Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Probation officer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Funkcje kuratora w postępowaniu z nieletnimi.
100%
XX
Funkcje realizowane przez kuratora w postępowaniu z nieletnimi wynikają nie tylko z przepisów określających jego zadania, ale także z ogólnych dyrektyw i celów postępowania z nieletnimi oraz z celów danych środków oddziaływania, w których kurator ma do spełnienia określoną rolę. Tym samym można mówić o modalności realizowanych przez kuratora funkcji, która polega na tym, że w ramach danego środka kurator realizuje różne funkcje, lecz dominuje jedna z nich. Modalny charakter pełnionych przez kuratora funkcji rzutuje na model kurateli realizowany w danym środku oddziaływania wobec nieletniego. (abstrakt oryginalny)
EN
Tasks performed by a probation officer in proceedings with minors result not only from the provisions of law, but also from general directives and objectives of dealing with minors and from given measures of treatment, which affect specific roles that probation officers have to fulfil. Hence the modality of functions performed by them. This means that within a given measure of treatment a probation officer carries out various functions, one of which prevails. The modal nature of tasks fulfilled by a probation officer affects the custody model used towards a minor. (original abstract)
XX
Prawo do sądu stanowi jeden z elementów konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego, gwarantując obywatelom dochodzenie swoich interesów w toczącym się postępowaniu. Zapewnienie stronie czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym niejednokrotnie może być utrudnione ze względu na to, że osoba znana organowi administracji publicznej jest nieobecna w miejscu zamieszkania lub w miejscu pobytu w kraju, a ponadto organowi nie jest znane jej aktualne miejsce pobytu. W takiej sytuacji ustawodawca przewidział możliwość ustanowienia dla strony przedstawiciela, którego zadaniem jest nie tylko postaranie się o ustalenie aktualnego miejsca pobytu reprezentowanego, ale również ochrona jego praw w toczącym się postępowaniu. Aby kurator mógł właściwie wykonywać swoje obowiązki, konieczne jest zagwarantowanie mu szerokich uprawnień, co ma miejsce w ramach prowadzonego przed sądem opiekuńczym postępowania w przedmiocie ustanowienia kurateli. (abstrakt oryginalny)
EN
The right to a court hearing is one of the elements of the constitutional principle of a democratic state of law, guaranteeing citizens the ability to assert their interests in pending proceedings. It can often be difficult to assure a party of the ability to actively participate in administrative proceedings if a person known to the body of public administration is not present at his place of residence or place of stay in Poland and, furthermore, the authority is unaware of his current place of stay. In such a situation the law-makers have anticipated the ability to appoint a trustee for the party, whose task is not only to attempt to establish the current place of stay of the person represented, but also to protect his rights in pending proceedings. In order for the trustee to be able to properly perform his duties, he must be assured of extensive rights, which takes place in proceedings conducted before the court of protection on the establishment of tutelage. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest omówienie trybu nawiązania stosunku pracy z kuratorem sądowym i warunków, które musi spełniać osoba aspirująca do tego, by zostać kuratorem. Autor szczególną uwagę poświęca tym kwestiom, które budzą wątpliwości w praktyce, proponując sposoby rozwiązania dostrzeżonych problemów. Artykuł kończy się wnioskami, gdzie między innymi przedstawiono postulaty de lege ferenda. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to establishing an employment relationship with the probation officer. It discusses the procedure for establishing this relationship and the conditions that a person aspiring to become a probation officer must meet. There is a problem with the application of some of conditions, therefore attempts were made to identify the issues that may present the greatest difficulties and to propose solutions to the identified problems. The article concludes with proposals including, inter alia, the de lege ferenda postulates. The article concludes with proposals, including legislative amendments. (original abstract)
XX
Projekt ustawy z dnia 8 marca 2019 r. w istocie pozostawił obszar kompetencji kuratora rodzinnego w postępowaniu z nieletnimi w takim samym zakresie, jak ma to miejsce obecnie. Na podstawie przyjętej techniki legislacyjnej projekt ustawy został wzbogacony o przepisy regulujące szczegółowo realizację zadań kuratora, które obecnie znajdują się w przepisach wykonawczych do obowiązującej ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, co de facto nie stanowi żadnego novum w kontekście zadań wyznaczonych kuratorowi. Ponadto projektodawca nie wykorzystał nadarzającej się okazji do wprowadzenia rozwiązań prawnych, których brak w obecnym stanie prawnym, tj. m.in.: współpracy kuratora z rodziną podopiecznego, wsparcia kuratora przy opuszczaniu przez nieletniego instytucji izolacyjnej, wzmocnienia pozycji kuratora w kontakcie z rodziną nieletniego. (abstrakt oryginalny)
