Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 250

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Business entity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
XX
W artykule przedstawiono koncepcję wyścigów konnych przez pryzmat sieci podmiotów gospodarczych, które są potrzebne dla jej prawidłowego i efektywnego funkcjonowania, a także realizowania zadań związanych z ich rozwojem. Specyfika tworzonych relacji jest pochodną przyjęcia prymatu dobra konia. Sieć tworzona jest zarówno przez organizacje międzynarodowe (np. IFHA), organy państwa i organizacje krajowe (JRA) jak i wiele podmiotów gospodarczych i społecznych. Przykładem jednej z najlepiej zorganizowanych sieci podmiotów gospodarczych w ramach wyścigów konnych jest system stworzony przez Japan Racing Association.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the concept of horse racing from the angle of economic entities which are necessary for its proper and effective functioning and carrying out tasks connected with its development. The nature of created relations is a derivative of accepting the primacy of the good of the horse. The network is created by international organizations (e.g. IFHA), national organs and organizations (JRA), as well as numerous economic and social entities. An example of one of the best organized networks of economic entities within horse racing is the system created by the Japan Racing Association.(original abstract)
XX
Przedmiotem niniejszych badań są struktury grup podmiotów gospodarczych podzielonych z punktu widzenia klasy wielkości podmiotu oraz struktury branżowe przedsiębiorstw niefinansowych w podziale terytorialnym na poziomie województw Polski. Podmioty gospodarcze w polskiej statystyce publicznej ze względu na wielkość podmiotu dzielą się na cztery grupy przedsiębiorstw: mikroprzedsiębiorstwa, z liczbą pracujących do 9 osób, małe przedsiębiorstwa, od 10 do 49 osób, średnie przedsiębiorstwa, od 50 do 249 osób, i duże przedsiębiorstwa, powyżej 249 osób. (fragment tekstu)
EN
The object of this study is the structure of groups of operators in terms of body size classes and industry structure of non-financial enterprises in the territorial division of Polish provinces. As regards the entity size economic subjects in the Polish public statistics are divided into four groups of enterprises: micro-entities with up to 9 persons employed, small entities with 10 to 49 people employed, medium entities with 50 to 249 people employed and large entities with more than 249 persons employed. Industry Analysis includes all economic subjects classified into different sections of the Polish Classification of Activities (PKD 2004). The purpose of the analysis is to answer the questions: - whether the enterprises divided by the size of the entity have a similar business structure within certain provinces, - whether the structure of working in the enterprises surveyed by the size of the entity is diverse, - whether industry structures of Polish provinces are diversified, - witch provinces according to certain criteria have the enterprise structures most and witch least similar to the national structure, - what is the position of micro and small enterprises compared to the complete structure of non-financiel enterprises. Statistical data come mainly from publications of GUS, Activity of non-financial enterprises. Test period are the years 2003 and 2008. (original abstract)
3
80%
XX
Referat przedstawia wyniki badań wpływu kryzysu z lat 2007-2010 na kondycję i zachowania polskich podmiotów gospodarczych. Celem pracy jest weryfikacja hipotezy o większej wrażliwości młodych firm na dekoniunkturę i ich słabszej reaktywności na zagrożenie kryzysem. Wyniki badań zaprezentowano zatem według wieku badanych firm. Wyraźna większość obszarów analizy nie wykazuje istotnych różnic w odporności firm na kryzys. Choć badania potwierdzają negatywny wpływ dekoniunktury na kondycję ekonomiczną podmiotów gospodarczych, to ich wiek nie jest zmienną dystynktywną. Ocena wpływu dekoniunktury na perspektywy rozwoju firm także nie wskazała istotnych różnic. Młode firmy odróżnia od starszych moment obserwacji pierwszych symptomów kryzysu i rodzaj podejmowanych decyzji. Wnioski te stały się podstawą do odrzucenia przyjętej hipotezy badawczej.