°C (day/night, without illumination), then transplanted into the same soil mixture, 5 cm depth, and placed in a greenhouse (20/17°C, photoperiod 15/9 h (day/night) relative humidity 30%), where the seedlings were grown till the fully developed 3rd leaf (21 days). At this stage plants were subjected to chilling (7°C), or 20/17°C (day/night). After next 7 days the seedlings were recovered at 20/17°C for 7 days. The impact of cold imbibition on germination ability, estimated by percentage of seeds germinated after 7 days at 20/17°C (day/night), ranged from 0 to 90%. The results were compared with those obtained for seeds germinated continuously at 20/17°C which had the germination ability range of 0-75%. In the case of two genotypes the stimulation of germination was noticed, the inhibition in other two, and no response of four. Percent of properly formed seedlings obtained after 14 days of vegetation at 20/17°C was smaller in the case of chill-imbibed seeds in all genotypes except KB 1903 cultivar. However, among the studied genotypes and cultivars of maize some were found that responded extremely to cold imbibition, as in the case of two cultivars (KB 1903 and PR39G12) the treatment enhanced the acceleration of growth and development of seedlings at the stage of post-chilling recovery, but also caused the death of the imbibing seeds of the strain K223 × K227. Therefore, the examination of seed vigour by the germination ability index does not reflect the vigour of seedlings. Also, no relationship was found between the resistance of caryopses to cold imbibition and seedlings to chill.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.