EN
Pursuant to the bill of March 8, 2019, an area of competence of a family probation officer in juvenile proceedings has not changed compared to the existing regulations. Based on the adopted legislative technique, the bill stipulates provisions regulating in detail the performance of a probation officer's tasks that are covered by executory provisions to the current act on proceedings in juvenile cases, which in fact is not a novelty in the context of new tasks assigned to a probation officer. In addition, the project initiator did not take advantage of an opportunity to introduce legal solutions that the current legal system lacks, i.e. cooperation between a probation officer and a minor's family, support provided by a probation officer to a minor leaving a juvenile detention centre, or strengthening the probation officer's position in relations with a minor's family. (original abstract)
XX
W niniejszym opracowaniu chcę przedstawić instytucje reprezentacji oraz pomocy prawnej, których istnienie, a przede wszystkim stosowanie, zapewnia stronie możliwość aktywnego uczestniczenia w postępowaniu administracyjnym. (fragment tekstu)
6
75%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie badawcze dozoru nakładanego w postępowaniu w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego w badaniach własnych 405 spraw sądowych. Omawiane zagadnienie obejmuje dozór kuratora sądowego nałożony przedmiotowym wyrokiem oraz dozór Policji. Miejsce dozoru w badaniach prezentowanej instytucji będzie ujęte także za pomocą propozycji zmian w jego stosowaniu. Prezentacja i analiza omawianej problematyki zostanie przedstawiona poprzez kolejne etapy postępowania karnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present research problems of the supervision of the conditional discontinuation of criminal proceedings institution. This research consists in the analysis of court records 405 cases concerning the effectiveness of this institution. These issue include supervision of a probation officer applied the present judgment and supervision of Police. The place of supervision presented in the study of institutions will also be included with the proposed amendments to its application. Presentation and analysis of these problems will be provided through successive stages of criminal proceedings. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest ukazanie roli, jaką pełnią Ośrodki Kuratorskie będące jedną z form tzw. środków wychowawczych orzekanych przez sądy dla nieletnich oraz zaprezentowanie wyników badań własnych dotyczących skuteczności oddziaływań wychowawczo resocjalizacyjnych Ośrodków Kuratorskich w opinii kuratorów. Do zbadania skuteczności oddziaływań wychowawczo-resocjalizacyjnych Ośrodków Kuratorskich w opinii kuratorów wykorzystano kwestionariusz ankiety. Obecnie coraz więcej młodzieży sprawia problemy natury wychowawczej i edukacyjnej. W związku z tym umieszczenie nieletniego w Ośrodku ma za zadanie skorygować jego negatywne postawy wobec środowiska edukacyjno-wychowawczego, grupy rówieśniczej. Z jednej strony stanowią one narzędzie wzmacniające oddziaływania wychowawcze na nieletniego przebywającego w środowisku rodzinnym, w tym w szczególności w związku z zastosowaniem wobec niego nadzoru kuratora sądowego. Z drugiej zaś nie powoduje negatywnych skutków typowych dla środków wychowawczych o charakterze izolacyjnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to show the role played by probation centers, which are one of the forms of the so-called educational measures adjudicated by juvenile courts, and to present the results of our own research on the effectiveness of upbringing and resocialization interactions of probation centers in the opinion of probation officers. A survey questionnaire was used to study the effectiveness of upbringing and re-socialization interventions of probation centers in the opinion of probation officers. Nowadays, more and more juveniles are causing educational and upbringing problems. Accordingly, placing a juvenile in the Center is intended to correct his negative attitudes towards the educational and upbringing environment, peer group. On the one hand, they are a tool to strengthen the educational impact on the juvenile residing in the family environment, including, in particular, in connection with the application of probation supervision to him. On the other hand, it does not cause negative effects typical of educational measures of an isolationist nature. (original abstract)
XX
