Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1486

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 75 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Comparative analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 75 next fast forward last
1
Content available remote Analiza podpisywania obrazów cyfrowymi znakami wodnymi
100%
XX
W pracy omówiono zagadnienia cyfrowych znaków wodnych. Wprowadzono podział algorytmów osadzania cyfrowego znaku wodnego ze względu na metodę wstawiania znaku, następnie porównano algorytmy oraz metody wstawiania znaku. Zaprezentowano wyizolowane cyfrowe znaki wodne, osadzone za pomocą różnych algorytmów, i przedstawiono ich analizę porównawczą.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the issues of digital watermarks. Article establish the division of algorithms embedding digital watermark due to the insertion method of the mark, then the paper compare algorithms and methods for inserting therein. Then the article presents isolated embedded digital watermarks using various algorithms.(original abstract)
2
100%
XX
Niniejszy artykuł jest oparty na analizie komparatywnej w zakresie słownictwa, przeprowadzonej na podstawie dwóch pierwszych tłumaczeń łacińskich dzieła Poetyka Arystotelesa, które w zasadzie są wersjami Guillermo de Moerbeke i Giorgio Valla. Po naszkicowaniu trajektorii pierwszych tłumaczeń w/w dzieła Arystotelesa, przedstawiamy zwięźle nie tylko określone dane dotyczące tych dwóch autorów, lecz również ogólną charakterystykę stylów i cech typowych dla ich twórczości. A zatem, eksponujemy tu analizę porównawczą, głównie w zakresie leksyki, wzorując się na przykładach zaczerpniętych zarówno z fragmentów stosownych jak i kontrowersyjnych, które by pomogły, za pośrednictwem porównań, wyróżnić szczególne cechy każdego tłumacza i co za tym idzie, zdiagnozować, w których aspektach obie wersje tłumaczeń są zbieżne, a w których się różnią, tj. jakie są między nimi podobieństwa i jakie rozbieżności w odniesieniu do tekstu greckiego. Naszym zamiarem jest wyjaśnić niektóre ważniejsze kwestie celem lepszego zrozumienia nie tylko wzajemnych wpływów, które mogłyby mieć miejsce między różnymi wersjami łacińskimi Poetyki, lecz także ukrytej ewolucji w zakresie interpretacji i recepcji omawianego tu dzieła Arystotelesa. (abstrakt oryginalny)
EN
This work consists of a lexical comparative analysis between the two first Latin translations of Aristotle's Poetic: Guglielmo Moerbeke's and Giorgio Valla's translation. After path of first translations from The Poetic has been set, we are briefly going to give some information about those authors and provide a general approach of their style and features. Likewise, we will set a lexical comparative analysis, by highlighting appropriate text extracts as example, such that, by comparison, we can discriminate particular features of each author and observe which points are closer or distant of each other, and which are convergences and divergences with respect to the Greek text. Our intention is to shed light on some questions, in order to get wider understanding about, on one side, influences among different Latin translations of The Poetic, and, on the other side, of evolutionary line which we can find in the understanding and reception of this Aristotelian work. (original abstract)
3
Content available remote The Specificity of State Aid in Poland in Comparison with European Union Countries
80%
EN
Purpose - The aim of the paper is to identify the directions and instruments of state aid (with the exception of agriculture and the transport sector) used in Poland and to identify their specificities in relation to other countries of the European Union. Research method - The achievement of the above purpose required the use of research methods such as the analysis of legal acts, the collection and analysis of secondary data and the processing of the collected factual material using descriptive statistical methods. The data source was The State Aid Scoreboard, together with a variety of reports from the Office for Competition and Consumer Protection. Results - In 2017, the amount of state aid in Poland was twice as high as the average indicator in the European Union (1.51% and 0.76% respectively). Regional development (27.3%) was the main beneficiary of its allocation, while environmental protection was 55.4% in the EU. A specific feature of state aid in Poland is its sustainability, which does not exist to a similar extent in other Member States. Originality / value - According to the author's knowledge, this is one of the unique research papers devoted to the problem of state aid, especially in the context of the indication of the specific characteristics of state aid in Poland against the background of the countries of the European Union. (original abstract)
