Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Delphi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
100%
EN
In time of domination graphic user interface it is not possible to imagine creations of complicated application by traditional, structural approach to process of programming. Because we can observe developing new tools, which considerably accelerating creation such application - we speak about them: RAD - Rapid Application Development. One of them is DELPHI of INPRISE: tool oriented on quick production of application, tool steered on development database distributed application.
2
Content available remote Przykładowa realizacja edytora tekstowego w środowisku Delphi
100%
PL
Zaprezentowano przykład realizacji edytora opracowanego w oparciu o środowisko Delphi 3. Wyszczególniono zalety i wady tworzenia tego typu programów w środowisku wizualnym. Dokonano porównania tej realizacji z poprzednią wersją napisaną w języku Turbo Pascal 7.0.
EN
An examplary realization of the text editor written in Object Pascal in Delphi 3 environment is presented. The advantages and disadvantages of writting text editors in visual environment are discussed. The new version of text editor and the old one written in Turbo Pascal 7.0 are compared.
PL
W referacie zaprezentowano możliwość wykorzystania języka programowania Delphi i środowiska Embarcadero RAD Studio XE3 do modelowania obwodu naprowadzania rakiety przeciwlotniczej. Zaimplementowano modele elementów obwodu naprowadzania, przyjmując jako wzorzec fizyczny przeciwlotniczy zestaw rakietowy krótkiego zasięgu Newa SC oraz przedstawiono przykładowe wyniki badań.
EN
The paper presents the possibility of using Delphi programming language and Embarcadero RAD Studio XE3 environment for modelling of missile command guidance system. Models of missile command guidance system components based on Newa SC short-range air defence system are implemented. Selected simulation research results are presented too.
PL
W artykule przedstawia zagadnienie sztucznych sieci neuronowych oraz ich wykorzystania w klasyfikacji metali na podstawie wykresu statycznej próby rozciągania. W pracy opisano działanie sieci neuronowych oraz sposób ich wykorzystania..
EN
In this article presents the issue of artificial neural networks and their use in the classification of metals on the basis of the static tensile test chart. This paper describes the operation of neural networks and how to use them.
5
Content available remote Przegląd nowych elementów języka Pascal w wersji Object Pascal 2.
80%
PL
Przedstawiono nowe elementy języka Pascal, wprowadzone do pakietu BorlandDelphi 2.0. Omówiono typy danych (całkowity, znakowy, łańcuchowy, wariantowyoraz wskaźnikowy) operatory, instrukcje obsługi wyjatków oraz zasady używa-nia funkcji i procedur. Przedstawiono zmiany w słowach kluczowych i dyrekty-wach. Informacje zawarte w tym materiale mogą być przydatne do zajęć dydaktycznych z Informatyki
6
Content available remote Automatyzacja definiowania obiektów przestrzennych w programie AutoCAD
71%
PL
W artykule przedstawiono sposoby wykorzystania systemów CAx w procesie automatyzacji zadań grafiki. Przeanalizowano możliwość zastosowania języka Delphi i technologii ActiveX do tworzenia obiektów przestrzennych w systemie CAx.
EN
In this paper possibilities of using of CAx systems to automation process of graphical tasks are presented. Possibility of using Delphi language with OLE technology to creating 3D objects in CAx system are analysed.
7
71%
PL
W artykule przedstawiono potencjalne zastosowanie systemów CAx w procesie automatyzacji zadań graficznych. Przeanalizowano możliwość wykorzystania języka Delphi i technologii ActiveX do definiowania kształtu noska rakiety przeciwlotniczej w systemie CAx.
EN
In this paper possibilities of using of CAx systems to automation process of graphical tasks are presented. Possibility of using Delphi language and ActiveX technology to creating the shape of an anti-aircraft missile in CAx system are analysed.
8
Content available remote OPF including TCSC devices using FACTS program software
71%
EN
The solutions FACTS (Flexible Alternating Current Transmission Systems) allows network operators to increase the capacity of theexisting stock, while maintaining or improving the operating margins necessary for grid stability. This increases the amount of energy delivered toload centers with minimal impact on the environment, with projects much faster to implement and reduced capital spending compared to othersolutions. The objective in this paper is to evaluate and compare the values in the cost of power generation with and without TCSC transit controller(Thyristor Controlled Series Capacitor). In addition, we present a new idea of presenting software that we developed and appointed: FACTSprogrammer.
