Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 75

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Alcoholism
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The electrophysiological characteristics of alcoholics, such as the P300 amplitude of the Event-Related Potential (ERP), are related to high risk in their offspring, and are considered to be biological endophenotypes of a predisposition to develop alcohol use disorders. Contemporary knowledge justifies early diagnoses of the alcohol risk degree among adolescents, or even children, including their families, involving an examination of the P300 potential as an endophenotype, prior to achievement of an age of alcohol initiation. The results of such research approaches may be of importance not only cognitively, but also of prophylactically, in the early recognition of increased susceptibility to alcohol. The simplicity and non-invasiveness, and the exceptionally low costs of the methods described, should obtain for the present as well as in the future, a wider examination, one potentially even mass scope of in character and usefulness. The knowledge of such an endophenotype and genetically-related susceptibility, in the individual, family, and social dimension and transmission, and in the rearing of children and adolescents, could protect – not just individuals – but many from entering into the route of addiction, which is most frequently the effect of acting unaware and with negative life consequences, both generational and transgenerational for generations to come.
XX
Omówiono problematykę rozprzestrzeniania się nadużycia napojów alkoholowych w określonej populacji. Zanalizowano relację dwóch wybranych wskaźników alkoholizmu (przyjęcie do szpitala psychiatrycznego z rozpoznaniem psychozy alkoholowej i stopy śmiertelności na marskość wątroby) i spożycia alkoholu w przeliczeniu na jednego mieszkańca, populacji polskich kobiet i mężczyzn.
EN
Alcohol abuse causes several negative health, economic and social consequences, whose prevalence should be evaluated. S. Ledermann theory of statistical correlation between per capita alcohol consumption and number of alcohol abusers creates a chance to estimate quickly the approximate level of the consequences of alcohol abuse. Taking into account the above theory and O.-J. Skog's observation that if an individual risk function between alcohol consumption and it's consequences (death for alcohol-related disease) could be regarded as a linear function, the death rate for the disease is a function of per capita alcohol consumption, those connections were investigated in the Polish male and female populations. On the basis of analysis of the relationships of two choosen alcoholism indicators (rates of alcoholic psychosis and rates of the liver cirrhosis mortality) and per capita alcohol consumption in the Polish male and female populations it was concluded that the relationships, in the taken into account period of time, were strong and positive, which gives foundation to estimate the alcoholism prevalence in Poland on the basis of per capita alcohol consumption. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest zjawisko alkoholizmu jako jedno z zagadnień patologii społecznej.
XX
Jednym z najpoważniejszych problemów społecznych, z jakimi w obecnym czasie borykają się polskie rodziny, jest zjawisko choroby alkoholowej. Alkoholizm, traktowany jako choroba, wymaga leczenia, a jego ofiary - wsparcia i opieki ze strony społeczeństwa. Stąd rodzi się pilna potrzeba nie tylko leczenia osób uzależnionych, ale również przeciwdziałania skutkom uzależnienia od alkoholu, tak w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym. Wymagają specjalistycznego wsparcia terapeutycznego, a często i materialnego ze strony służb społecznych. Przedmiotem prezentowanego materiału jest próba ukazania funkcjonowania lokalnego systemu wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym na terenie Radomia. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the most important social problems that families face is the phenomenon of alcoholism. On one hand, alcoholism is a disease and requires treatment, and its victims require support and care from the society. It evokes an urgent need not only to treat the addicted people but also to prevent the causes of alcohol addiction in the individual and social dimension. They require specialist care of therapists and also financial support from social services. The subject of the following material is an attempt to show the functioning of system of local support for families with the alcoholic problem in the area of Radom. (original abstract)
XX
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano wyniki oszacowania wielkości niektórych, niepoddających się bezpośrednio wymiernym ocenom, skutków nadużywania alkoholu, które rozważano z punktu widzenia osób pijących. Źródłem danych statystycznych są, podobnie jak we wspomnianej wyżej pracy, wyniki badań ankietowych (Mielecka-Kubień, Wędzicha, Barczak 2006), przeprowadzonych w latach 2003-2006 w ramach Grantu KBN nr 2 H02B 024 24, pt. Ekonometryczna analiza skutków nadużywania alkoholu wśród osób uzależnionych od alkoholu leczących się w Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Radzimowice, NZOZ w Szklarskiej Porębie. (fragment tekstu)
6
75%
XX