XX
Tematem niniejszego artykułu jest przedstawienie specyfiki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w Polsce na tle wybranych krajów UE. Biorąc pod uwagę takie kraje jak: Polska, Wielka Brytania i Irlandia przedstawiono podobieństwa i różnice w obszarze koncepcji CSR. Artykuł rozpoczyna się od przedstawienia zagadnienia CSR: przeglądu definicji oraz zaprezentowani jej istoty. W kolejnej części mowa o poszczególnych krajach, ich ustroju oraz o polityce prowadzonej w kontekście CSR: czym tak naprawdę jest i jaki stosunek mają do niej wymienione kraje, jak powiązana jest z ich polityką społeczno-gospodarczą. Celem artykułu jest porównanie wybranych krajów, jak również zwrócenie uwagi na stosowanie praktyk i działań, które zgodne są z koncepcją biznesu społecznie odpowiedzialnego jak również próba wskazania miejsca CSR w przedsiębiorstwach. Pracę kończą wnioski dotyczące Polski, a dokładniej działań jakie powinny zostać zrealizowane by rozwijać CSR w naszym kraju. Artykuł powstał na podstawie przeglądu literatury jak również przeglądu czasopism o tematyce CSR.(abstrakt oryginalny)
EN
The topic of this article is to present the specifics of corporate social responsibility (CSR) in Poland against the background of selected EU countries. Taking into consideration such countries as: Poland, Great Britain and Ireland, similarities and differences in the area of the CSR concept are presented. The article begins with presenting the issue of CSR: reviewing the definitione and presenting its essence. In the next part, we talk about individual countries, their political system and about the policy pursued in the context of CSR: what really is and what attitude they have towards these countries, how it is related to their socio-economic policy. The aim of the article is to compare selected countries, as well as to draw attention to the application of practices and activities that are consistent with the concept of socially responsible business as well as an attempt to indicate the place of CSR in enterprises. The work ends with conclusions regarding Poland, and more specifically, actions that shouldbe implemented to develop CSR in our country. The article was based on a literature review as well as a review of CSR magazines.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza porównawcza kondycji społecznej aktorów w okresie PRL-u i po transformacji ustrojowej 1989 roku. Materiałem empirycznym, jaki wykorzystuje Autorka, są publikacje popularnonaukowe poświęcone aktorom polskich publicznych teatrów dramatycznych i przeprowadzone przez nią - w latach 2015-2017 - wywiady swobodne z twórcami teatralnymi, reprezentującymi sześć polskich ośrodków teatralnych. Aktorzy, którzy dobrze pamiętają okres PRL-u, z nostalgią wspominają miniony czas w życiu teatralnym, pamiętają familiarne stosunki w zespołach, antyrankizm, włączanie pracowników technicznych i administracyjnych do wspólnoty twórców, bez podkreślania jakiejkolwiek hierarchii. Współcześnie podziały społeczne, ideologiczne i polityczne w zespołach są bardziej widoczne. Młodzi aktorzy częściej kwestionują autorytety, w minionej epoce zasłużeni aktorzy darzeni byli wielkim szacunkiem. Współcześnie multiaktywni aktorzy demitologizują profesję aktorską, zwracają uwagę na upadek zawodowego etosu.(abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to provide a comparative analysis of the social condition of actors during the communist era in Poland and after the political transformation of 1989. The empirical material used by the author includes popular science publications devoted to actors of Polish public drama theatres as well as free-flowing interviews conducted by the author in 2015-2017 with theatre artists representing six Polish theatrical centres. Actors who remember the period of the People's Republic of Poland well are nostalgic about the past theatrical life, they remember being on familiar terms within theatre teams, anti-rankism, and the inclusion of technical and administrative staff in the community of artists without emphasising hierarchies. Today, the social, ideological and political divides in theatre teams are more noticeable. Distinguished actors are being challenged by young colleagues, while they were held in high regard in the past. Nowadays, multi-active actors demythologise the profession of an actor and point to the decline of the professional ethos.