Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 433

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Przemysł 4.0
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
1
Content available remote Pracować inaczej. Czwarta rewolucja przemysłowa
100%
XX
Terminu Industrie 4.0 użyto po raz pierwszy w roku 2011, podczas targów technologii, innowacji i automatyki w Hanowerze. Przedstawiono tam projekt strategii rozwoju gospodarki niemieckiej, w którym kluczową rolę miała odegrać nowatorska komputeryzacja procesów produkcyjnych. Po upływie 7 lat od tej zapowiedzi specjaliści oceniają możliwości tych zmian, także w warunkach polskiej gospodarki. Autorzy artykułu koncentrują się na zmianach w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz na możliwości mierzenia osiąganego ładu (porządku) funkcjonowania organizacji wobec wyzwań globalizującej się gospodarki.(abstrakt oryginalny)
EN
The Industrie 4.0 was first used in 2011 at the Hannover trade fair. It presents a draft strategy for the development of the German economy, in which the innovative computerization of production processes is to play a key role. 7 years have passed since this announcement and specialists assess the possibilities of these changes, also in the conditions of the Polish economy. The authors of the article focus on changes in human resource management and the ability to measure the achieved order of the organization's functioning against the challenges of a globalizing economy.(original abstract)
EN
Along with the growing dynamics of technological changes in production in the perspective of the development of 4.0 industry, there are changes in the structure of employment and professional qualifications of employees. The development of cyber-physical production systems (CPPS) entails an increase in the demand for engineers. Industry 4.0 is a new megatrend in production. In the second decade of this century, the concept of Industry 4.0 gained importance thanks to the policy of the German government and gradually penetrated into other countries. Enterprises, in addition to traditional production organization, started realizing of cyberphysical production lines as well as smart factories. New production solutions based on IT and robotics technologies using IoT the need for new employee competencies. On the market there is still a growing demand for IT specialists, and there is a demand for engineers 4.0, that is employees with new technical competences, able to control and service CPPS.This publication attempts to present the scope of changes in employment and presents the profile of professional qualifications of engineer 4.0 in a metallurgical enterprise. The list of new skills for an engineer 4.0 employed in an metallurgical enterprise is presented in this article by authors. (original abstract)
EN
The article presents the issues covering the modern ERP cloud systems for manufacturing companies within the currently developed concept Industry 4.0. In this approach, research problems arose as to which parameters and characteristics of ERP cloud systems are the most important from the point of view of manufacturing companies as well as how the process of choosing an ERP system should be conducted. In addition, mutual relationships between these parameters were established. In the article, a multi-criteria decision analysis (MCDA) was used to assess these characteristics. The Decision making trial and evaluation laboratory (DEMATEL) technique was chosen for this assessment. The article can be useful to people interested in modern IT solutions in the production industries. (original abstract)
XX
Wstęp: W niniejszym artykule autorzy starają się podsumować, w jaki sposób sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez firmy w produkcji i magazynowaniu. Na podstawie wcześniej opracowanych modeli dojrzałości logistyki 4.0 autorzy proponują również poziomy dojrzałości sztucznej inteligencji (AI) i na jej podstawie przeprowadzono badanie w wybranych polskich i norweskich firmach oraz rozpoznano rzeczywisty stan rozwoju i poziom dojrzałości AI. Autorzy przedstawiają jednak wstępny etap badań jako studium przypadku, które będzie dalej rozwijane i rozszerzane w celu zidentyfikowania gałęzi i obszarów o największym potencjale do zwiększenia wykorzystania sztucznej inteligencji. Ponadto w artykule przedstawiono potencjalne kierunki wdrażania sztucznej inteligencji, a także narzędzia, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów związanych z dużymi danymi i optymalizacją przewidywanych nie tylko dla dużych firm, ale także małych i średnich przedsiębiorstw. Autorzy proponują termin Artificial Intelligence 4.0 (Sztuczna Inteligencja 4.0), aby wskazać rzeczywiste trendy w zakresie Przemysłu 4.0 i Logistyki 4.0 oraz rewolucji w odniesieniu do sztucznej inteligencji. Bez wątpienia sztuczna inteligencja jest dużym wyzwaniem dla firm produkcyjnych, jak również branży transportowej i logistycznej, a jej zastosowanie powinno zostać zwiększone i rozszerzone w rozwiązywaniu praktycznych problemów. Metody: Metodologia zastosowana przez autorów niniejszego opracowania może być podzielona na następujące etapy: analiza literatury, rozszerzenie modelu dojrzałości sztucznej inteligencji, opracowanie kwestionariusza, studia przypadków