Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metody statystyczne wielowymiarowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Multivariate methods for analysis of the production and economic results in agricultural holdings in the EU countries are presented. Three methods were used: principal components analysis, cluster analysis and k-means method. The data base concerned 25 countries in the period of 1989- 2006.
PL
W pracy zaprezentowano wykorzystanie wielowymiarowych metod statystycznych do analizy wyników ekonomiczno-produkcyjnych gospodarstw rolnych w wybranych państwach Unii Europejskiej. Wykorzystano trzy metody statystyczne: analizę składowych głównych, analizę k-średnich oraz analizę skupień. Dane dotyczyły 25 państw EU w latach 1989-2006.
EN
Multivariate methods for analysis of the production and economic results in agricultural holdings in the EU countries are presented. Three methods were used: principal components analysis, cluster analysis and k-means method. The data base concerned 25 countries in the period of 1989- 2006.
PL
W pracy zaprezentowano wykorzystanie wielowymiarowych metod statystycznych do analizy wyników ekonomiczno-produkcyjnych gospodarstw rolnych w wybranych państwach Unii Europejskiej. Wykorzystano trzy metody statystyczne: analizę składowych głównych, analizę k-średnich oraz analizę skupień. Dane dotyczyły 25 państw EU w latach 1989-2006.
PL
Celem badań była wielocechowa charakterystyka zmienności dziesięciu cech osiemnastu geno-typów lnu uprawnego (Linum usitatissimum L.). Zastosowano metodę analizy zmiennych kanonicznych opartą na modelu wielowymiarowej analizy wariancji dla obserwowanych cech. Materiałem do badań było: dwanaście rodów hodowlanych i sześć odmian lnu uprawnego. Doświadczenia założono w układzie całkowicie losowym w trzech powtórzeniach, w dwóch sezonach wegetacji (2008, 2009) w Zakładzie Doświadczalnym IWNiRZ w Wojciechowie. Rody i odmiany oceniono pod względem dziesięciu cech ilościowych. Przeprowadzona wielowymiarowa analiza wariancji wykazała istotne zróżnicowanie genotypów, jak również zróżnicowanie ekspresji genotypów w latach. Zastosowana metoda zmiennych kanonicznych wykazała różne zachowanie genotypów w poszczególnych latach. Stwierdzono istotną statystycznie korelację odległości Mahalanobisa otrzymanych w obu latach: r = 0,5942, P < 0,001. Genotypy charakteryzujące się największym zróżnicowaniem genetycznym mogą posłużyć do tworzenia odrębnych pul genetycznych lnu uprawnego.
EN
The aim of this study was the multivariate characteristics of the variability of ten traits of eighteen flax objects. The multivariate analysis of variance and canonical variate analysis were used. The plant material consisted of 12 breeding lines and 6 registered varieties of flax The experiments were carried out using completely randomized design in three replications during two crop seasons of 2008 and 2009 in an experimental station of Institute of Natural Fibres & Medicinal Plants in Wojciechów. Tested genotypes of flax were evaluated in respect to ten quantitative traits. Multivariate analysis of variance showed significant differences of the investigated genotypes and expression of genotypes in the years of study. The results of canonical variate analysis revealed differences between all the experimental objects in the years of study. Statistically significant correlation of Mahalanobis distance obtained in both years, r = 0.5942, P < 0.001, was found.. Genotypes having the greatest genetic diversity can be used to create a gene pool of flax.
PL
W pracy zastosowano wielowymiarowe metody statystyczne analizy danych, tj. analizę skupień, analizę składowych głównych, analizę czynnikową i analizę dyskryminacyjną, które pozwoliły na wykrycie podobieństw i różnic w składzie fizykochemicznym wód w dziewięciu punktach pomiarowo-kontrolnych, usytuowanych wzdłuż biegu rzeki Maskawy. Zidentyfikowano reprezentatywne wskaźniki jakości wody określające jej czasową i przestrzenną zmienność, wyeksponowano ukryte czynniki objaśniające strukturę danych oraz dokonano oceny wpływu naturalnych i antropogenicznych źródeł zanieczyszczeń na jakość wód. Zastosowana analiza skupień pozwoliła na podział punktów pomiarowo-kontrolnych na trzy statystycznie istotne grupy charakteryzujące się podobnym stanem i zmianami jakości. Analiza składowych głównych potwierdziła istotne różnice w składzie analizowanych parametrów fizykochemicznych wody w punktach kontrolnych usytuowanych poniżej miasta Środa, które znajdują się pod wyraźnym wpływem odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków. Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej pozwoliło na zredukowanie liczby oznaczanych wskaźników jakości wody z 19 do 10, kluczowych przy ocenie czasowej zmienności składu fizykochemicznego wód w zlewni.
