Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 96

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Jakość produkcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Różnicowanie stanów elementów konstrukcyjnych przy pomocy FRF
100%
XX
Zalecenia normy PN-B-03002 wskazują na potrzebę kontroli jakości produkcji elementów murowych klasyfikowanych jako elementy kategorii I lub II. O tej klasyfikacji decyduje kontrola jakości w zakładzie, a więc ludzie, których należy wyposażyć w proste narzędzia diagnostyczne. Wymagania tej normy w zakresie ustalania częściowych współczynników bezpieczeństwa muru (pkt.4.6) odnoszą się do ustalenia kategorii wykonania robót na budowie (A lub B). By wesprzeć określenie "kontroluje osoba odpowiednio wykwalifikowana" prostymi metodami diagnostycznymi niezbędne są poszukiwania nowych metod oceny. W niniejszej pracy podjęto próbę oceny degradacji wybranych materiałów i elementów murowych przy pomocy analizy modalnej i wyznaczenie funkcji przejścia FRF. (abstrakt oryginalny)
EN
The recommendation of the PN-B-03002 norm shows a need of quality control of wall elements production They can be classified as elements of category I, or II. This classification decides to provide a straight diagnostic tool to institution of quality control. Requirement of this norm in range establishing the partial coefficients the wall safety that treats a settlement a category of realization works, and production (A or B). They would support qualification "suitably with qualified person to control with straight diagnostic methods. It recognise the need of methods improvement for investigating the quality of wall elements, and building constructions. In this article the consideration was to test wall elements using the modal analysis and the delimitation of passage function FRF. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest analiza możliwości zastosowania narzędzi i metod jakościowych stosowanych w inżynierii produkcji w celu ograniczenia występowania wadliwych produktów w branży mechaniczno-samochodowej. Zastosowane metody pozwoliły na wybranych produktach znacząco podnieść ich poziom jakości. Wykorzystano diagram Pareto-Lorenza oraz analizę FMEA mające na celu identyfikację potencjalnych wad produktu lub procesu, ocenę ich wpływu na produkt/proces oraz ograniczenie tegoż wpływu. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is to analyze possibility of applying the tools and qualitative methods used in production engineering in order to reduce the occurrence of defective products in industry - mechanical automotive. Applied methods allowed for selected products significantly raise their level of quality. Used diagram Pareto-Lorenz and FMEA analysis to identify potential product defects or process, assess their impact on product/process and reducing the impact of that. (original abstract)
3
Content available remote Human Factors in Visual Quality Control
75%
EN
Visual control (visual inspection) is often used in production because - in comparison to other kinds of control - it is relatively easy to conduct. It does not require any specialized technical equipment. Human senses, usually sight, are the measurement tool. Unfortunately, visual control does not guarantee a fully correct assessment. The reason is the limited human reliability. There are plenty of factors which influence ability of a human to assess the process or product quality properly. An important group of them are ergonomic factors. The goal of the paper is to identify and discuss their influence on the efficiency of the visual quality control in manufacturing processes. The research was carried out in manufacturing company from automotive industry. The paper presents the investigation of work organizational factors influence on visual control effectiveness. A controller can make two types of errors in the process of visual inspection: to assess a conforming product as "defective" or to assess a non-conforming product as "good". Effectiveness of sequential visual controls in selected process was examined. As a measure of visual control effectiveness Control First Pass Yield index was defended. Three operations were analyzed: assembly of components, melting components and applying a protective coating. (original abstract)
4
Content available remote Wpływ systemu informacji na jakość wyrobu
75%
EN
The industrial company, like any other relatively isolated structure, implements its objectives operating in a definite environment. In this situation a desire to achieve objectives formulated in categories or the product quality will primarily boil down to improvement of methodological rationality of decisions being made by all subjects of this system. Improvement of effectiveness of the company activity in the discussed area calls for solution of two essential problems, and namely: - need for elaboration of the product-market strategy, - improvement of the information system to meet the requirements posed by the new product. The strategy will not only stimulate development but it will also determine the effective utilization of information both when the strategy is being worked out and in new solutions, which in the new strategy will be approved for introduction. To obtain a proper quality of the product the company must not only adapt itself to changes occuring in the environment but it should also influence the sources of these changes. For the information system to be able to perform the required functions it must be perfected in two waye: 1) applying differentiation through objectives, developmental tasks (in line with provisions of the chosen strategy), 2) utilizing adaptation through the work process (following the regulation process being under way). The above mentioned problems are discussed in the artitfle. The influence of the information system on the product quality is linked with the problem and decisional area of the management level it serves; the industrial company linked with its environment.(original abstract)