Sąd opiekuńczy w trybie postępowania nieprocesowego może ustanowić kuratora dla osoby niepełnosprawnej (art. 183 k.r.o.) oraz dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo (art. 181 k.r.o.). Precyzyjne rozgraniczanie zakresów stosowania wskazanych przepisów nie zawsze jest możliwe i w praktyce nastręcza sporo problemów. Problematyczny jest zwłaszcza charakter kurateli ustanowionej dla osoby niepełnosprawnej i dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo oraz zakres uprawnień obu kuratorów. Dyskusyjny jest szczególnie status kuratora osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, którego sąd nie upoważnił do zarządu majątkiem i do reprezentacji kuranda. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie zakresu działania kuratora ustanawianego dla osoby niepełnosprawnej i dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo wraz z określeniem ich statusu. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawiany jest kurator, który na podstawie udzielonego upoważnienia do reprezentacji i zarządu majątkiem kuranda jest jego przedstawicielem ustawowym. Odmienny status ma kurator ustanawiany dla osoby niepełnosprawnej, który nie jest jej przedstawicielem ustawowym. Kurator z art. 183 k.r.o. świadczy przede wszystkim pomoc faktyczną dla osoby, która nie została ubezwłasnowolniona, nawet jeśli dotknięta jest dysfunkcjami psychicznymi, natomiast kurator z art. 181 k.r.o. świadczy pomoc w czynnościach prawnych i procesowych oraz w czynnościach faktycznych niezwiązanych z czynnościami prawnymi dla osoby, która została ubezwłasnowolniona częściowo. (abstrakt oryginalny)
EN
A guardianship court may appoint in non-litigious proceedings a guardian for a disabled person (Article 183 of the Polish Family and Guardianship Code, hereinafter: FGC) and for a partially incapacitated person (Article 181 FGC). It is not always possible to precisely delimit the areas of application of these provisions which entails problems in practice. Particularly problematic is the nature of the guardianship established for a disabled person and for a partially incapacitated person and the scope of the powers of both guardians. Especially debatable is the status of the guardian of a partially incapacitated person, who has not been authorized by the court to manage the assets of the ward and represent him/her. The purpose of this article is to indicate the scope of action of the guardian appointed for a disabled person and for a partially incapacitated person together with the determination of their status. The guardian is established for a partially incapacitated person, who, under the authority to represent and manage the property of the ward, is the ward's statutory representative. The guardian appointed for a disabled person, who is not a statutory representative of this person, has a different status. The guardian under Article 183 FGC provides, above all, factual assistance to a person who has not been incapacitated, even if the person is affected by mental dysfunctions, while the guardian under Article 181 FGC provides assistance in legal acts, procedural acts and factual acts not relating to legal acts for a person who has been partially incapacitated. (original abstract)
XX
Zarówno powody wprowadzenia przepisów regulujących przygotowanie skazanych do zwolnienia z zakładu karnego, jak i cele tych rozwiązań prawnych wskazują na funkcję profilaktyczną kuratorów, którzy realizują w tym trudnym procesie, przygotowującym osadzonych w zakładach karnych do życia na wolności, przypisane im zadania, ponieważ kurator w ramach wykonywanych zadań pomaga skazanemu pokonać te trudności i wyeliminować te czynniki, które w sposób znaczący przyczyniły się do wejścia w konflikt z prawem przez skazanego. Funkcja ta wydaje się być dominująca spośród innych funkcji realizowanych przez kuratorów w ramach omawianej instytucji, jednakże jej realizacja związana jest z licznymi trudnościami. (abstrakt oryginalny)
EN
Both the reasons for implementation of provisions regulating the preparation of convicts for release from prison and the objectives of these legal solutions indicate that the role of probation officers is preventive in nature. As part of this difficult process of social and economic re-integration of released prisoners back into society, probation officers perform tasks they are entrusted with, i.e. they help convicts overcome various difficulties and eliminate factors that drove them to break the law in the first place. This function seems to be dominant among other functions performed by probation officers within the discussed institution, however, its fulfilment involves many difficulties. (original abstract)
10
Content available remote Špecifikácia podmienokpráce sociálneho kurátora pre deti
63%
EN
Interests of each social worker, and especially leaders should create working conditions appropriate baseline from which often depends subsequent intervention and possible future outcome. Working environment significantly affects the performance of work. When creating a work environment is a summary of the factors that influence wellbeing in the workplace. The basic conditions of probation work for children include: number of child clients per probation officer, material and technical equipment of the workplace, working conditions and spatial climate. It is in these areas are still significant reserves that can be filled, if it understands the importance of social work practice. (original abstract)
XX