EN
The paper presents the application of multivariate statistical techniques viz. cluster analysis (CA), principal component analysis (PCA), factor analysis (FA) and discriminate analysis (DA) to discover similarities and differences in the physico-chemical composition of water at nine research control points situated along the Maskawa river. In the paper the representative parameters of water quality were identified with regarded to the assessment of its time and spatial variability, hidden factors accounting for the structure of the data were exposed and natural and anthropogenic sources of water pollution were identified. Cluster analysis allowed the division of research control points into three statistically significant groups characterized by a similar state and variability of water quality. Principal component analysis confirmed significant differences in the composition of the analyzed physico-chemical parameters of water at the measurement control point situated below the town of Środa, due to point pollution. The application of discriminate analysis allowed to reduce the number of measured water quality parameters from 19 to 10, crucial for assessment of temporal variability water compounds in the river parameters.
PL
W pracy dokonano podziału genotypów pszenżyta jarego na grupy jednorodne wielocechowo oraz przeprowadzono ocenę podobieństwa tych grup. Materiał badawczy stanowiły odmiany i rody hodowlane zgromadzone w latach 1994-1999 (128 genotypów) oraz 2003-2008 (65 genotypów) w kolekcji Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Badania prowadzono w 4-letnim cyklu jednopowtórzeniowych doświadczeń polowych, zatem każdy obiekt był badany co najmniej przez 4 sezony wegetacyjne. Zebrane wyniki stanowiły niekompletną, losową, dwukierunkową klasyfikację krzyżową genotypy x lata odrębną dla obu analizowanych sześcioleci. Analizie poddano 10 cech ilościowych, pod względem których stwierdzono istotną zmienność badanych genotypów: masa ziaren z kłosa, liczba ziaren w kłosie, masa tysiąca ziaren, długość kłosa, liczba kłosków w kłosie, płodność kłoska, zawartość białka w ziarnie, wysokość roślin, liczba dni: wschody - kłoszenie i liczba dni: wschody - dojrzałość. Oceny średnich genotypowych obliczono za pomocą predyktorów BLUP. Dla każdego omawianego okresu zastosowano hierarchiczną analizę skupień metodą Warda na podstawie kwadratów odległości euklidesowych standaryzowanych wartości BLUP. Liczbę grup genotypów podobnych pod względem wszystkich badanych cech określono na podstawie statystyki pseudo t2. Dla wydzielonych grup wykonano analizę zmiennych kanonicznych (CVA), która posłużyła do oceny zróżnicowania grup genotypów w kategoriach odległości Mahalanobisa. Genotypy z lat 1994-1999 podzielono na 6 grup różniących się przede wszystkim wysokością roślin i długością badanych faz fenologicznych. Grupy genotypów z lat 2003-2008 nie były zróżnicowane pod względem wysokości roślin, natomiast różniły się cechami plonu i jego jakości, a także długością kłosa.
EN
The paper presents a multivariate classification of spring triticale genotypes and relations among the groups. The examined material consisted of cultivars and clones collected in the years 1994-1999 (128 genotypes) and 2003-2008 (65 genotypes) by the Institute of Genetics, Breeding and Plant Biotechnology University of Life Sciences in Lublin. The research was carried out in a 4-year cycle of one-plot replicate field experiments. Each genotype was examined for at least 4 seasons. Data were arranged in an incomplete, random two-way classification: genotypes by year separately for each analyzed 6-year period. The following 10 quantitative traits were evaluated: weight of grains per spike, no. of grains per spike, 1000-grain weight, spike length, no. of spikelets per spike, spikelet fertility, protein content in grain, plant height, no. of days: emergence - heading and no. of days: emergence - maturity. The estimates of random genotypic values were obtained using the BLUP predictor. To classify genotypes for 10 traits, Ward’s cluster analysis was carried out using the squared Euclidean distance for the cultivar BLUP values. Canonical variable analysis (CVA) was used to assess relations and similarities among the groups of genotypes as measured by the Mahalanobis distance between the clusters. Genotypes from the years 1994-1999 were grouped into 6 clusters differing mainly in plant height and the length of phenological stages. Genotypes from the years 2003-2008 were divided into 4 groups differing mainly in yield structure and its quality traits as wel as spike length.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.