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the results of studies on effects of the crisis of 2007-2010 on the condition and behavior of Polish companies. The main objective of this paper is to verify the hypothesis of increased sensitivity of young companies (start-up) in the recession phase and their weak reactivity against the risks of crisis. Therefore, empirical results are presented in the breakdown by age of the surveyed companies. In the vast majority of the presented analysis areas, there is no evidence of significant differences in the resistance of firms of different ages to the crisis. Although the studies clearly show the negative impact of the downturn in the real economic performance of businesses, the age variable is not distinctive and it is not responsible for the differentiation of the impact of the crisis. Similarly, the assessment of the downturn impact on the prospects of companies has not documented any significant differences from the point of view of firms age. The only difference of attitudes towards the crisis in the group of young companies in the background of these older ones is the moment of the first symptoms of crisis observations and the type of recovery decisions. These conclusions became the basis for the rejection of the adopted above hypothesis.(original abstract)
XX
Współcześnie coraz częściej otoczenie firmy, a nie jej wewnętrzny potencjał wytwórczy, jest postrzegane jako podstawowy czynnik determinujący trwałe podstawy do rozwoju przedsiębiorstwa. Zgodnie z obecnym podejściem do teorii organizacji, to otoczenie kryje w sobie określony potencjał, który przedsiębiorstwo potrafi wykorzystać, albo nie wykazuje takich zdolności i w efekcie upada. Dostosowanie się do zmian otoczenia dotyczy nie tylko przedsiębiorstw o słabej pozycji rynkowej i gorszej kondycji finansowej, lecz także fi rm prężnie funkcjonujących, które z uwagi na zmienność warunków gospodarowania narażone są na utratę swojej dotychczasowej pozycji. Można zatem przyjąć, że wyrazem sukcesu przedsiębiorstwa jest jego rozwój "rozumiany jako proces zmian jakościowych i strukturalnych, pozwalających przetrwać przedsiębiorstwu w zmiennym otoczeniu". (fragment tekstu)
EN
It is the environment of a company and not its internal assets that is viewed to be the basic factor influencing the development of a company in the long run. One of the most important elements of the business environment is the infrastructural potential of regions. The extent to which transport infrastructure influences the business environment is a result of: - basic functions of infrastructure, - the effects which are generated by the development of transport network. (author's abstract)
XX
W ostatnich latach uchwalono szereg nowych przepisów istotnych dla funkcjonowania placówek medycznych w Polsce. Jedną z najważniejszych zmian było uchwalenie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, która nie tylko wprowadziła nowe pojęcia, takie jak działalność lecznicza czy podmiot wykonujący działalność leczniczą, ale również zmieniła zasady prowadzenia placówek medycznych. Celem artykułu jest zaprezentowanie zasad funkcjonowania podmiotów leczniczych w oparciu o nowe regulacje legislacyjne, m.in. ustawę o działalności leczniczej. W artykule scharakteryzowano rodzaje podmiotów wykonujących działalność leczniczą, warunki wykonywania tej działalności, a także zasady finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
Several new acts important for medical facilities operation have been enacted in recent years in Poland. One of the most important changes was the resolution of the Act of 15 April 2011 on the therapeutic activity. New definitions such as therapeutic activity or entity providing medical activity, and new rules of medical facilities operation were introduced by the act. The purpose of this article is to present the principles of medical entities operation based on the new legislative regulations, among others the Act of 15 April 2011 on the therapeutic activity. In this article the types of entities providing medical activity, the conditions of the activity execution, as well as the rules of health services financing from public funds are described.(original abstract)
XX
Tematem opracowania jest problematyka obrazu człowieka w ekonomii. Celem jest zrozumienie tego terminu, a więc znalezienie jego możliwie pełnej definicji. W tym celu postawiono pytanie o funkcje jakie spełnia obraz człowieka w ekonomii i wyróżniono funkcje: deskryptywną, pozytywną i normatywną. Następnie podjęto próbę zdefiniowania obrazu człowieka jak też wskazania jego najważniejszych komponentów i cech charakterystycznych. Wykazano, od czego obraz człowieka zależy (nie tylko od zmian otoczenia, ale także od obrazu świata) oraz na co wpływa - faktyczne zachowania podmiotów gospodarczych (wynikające z ich zakorzenienia systemowego), jak też teorie ekonomiczne, poprzez wpływ na teorie zachowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the research paper concerns a image of a man in economics. The paper aims at understanding