XX
Efekt globalizacji sprawił, iż przedsiębiorstwa produkcyjne stanęły w obliczu wszechobecnej konkurencji. Stan taki wymusił m.in. konieczność produkcji towarów wysokojakościowych przy możliwie niskich, konkurencyjnych cenach. Dodatkowo, wg [1], stale rosnące tempo postępu naukowo technicznego umożliwia, a wzrastający poziom potrzeb społecznych zmusza, do zwiększenia częstotliwości pojawiania się na rynku nowych wyrobów wobec szybkiego moralnego starzenia się wyrobów aktualnie produkowanych. Trendy rynkowe wskazują, iż cykl życia wyrobów/produktów uległ skróceniu. Fakt ten w oczywisty sposób wpływa na konieczność ciągłych nowych uruchomień produkcji, zarówno finalnych wyrobów, jak i ich elementów składowych (modułów, komponentów, podkomponentów, detali).(fragment tekstu)
EN
Each organization in order to survive and develop (in a constantly changing business environment) must be constantly perfected. These activities are long-term and comprehensive efforts to continuously improve processes and solve problems. One of the important processes of production company is the process of preparing production for its serial run. The article presents the concept of continuous improvement methods of the production preparation process carried out on the basis of the processes PPAP and PPF, using the Deming PDCA cycle.(original abstract)
XX
Jakość złączy spawanych konstrukcji jest jednym z elementów determinujących ich przydatność do dalszej bezpiecznej eksploatacji. Połączenie wykonane niezgodnie z wymaganiami może być przyczyną poważnej awarii a nawet katastrofy. Na podstawie norm PN-EN ISO 5817:2014-05 oraz PN-EN ISO 23278:2015-05 można określić poziom jakości produkcji połączeń spawanych. Nie należy mylić go z poziomem określania przydatności eksploatacyjnej danego wyrobu, chociaż norma PN-EN ISO 23278:2015-05 może być stosowana na potrzeby kontroli podczas eksploatacji. Przydatność eksploatacyjna konstrukcji spawanych zależy bowiem, od wielu czynników. Za przydatność do dalszej eksploatacji odpowiada najsłabsze ogniwo w analizowanej konstrukcji (może to być połączenie spawane ale także stopień degradacji materiału konstrukcyjnego itd.). W przytoczonych normach podano poziomy jakości na podstawie niezgodności spawalniczych w złączach spawanych (z wyjątkiem spawania wiązką) dla wszystkich rodzajów stali. Poziomy jakości obejmują spoiny czołowe i spoiny pachwinowe. Podano trzy stopnie jakości umożliwiające stosowanie dla szerokiego zakresu produkcji spawalniczej. Oznaczono je symbolami B, C i D. W przypadku wirników wentylatorów pneumatycznych, służących do transportu cząstek stałych, wymagany jest najwyższy poziom jakości. Poziom ten oznaczono symbolem B. Stanowi on jedno z kryteriów dopuszczenia złącza do zastosowań w warunkach eksploatacji spawanego urządzenia. Poziom B jakości można uznać za wystarczający, pod warunkiem, że badana konstrukcja nie jest przeznaczona do zastosowań w ekstremalnych warunkach pracy lub warunkach podwyższonego ryzyka. W takich przypadkach kryteria odbioru mogą być zaostrzone. Poziom B dopuszcza niewielkie niezgodności w postaci pęcherzy, wklęsłego lica itp. W normach określono warunki (cechy geometryczne i ilościowe) wad materiałowych, które mogą znaleźć się w spoinach oraz ich wartości graniczne, które determinują klasę jakości produkcji danej spoiny. W zależności od warunków odbioru, stanowią one jedno z kryteriów oceny spoiny do danych zastosowań. W artykule oceniono jakość produkcyjną wszystkich złączy spawanych wirnika wentylatora pneumatycznego, pracującego w kopalni. Wykonane badania kontrolne miały na celu stwierdzenie poprawności wykonania złączy oraz określenie, które z połączeń nie spełnia kryteriów odbioru. Połączenia, które nie zostały zaklasyfikowane do poziomu jakości B zostały wymienione.(abstrakt oryginalny)
EN
The quality of welded joints of the structure is one of the elements determining their suitability for further safe operation. A combination conecting inconsistently with the requirements may cause a serious failure or even a catastrophe. On the basis of PN-EN ISO 5817: 2014-05 and PN-EN ISO 23278: 2015-05 standards, the quality level of welded joints production can be determined. It should not be confused with the level of determining the operational suitability of a given product, although the PN-EN ISO 23278: 2015-05 standard may be used for the purposes of control during operation. The usefulness of the welded structures depends on many factors. The weakest link in the analyzed structure (the welded joint but also the degree of degradation of the construction material, etc.) is responsible