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono analizę ważności elementów złożonego systemu technicznego z wykorzystaniem wybranych niezawodnościowych miar ważności elementów. Analizę przeprowadzono na przykładzie systemu smarowania i uszczelnienia pochwy wału śrubowego układu napędowego statku. Strukturę niezawodnościową analizowanego systemu zamodelowano z wykorzystaniem drzewa niezdatności. Dla poszczególnych elementów systemu wyznaczono niezawodnościową miarę ważności Birnbauma, miarę strukturalną Birnbauma, Potencjał przyrostu niezawodności, miarę krytyczności oraz miarę Veseley-Fussell'a, Zaproponowano transformację miar polegająca na przeskalowaniu ich wartości w celu ułatwienia analizy porównawczej wykorzystującej różne miary w odniesieniu do tych samych elementów systemu. Przedstawiono dla analizowanego systemu proces transformacji oraz zaprezentowano wizualizację wyników analizy porównawczej ważności elementów z wykorzystaniem wykresów słupkowych 3D oraz wykresów radarowych dla serii danych ustalonych jako elementy systemu oraz jako miary ważności. Przedstawiono uwagi dotyczące zaproponowanej metodyki i wskazano inne możliwe jej zastosowania. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents a components importance analysis of a complex technical system with the use of selected reliability components importance measures. The analysis was carried out on a propeller shaft stern tube seal of a ship propulsion system. The reliability structure of the analyzed system was modeled by means of the fault tree. For given system components the following were determined: the Birnbaum's reliability and structural importance measure, reliability improvement potential, criticality measure and Vesely-Fussell's measure. A transformation of measures based on rescaling their values has been proposed to simplify the comparative analysis using different measures with reference to the same system components. A transformation process for the analyzed system has been presented together with a results visualization of comparative components importance analysis by means of 3D bar charts and radar charts for a data series determined as system components and importance measures. Comments on the proposed methodology have been presented and other ways of its application have been indicated. (original abstract)
7
Content available remote Comparative Analysis of the Educational Systems in Poland and the United States
80%
EN
Purpose: The goals of the paper was a comparative analysis of educational systems as well as educational standards and funding in Poland and the United States. This was done for the purpose of identifying the best practices in both systems. Design/methodology approach: Two educational systems, Hazleton (PA-USA) and Rybnik (Poland) were analyzed from the perspective of the structure of education, educational standards and funding. The sources of information included, but not limited to the Polish Ministry of Education, Hazleton Area School District, Pennsylvania Department of Education and the United States Department of Education. Findings: The educational systems in Poland and the United States have more similarities than differences. The subjects being taught as well as the educational standards are similar. The educational system is more uniform throughout Poland because it is centrally administered by the Ministry of Education. The Performance scores of students are slightly higher in Poland. This is true in Mathematics, Reading and Science. The educational system in the United States is neither uniform throughout the country nor throughout the state of Pennsylvania. It may also vary from one school district to another school district. Research Limitations: The research limitation was the comparison of one school district Hazleton, PA (USA) with the school district in Rybnik (Poland). No competency testing was done by the authors in either of the school districts. Student competency comparison was done by using the standardized testing data obtained from the Ministry of Education (Poland) and the Department of Education (Pennsylvania). Practical Implications: A comparative analysis of the educational systems in Poland and the United States may allow for identifying the best and most effective practices which could be implemented in both countries. Social Implications: The educational system in the United States allows for dual enrollment (high school and university at the same time). Piloting a similar model in Poland would have significant social implications. Originality/value: Identifying the best and most effective educational practices in Poland and the United States is critical for planning improvements and developing a best practices model. (original abstract)
8
Content available remote Przedsiębiorczość w Polsce na tle międzynarodowym
80%
XX