this concept and funding its complete definition. Therefore, a question concerning functions of a image of a man in economics has been put forward and descriptive, positive and normative functions have been distinguished. The attempt to define the image of homo oeconomicus has been also made along with indicating its major components and characteristic features. The paper points out the factors determining the image of a man (these are not only changes within the surrounding, but also the image of the world) and what these factors influence - actual behavioural patterns of entities (resulting from the system they are rooted in) as well as economic theories through their impact on theories of behavioural patterns. (original abstract)
7
80%
XX
W artykule przedstawiono koncepcję biznesu końskiego jako obszaru gospodarki światowej tworzonego przez układ organizacji międzynarodowych i krajowych oraz podmiotów gospodarczych warunkujących prawidłowe funkcjonowanie tego systemu, powiązanych ze sobą specyficzną siecią relacji. Przedmiotem rozważań są sporty jeździeckie, będące jednym z najbardziej zinternacjonalizowanych obszarów biznesu końskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the concept of the horse business as an area of the world economy created by the system of international and national organizations, and entities determining the proper functioning of the system. They all create a specific network of relationships. Under consideration are equestrian sports, which is one of the most internationalized areas of the horse business. This article is based on literature and empirical research conducted by the author since 2006.(original abstract)
XX
Specyfika najmniejszych podmiotów gospodarki rynkowej powoduje ich ograniczony dostęp do źródeł pozyskiwania kapitału. Zaprezentowane w artykule przedsięwzięcia na rzecz rozwoju mikroprzedsiębiorczości w województwie zachodniopomorskim potwierdzają tezę, iż środki unijne oraz środki krajowe mogą pomóc w pokonywaniu bariery dostępu do kapitału zewnętrznego w fazie rozpoczynania działalności gospodarczej. Jednakże utrudnieniem w korzystaniu z tych form pomocy są przeszkody administracyjne oraz zawężony dostęp do informacji o proponowanych formach wsparcia. Z uwagi na znaczenie mikroprzedsiębiorstw w rozwoju regionu, władze powinny dołożyć wszelkich starań, aby minimalizować czynniki utrudniające korzystanie z istniejących inicjatyw finansowego wspierania rozwoju tego sektora gospodarki. (fragment tekstu)
EN
Microenterproses play important role in the regions development. But they have limited possibilities of gaining capital. The authoress of the article presents the chosen forms of regional financial supporting of the microenterprises in Zachodniopomorskie Voivodeshp. She consentrates on the possibilities of acquiring funds for commencement of business. (fragment of text)
XX
Celem pracy była analiza zjawiska internacjonalizacji podmiotów gospodarczych funkcjonujących na obszarze pogranicza polsko-niemieckiego. Badanie wykazało, iż asymetria poziomu rozwoju ekonomicznego pogranicza przekłada się na asymetrię zachowań podmiotów gospodarczych w zakresie realizowanej i planowanej działalności po drugiej stronie granicy.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to analyze the phenomenon of internationalization of businesses operating in the Polish-German borderland. The study showed that the asymmetry in the level of economic development in the borderland resulted in the asymmetric behavior of economic entities in their realized and planned activities across the border.(original abstract)
XX
Problematyka badawcza artykułu dotyczy oceny przeobrażeń strukturalnych gospodarki miast wojewódzkich i ich najbliższego sąsiedztwa. Celem artykułu jest porównanie procesów zmian w strukturze gospodarczej wybranego miasta do procesów zmian w strukturze gospodarczej jego najbliższego otoczenia na przykładzie dziewięciu wybranych obszarów. W artykule dokonano analizy procesu adaptacji struktur podmiotów gospodarczych stworzonych na podstawie sekcji PKD 2007. Kolejnym krokiem w analizie było przeprowadzenie tożsamego badania struktur podmiotów gospodarczych nowych sektorów gospodarki wyodrębnionych na podstawie działów sekcji J, K, L, M i N. W ocenie procesu przeobrażeń zastosowano metody badania struktur, uwzględniające intensywność, szybkość i monotoniczność zachodzenia zmian w okresie od 2009 do 2015 r. Do badania wybrano z 8 powiatów grodzkich: Białystok, Gorzów Wielkopolski, Kielce, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń i Zieloną Górę oraz 8 otaczających je powiatów(abstrakt oryginalny)
EN