Problematyka funkcjonowania dzieci z rodzin alkoholowych ma charakter interdyscyplinarny, a badania nad uczestnictwem w kulturze tych dzieci prowadzone są bardzo rzadko. Partycypacja w kulturze stanowi istotny element wychowania oraz terapii dzieci alkoholików, zważywszy na fakt, że ich rodziny nie realizują bądź całkowicie zaniedbują ten aspekt ich psychospołecznego funkcjonowania. Badania jakościowe nad uczestnictwem w kulturze dzieci alkoholików pozwalają na długotrwały, uważny kontakt, w związku z tym uzasadnienie znajduje propozycja modelu badawczego w oparciu o strategię jakościową - zrealizowaną poprzez wywiad pogłębiony. W artykule przedstawione zostaną wybrane fragmenty narracji badanych dzieci, ukazujące ich stosunek do czasu wolnego, uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze czy do nowoczesnych technologii. Artykuł kończy się postulatami badawczymi i praktycznymi. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of the functioning of children from alcoholic families is of interdisciplinary character and research into their participation in cultural events is carried out very rarely. Participation in cultural events is an important element of education and treatment of children of alcoholics, considering the fact that their families fail to perform or completely neglect this aspect of their psychosocial functioning. Qualitative research into participation in cultural events of children of alcoholics allows for a long-term monitoring of this phenomenon. Consequently, the research model based on qualitative strategies making use of detailed surveying techniques appears to be the most appropriate for this purpose. This paper contains selected narratives by children participating in the aforementioned research, their attitude to their free time, degree of participation in broadly understood cultural events or relationship with modern technology. The article concludes with research and practical postulates. (original abstract)
7
Content available remote Wybrane przejawy patologii społecznej w województwie śląskim
75%
XX
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę ukazania specyfiki, skali oraz zmian w zakresie zjawisk objętych pojęciem patologii społecznej, a występujących na terenie województwa śląskiego. Ze względu na niezwykłą społeczną wagę problemu oraz jego konsekwencje wzięto pod uwagę trzy najczęściej występujące patologie, jakimi są przestępczość, alkoholizm i narkomania.(fragment teksu)
EN
The Silesian voivodeship, due to its special character connected with urbanization, industry and diversification of the social potential, is a particularly interesting region to examine the social pathology and its transformations. Serious social and economic changes result in the transformations of norms and value system, changes in human behaviour as well as in the increase of pathology. It seems that exists a serious connection between the economic and social situation and the volume and scale of pathology in this region.(original abstract)
EN
For the last few years there has been a discussion in the society, including legal circles, on the admissibility of preventive inspection of employees for their sobriety in their workplace. Nowadays, no one questions the rights of an employer to order an employee who is rightfully suspected of consuming alcohol at his workplace to restrain from work. Moreover, according to the justification of the Supreme Court decision from 22nd September 2004, in case of the rightful suspicion of consuming alcohol by an employee, or his presence at the workplace in the state of intoxication, an employer, which also is not questioned, has the right to measure the concentration of alcohol in an emplyoee`s body, allowing him at the same time the verification of the conducted examination according to art. 17 of the Act from 26th October 1982 on Upbringing in Sobriety and Alcoholism Prevention (further on referred to as the Act on Upbringing in Sobriety). The discussion on the admissibility of the preventive, frequently unjustified, inspection of employees on the presence of alcohol flared up after numerous fatal accidents that recently had place in Poland caused by intoxicated drivers of public transport vehicles. Since then, both some transportation companies as well as many alike business entities in the whole country, have introduced internal regulations according to which tram and bus drivers undergo the preventive inspection on the presence of alcohol in their bodies before starting work. (fragment of text)
XX
Omówiono metodę randomizacji odpowiedzi wykorzystywaną w badaniach, w których istnieje problem braku odpowiedzi lub odpowiedzi nieprawdziwych.
EN
The analysis of the rationing tasks performed by territorial self-government in the economic sphere of counteracting alcoholism points to some conclusions. Various legal means applied to the rationing of trading in alcoholic beverages determining access to alcohol, indicate a considerable role of the gmina self-government and regional self-government in the discussed sphere. This role is not assigned to the poviat self-government in anyway, but to a large extent is related to gminas. On the one hand, there is a positive aspect of the process of passing on the wide competence to the territorial self-government as consistent with the principles of subsidiarity and decentralization that guarantee an important influence on one of the most important branches of social life. On the other hand, we should remember that in this case the trading in alcohol beverages is a special kind of economic activity. In the doctrine there is an opinion that the issue of alcoholism is the nationwide problem, not only the local one. Therefore one should consider whether solving alcohol problems should be assigned to local authorities often remaining under local influence and financial needs of a local pressure group, whose interests may not be consistent with the needs of restrictions on access to alcohol. This contradiction is deepened by imprecise legal expressions and doubts coming from currently binding legal regulations concerning upbringing in sobriety and counteracting alcoholism.