w Norwegii i Polsce. Wyniki: Analiza literatury wykazała lukę poznawczą z powodu faktu, że istnieje bardzo niewiele literatury dotyczącej problemu modeli dojrzałości sztucznej inteligencji, a także logistyki 4.0 i sztucznej inteligencji. Poziomy dojrzałości sztucznej inteligencji można łączyć z modelami dojrzałości logistyki 4.0, dzięki czemu zostaną rozpoznane relacje między rzeczywistym poziomem dojrzałości logistycznej a gotowością sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach. Dzięki takiej analizie możliwe będzie opracowanie złożonej mapy drogowej ze strategicznymi wytycznymi organizacji, jak radzić sobie z logistyką 4.0 i sztuczną inteligencją. Wszystkie firmy badane w tym wstępnym badaniu można zaklasyfikować jako nowicjuszy sztucznej inteligencji: firmy, które nie podjęły aktywnych kroków w podróży sztucznej inteligencji i są w najlepszym razie w trybie oceny. Nawet większe firmy z bardziej zautomatyzowanymi rozwiązaniami nie potrafią wyobrazić sobie korzyści, jakie może przynieść sztuczna inteligencja. Wnioski: Autorzy widzą możliwość zastosowania wspomnianego modelu do badania poziomów dojrzałości sztucznej inteligencji w firmach logistycznych i łączenia uzyskanych wyników z wcześniej opracowanym modelem dojrzałości Logistyki 4.0. Autorzy proponują wprowadzenie terminu Sztuczna Inteligencja 4.0, aby podkreślić znaczenie sztucznej inteligencji w odniesieniu do Logistyki 4.0 i Przemysłu 4.0. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: In hereby article authors try to summarize how AI can be use by companies within production and warehousing. On the basis of previously developed Logistics 4.0 maturity model authors also propose Artificial intelligence maturity levels and on its basis a survey has been conducted in selected Polish and Norwegian companies and actual AI state of development and maturity levels has been recognized. However authors present preliminary stage of research as a multi case study which will be further developed and extended in order to identify branches and areas with a hugest potential to enhance AI utilization. Furthermore paper presents potential directions of Artificial intelligence implementation as well as tools that can be useful to deal with big data and optimization problems predicted not only for big companies but also SMEs. Authors propose term Artificial Intelligence 4.0 to point out the actual trends in the scope of Industry 4.0 and Logistics 4.0 and revolution with respect to AI. Without doubt AI is a big challenge for manufacturing companies as well as Transport and Logistics Industry and its application should be increased and extended in solving practical problems. Methods: Methodology applied by authors of hereby paper can be divided on following stages: literature analysis, enlargement of AI maturity model, development of a questionnaire, multi-case studies in Norway and Poland. Results: The literature search showed a cognitive gap due to fact there is a little of literature dealing with problem of Artificial intelligence maturity models as well as Logistics 4.0 and Artificial Intelligence. Artificial intelligence maturity levels can be combined with Logistics 4.0 maturity models thus relations between actual level of logistics maturity and AI readiness in companies will be recognized. Due to such analysis it will be possible to develop complex roadmap with the organization's strategic guidelines how to deal with Logistics 4.0 and AI. All the companies investigated in this preliminary study could be classified as AI Novices: Companies that have not taken proactive steps on the AI journey and are at best in assessment mode. Even the bigger companies with more automated solutions cannot visualize the benefits AI can bring. Conclusions: Authors see potential to apply aforementioned model to investigate AI maturity levels in logistics companies and combine obtained results with previously developed Logistics 4.0 maturity model. Authors propose to introduce term Artificial Intelligence 4.0 to emphasize the importance of artificial intelligence with respect to Logistics 4.0 and Industry 4.0. (original abstract)
XX
Ostatnie kilkadziesiąt lat było kluczowe dla przemysłu. Wzrost oparty o gromadzenie danych, coraz większa popularność i rozwój nowych technologii czy innowacje, w skład których wchodzi m. in. sztuczna inteligencja - to tylko kilka czynników decydujących o jego nowym obliczu, tzw. Przemyśle 4.0. Zmieniające się zasady funkcjonowania gospodarki zmuszają konsumentów, przedsiębiorców i przedstawicieli rządów do podążania za zmianą. (fragment tekstu)
PL
W ostatnich latach coraz częściej mówi się o Przemyśle 4.0, czyli zastosowaniu automatyzacji i robotyzacji w zakładach pracy. Związane jest to z problemem kurczenia się ilości dostępnych pracowników w stosunku do potrzeb zakładów. Na dzisiaj sytuacja jest taka, że z jednej strony słyszymy o spadającej i rekordowo niskiej stopie bezrobocia (5,9% za grudzień 2018), a z drugiej strony firmy narzekają na brak pracowników, mimo że stopa zatrudnienia (odsetek pracujących w przedziale wiekowym 20-64 lata) za rok 2017 wynosiła 70,90%, przy średniej unijnej 72,2%. Wg danych OECD Polacy pracują dłużej w stosunku do pracowników innych krajów Europy Zachodniej - przykłady przedstawia rys. 1.