Research issues of the paper concern the evaluation of structural transformation of the provincial cities's economy and their immediate neighboring areas. The aim of the paper is to compare the processes of change in the economic structure of the city to the processes of change in the economic structure of its immediate surroundings on the example of 8 selected areas. In article it analyzes the process of adapting the structures of economic entities created under section PKD 2007. The next step in the analysis is to study the structures of economic entities of new sectors of the economy on the basis of separate sections J, K, L, M and N. To evaluate the process of change the methods of research structures were used taking into account the intensity, the speed and the monotonicity of changes during the period from 2009 to 2015. The study selected 8 districts: Białystok, Gorzów Wielkopolski, Kielce, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń and Zielona Góra and 8 surrounding districts(original abstract)
XX
Na początku obecnego stulecia, we Francji, system regulacji i nadzoru bankowego był wyspecjalizowany i zdecentralizowany. Jednak od 2003 roku rozpoczął się stopniowy proces konsolidacji i centralizacji tego systemu. Rozpoczęta w 2003 roku reforma polegała najpierw na powołaniu w 2003 roku instytucji nazwanej: Urząd Rynków Finansowych, która pełni funkcje regulacyjne i kontrolne. W 2010 roku przeprowadzono kolejny etap reformy systemu nadzoru łącząc ze sobą cztery instytucje: Komitet Instytucji Kredytowych i Firm Inwestycyjnych (CECEI), zajmującego się działalnością licencyjną w sektorze bankowym, Komitet Towarzystw Ubezpieczeniowych (CEA), zajmującego się działalnością licencyjną w sektorze ubezpieczeń, Komisję Bankową (CB) kontrolującej instytucje bankowe, w zakresie przestrzegania przez nie prawa, Urząd Kontroli Ubezpieczeń i Instytucji Ubezpieczeń Wzajemnych (ACAM) kontrolującego firmy ubezpieczeniowe w zakresie przestrzegania przez nie prawa. W wyniku połączenia tych instytucji powstał Urząd Kontroli Ostrożnościowej (ACP), który pełni nadzór nad instytucjami rynku bankowego i rynku ubezpieczeń oraz licencjonuje instytucje bankowe i instytucje ubezpieczeniowe. Utworzono także nową instytucję - Radę Regulacji Finansowych i Ryzyka Systemowego. (abstrakt oryginalny)
EN
At the beginning of the current century, the banking supervision and regulatory system was specialized and decentralized in France. However, a gradual process of consolidation and centralization of this system has been taking place since 2003. As a step in that process, a new institution - Prudential Supervisory Authority - was created in 2010 as a result of the merger of four independent, specialized institutions. The Prudential Supervisory Authority performs supervision of banking and insurance markets and grants licenses required to conduct banking and insurance business to eligible entities. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule omówiono podmioty występujące w postępowaniu nieprocesowym w sprawach dotyczących nieruchomości. Autor omówił uchybienia procesowe, które mogą się wiązać z działalnością sądu, a także ich konsekwencje dla postępowania nieprocesowego. Wskazano także na szeroki krąg osób mogących występować w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości w charakterze uczestnika. Zostały także przybliżone problemy jakie mogą wystąpić przy reprezentacji Skarbu Państwa w szczególności związane z Prokuratorią Generalną. Ponadto Autor postuluje dopuszczenie organizacji pozarządowej w tego rodzaju sprawach. Ich udział może przyczynić się do zwiększenia ilości ugodowego zakończenia tych postępowań.(abstrakt oryginalny)
EN
The article analyses subjects acting in the non-contentious proceedings concerning the dissolution of co-ownership of real estate. The author presents procedural errors connecting with court activity and their effects on the non-contentious proceedings. The article shows also the broad circle of subjects acting in the cases of dissolution of co-ownership as participant. There are problems, which is involving representation of the State Treasury, especially connected with State Treasury Solicitors' Office. Moreover the author demands an admission non-governmental organisation to the non-contentious proceedings in these cases. It could cause increasing number of conciliatory endings of the proceedings.(original abstract)
XX
W przeprowadzonych badaniach dokonano trzech odmiennych uporządkowań spółek publicznych z punktu widzenia ich sytuacji finansowej mierzonej wskaźnikami analizy finansowej. Przeanalizowano sytuację finansową 19 spółek publicznych województwa małopolskiego biorąc pod uwagę jedynie cechy ilościowe.