XX
Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w istotny sposób zmieniła prawotwórcze kompetencje organów stanowiących gmin przewidziane na jej gruncie. Przedmiotem artykułu jest analiza wybranych aspektów tych kompetencji w kształcie nadanym im ustawa nowelizującą. Dotyczą one po pierwsze kwestii proceduralnych z wprowadzonym obowiązkiem podejmowania uchwał po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy na czele. Analizie poddano również techniczno-legislacyjne uwarunkowania realizacji tych kompetencji odwołujące się do konieczności zapewnienia zgodności stanowionych aktów z zasadami techniki prawodawczej. Z kolei w obszarze zagadnień temporalno-walidacyjnych dokonano oceny wpływu skutków wejścia w życie ustawy nowelizującej, przede wszystkim zaś w kontekście zawartego w niej przepisu przejściowego, na moc obowiązującą aktów prawa miejscowego wydanych i obowiązujących na podstawie zmienionych przepisów upoważniających. (abstrakt oryginalny)
EN
The amendment to the Act on Upbringing in Sobriety and the Counteracting Alcoholism materially changed the legislative powers of the governing bodies of municipalities on its basis. The article presents an analysis of selected aspects of these powers in the form awarded to them by the amending Act. They firstly apply to procedural issues with the obligation introduced of passing resolutions after obtaining an opinion of the auxiliary units of the municipality at the head. An analysis was also conducted of the technical and legislative conditions of exercising these powers, referring to the need to assure compliance of the acts passed with the principles of legislative techniques. In turn, in the area of temporal and validation issues, an assessment was made of the impact of the consequences of the amending Act entering into force, primarily in the context of the transitional regulation contained in it, on the binding force of acts of local law issued and in force on the basis of the amended authorizing regulations. (original abstract)
XX
Artykuł na temat dobrych praktyk postępowania z pracownikami nadużywającymi alkoholu. Przedstawiono przykładowe rozwiązania omawianego problemu. Wskazano na oczekiwane efekty w przypadku przeprowadzenia działań zapobiegawczych.
XX
Celem artykułu jest przybliżenie i analiza wybranych aspektów zmian w zakresie prawotwórczych kompetencji gmin na gruncie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Podkreślić należy, iż kompetencje te należą do kluczowych instrumentów służących realizacji założeń ustawy, stąd każda zmiana prawa w tym zakresie wymaga szczególnej uwagi. W artykule podjęto próbę określenia zarówno możliwości wynikających z obowiązującego prawa, jak i ograniczeń w kształtowaniu przez organy gmin treści rozstrzygnięć prawotwórczych, podejmowanych na podstawie upoważnień zawartych w ustawie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present and analyse some selected aspects of changes in the area of law-making competence of communes [gmina] under the Act on upbringing in sobriety and counteracting alcoholism. It should be emphasized that these competences are the key instruments to achieve the objectives of this act, hence every change in the law in this area requires special attention. The article attempts to determine the possibilities resulting from the applicable law, but at the same time to determine some limits in the shaping of the content of law-making decisions taken by the commune authorities based on the authorizations included in the Act. (original abstract)
XX
Artykuł porusza zagadnienia aktualne i istotne, w kontekście publicznego finansowania profilaktyki uzależnień. Problematyka wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi stanowi istotne zadanie samorządowej administracji publicznej na płaszczyźnie społecznej. Działania te wymagają odpowiednich instrumentów finansowania, jak i odpowiedniego do potrzeb poziomu finansowania. Celem artykułu jest określenie roli opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu jako podstawowego źródła finansowania działań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ocena poziomu finansowania tych działań. W opracowaniu dokonano analizy opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu jako dochodów samorządowych, wskazując na ich odmienne znaczenie w zależności od poziomu samorządu (gmina - miasto na prawach powiatu - województwo samorządowe). Analizie poddano także poziom wydatkowania środków, ze wskazaniem głównych kierunków tych wydatków w obszarze profilaktyki uzależnień(abstrakt oryginalny)
EN
The article refers to current and relevant issues in the context of public funding of addiction prevention. The issue of upbringing in sobriety and alcoholism counteracting constitutes a vital task of local public administration in the social dimension. These actions require appropriate financing instruments, as well as level of funding relevant to the needs. The aim of the article is to define the role of the fee for issuing a permit to sell alcohol as the basic source of funding for the activities of local governments in the alcoholism counteracting and the assessment of the level of funding for these activities. The article analyses the fee for issuing a permit to sell alcohol as general revenue, indicating their different meanings depending on the level of local government (municipality - county town - voivodeship). The level of spending was also analyzed, with an indication of the main directions of this expenditure in the area of addiction prevention(original abstract)
15
Content available remote Risk factors in patients with herpes zoster infections: case-control study
75%
EN
The aim of this study was to determine the prevalence of chronic disease and the risk factors for herpes zoster infection. In this case-control study medical records were collected from 55 patients who presented with herpes zoster and 54 patients in a control group who presented with gastroenterocolitis. Both groups were treated at the Clinic for Infectious Diseases, University Clinical Hospital Mostar from January, 2005 to December, 2010. When we compared the herpes zoster group with the control group, we did not demonstrate any significant difference in the overall prevalence of chronic diseases. However, the prevalence of diabetes and cancer was statistically higher when compared to the control group. A statistically significant difference in the number of cigarette smokers was not observed, whereas the number who consumed alcohol in the herpes zoster group was significantly higher compared to the control group. The correlation between alcohol and herpes zoster could help in solving the reactivation mechanism of VZV.