7
Content available remote Industry 4.0: State of the Art and Research Implications
80%
XX
Wstęp: W ciągu ostatnich lat, koncepcja Przemysłu 4.0 przyciąga uwagę zarówno przedstawicieli nauki jak i przemysłu. Przemysł 4.0 dotyczy procesów produkcji, wydajności, zarządzania danymi czy relacjami z klientami, kwestiami związanymi z konkurencyjnością oraz wiele innych zagadnień. Metody: W pracy wykorzystano metodę analizy literatury celem weryfikacji aktualnego stanu wiedzy w zakresie koncepcji Przemysłu 4.0. W tym celu wykorzystano dedykowaną procedurę przeprowadzania badań literatury. Wyniki: Na podstawie opracowanej procedury przeprowadzania studiów literatury, uzyskano odpowiedzi na wskazane pytania badawcze tj.: PB1:Czy pojęcie Przemysł 4.0 jest wciąż istotne dla badaczy? PB2: Czy programy prowadzone na szczeblu krajowym wpływają na zainteresowanie badaczy w zakresie Przemysłu 4.0? PB3: Jakie są kluczowe komponenty Przemysłu 4.0? PB4: Jakie Przemysł 4.0 wywołuje implikacje na inne tematy badawcze? Wnioski: Zaprezentowany artykuł wnosi wkład w rozwój literatury nad koncepcją Przemysłu 4.0. Wyniki uzyskane z przeprowadzonej analizy literatury nie tylko stanowią podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat koncepcji Przemysłu 4.0, lecz również wskazują kierunki potencjalnych badań. Rezultaty z przeprowadzonych studiów literatury mogą zostać wykorzystane jako wskazówki do przeprowadzenia dalszych badań nad koncepcją Przemysłu 4.0 oraz tematów z nią związanych, jak również służyć mogą jako wytyczne do przeprowadzenia badań literatury w wskazanym obszarze. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: Over the last few years, the Industry 4.0 concept has attracted attention among both academics and practitioners. Industry 4.0 is a very broad domain including production processes, efficiency, data management, relationship with consumers, competitiveness, and much more. Therefore, the aim of the paper was to analyze the main contributions published on the topic of Industry 4.0. Methods: The literature review method was used to verify current knowledge on the Industry 4.0 topic, with the use of developed methods for literature review research dedicated to it. Results: On the basis of the literature review procedure, answers to the research questions were obtained: RQ1: Is the "Industry 4.0" topic still relevant for researchers? RQ2: Does the national policy on Industry 4.0 influence the research interest in Industry 4.0? RQ3: What are the key components of Industry 4.0? RQ4: What are the implications of Industry 4.0 for other research topics? Conclusions: This paper contributes theoretically to the development of the literature on Industry 4.0. Results obtained from the research not only summarise the current research activities but also indicate existing potential research directions. The findings of this review can be used as the basis for future research on Industry 4.0 and related topics, as well as a guideline for making a literature review. (original abstract)
8
Content available remote Industrial Engineering Education - Challenging Complexity by Simple Means
80%
EN
Industrial engineers gather knowledge during their bachelor studies through lectures and practical classes. The goal of practical class might be an extension of knowledge and/or a consolidation and application of already gathered knowledge. It is observed that there exists a gap between theory learnt during lectures and practical classes. If practical classes require holistic approach and solving complex tasks (problems), students strive with understanding relations and connections between parts of knowledge. The aim of this article is to show an example of a simple practical assignment that can serve as a bridge between lectures and practical classes through discussion of interactions and relations between parts of theoretical knowledge. It is an example of in-class simulating of a line and cellular layout considering discussion of elements impacting and impacted by the type of layout (e.g. learning curve, changeovers, etc.). In-class verification of the presented approach confirmed its usability for teaching industrial engineers and bridging the gap between theory delivered through lectures and more advanced practical classes. (original abstract)
Logistyka
|
2018
|
tom nr 1
66--67
PL
W trzech placówkach Fraunhofer Institutes z Akwizgranie (Niemcy) są prowadzone – w ramach centrum Fraunhofer High Performance Center for Networked, Adaptive Production – badania naukowców nad uzyskaniem pełnej łączności między maszynami i czujnikami, w celu oceny wszystkich zarejestrowanych danych produkcyjnych za pomocą inteligentnych algorytmów w czasie rzeczywistym i elastycznego dopasowania procesów. Na targach Hannover Messe w dniach 23-27 kwietnia 2018 roku będzie można zapoznać się z możliwościami diagnostycznymi i prognostycznymi, jakie efekty prac specjalistów będą miały dla usprawniania produkcji wysokoprzetworzonych wyrobów, w różnych branżach gospodarki.