EN
In this article, the issue of classifying economic entities according to their financial situation is presented. The financial situation was assessed on the basis of selected financial analysis indicators. The empirical example related to public companies in the Małopolskie voivodship. The researched companies were classified using three methods (binary variable, rank sum of individual indicators, composite measure). Finally; an attempt was made to compare the different classifications. The conducted research is the first stage of broader research on the classification of economic entities from the point of view of their credit rating. Thus, not only the financial situation, but aiso the economic situation, must be evaluated (both quantitative and qualitative indicators). (original abstract)
XX
Głównym celem artykułu jest przedstawienie dynamiki i kierunków udzielonej pomocy publicznej przez dolnośląskie samorządy podmiotom gospodarczym zlokalizowanym na terenie województwa dolnośląskiego w latach 2004-2010. Pierwsza część pracy obejmuje krótką charakterystykę pojęcia pomocy publicznej. W drugiej zaprezentowano wyniki badań dokonanych przez autora na podstawie danych pochodzących z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Analiza udzielonego wsparcia została przeprowadzona wg kilku kryteriów, tj.: organ udzielający, forma pomocy, forma prawna i wielkość beneficjenta pomocy, przeznaczenie oraz źródło udzielonej pomocy.(abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the article is to present the dynamics and directions of public aid granted by Lower Silesian self-governments to the economic entities situated in the area of Lower Silesian Voivodeship in the period between 2004 and 2010. The first part of the study covers brief characteristics of the public aid concept. The second part presents research results performed by the the author based on data obtained from the Competition and Consumer Protection Office. The analysis of granted support was conducted following a few criteria, e.g., granting institution, form of granted aid, legal form and size of the aid beneficiary, allocation and size of granted aid.(original abstract)
EN
This article presents changes in the distribution of economic activity in Wrocław and its suburbs in the period 2008-2016. The study is based on the analysis of data from the REGON database. Additionally, the article presents the impact of migration of economic entities attributed to suburbanisation of economic entities on the changes noted in the distribution of economic entities in the Wrocław agglomeration. The article also presents the characteristics of migrating economic entities as part of the suburbanisation of economic entities in terms of numbers and types, as well as legal and capital status. Suburbanisation of economic entities was demonstrated to have a significant impact on the distribution of economic entities, both in Wrocław and in its suburban area, throughout the period of analysis.(original abstract)
XX
Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza struktury nakładów inwestycyjnych oraz struktury aktywów podmiotów gospodarczych w Polsce, co ma na celu identyfikację i opis kierunków ich inwestowania. W opracowaniu przyjęto następujące kierunki inwestowania podmiotów gospodarczych: inwestycje rzeczowe (jako przejaw inwestowania rzeczowego przyjęto ponoszenie nakładów na środki trwałe), inwestycje finansowe: krótkoterminowe, długoterminowe, inwestycje w wartości niematerialne i prawne. (fragment tekstu)
XX
Główną zaletą gwarancji typu ubezpieczeniowego jest ich stosunkowo łatwe uzyskanie w porównaniu z tradycyjnymi gwarancjami bankowymi. Pojawienie się gwarancji ubezpieczeniowych było reakcją z jednej strony na silne zapotrzebowanie rynku na tego rodzaju zabezpieczenia, a z drugiej - na ograniczoną reglamentację gwarancji bankowych. Wydawanie ich przez firmy ubezpieczeniowe spotykało się początkowo z dużą nieufnością ze strony beneficjentów, traktujących działalność gwarancyjną jako zastrzeżoną do tej pory wyłącznie dla banków i agend rządowych. Jednakże w miarę upływu czasu informacja o nowych możliwościach firm ubezpieczeniowych rozpowszechniła się i coraz częściej występują one jako gwaranci. Jedną z barier ograniczających działalność w tym zakresie jest w dalszym ciągu nieufność potencjalnych beneficjentów, wynikająca z trudności w ocenie proponowanej gwarancji. (fragment tekstu)
EN
The paper presents the characteristic of insurance guarantee. Such features have been presented which differ it from other products offered by insurance sector. Possibilities and virtues of its practical usage in economic activity were shown with implications of development limits. (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy bardzo aktualnego zagadnienia, jakim jest poszukiwanie form organizacyjnych controllingu. Jego istotą jest scalenie czynności koordynacyjnych i kontrolnych, w związku z korekturą (regulacją) rozmaitych dziedzin działalności, np. gospodarki zasobami ludzkimi, gospodarki materiałowej, finansów, realizacji programu rozwoju. W przedstawionej koncepcji przyjęto, iż controlling jest rozwiniętym procesem kontroli, ujętym w określoną strukturę koordynacyjną i spełniającą zadania informacyjne w zakresie dowolnie wyróżnionej dziedziny działalności.(fragment tekstu)
EN