Wobec trwającej cały czas dyskusji o transformacji systemu profilaktyki i resocjalizacji nieletnich w Polsce należy zasygnalizować jak istotnym jego elementem jest środek wychowawczy w postaci skierowania do ośrodka kuratorskiego. W tekście przedstawiono ogólną charakterystykę ośrodków kuratorskich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wskazań teoretyków i praktyków oraz badań Krajowej Rady Kuratorów. Warta podkreślenia jest konieczność rozwijania współpracy ze środowiskiem lokalnym, samorządem terytorialnym. Zagadnienia dotyczące efektywności zajęć prowadzonych dla uczestników ośrodków kuratorskich wydają się szczególnie istotne jako głos w dyskusji nad możliwymi zmianami w systemie pracy z dziećmi i młodzieżą trudną. Ośrodki kuratorskie stanowią istotny, polski wkład w resocjalizację nieletnich, z którego przykład mogą czerpać inne państwa europejskie i pozaeuropejskie poszukujące kierunków optymalizacji oddziaływań wychowawczo-resocjalizacyjnych. Należałoby rozwijać funkcjonowanie ośrodków kuratorskich wobec niepowodzeń zabiegów resocjalizacyjnych w placówkach zamkniętych. Jest to zgodne ze współczesnymi trendami w resocjalizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Because of the lengthy discussion on the transformation of the prevention and resocialization system of the minors in Poland, it is important to underline the importance of placing the under-aged in attendance centres as an educational measure. The text presents general characteristics of attendance centres pursuant to mandatory statutes, recommendations by theoreticians and practitioners, and the National Council of Probation Officers. Therefore, it is essential to underline the importance of cooperation development between local environment and self-governments. The issues related to the effectiveness of the activities conducted for the minors seem to be particularly important as they might bring about changes in the work conducted for difficult children and youths. Attendance centres make a remarkable Polish contribution towards resocialization of the minors. They can set examples to other European and non - European countries pursuing noticeable and rapid improvements in education and resocializa-tion activities. The operation of attendance centres should be further developed due to a failure of resocialization activities in the isolated institutions. It is in accordance with the modern trends in the area of resocialization. (original abstract)
XX
Artykuł podejmuje tematykę uregulowania prawnego z art. 138 § 1 o.p., w myśl którego organ podatkowy zobligowany jest do wystąpienia do sądu z wnioskiem o wyznaczenie kuratora dla osoby niezdolnej do czynności prawnych lub osoby nieobecnej. Autorzy podkreślają, że przepis art. 138 § 1 o.p. gwarantuje osobie fizycznej niezdolnej do czynności prawnych lub nieobecnej, iż poprzez wyznaczenie kuratora wszczęcie i prowadzenie postępowania podatkowego odbywać się będzie przy zapewnieniu jej należytej reprezentacji w każdym jego stadium.(abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the subject of the legal regulation in Article 138 § 1 of the Tax Ordinance Act (TOA), according to which the tax authority is obliged to apply to the court for the appointment of a curator for a person incapable of legal actions or an absent person. The author stresses that the provision of Article 138 § 1 of the TOA guarantees to a natural person who is incapacitated or absent that, through the appointment of a curator, the initiation and conduct of tax proceedings will take place while ensuring his/her proper representation at each of their stages.(original abstract)
XX
Kurator spadku może zostać ustanowiony przez sąd powszechny nie tylko z urzędu ale także na wniosek sądu administracyjnego. Kurator spadku może przed sądem administracyjnym podejmować czynności tak jak strona postępowania. W tym zakresie może również ubiegać się o prawo pomocy, co wpływa na jego wynagrodzenie. Reguły określające przyznanie wynagrodzenia za czynności podejmowane przed sądem administracyjnym w takim przypadku pozostają zawarte w przepisach prawa cywilnego. Konieczne jest ich zachowanie aby nie utracić prawa do wynagrodzenia z tytułu podejmowanych czynności. Pozostawia to zatem możliwość zaproponowania rozwiązań tego rodzaju sytuacji w praktyce. (abstrakt oryginalny)
EN
The curator of the estate may be established by a common court not only from office but also at the request of an administrative court. The curator of the estate may take actions before the administrative court just like the part of the proceedings. In this respect, he can also apply for the right to juridical help, which affects his remuneration. The rules determining the award of remuneration for actions taken before an administrative court in such a case remain in the civil law provisions. It is necessary to preserve them so as not to lose the right to remuneration for the actions taken before the court. This leaves the possibility to propose solutions for this kind of situation in practice. (original abstract)
XX