for the suitability for further use. The quality standards given in the quoted standards are based on weld incompatibilities in welded joints (except for beam welding) for all types of steel. Quality levels include butt welds and fillet welds. Three grades of quality are given to enable the use in a wide range of welding production. They have been marked with the symbols B, C and D. In the case of rotors of pneumatic fans, used for the transport of solid particles, the highest level of quality is required. This level is marked with the symbol B. It is one of the criteria for allowing the connector to be used in the operating conditions of the welded device. The quality level B may be considered sufficient, provided that the tested construction is not intended for use in extreme operating conditions or in high-risk conditions. In such cases, the acceptance criteria may be tightened. Level B allows for slight discrepancies in the form of blisters, concave faces, etc. The standards define the conditions (geometrical and quantitative features) of material defects that may be in the joints and their limit values, which determine the quality class of the given weld. Depending on the reception conditions, they are one of the criteria for assessing the weld for specific applications. The article assessed the production quality of all welded joints of a pneumatic fan rotor operating in a mine. The control tests carried out were aimed at confirming the correctness of the execution of joints and determining which connection did not meet the acceptance criteria. Connections that were not classified to the quality level B have been listed.(original abstract)
XX
Współczesne metody zarządzania jakością zorientowane są na zdobycie zaufania konsumentów i umacnianie przekonania co do niezmiennie wysokiej jakości oferowanych im wyrobów. Jeśli jakość wyrobu można mierzyć pewną charakterystyką (zmienną losową) Y, to o dobrym poziomie osiągniętej jakości można mówić w trzech następujących sytuacjach[...](fragment tekstu)
XX
W niniejszej publikacji zostały poruszone kwestie związane z doskonaleniem procesu produkcyjnego dzięki zastosowaniu narzędzi oraz praktyk organizacyjnych niejako przypisanych koncepcji Lean Management. Za czynnik determinujący implementację koncepcji Lean Management uznano konieczność wdrażania elastycznych systemów produkcji, które pozwalają na szybką reakcję na zapotrzebowanie z rynku bez uszczerbku na jakości oferowanych produktów. Następnie zaprezentowano ogólne założenia koncepcji Lean Management oraz zidentyfikowano parametry procesu produkcyjnego objęte działaniami doskonalącymi, dodatkowo wskazano korzyści płynące z zastosowania omawianej koncepcji zarządzania. Kolejnym krokiem w realizacji niniejszej pracy było zidentyfikowanie i krótka charakterystyka narzędzi oraz rozwiązań Lean, które determinują poziom jakości procesów produkcyjnych. Ostatnim etapem było opracowanie macierzy zależności pomiędzy zidentyfikowanymi obszarami udoskonaleń a narzędziami Lean i przeprowadzenie badań empirycznych. Całość zakończono wnioskami(abstrakt oryginalny)
EN
In this paper, issues related to the improvement of the production process have been discussed, in terms of tools and organizational practices somehow associated with the concept of Lean Management. The factor determining the implementation of Lean Management is the need to implement flexible production systems that allow rapid response to the market demand without compromising product quality. The further paper content presents the general principles of Lean Management and identifies the parameters of the production process covered by the improving measures, also noting the benefits of that management concept application. The next step in this study is to identify and make brief characteristics of lean tools and solutions, which determine the level of quality manufacturing processes. The last step is to develop a matrix of relationships between the identified areas of improvement and lean tools and conducted empirical research. The whole work is completed with a summary(original abstract)
9
Content available remote Determining the minimum sum of production order delays in a two-machine system
75%
EN
One of the main tasks in the planning of production processes is to satisfy the needs of the customers in terms of quantity, quality and time. The issue of the timely execution of production orders is becoming increasingly important. Based on the conducted studies it can be concluded that the size of the delay depends on the adopted scheduling of orders. This paper focuses on the problem of implementing a scheduling of production orders that will allow to avoid delays, and in the event such a scheduling is not possible, for minimizing the sum of delays of all the orders. A new algorithm has been proposed that allows to determine of the optimal sequence of production orders with the minimum sum of delays. The considerations have been limited to the issue of a two-machine system in which the orders are carried out in a flow.(original abstract)
XX
Autorka przedstawiła działania Federacji Konsumentów w Polsce na rzecz poprawy jakości produktów rynkowych, a także własne uwagi na temat niedoceniania polityki projakościowej i prokonsumenckiej w obecnej reformie gospodarki polskiej.
