Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Empiryczna weryfikacja czynników warunkujących rozwój gospodarstw rolnych
100%
EN
The study attempts to identify the determinants of agricultural development. Based on a survey conducted among farm owners in the zachodniopomorskie voivodeship, it was confirmed that the development of the farm is, to a large extent, conditioned by external factors. It depends in particular on the agricultural policy run by the state. Internal factors related to the attitudes of farmers to changes in the structure of farms have relatively little importance.
PL
W opracowaniu podjęto próbę identyfikacji czynników warunkujących rozwój gospodarstw rolnych. Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród właścicieli gospodarstw rolnych województwa zachodniopomorskiego potwierdzono, iż rozwój gospodarstw rolnych jest w dużym stopniu uwarunkowany czynnikami zewnętrznymi. Zależy on w szczególności od polityki rolnej prowadzonej przez państwo. Uwarunkowania wewnętrzne związane z postawami rolników wobec zmian w strukturze gospodarstw rolnych miały relatywnie niewielkie znaczenie.
2
100%
PL
Ubezpieczenia o charakterze dobrowolnym mogą stanowić uzupełnienie obowiązkowych ubezpieczeń obejmujących działalność rolniczą. Oferta produktowa skierowana do właścicieli gospodarstw rolnych ma zapewnić kompleksową ochronę ubezpieczeniową zasobów gospodarstwa. Rolnicy najczęściej korzystają z ubezpieczeń upraw roślinnych i zwierząt hodowlanych ze względu na duże ryzyko możliwych strat w wytwarzanej produkcji.Celem artykułu jest analiza tendencji występujących na rynku dobrowolnych ubezpieczeń rolnych w Polsce w latach 2002–2011 oraz ocena funkcjonowania tego rynku. Badania przeprowadzono na podstawie danych statystycznych Komisji Nadzoru Finansowego oraz danych GUS. W opracowaniu przeanalizowano zmiany w realizacji dobrowolnych ubezpieczeń upraw roślinnych i zwierząt hodowlanych. Analiza obejmowała w szczególności określenie zmian w liczbie zawieranych umów i wypłacanych odszkodowań oraz zmiany wysokości składki przypisanej brutto i wypłaconych odszkodowań.
EN
Climate change is a serious threat to the safety of farms’ income. One of the key instruments in ensuring stabilization of farmers’ income is an agriculture insurance. The study aims to analyze determinants of joining the system of a voluntary agricultural insurance. The examination builds upon primary data collected by means of a questionnaire among 256 farmers in the Middle Pomerania region. Logistic regression was employed to test an impact of 18 quantitative and qualitative variables on the probability to join the voluntary agricultural insurance. The results show that the probability of agricultural insurance being used is positively influenced by (a) (higher) class of soil in a farm, (b) (larger) volume of the farm’s fixed assets, (c) occurrence of past damage and (d) (lower) cost of the voluntary insurance.
PL
Postępujące zmiany klimatyczne stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa dochodów gospodarstw rolnych. Jednym z instrumentów mogących zapewnić stabilizację dochodów w rolnictwie jest ubezpieczenie. Celem badania było określenie czynników determinujących prawdopodobieństwo posiadania dobrowolnych ubezpieczeń rolnych. Badania przeprowadzono na grupie 256 rolników z regionu Pomorza Środkowego. Dane zostały zebrane przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety. Do zbadania wpływu wybranych czynników na prawdopodobieństwo posiadania dobrowolnych ubezpieczeń wykorzystano regresję logistyczną. Zestaw potencjalnych cech diagnostycznych stanowiło 18 zmiennych o charakterze jakościowym i ilościowym. Po dokonaniu formalnej selekcji cech, za pomocą regresji krokowej w tył, otrzymano cztery cechy, które mają statystycznie istotny oraz pozytywny wpływ na prawdopodobieństwo zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia rolnego. Są to: dominująca klasa gleb w gospodarstwie rolnym, zasoby środków trwałych gospodarstwa rolnego, wystąpienie szkody w przeszłości i wysokość składki dobrowolnego ubezpieczenia.
EN
Lease of agricultural land is a form of the land use. It enables to create or increase a farm, without having to pay capital-expenditure related to the purchase of land. In exchange for the land lease, the tenant agrees to pay a rent, which is a constant burden on its budget and can affect the economic situation of the farm. Changes in the value of rent result in, to a large extent, deficit of land in some areas of Poland, increase of prices and demand for agricultural land. The aim of the study was to analyse the determinants and dynamics of changes in the rates of agricultural rents. The source material for the study were data on the agricultural land market in Poland in 2000-2011 published by the IERiGŻ and GUS.