XX
W artykule dokonano próby oceny wielkości całkowitego i nierejestrowanego spożycia alkoholu w latach 1984-1996. Potrzebę przeprowadzenia takiego szacunku autorka uzasadnia tym, że w latach 90. spożycie nierejestrowane przybierało szczególnie wysokie wartości. Wniosek taki wysnuwa z faktu, że w latach 90. rejestrowane spożycie alkoholu na ogół malało. Rosły jednak wartości wskaźników alkoholizmu.
17
Content available remote Estimation of the Influence of Alcohol Consumption on Mortality in Upper Silesia
75%
EN
The aim of the presented study was estimation of the range of influence of alcohol abuse on mortality level in Upper Silesia (Poland). For that purpose cause-elimination life tables, describing mortality processes of the populations of three big cities of the region, i.e. Katowice, Chorzów and Bytom, were applied. The presented estimates were based on average values from the years 1993-1994.(fragment of text)
XX
Jak ukazano w niniejszej refleksji naukowej, w przestrzeni naszego kraju przybywa pełnoletnich osób określanych mianem dorosłych dzieci alkoholików. Skala poszerzającego się zjawiska oraz jego dynamika wymaga zwłaszcza od świata akademickiego coraz to intensywniejszej, pogłębionej refleksji naukowej oraz szybkiego podejmowania działań wspierających tę grupę społeczną Na przykładzie środowiska Akademii Ekonomicznej w Katowicach jednoznacznie widać, że jest to możliwe i przynosi wymierne efekty. Opisane powyżej działania, wspomagające studentów i studentki - DDA - będą w tej wspólnocie uczelnianej kontynuowane w kolejnych latach. Należy mieć nadzieję, że przyczynią się one do wsparcia tej coraz szerszej grupy studentów dorosłych dzieci alkoholików w ich procesie zdrowienia i zarazem staną się wezwaniem dla innych środowisk akademickich do podjęcia analogicznych działań.(fragment tekstu)
19
Content available remote Statistical Description of Life-Time Alcohol Consumption Based on Survey Data
75%
EN
Statistical description of each patient's life-time drinking helped them to understand their addiction history even better - they could also predict possible further development of this process.(fragment of text)
20
Content available remote Alkoholizm - choroba duszy i ciała
75%
XX
Badania naukowe dotyczące nadużywania alkoholu potwierdzają pewną prawidłowość, iż bardziej podatni na uzależnienie są mężczyźni, zaś kobiety mają niższą tolerancję na alkohol, co oznacza, że ta sama dawka wypitego alkoholu oddziałuje silniej na kobietę, niż mężczyznę. Jednocześnie zaobserwowano niepokojące zjawisko związane ze wzrostem spożycia alkoholu przez młode kobiety, które piją i upijają się równie często jak młodzi mężczyźni ( Wielka Brytania, Węgry, Polska, kraje Skandynawski). Alkoholicy są zazwyczaj osobami, które do perfekcji doprowadziły umiejętność "usprawiedliwiania" swojego nałogu. Powołują się przy tym na brak miłości, akceptacji, zrozumienia ze strony otoczenia, kłopoty rodzinne, czy zawodowe i tysiące innych usprawiedliwień, które powodują sięgnięcie po alkohol. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.