Fundacje i stowarzyszenia będące osobami prawnymi mogą uzyskać status przedsiębiorców i prowadzić dodatkowo działalność gospodarczą, poza prowadzeniem działalności statutowej, dlatego problematyka reprezentacji ma istotne znaczenie z punktu widzenia stosunków z osobami trzecimi. Fundacje i stowarzyszenia co do zasady reprezentowane są przez zarząd, chociaż istnieje możliwość powierzenia reprezentacji innym podmiotom, w szczególności zarządcy przymusowemu, przedstawicielowi, kuratorowi, zarządowi komisarycznemu. Ponadto istotną kwestią jest również reprezentowania fundacji i stowarzyszeń w stosunkach z członkami zarządu. Wobec powyższego w artykule poniższym dokonano próby ustalenia zakresu prawa reprezentacji przez poszczególne podmioty, jak również dokonano oceny przyjętych rozwiązań ustawowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Foundations and associations being legal persons may obtain the status of entrepreneurs and additionally - apart from their statutory activity - do business, so the questions of the power of representation is of great importance from the point of view relationships with third parties. As a rule, foundations and associations are represented by the management board, however they can also be represented by other persons, in particular by a court-appointed administrator, a representative, a custodian or by acting management board. There is also a question of representing a foundation or association vis-à-vis management board members. Therefore in this paper an attempt is made to indicate the scope of the power of representation by the individual entities as well as the adequacy of the solutions adopted in statutory law.(original abstract)
15
Content available remote Conditional Early Release in the Polish Criminal Law
63%
EN
The purpose of this article is to provide an early parole from the rest of the sentence. Detailed rules are laid down in the criminal code. To prison could be paroled, it should meet certain requirements. The Prison Court decides at the meeting to dismiss. In the case of positive decision, the offender is waiting for a trial period of two to five years. During the period of trial, convict may be under the supervision of the probation officer. In addition, the Court may impose of the convict obligations, that he must perform, for example, he would like to apologize the victim. A period of trial can be performed negatively, if released will commit a crime again. (original abstract)
XX
Przepisy Konstytucji RP wskazują, że władze publiczne mają obowiązek zapewnienia wszystkim obywatelom równego traktowania i poszanowania ich praw i wolności, a rodzina objęta jest szczególną opieką państwa, które ma obowiązek uwzględniać ją w swojej polityce społecznej. Stąd też organy państwa, w tym administracja rządowa, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne powołane do tego instytucje, powinny realizować zadania w zakresie ochrony rodziny przed wszelkimi zagrożeniami, w tym przeciwdziałać przemocy w rodzinie. (fragment tekstu)
EN
On 29 April 2014, Poland adopted a new National Programme for the Prevention of Domestic Violence 2014-2020. This article discusses the role of social organization in the legal protection of victims of domestic violence. The article explains what is domestic violence and what kinds of crimes are with it connected. The author points out what forms of legal assistance are provided to the victims of domestic violence by citizens of society, who are working in the social organization, with particular emphasis on activities of these organizations in the protection of victims in criminal proceedings. This publication also presents the rules of activities and powers of representative of the social organization in the judicial criminal proceedings. The author argues that social organizations are an important instrument for the protection of victims of domestic violence in Poland. (original abstract)
XX
Artykuł stanowi próbę zasygnalizowania problematyki zasad, sposobów oraz podmiotów uprawnionych do orzekania o należnościach kuratorów procesowych. W opracowaniu przedstawiono opis rozstrzygania o wynagrodzeniu i innych kosztach kuratora, uwzględniając przy tym poglądy jurysprudencji oraz orzecznictwa. Poruszone zostało także zagadnienie dopuszczalności orzekania o wynagrodzeniu kuratora procesowego przez referendarza sądowego. Na koniec zaprezentowano wnioski de lege ferenda w zakresie tytułowej tematyki.(abstrakt oryginalny)
EN
The article constitutes an endeavour of signalization of the issue connected with rules, methods and entities entitled to predicate the costs of procedural court officers. The description of the adjudication on court officers' fees and their other costs with selected views of jurisprudence and judicature were introduced in the case study. The article comprises also the issue of the admissibility of predicating on court officers' fees by the court referendary. Finally, de lege ferenda views on the subject matter were presented.(original abstract)
XX