The article deals with a topical issue of searching for organizational forma of controlling. Its task is the unification of co-ordinating and controlling activities in relation to various aspects of the management process, e.g. management of labour resources, management of materials, management of finances Implementation of the development programme. In the presented conception it was assumed that controlling constitutes an expanded process of verification in the form of a specified coordinating structure and performing functions of supplying Information concerning any selected aspect of activity. In the article the author explained the essence of the specific functions of controlling and pointed out its similarly to monitoring Further on in the article the author discussed the following issues: the co-ordinating function of controlling, the shape of co-ordinatinmg structures, controlling as an implementation technique of the management process, he place of controlling in the structure of executive bodies of businesses. (original abstract)
XX
Mikro i małe przedsiębiorstwa to jedna z najistotniejszych grup w sferze gospodarczej każdego kraju. Także w Polsce jest to grupa stanowiąca 99,9%1 wszystkich przedsiębiorstw, wypracowująca 46,9%2 PKB i tworząca 41,4% miejsc pracy3. Istotnym problemem, jaki dotyka tę grupę podmiotów, jest ich niska zdolność do kontynuacji działalności w okresie pierwszych pięciu lat po powstaniu, która sięga zaledwie 30%4. Waga tego problemu jest duża, gdyż upadek lub likwidacja firmy z sektora MMP5 oznacza najczęściej utratę źródła utrzymania dla samego przedsiębiorcy i jego pracowników, konieczność spłaty zobowiązań firmowych z majątku osobistego przedsiębiorcy oraz znaczące obniżenie samooceny takiego przedsiębiorcy i związaną z tym utratę inicjatywy w przyszłości.(fragment tekstu)
EN
The purpose of this article is to find out which examples of good and bad practices in financial management can be found in Polish micro and small enterprises (MSEs). An analysis was carried out in order to show the impact of these practices on the capability of the enterprise to carry on the business beyond five years, considering the fact that currently only 30% of MSEs in Poland manage to do so. In the results of the research conducted on eighty subjects the following examples of negative phenomena stand out: weakness of the debt management policy, excessive investment activity with respect to enterprise's financial capacity, poor quality of financial planning in enterprises, and poor utilization of financial analyses existing in the enterprise in the decision-making processes. Among positive phenomena we have shown examples of successful use of the financial leverage in the MSE sector, bankruptcy prediction and debt restructuring, benchmarking, cross financing and just-in-time inventory management. Also pointed out was the role of an active, responsible, open and flexible attitude of entrepreneurs in shaping the financial policy of his company as a factor that allows to adapt to the rapidly changing environment and survive periods of economic downturn.(original abstract)
XX
Marketing społeczny to jedna z najbardziej postępowych orientacji we współczesnym biznesie. Polega na łączeniu działalności marketingowej z troską o szeroko pojęte interesy społeczne. Organizacja nie tylko wytwarza, promuje i sprzedaje produkty/usługi, lecz również dostrzega problemy społeczne i stara się je rozwiązywać. Problemy takie, powstające w skali krajowej i międzynarodowej, dotyczą wielu sfer życia współczesnych społeczeństw. Uwzględnianie interesów społecznych może być realizowane przez podmioty gospodarcze w dwojaki sposób: w kontekście prowadzonej działalności produkcyjnej, usługowej oraz obsługowej klienta, jak również dodatkowych, bezinteresownych inicjatyw, które z prowadzonym biznesem nie mają żadnych związków. Przykładowo, inicjatywom z zakresu ochrony środowiska, podejmowanym w kontekście stosowanych technik i technologii, towarzyszy działalność charytatywna, zakładanie fundacji, wolontariat oraz inne rodzaje aktywności społecznej daleko wykraczające poza branże i rynki, będących domeną działania organizacji. Stopień angażowania się firm w rozwiązywanie problemów społecznych jest różny. Najwyższy stopień rozwoju w tym zakresie osiągnęły firmy, które wpisują pomoc społeczną w misje, strategie, cele i plany swojej działalności. Są to liderzy marketingu społecznego, którzy zwykle odnoszą duże sukcesy rynkowe. Marketing społeczny w Polsce znajduje się we wstępnej fazie rozwoju, a jego realizacja przez podmioty gospodarcze nie jest łatwa. Działalność społeczna wymaga nakładów finansowych, które pomniejszają podstawowe fundusze organizacji, w tym inwestycyjne, płacowe, socjalne. Na tym tle może dochodzić do konfliktów między personelem a zarządem organizacji. Problem pogłębia dobiegający końca w Polsce i na świecie kryzys gospodarczy, z którym wiąże się wzrost bezrobocia i obniżka poziomu życia ludności. W okresach kryzysu pracownicy stają się bardziej wrażliwi na decyzje dotyczące alokacji środków, pozostających w dyspozycji pracodawców, bojąc się pogorszenia swoich warunków pracy. Problemom tym towarzyszą głosy przypisujące państwu główną rolę w rozwiązywaniu problemów społecznych, negujące potrzebę włączania się podmiotów gospodarczych w tego rodzaju działalność. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.