Przedstawione poniżej rozważania koncentrują się na uwarunkowaniach społeczno-kulturowych i są oparte na studiach komparatystycznych, w których do szczegółowego porównania wytypowano kilka krajów pozaeuropejskich. Takie ujęcie problemu wywodzi się z następujących przesłanek. Po pierwsze, porównania w tym zakresie w obrębie krajów europejskich mają już swoje bogate piśmiennictwo [Amorós, Bosma 2014; Bąkiewicz 2012; Grilo, Thurik 2006; Roszko-Wójtowicz 2013; Wennekers, van Stel, Thurik i in. 2005]. Mogą one stanowić dobry punkt wyjścia dla porównań w szerszej perspektywie. Po drugie, wiele krajów azjatyckich w ostatnich kilku dekadach zanotowało szczególnie wysokie tempo wzrostu, a badania potwierdzają istotną rolę przedsiębiorczości indywidualnej w dynamicznym rozwoju tych krajów [por. Bąkiewicz 2010]. W szczególności, w specyfice przedsiębiorczości Azjatów (Japończyków, Chińczyków i Koreańczyków) swego czasu upatrywano podstaw dla formułowania "azjatyckiego modelu rozwoju" [Berger 1991]. Obecnie dostrzega się co prawda wyraźne różnice w tej dziedzinie pomiędzy poszczególnymi krajami azjatyckimi [Witt, Redding 2013]. Tym niemniej, określone wspólne cechy kultur azjatyckich okazały się wystarczające dla weberowskiego kwestionowania koncepcji przedsiębiorczości jako podstawy industrializacji i rozwoju. Właściwa tym społecznościom religijność i etyka ma zawierać w sobie cechy odmienne od charakteryzujących Europejczyków, ale konieczne i wystarczające dla rozwoju gospodarczego. W niniejszym porównaniu uwzględniono również jako punkt odniesienia dane dotyczące Stanów Zjednoczonych oraz średnią dla krajów Unii Europejskiej. Tym samym, polskie doświadczenia w omawianej w dziedzinie zostały umieszczone w szerokim kontekście międzynarodowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper reports the results of the comparative study of entrepreneurship in Poland and selected countries: China, Japan, Korea and United States. We follow the Schumpeterian tradition and join the discussion on the role of entrepreneurial class in economic development. In search for the determinants of entrepreneurship and its transmission mechanism into economic development certain institutional factors have been chosen. The international comparison is to indicate any regularities of the entrepreneurship development within particular institutional background. The most striking results of the study relate to the extreme differentiation of entrepreneurship among countries of the similar level of economic development and/or cultural base. The international comparison also creates insights into the role certain factors for entrepreneurship development with the education as one of the most significant ones. (original abstract)
XX
Zasadniczym celem rozdziału jest analiza porównawcza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Unii Europejskiej oraz określenie pozycji Polski w otrzymanych rankingach. Celem pośrednim jest podział krajów na grupy typologiczne, jednorodne z punktu widzenia analizowanego zjawiska. Starano się przy tym uzyskać odpowiedź na pytania: jak przebiega rozwój gospodarek państw UE, w tym Polski, i jakie zmiany w poziomie rozwoju zaobserwowano w okresie 2010-2015? Przyjęte podejście dynamiczne umożliwiło porównanie uzyskanych klasyfikacji krajów członkowskich na grupy krajów o zbliżonym poziomie rozwoju. Weryfikacji poddano dwie hipotezy badawcze: HI: pomimo widocznej relatywnej poprawy pozycji Polski w rankingach rozwoju, w dalszym ciągu utrzymuje się jednak dystans, jaki dzieli Polskę nie tylko od krajów starej Unii (UE-15), ale także od państw, które razem z nią weszły do Wspólnoty Europejskiej w 2004 r. (UE-10); H2: bez względu na zastosowany miernik syntetyczny występuje duża zgodność uporządkowania krajów UE pod względem analizowanego zjawiska. Problematyka badania zakreślona tematem opracowania skupia się na przestrzeni obiektów, której elementami są kraje UE opisane za pomocą zestawu 19 wskaźników charakteryzujących poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. (fragment tekstu)
10
Content available remote Agricultural Production Volume in Poland and in Belarus and Its Prospects
80%
EN
The aim of this study was to identify changes in the agricultural production volume for selected branches in 2013-2017 and to estimate the future trends in Belarus and in Poland. The following comparative analyses used selected per capita intensity indices, the change rate index and a logistic function. The study found that in both countries the greatest decrease took place in the plant production volume, while animal production volume remained more stable. The fact that its foreign trade is heavily dependent on Russia is the greatest problem for Belarus. Foreign trade in Poland is more stable and less dependent on Russia owing to the influence of the European Union.