XX
Przedmiotem opracowania jest ocena jakości produkowanych wyrobów oraz ustalenie jej wpływu na wynik finansowy w Sanockiej Fabryce Autobusów "Autosan" S.A., w ostatnich pięciu latach.
XX
Zadaniem opracowania jest analiza podstawowych determinant polityki jakości przedsiębiorstwa. Zwrócono uwagę na rolę, jaka w procesie kształtowania i realizacji celów polityki jakości odgrywa polityka prokredytowa.
EN
Maximising profit from sales by maximising market share constitutes the goal and assumption of quality policy. Quality policy can have a defensive or offensive character. In the first example, the firm's objective is to maintain its current market position while engaging the smallest amount of financial resources possible. The opposite of defensive policy is offensive policy geared towards achieving the maximum share in turnover of products of a given class, by adjusting the level of quality to the current market situation and paying attention to such factors as market segment size, distribution of budgetary constraints in the segment, and the prices and quality of competing products. In implementing quality policy, entrepreneurs can strive to improve existing products, create new products within the same technology, or create new technologies to meet demand. These tasks are linked to the existing quality strategy. An element of a strategy carried out under the quality policy can also be pro-credit policy, which enables the firm to maintain leading technical quality. Instead of adjusting price to the customer's financial potential (budget constraints), the firm can operate conversely by stimulating the level of budget constraints so that their structure corresponds to the assumptions of quality policy. In analysing the impact of various factors on the firm's market position, the author used the model of market conditions governing product quality presented in works: [4], [5], [6] and [8]. The issues described in this article are a continuation of the topics addressed under statutory research [8], as well as in other works [10], [11] and [12]. (original abstract)
EN
Composite nonwoven materials such as polypropylene are widely used for medical purposes due to their unique properties. During the production process, polymer fibers are created using multiple extruders; the material is formed from a web of polypropylene fibers bonded together by cooling and rolling out between cylinders. The production process is often unreliable; hence properties such as water resistance vary across the length of the composite. The nonwovens are often used to manufacture medical attire, which further needs to be sterilized, and in order to choose the optimal method, one needs to know the cloth's water resistance. The aim of the study was to investigate the statistical distribution of permeability in composite nonwovens and its relevance to business decisions. Investigation was performed on multiple samples at different stages of production. It was found that water resistance is strictly correlated with the quality of the material and is increased in the sterilization process. The statistical analysis of water resistance in nonwoven material, both raw and processed, can be used by medical manufacturers in order to optimize costs in the production process. (original abstract)
XX
Praca przedstawia wpływ jakości produkcji rolnej na efektywność przedsiębiorstw rolniczych. Szczególną uwagę zwrócono na rolę przenoszenia najnowszych doświadczeń zagranicznych w zakresie praktyki zarządzania jakością produktów do przedsiębiorstw krajowych. Krótko omówiono różnice między europejskimi i ukraińskimi normami dotyczącymi jakości oraz wskazano sposoby ich zharmonizowania. Ponieważ produkcja mleka na Ukrainie jest w większości skupiona w drobnych gospodarstwach rolnych, niniejszy artykuł opisuje ich główne problemy oraz dalsze działania niezbędne do ulepszenia systemów kontroli jakości dla tego typu drobnej produkcji. (abstrakt oryginalny)
EN
The study investigates the influence of the quality of agricultural production on the efficiency of agricultural enterprises. A special focus is given to the importance of borrowing the practical aspects of advanced foreign experience in product quality management into the practice of domestic enterprises. The differences between European and Ukrainian quality standards are briefly described, and the ways of their harmonisation are shown. Since most of the milk production in Ukraine concentrates in households, our study outlines their main problems and the further steps needed for the development of quality control for small-scale production. (original abstract)
XX
Produkcja soczewek okularowych to praca wymagająca wysokiej precyzji. Zanim trafią one bezpośrednio do użytkownika, muszą przebyć ścieżkę składającą się wielu etapów, na których wykorzystywane są zaawansowane technologie, a precyzja jest równie ważna, jak doświadczenie pracowników. Jak dokładnie wygląda ten proces? Firma JZO uchyla rąbka tajemnicy przed naszymi czytelnikami. (fragment tekstu)
XX
Autorka, w sposób teoretyczny, pokazała, że w realizacji strategii projakościowej, której celem jest poprawa jakości produktów oraz optymalizacja kosztów ich wytworzenia, możliwe jest wykorzystanie instrumentów rachunkowości zarządczej takich jak: strategiczna karta wyników, benchmarking, rachunek kosztów cyklu życia, rachunek kosztów docelowych, rachunek kosztów działań oraz rachunek kosztów jakości.