PL
W publikacji oszacowano i porównano koszty wytwarzania energii elektrycznej w sieci z urządzeniem typu FACTS (ang. Flexible AC Transmission System) opartym na pojemnościowym kompensatorze mocy (ang. Thyristor Controlled Series Capacitor) i bez niego. Przedstawiono także opracowane nowe oprogramowanie o nazwie FACTS Programmer.
PL
Artykuł przedstawia narzędzie o nazwie Class Editor. Jest to środowisko programistyczne wytworzone własnymi siłami w firmie Huzar Software, pozwalające automatyzować generowanie kodu źródłowego dla hierarchii klas zdefiniowanej bezpośrednio przez programistę lub przez analizę danych z plików XML. Praktyka pokazała, że narzędzie jest dla nas przydatne i w istotnie przyspiesza proces tworzenia oprogramowania.
EN
Tools and environments to aid developers in producing software have existed since the early days of computer programming. This paper presents the Class Editor tool. It is a software development environment that provide automated support for generating Delphi language code from class hierarchy defined either by developers directly or by reading the source data from XML files. Given examples have shown that the tool is useful, and important to us. According to the best knowledge of the authors, such tool has been introduced in this paper for the first time .
EN
A review of literature revealed that cross-cultural research had not addressed the topic of ethical decision-making definitions (EDM), environmental factors and EDM models all of which could influence ethical decision-making especially within higher education. The present research study examined ethical decision-making, specifically how it was defined and its process. Then environmental factors were identified by experts as being influential to the process of EDM within higher education in Poland. The research provided focuses mainly on EDM and cultural aspects as related to Poland and higher education. In the conclusion, results were compared to a parallel study that focused on ethical decision-making within higher education in the U.S. This exploratory study used the Delphi research technique to identify an EDM definition that leaders use to make ethical decisions and identify the environmental factors that influence their decisions as well as an EDM model within Poland
EN
The peculiarities of combination of finite-element method and equations of solid dynamics, the basic stages of development of the program complex Belinda for calculation of statics and dynamics of the rods constructions as applied to railway bridges are described.
EN
Despite the large amount of information, including books, articles and pristine images of geotourism, there exists no comprehensive study on the collection and classification of them in Iran yet. In this research, for the modelling of geosite watersheds, 1000 articles were surveyed through library research and the models with the highest frequency of use were identified and analysed among a statistical sample of 451 local papers using the Meta-Analysis method, and then the most efficient ones were identified using Delphi and Analytic Hierarchy Process (AHP) methods. The re- sults of this study showed that while the strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT), Pralong, Reynard, AHP and Pereira models are in the first to fifth-ranked models with the highest frequency, however, Pralong, SWOT, Reynard, Perira and Comanescu models were considered as the most efficient ones in geosite modelling in Iran.
PL
Najważniejszą cechą programistycznego środowiska Delphi jest jego produktywność, czyli prostota i szybkość tworzenia programów dla platformy Windows oraz Linux. W pracy podjęto próbę przedstawienia możliwości Delphi wspomagających tworzenie aplikacji WWW.
EN
The most important feature of the Delphi environment is it's productivity , which we can understand as easy and rapid application development for Windows and Linux. In this paper there was an attempt of showing the possibilities of Delphi in WWW application development.
PL
W artykule zaprezentowano technologię rejestrowania dokładnych pomiarów RTK w czasie rzeczywistym z częstotliwością pozycjonowania większą niż 1 sekunda. Przedstawiono aplikację stworzoną specjalnie do tego celu, podstawowe algorytmy aplikacji oraz szereg rozwiązań, które umożliwiły zastosowanie opracowanej technologii do praktyki geodezyjnej. Poniższe opracowanie zawiera również syntetyczną charakterystykę środowiska programistycznego Delphi, opis urządzeń wykorzystanych w opracowanej technologii RTK oraz ich konfigurację. Na koniec poruszono również problematykę transmisji danych przy pomocy konwerterów RS232 - USB wraz z proponowanym jego rozwiązaniem.
EN
This paper presents the technology of accurate and reliable RTK positioning with more than one second recording interval. It contains description of an application created specifically for this purpose, the basic algorithms and a number of solutions, which enabled the use of the developed technology in geodetic practice. This paper also contains the synthetic characteristics of Delphi programming environment, and description of the equipment used within developed RTK technology and its configuration. At the end, data transmission by means of RS232-USB converters between a notebook and GNSS receivers was characterized together with the solution of the problem.