11
80%
XX
W pracy zaprezentowano wyniki badań nad porównaniem poziomu wydatków inwestycyjnych powiatów Opolszczyzny. W pierwszej kolejności przeprowadzono rozważania nad znaczeniem wydatków inwestycyjnych w rozwoju lokalnym i regionalnym. Następnie skoncentrowano się na diagnozie poziomu wydatków inwestycyjnych w poszczególnych powiatach województwa opolskiego w relacji do wydatków ogółem oraz wydatków majątkowych ogółem i przeprowadzono analizę kierunków ich wydatkowania z uwzględnieniem działów klasyfikacji budżetowej. Szczególny nacisk położono również na badanie podobieństwa poziomu wydatków inwestycyjnych między powiatami Opolszczyzny. W tym obszarze posłużono się metodą taksonomii wrocławskiej, za pomocą której stworzono macierz odległości taksonomicznych. Zakres badań dotyczył lat 2001-2011.(abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the comparison of the results of the expenditure investment between the districts of Opolskie voivodship. At first, it considers the significance of expenditure investment in the local and regional development. Next, it analyses the expenditure investment level in relation to the total expenditure and property expenditure in particular districts of Opolskie voivodship as well as the examination of investment expenditure directions with particular emphasis put to budgetary classification sections. Special attention is also brought to the estimation of similarity of expenditure investment level between Opolskie voivodship districts. In that area the research is based on cluster analysis. The scope of examinations concerns the years 2001-2011.(original abstract)
XX
Autorka przeanalizowała podstawowe elementy turystyki wiejskiej i zasady jej działania na obszarze Polski oraz w krajach Unii Europejskiej i podała wnioski.
EN
The paper presents comparison between basic elements of rural tourism functioning in Poland and the EU countries to point out what Polish farmers conducting agrotourism farms can expect after accession. It seems that the present state of rules and laws does not need any serious accommodation. Quality improvements would be welcomed both by Polish and prospective foreign tourists. (original abstract)
13
Content available remote Innovation of the Polish Economy in Comparison with the EU Member States
80%
XX
W artykule przedstawiono zmianę poziomu innowacyjności polskiej gospodarki na przestrzeni lat 2007-2016 oraz dokonano porównania poziomu innowacyjności polskiej gospodarki z gospodarkami unijnymi w latach 2010-2016. Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie co jest przyczyną tak niskiego poziomu innowacyjności polskiej gospodarki w kontekście innych krajów. Należy podkreślić, że w roku 2016 wśród krajów EU zajmujemy czwarte miejsce od końca, osiągając niespełna 55% poziom innowacyjności dla średniej unijnej z roku 2010. W pierwszej części artykułu nacisk został położony na pomiar innowacyjności gospodarki Polski przy wykorzystaniu wskaźników opisywanych w raportach Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast w dalszej części opisano poziom innowacyjności wszystkich krajów UE a następnie dokonano porównania innowacyjności polskiej gospodarki z innowacyjnością gospodarek: Szwecji (SE), Republiki czeskiej (CZ), Słowenii (SI) oraz Litwy (LT). Analiza została przeprowadzona na podstawie danych zamieszczonych w European Innovation Scoreboard 2017. Wykorzystana metodyka opiera się na podręczniku Frascati OECD. W ostatniej części została dokonana ocena innowacyjności polskiej gospodarki poprzez podkreślenie pozytywnych bądź negatywnych tendencji. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper, the change in the innovation level of the Polish economy over the years 2007-2016 will be presented and a comparison of the innovation level between the Polish economy and those of the EU member states over the years 2010-2016 will be made. The aim of the paper is to find the answer to the question what the reason of the relatively low innovation level of the Polish economy is in comparison with other countries. In 2016, the Polish economy took the fourth place from the last among all the EU member states, reaching the innovation level of less than 55% relative to that of the EU in 2010. In the first part, a measurement of innovation of the Polish economy will be presented. The measurement will use indicators that were described in three different reports of the Central Statistical Office. In the next part, the innovation level of all the EU member states will be described and the innovation level of the Polish economy will be compared with the innovation level of the EU member states' economies, such as: Sweden (SE), the Czech republic (CZ), Slovenia (SI) Lithuania (LT) and the European Union. The analysis will be made on the basis of data from European Innovation Scoreboard 2017 (EIS). The methodology that was used in EIS is based on OECD Frascati Manual. In the last part of the article, the evaluation of the innovation level of the Polish economy will be completed. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza zmian polityki fiskalnej w sześciu krajach Europy Środkowo-Wschodnie spoza strefy euro: Bułgarii, Czechach, Chorwacji, Węgier, Polsce i Rumunii. Analiza obejmuje okres lat 2004-2017, czyli okres pomiędzy dotychczas największym rozszerzeniem Unii Europejskiej a najnowszymi dostępnymi danymi. W badaniu wykorzystano zmiany salda pierwotnego skorygowanego o wahania cykliczne, jako główny wskaźnik oceny kursu polityki fiskalnej. Wyniki wskazują, że polityka fiskalna w tych krajach była przeważnie restrykcyjna. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to investigate the fiscal policy changes in six Central and Eastern European countries outside the Eurozone: Bulgaria, the Czech Republic, Croatia, Hungary, Poland and Romania. The analysis covers the period from 2004 to 2017. The study uses changes in the cyclically-adjusted primary balance as a main indicator to assess the fiscal policy stance. The results indicate that, in general, over the period from 2004 to 2017, the fiscal stance in these countries was somewhat contractionary. (original abstract)
XX
Autor przeprowadził analizę porównawczą ekonomiki wybranych rynków konsumpcyjnych artykułów mleczarskich (mleko spożywcze, sery twarogowe, sery dojrzewające, masło, jogurty). Analizę przeprowadził w dwóch przekrojach: wynikowych i strukturalnych parametrów atrakcyjności. Badania dowiodły, że najpopularniejszą grupę produktów stanowią jogurty, natomiast najgorszą ocenę otrzymał rynek mleka zwykłego.
EN
In this article is comparison analysis of economics of selected markets of dairy products presented. This analysis was done by two categories of indicators. There were: indicators of results and structural indicators. The most attractive market is yogurt-market, and traditional milk-market is the most unattractive one. Improvement of situation on unattractive dairy markets depends on changing structural circumstances. (original abstract)
16
Content available remote Identyfikacja obserwacji odstających w analizie skupień
80%
XX
W ramach przeprowadzonego badania dokonano analizy porównawczej me-tod identyfikujących obserwacje odstające w zbiorze danych przestrzennych. Wykorzystano w tym celu metodę k-średnich oraz dane charakteryzujące gminy województwa zachodnio-pomorskiego pod względem poziomu dochodów i zadłużenia. Ocenie poddano wyniki uzy-skane za pomocą wybranych metod wykrywania obserwacji odstających typu false positive: metody zaproponowanej przez Wanga, Zhanga, Li i Songa, jej autorskiej modyfikacji, me-tody Kandogana oraz metody Outlier Removal Clustering. Jako miarę homogeniczności po-działu zastosowano miarę stopnia zróżnicowania obiektów wewnątrz skupiska. Uzyskane rezultaty pozwalają stwierdzić, że wszystkie zastosowane metody generują praktycznie identyczne wyniki. Występujące różnice polegają wyłącznie na odmiennej kolejności wska-zywania obserwacji odstających(abstrakt oryginalny)
EN
The research concerns comparison of methods that enable identifying spatial outliers. The analysis was based on the statistical data describing income and public debt of gminas of Zachodniopomorskie voivodship. All considerations were applied to partitions made by k-means method. Identification of false positive outliers was provided by means of Wang, Zhang, Li and Song method, author's modification of this method and additionally methods proposed by Kandogan and Hautamäki. The level of objects' differentiation within group was used as a measure of homogeneity of partitions. The received results were very similar for all considered methods. Some differences occur only in order of indicated outliers(original abstract)
XX