EN
Nowadays quality management is the base element in enterprise strategy. This article shows that it is possible to use in TQM the tools of management accounting like: the balanced scorecard, benchmarking and strategic cost management systems (quality costs accounting, target costing, product's life cycle costing, activity based costing). (original abstract)
EN
Supply process is one of major priorities for each manufacturing plant. To produce quality products with low prices is an advantage in competition on the market. A prerequisite for such a state is to minimize prices of production inputs, which can be achieved by stock optimizing. Presented contribution on specific example illustrates discrete optimization process on principles of Branch & Bound, which defines the input, and optimized parameters of initial stock of bearings in selected companies operating on Slovak market. In conclusion, the impact of optimized solutions is given and highlights the need for optimization. (original abstract)
XX
W pracy zwrócono szczególną uwagę na podstawowe rodzaje systemów i znaków jakości oraz ich wpływ na sytuację ekonomiczną grupy badanych przedsiębiorstw, reprezentujących branżę rolno-spożywczą. Zwrócono również uwagę na inne czynniki, które w połączeniu ze skutecznie wdrożonymi zasadami jakościowymi mogą mieć istotny wpływ na budowanie trwałych przewag konkurencyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The essential part of the paper is sacrificed to reviewing the major types of quality systems and quality marks as well as their impact on the economic situation of a group of examined enterprises from agri-food branch. Furthermore, other factors which, combined with successfully implemented quality rules, can have an essential influence on building permanent competitive advantages, are presented. (abstrakt oryginalny)
XX
Na podstawie teorii procesowej kwantyfikacji jakości procesów i produktów podjęto próbę wykazania, że kryterium wyboru parametrów jakości układów heterofazowych wieloskładnikowych, w których składnik aktywny stanowi zawieszona faza stała ~ są procesy ich eksploatacji. Procesy te mogą jednocześnie stanowić podstawę do programowania i kształtowania jakości wymienionych układów. Wieloskładnikowymi heterofazowym1 układami są pasty srebrowe, palladowe, złoto, tlenkowe (tlenek srebra, tlenek glinu i inne) stosowane w elektronice jako pasty przewodzące, rezystywne i dielektryczne - o charakterze półproduktu nałożonego wymaganą od danego procesu i technologicznego techniką na podłoże ceramiczne, kwarcowe lub inne, a następnie utrwalone na drodze wypalania jako odpowiednie wzory ścieżek przewodzących, rezystywnych lub dielektrycznych w stosowanych elektronice układach hybrydowych. (fragment tekstu)
XX
Autorzy rozważają mechanizm wprowadzenia zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu wydobywczego, traktując go jako czynnik sprzyjający eurointegracji. Przeprowadzają krytyczną analizę warunków, w jakich jest możliwe podniesienie jakości produktów w przemyśle wydobywczym Ukrainy i pokazują zorientowany na eksport, dynamiczny model planowania produkcji, w którym zmiennymi decyzyjnymi są wektory wielkości produkcji i parametrów jakości.(abstrakt oryginalny)
EN
The essence of mechanism of ore raw material quality management and its adaptation of its function of planning in mining production is investigated. The requirements to the mechanism of quality management of ore raw material and to the factors, which stipulate them, are determined. Models of planning mono production are shown and specifications of quality management of products of mining enterprises are represented. (original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.