EN
In this paper, using cloud model and Delphi, we build a comprehensive evaluation cloud model to solve the problems of qualitative description and quantitative transformation in ship navigation adaptability comprehensive evaluation. In the model, the normal cloud generator is used to find optimal cloud models of reviews and evaluation factors. The weight of each evaluation factor is determined by cloud model and Delphi. The floating cloud algorithm is applied to aggregate the bottom level’s evaluation factors, and comprehensive cloud algorithm is used to aggregate the highest level’s evaluation factors to get comprehensive evaluation cloud model. Finally, evaluation result is got by matching comprehensive evaluation cloud model and optimal cloud model of reviews. As case study, the model is applied to the small LNG ship’s navigation adaptability in Southeast Asia. Compared with the fuzzy comprehensive evaluation method, the model proposed in this paper is more intuitive and reliable in comprehensive evaluation of the small LNG ship’s navigation adaptability.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 3
2729--2739, CD 1
PL
Rozwój sieci komputerowych przyczynił się budowania rozległych systemów komputerowych. Systemy te można zarządzać zdalnie przy pomocy wyspecjalizowanych aplikacji. Pojawienie się w ostatnich latach systemu operacyjnego Android spowodowało rozbudowanie branży informatycznej o tworzenie aplikacji na platformy mobilne. Aplikacje te znalazły zastosowanie wróżnych gałęziach przemysłu, w tym w przedsiębiorstwach logistycznych. Z tego powodu w niniejszym artykule przedstawiono zasady projektowania aplikacji mobilnych do pracy w chmurze internetowej. Zaproponowano aby komunikacja odbywała się za pomocą protokołu komunikacyjnego HTTP, dobrze znanego przy przeglądaniu treści informacji w Internecie. Jako środowisko do projektowania aplikacji mobilnych wybrano Android Studio oraz Delphi XE6.
EN
The development of computer networks has contributed extensive building computer systems. These systems can be managed remotely using specialized applications. The emergence in recent years of the Android operating system, expand the computer industry caused by the creation of applications for mobile platforms. These applications have been used in various industries, including logistics companies. For this reason, this paper presents the design principles for use of mobile applications in the cloud. That was proposed for communication via the HTTP protocol, a well-known when viewing content on the Internet.As an environment for the design the mobile applications was selected Android Studio and Delphi XE6.
EN
The peculiarities of combination of finite-element method and equations of solid dynamics, the basic stages of development of the program complex Belinda for calculation of statics and dynamics of the rods constructions as applied to railway bridges are described.
PL
W artykule są opisane cechy szczególne połączenia metody elementów skończonych i równania dynamiki stałych, podstawowe etapy rozwoju programu Belinda dla złożonych obliczeń statyki i dynamiki konstrukcji prętów w zastosowaniu do mostów kolejowych.
19
Content available remote Business rules-driven semi-automatic project effort estimation
41%
EN
A new approach to project effort estimation is presented in this paper. It is related to Delphi method of estimation by experts. It also makes use of the business processes and business rules related to the newest OMG standards. A software tool implemented to verify the concept correctness is described.
PL
W artykule przedstawiono nowe podejście do estymowania pracochłonności projektów. Z jednej strony nawiązuje ono do metody Delphi estymowania przez niezależnych od siebie nawzajem ekspertów, a z drugiej strony, w ramach najnowszych standardów OMG, wykorzystuje procesy biznesowe oraz reguły biznesowe. Opisano również opracowane narzędzie stanowiące weryfikację poprawności koncepcji.
PL
W artykule opisano aplikację dydaktyczną generującą i obsługującą wielotabelową lokalną bazę danych z poziomu środowiska Delphi. Celem aplikacji jest nauczanie języka SQL oraz jednej z technologii bazodanowych w środowisku Delphi. Oryginalność aplikacji polega na modułach automatycznego generowania zapytań. Aplikacja umożliwia wybór przez studenta jednego, z setek wariantów zapytań poprzez ustawienie odpowiednich opcji komponentów. Aplikacja generuje następnie pełny skrypt zapytania w języku SQL i odwołuje się do SZBD celem re3Ilzacji tego zapytania. Student ma w ten sposób możliwość zapoznania się z poprawną składnią zapytania w bardzo wielu możliwych wariantach.
EN
The didactic application, that generates and manages multitable local database, from the level or Delphi environment, bas been presented in the paper. The purpose or this application is teaching or the SQL language and or one or the database technologies in the Delphi environment. Originality or the application consists in modules or automatic generation or queries. The application allows a student to choose one from hundreds variants or query, through the setting of component properties. The application generates then full script or the query in the SQL language and appeals to DBMS for execution or this query. The student bas this war possibility to acquaint with the proper syntax or query in many possible variants.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.