Artykuł został poświęcony stosowanemu przez polskie sądy środkowi wychowawczemu w postaci zobowiązania nieletniego do pracy na rzecz społeczności lokalnej. Przedstawiono w nim badania naukowe, które zostały wykonane trzema metodami: dogmatyczno-prawną, statystyczną oraz poprzez badania aktowe. Badaniami aktowymi objęto 14 spraw, w których w 2013 r. sąd zobowiązał nieletniego do prac na rzecz społeczności lokalnej (blisko 1% tego rodzaju zobowiązań orzeczonych przez sądy w tym roku w całej Polsce). W wyniku badań zauważono, że sądy coraz częściej stosują ten środek wychowawczy i obecnie stanowi on nieco ponad 4% orzeczonych wobec nieletnich środków wychowawczych. Sądy stosują takie zobowiązanie najczęściej wobec nieletnich, którzy mają 16-17 lat. Na ogół nieletni mieli do wykonania prace w wymiarze 10 godzin na rzecz szkoły, do której uczęszczali. Wykonaniem orzeczenia z reguły zajmowali się kuratorzy sądowi. W artykule dostrzeżono, że brak było przepisów prawa, które szczegółowo określałyby zasady orzekania i wykonywania omawianego środka wychowawczego. Taka niedookreśloność powodowała trudności w trakcie wykonywania tego rodzaju orzeczeń sądów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns juvenile community services for the benefit of the local community - an educational measure used by Polish courts. It presents research carried out using three methods: the legal-dogmatic method, the statistical method, and the case study method. The research covered 14 cases in which in 2013 the court obliged juveniles to work for the local community (nearly 1% of the total number of such rulings within this year in Poland). The results show that courts use this educational measure increasingly often, and it currently constitutes about 4% of rulings regarding educational measures aimed at juveniles. Courts most commonly use such measures against juveniles who are between 16 and 17 years old. Generally, it included 10 hours of community services for the benefit of the juveniles' schools. Carrying out the ruling was usually managed by probation officers. The article also highlights the lack of legislation regulating the assignment and carrying out of juvenile community service. Such lack of clarity caused difficulties in carrying out the courts' rulings. (original abstract)
XX
Zgodnie z art. 147 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w sądach działają kuratorzy sądowi (kuratorzy rodzinni i kuratorzy dla dorosłych), którzy stanowią służbę kuratorską i wykonują czynności o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym i profilaktycznym oraz inne czynności określone w przepisach szczególnych. Ponadto akt ten wskazuje, że kuratorzy sądowi pełnią swoje czynności zawodowo (kuratorzy zawodowi) albo społecznie (kuratorzy społeczni), a zasady organizacji służby kuratorskiej i wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych oraz status kuratorów sądowych określa odrębna ustawa - ustawa o kuratorach sądowych. Autor analizuje przesłanki odpowiedzialności porządkowej, a zwłaszcza dyscyplinarnej, tej grupy zawodowej oraz formułuje postulaty de lege ferenda w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
According to art. 147 § 2 Law on the organisation of common courts court probation officers (family probation officers and probation officers for adults) act in courts, and constitute the probation service and perform duties of educational and rehabilitation and preventive nature as well as other duties specified in special provisions. Moreover that law stipulates that court probation officers perform their duties professionally (professional probation officers) or on the basis of community service (community service probation officers) and that the terms of organisation of probation service and the performance of duties by court probation officers as well as the status of court probation officers are specified under a separate Act - Law on probation officers. The aim of this paper is to conduct an analysis of legal basis for for liability and disciplinary responsibility of probation officers and to formulate de lege ferendapostulates in this matter. (original abstract)
XX
Spółka jawna to spółka osobowa prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą. Prowadząc działalność gospodarczą bierze zatem udział także w postępowaniach administracyjnych. Skuteczność podejmowanych przez nią w toku tych postępowań czynności uzależniona jest od zachowania należytego sposobu reprezentacji. Opracowanie przedstawia możliwe trudności na gruncie reprezentacji spółki jawnej oraz podejmuje próbę wskazania rozwiązania sytuacji, w których spółka - z uwagi na konflikt wspólników - nie może składać skutecznych oświadczeń woli. (abstrakt oryginalny)
EN
A general partnership is a partnership doing business under its own name. Therefore, by virtue of pursuing business activity, it also takes part in administrative proceedings. The efficiency of acts taken by the partnership during such proceedings depends on using the proper manner of representation. The paper presents the possible difficulties in the area of representation of a general partnership and attempts to identify a solution in a situation when - due to a conflict between the partners - the partnership cannot make effective declarations of intent. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.