System kompensacji bezrobocia znajduje się w centrum bieżącej debaty ekonomicznej i politycznej w większości krajów zachodnich. Wzrost długu publicznego zmusza te państwa do podjęcia decyzji politycznych dotyczących poziomu ubezpieczeń na wypadek bezrobocia, przy jednoczesnym uwzględnieniu jego wpływu na sytuację na rynku pracy. W tym artykule porównujemy hojność polityki państwa w tym zakresie we Francji i w Kanadzie, jednocześnie skupiając się na doświadczeniach Europy Środkowej i Wschodniej. Konstruując wskaźnik złożony pokazujemy, że francuski system ubezpieczenia na wypadek bezrobocia jest bardziej hojny tylko w ujęciu finansowym, ale nie w wymiarze jakościowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The unemployment compensation system is at the centre of the current economic and political debate in many Western countries which, under the effects of the increase in public debt, must decide the level of their unemployment insurance while taking into account its impact on the performance of the labour market. In this article, we compare the generosity of such public policy in France and in Canada, while focusing on the experience of central and eastern Europe. By building a composite index, we show that the French unemployment insurance is more generous only in pecuniary terms, and not in its qualitative dimension. (original abstract)
XX
Innowacje ekologiczne powinny stanowić jeden z głównych filarów gospodarek krajów europejskich, w tym również tych z Europy Środkowo-Wschodniej. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie analizy porównawczej determinantów ekoinnowacji wybranych krajach EŚW. Część empiryczna opracowania oparta jest na danych jednostkowych z kwestionariusza CIS 2006-2008 dla przedsiębiorstw z Bułgarii, Czech, Rumunii i Niemiec. Wyniki regresji liniowej dla polityki wspierającej działalność innowacyjną wskazują, że wsparcie finansowe dla działań innowacyjnych ma raczej ograniczoną rolę w promowaniu innowacji ekologicznych, zaś za najważniejsze stymulatory ekoinnowacji przedsiębiorstw z regionu uznawane są istniejące regulacje dotyczące ochrony środowiska. W Niemczech, kraju o wyższym rankingu Eco-Innovation Scoreboard, spektrum stymulatorów ekoinnowacji jest dużo szarsze i bardziej zrównoważone. Prowadzi to do wniosku, że wysiłki rządu winny być kierowane nie tylko na doskonalenie polityki dotyczącej środowiska, ale tworzyć podstawy dla prawnego i instytucjonalnego otoczenia, promującego model zielonej gospodarki. (abstrakt oryginalny)
EN
In recent years, EU countries, including these from the Central Eastern European (CEE) region has recognised, that eco-innovation should be treated as strategic priority of their economies. The aim of this paper is to present a cross-country analysis of the connection between eco-innovation and its main drivers within firms from selected CEE countries (Bulgaria, Czech Republic, Romania) and Germany. The empirical part is based on micro-data for Community Innovation Survey (CIS) 2006-2008. Based on the results of stepwise regression between main policy actions sustaining innovation activity and eco-innovation performance we can conclude, that financial support for innovation activities has a rather limited role in promoting eco-innovation. At the same time enterprises from the CEE region regard environmental regulations as the most important drivers of eco-innovation. In Germany, a country ranked in the highest category in the Eco-Innovation Scoreboard, the variety of forces that influence eco-innovation is much more wide-ranging. This indicates that government actions should take a broader look and lay the more general bases fostering the model of a green growth. (original abstract)
EN
The article compares the reasons for using IT outsourcing (ITO) in Polish and Spanish enterprises, based on the authors' own research. The reasons for the application of ITO have been classified into three groups: economic, technological, and organizational/strategic. On the basis of the classified reasons, a research hypothesis was formulated: Representatives of Polish enterprises assess other groups of reasons as the most important motivation for the use of ITO in their companies compared to Spanish enterprises. On the basis of the authors' own research, the hypothesis has been confirmed. Polish enterprises assess technological reasons as the most important, whereas Spanish enterprises consider organizational/strategic reasons to be the most important, although the differences in the assessment are not large. The difference in the validity of the reasons for the use of ITO may arise from the maturity of the ITO market in both countries but may also result from the personal experience of the companies with ITO. (original abstract)
XX
Przedstawiono genezę izb rolniczych w Polsce i we Francji oraz omówiono ich rolę, zadania i znaczenie.
first rewind previous Strona / 75 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.