PL
Dzierżawa rolnicza stanowi jeden ze sposobów użytkowania gruntów. Umożliwia utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego, bez konieczności ponoszenia kapitałochłonnych nakładów związanych z zakupem ziemi. W zamian za możliwość dzierżawienia gruntów, dzierżawca zobowiązuje się płacić czynsz, który stanowi stałe obciążenie jego budżetu i może wpływać na sytuację ekonomiczną gospodarstwa rolnego. Zmiany wysokości czynszu dzierżawnego wynikają w dużej mierze z deficytu ziemi w niektórych rejonach Polski, wzrostu cen i popytu na ziemię rolniczą. Celem badań była analiza uwarunkowań i dynamiki zmian stawek czynszów dzierżawnych w rolnictwie. Źródłem materiałów do badań były dane publikowane przez IERiGŻ oraz dane GUS.
EN
The aim of the study is to analyze the significance of the financial problems of the customer against other market barriers limiting the establishment and development of enterprises in Poland in the years 2005–2014 taking into account the industry. The paper argues that the financial problems of the customers are a significant barrier of newly established companies, particularly in industries where the focus is on the offering of goods and services to individual customers. For individuals, the financial situation is a determinant of demand. In industries where B2B co-operation is largely carried out, there are opportunities to support the creation of stocks by obtaining capital from suppliers (trade credit) or other sources of financing. The financial problems of the contractor in these industries do not constitute a significant barrier to the functioning and development of newly established companies. The panel data from the years 2003–2014, was taken from the Central Statistical Office (GUS) report “Creation and operation conditions, development prospects of Polish enterprises established”.
PL
Celem opracowania jest analiza znaczenia problemów finansowych odbiorcy na tle innych barier rynkowych ograniczających powstanie i rozwój przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005–2014 w ujęciu branżowym. W pracy postawiono tezę, iż problemy finansowe odbiorcy są istotną barierą nowo powstałych przedsiębiorstw, w szczególności w branżach, w których działalność koncentruje się na oferowaniu/wytwarzaniu towarów/produktów i/lub usług na rzecz klientów indywidualnych. Dla osób fizycznych bowiem sytuacja finansowa jest czynnikiem determinującym popyt. W branżach, w których współpraca w dużej części jest realizowana w wymiarze B2B, istnieją możliwości wsparcia powstania zapasów w drodze pozyskania kapitału od dostawcy (kredyt kupiecki) lub innych źródeł finansowania. Problemy finansowe kontrahenta w tych branżach nie stanowią istotnej bariery funkcjonowania i rozwoju nowo powstałych przedsiębiorstw. W badaniu wykorzystano dane statystyki publicznej Głównego Urzędu Statystycznego z lat 2005–2014 dotyczące warunków powstania i działania oraz perspektyw rozwojowych polskich przedsiębiorstw.
EN
The aim of this article is to assess the impact of production potential on the income obtained by agricultural holdings in Poland. The Farm Accountancy Data Network FADN data from 2015 was used to achieve this aim. Empirical verification of factors determining the production potential and their impact on agricultural holding income was carried out using the logistic regression model. The dependent variable was taken to be the probability that the agricultural holding would achieve annual family farm income exceeding the median value of PLN 46149,18. It was established that four variables had a statistically significant positive effect on the studied phenomenon: area of agricultural land, share of leased land in the agricultural land area, total labor expenditure and technical labor infrastructure. This means that an increase in the level of these factors increases the probability of obtaining an above median value of income by agricultural holdings.
PL
Celem artykułu jest ocena wpływu potencjału produkcyjnego na dochody uzyskiwane przez gospodarstwa rolne w Polsce. Do realizacji założonego celu wykorzystano dane Farm Accountancy Data Network (FADN) z 2015 roku. Weryfikację empiryczną czynników określających potencjał produkcyjny i ich wpływ na dochody gospodarstw rolnych przeprowadzono przy wykorzystaniu modelu regresji logistycznej. Za zmienną objaśnianą przyjęto prawdopodobieństwo osiągnięcia przez gospodarstwo rolne rocznego dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego przekraczającego wartość 46 149,18 zł (mediana). Ustalono, że statystycznie istotny dodatni wpływ na badane zjawisko miały cztery zmienne: powierzchnia użytków rolnych, udział gruntów dzierżawionych w powierzchni UR, nakłady pracy ogółem oraz techniczne uzbrojenie pracy. Oznacza to, że wzrost poziomu tych czynników zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania przez gospodarstwa rolne rocznego dochodu powyżej 46 149,18 zł.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.