10
Content available remote Directions of Development of Metallurgical Enterprises in the Era of Industry 4.0
80%
EN
Industry 4.0 is a collective term meaning the integration of intelligent machines and systems, and the introduction of changes in production processes, aimed at increasing production efficiency and introducing the possibility of flexible changes in the assortment of products. Industry 4.0 is focused on the continuous improvement of manufacturing processes through the use of self-learning robots and personalized production. The aim of the article is to identify key directions of improvement of the heat treatment process of cylindrical products in the context of applications of Industry 4.0 solutions. The analysis of individual stages of the heat treatment process using an example of a metallurgical company became the basis for determining key organizational and technical problems at individual stages of product manufacture. (original abstract)
PL
Produkcja energii elektrycznej jest wyjątkowo złożonym procesem, wymaga zastosowania wielu specjalistycznych obiektów i maszyn, a to z kolei pociąga za sobą konieczność zatrudnienia wykwalifikowanej kadry posługującej się właściwymi narzędziami: elektrycznymi, elektronicznymi, mechanicznymi itp., ale także systemami informatycznymi, które będą w stanie zapewnić ciągłość sterowania i kontroli nad procesami produkcji.
12
Content available remote Przemysł 4.0 w energetyce
80%
PL
Jeśli dane, to ropa XXI wieku, to sztuczna inteligencja jest nową elektrycznością. To coraz częściej powtarzane zdanie pokazuje nam, że transformacja cyfrowa różnych sektorów gospodarki staje się koniecznością.
13
80%
PL
Rosnąca liczba dostępnych danych, rozwój sposobów ich przetwarzania oraz upowszechnianie koncepcji Przemysłu 4.0 powoduje, że analizowanie danych procesowych jest zadaniem skomplikowanym i trudnym do wykonywania przez człowieka w krótkim czasie. Dlatego stosowane są rozwiązania informatyczne określane mianem systemów ekspertowych. Czym są systemy ekspertowe? Jaka jest ich struktura? Co to jest wiedza i jak ją zapisywać formalnie? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w tym artykule.
PL
Czytając informacje ekonomiczne, śledząc tematykę kongresów i konferencji branżowych trudno dzisiaj nie natknąć się tematykę przemysłu 4.0 (Industry 4.0). Określenie to, przywoływane przy wszelakich okazjach, oznacza t zw. "Czwartą Rewolucję Przemysłową", która zmienia oblicze współczesnej gospodarki. Za jej początek przyjęło się uważać uwolnienie Internetu przez amerykańską Narodową Fundację Nauki (NSF) do użytku powszechnego, co miało miejsce w 1991 roku. Kilka lat wcześniej przyjęto normę ISO 9735, opisującą standard EDIFACT. Jest to jeden z najważniejszych do dziś, standardów komunikacji elektronicznej EDI. Po prawie 30 latach idea Przemysłu 4.0 coraz bardziej staje się częścią naszej rzeczywistości, o czym świadczy chociażby rosnąca popularność samochodów Tesli. Tymczasem EDI niektórzy skłonni byli uważać za koncepcję przestarzałą i bez widoków na przyszłość. Czy słusznie?
XX
Rozwój technologii i zmiany komunikacyjne oraz zarządcze doprowadziły do wykreowania czwartej rewolucji przemysłowej. Przemysł 4.0 zakłada komunikację między ludźmi i maszynami na wielu płaszczyznach w czasie rzeczywistym. Wykorzystywane są do tego rozległe systemy informacyjne i informatyczne. Upowszechnione nowoczesne rozwiązania znalazły już swoje zastosowania w inteligentnych domach czy fabrykach. Z biegiem czasu przydomek "inteligentny" otrzymywały kolejne obszary życia ludzkiego, dzięki czemu rozwinęły się koncepcje inteligentnego domu, inteligentnej fabryki czy smart city. Rozwój nowych technologii i zastosowanie w nich Internetu Rzeczy może być kluczem do sprawnej i efektywnej realizacji potrzeb mieszkańców, poprzez zarządzanie miastem w czasie rzeczywistym. (abstrakt oryginalny)
EN
Technological, communication and management developments have led to the creation of the fourth industrial revolution. Industry 4.0 assumes real-time communication between people and machines on many levels. Extensive information and information systems are used for this purpose. Popularized modern solutions have already found their applications in intelligent homes or factories. Over the years, the nickname "intelligent" has been used in more areas of human life, which has led to the development of concepts for intelligent homes, factories and smart cities. The development of new technologies and the use of the Internet of Things in them may be the key to efficient and effective implementation of the inhabitants' needs through real-time city management. (original abstract)
16
Content available remote Changes in Lean Production during the Fourth Industrial Revolution
80%
EN
One of the key challenges, that modern companies have to face, is being able to react and adapt to rapid changes in the economic environment. The need to stay competitive forces the adjustment of value chains in order to meet the demands of contemporary technology. The aim of this paper is to verify whether lean management is complimentary or contradictory to Industry 4.0 and analyze if modern companies are interested in aligning lean solutions with the technologies connected with the fourth industrial revolution. The use of such novelties can be seen as costly, but crucial in order to stay competitive. Furthermore, the interaction between a pre-existent paradigm, which is Lean Production, and the new concept of Industry 4.0 is shown on various real-life case studies, which are used in order to show the practical outcome of the fourth industrial revolution. A framework for the implementation of smart solutions is proposed (treated as one of the main components of the transition from Lean to Smart), such as the e-Kanban.(original abstract)
17
Content available remote Nowoczesne transfery
80%
PL
Świat się rozwija i pomimo różnych okresowych zawirowań i spowolnień gospodarczych niewątpliwie dynamika tego rozwoju nieustanie wzrasta. Nie oznacza to oczywiście, że będziemy wszystko robić coraz szybciej i szybciej, ponieważ takie tempo rozwoju miałoby swój nieuchronny koniec - trudno też doszukać się jakiejś satysfakcji w takim rozwiązaniu.
Logistyka
|
2018
|
tom nr 4
41--43
PL
Branża samochodowa jest jedną z tych, które najszybciej reagują na wyzwania, jakie niesie ze sobą Internet Rzeczy i Przemysł 4.0. Elektromobilność staje się niepostrzeżenie czymś naturalnym, a zarządzanie obsługą samochodu przez smartfona przestaje dziwić.
PL
Jednym z kluczowych problemów współczesnego świata jest potrzeba ograniczenia konsumpcjonizmu, który jest odpowiedzialny za nadmierne zużycie zasobów naturalnych.
20
Content available Systemy ERP dla wytwórczości nowej generacji
80%
PL
Artykuł specyfikuje wymagania projektowo-aplikacyjne dla systemów ERP, które mają efektywnie wspomagać zarządzanie wytwórczością nowej generacji 4.0. W części 1 zidentyfikowano generacje przemysłowe i komputerowe, wyodrębniając Internetowe. Z kolei (część 2) analizie poddano wyróżniki nowej generacji wytwórczości, ilustrując je przykładami praktycznymi dotyczącymi cyfryzacji materii/Internetu przedmiotów. W części 3 zbadano związki systemu operacyjnego przedsiębiorstwa z obszarem IT wskazując na system ERP jako centrum aplikacyjne. Na tej podstawie w części 4 zaproponowano i skomentowano cztery kluczowe cechy przedmiotowego ERP. W podsumowaniu przytoczono sumarycznie szereg wniosków oraz zaproponowano kierunki dalszych badań.
EN
The article specifies the design-application requirements for ERP systems, which should efficiently support the manufacturing management of the new industry generation. In section 1 the technological generations were identified and linked in the spheres: manufactruring, computer industry and Internet. Afterwards (section 2) the main components of industry 4.0 were analyzed and illustrated with practical examples regarding the digitization of matter/Internet of things. In section 3 relationships were researched – between the operating system in companies and the IT area, pointing to the ERP system as the center of applications. On this basis, in section 4, four key features of ERP were proposed and commented. In the summary (5), a number of conclusions was quoted and directions for further researches were proposed.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.