Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 299

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Logistic services
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
1
Content available remote Fulfillment Service in e-Commerce Logistics
100%
LogForum
|
2017
|
tom 13
|
nr nr 4
429-438
XX
Wstęp: Opisywana w literaturze logistyczna obsługa handlu elektronicznego sprowadza się najczęściej do problematyki dostaw produktów do klientów. Zanim jednak towar trafi do klienta, to wcześniej sprzedawca musi go zamówić u swojego dostawcy. Następnie jest on przyjmowany do magazynu i składowany, a po złożeniu zamówienia - kompletowany, pakowany i wysyłany do klienta. Te procesy określa się w e-handlu jako fulfillment. Z uwagi na ich złożoność i presję czasową oraz kosztową e-klientów są one coraz częściej wykonywane przez zewnętrznych operatorów. Mimo dynamicznego rozwoju usługi fulfillment w praktyce e-handlu jest to jeszcze stosunkowo mało rozpoznane zagadnienie w teorii zarządzania. Celem pracy było zaprezentowanie oraz przeanalizowanie usługi fulfillment w obszarze e-logistyki. Autor podjął próbę wskazania i zdefiniowania głównych modeli procesów logistycznych związanych z usługa fulfillment w tym obszarze, ich słabe i mocne strony. Dodatkowych celem pracy było określenie kierunków rozwojowych rynku usług typu fulfillment.Metody: Na potrzeby opracowania przeprowadzono badania metodami obserwacji bezpośredniej i analizy źródeł pierwotnych oraz wtórnych. Do materiałów pierwotnych należały dane uzyskane od firm zajmujących się usługami fulfillment w Polsce i zagranicą, a do wtórnych - raporty, opracowania i źródła internetowe. Dodatkowo wykonano pogłębione wywiady z przedstawicielami firm, które oferują usługi fulfillment lub, które są potencjalnymi oferentami.Wyniki: W artykule szczegółowo opisano usługę fulfillment, która ma coraz większe znaczenie w logistyce e-handlu. Przedstawiono autorski podział i charakterystykę modeli usług fulfillment oraz omówiono potencjalne trendy na rynku usług fulfillment.Wnioski: Przedstawiona prezentacja oraz charakterystyka modeli usług typu fulfillment umożliwia ocenę zakresu oddelegowania procesów logistycznych do specjalistycznych firm zewnętrznych w celu większego skupienia się na działalności podstawowej e-przedsiębiorstwa. Takie podejście, związane z oddelegowaniem części procesów logistycznych na zewnątrz jest szczególnie korzystne w przypadku dynamicznego rozwoju e-przedsiębiorstwa. Wiąże się to jednak z pewnymi wadami, takimi jak: stosunkowo duże opłaty, brak fizycznego kontaktu z towarem, częściowa utrata kontroli na realizowanym procesem. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: The logistics service of e-commerce is usually limited in the literature to the issue of product delivery to customers. However, before goods are sent to the customer, the vendor has to order them from the supplier. Next, they are taken into the warehouse and stored, and after the order has been placed, they are packaged and sent to the customer. These processes are defined in e-commerce as fulfillment. Due to their complexity and time and cost pressure of e-customers, they are more and more often conducted by external operators. Despite the dynamic development of the fulfillment service in e-commerce practice, this still remains a relatively unknown issue in management theory. The aim of this paper is to present and analyze the fulfillment service in e-commerce logistics. The author has made an attempt to indicate and define the main models of logistics processes connected with the fulfillment service in ecommerce logistics, their strengths and weaknesses. An additional aim of this paper was to recognize development directions of the market of fulfillment services.Methods: For the needs of the paper research was conducted using the methods of direct observation and analysis of primary and secondary sources. The primary materials included data obtained from companies providing fulfillment services in Poland and abroad, and the secondary ones - reports, studies and Internet sources. In addition, in-depth interviews were performed with representatives of companies that offer fulfillment services or those which are potential bidders.Results: The article characterizes the details of the fulfillment service, whose importance has been increasing in ecommerce logistics. The author has described the division and characteristics of the fulfillment service models and discussed the potential trends in the fulfillment service market.Conclusions: The presented review and characteristics of various implementations of fulfillment services allows to evaluate to what extent logistic processes should and could be delegated to specialized companies in order to focus on the core competencies only. The usage of fulfillment service is useful especially at the phase of the rapid growth of the ecompany. It involves, however, also some disadvantages, such as relatively high fees, a lack of physical contact with the goods, a partial loss of control over the process. (original abstract)
2
Content available remote Innowacje w usługach logistycznych
100%
XX
Współczesne środowisko biznesowe zmienia się intensywnie. Jest to wynik postępujących procesów globalizacji, jak również innowacji w procesach, technologii i produktach. Systemy informatyczne to jeden z kluczowych czynników współczesnych usług logistycznych. Systemy te pozwalają na świadczenie usług logistycznych o wysokiej jakości. Kluczowym czynnikiem warunkującym wysoką jakość jest informacja. Szczególne dbanie o informację, jej prawidłowy przepływ i synchronizację, jest podstawową kwestią dla przedsiębiorstw świadczących usługi logistyczne. Dlatego też w działalności logistycznej wykorzystanie narzędzi informatycznych jest niezbędne. Tylko przy ich użyciu firmy logistyczne mogą w pełni wykorzystywać wszystkie możliwości, jakie podsuwa współczesna koncepcja logistyki. Celem artykułu jest wskazanie na narzędzia informatyczne wspomagające świadczenie usług logistycznych. Wykorzystanie przez firmy logistyczne systemów informatycznych jest konieczne do zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku. Systemy te pozwalają na minimalizowanie nakładów ponoszonych na działalność, dzięki efektywnej gospodarce magazynowej, oraz stwarzają możliwość zarządzania poszczególnymi procesami, jakie zachodzą w wyniku podjęcia współpracy w celu realizacji zamówienia.
EN
Now is The New Economy. The New Economy is characterized by the role of information, the dynamically developing information technologies as well as the globalization processes. This article shows the meaning of information in logistic system. The essence of logistic service was described. The systems like ERP, WMS, CRM, MRP, SCM, E-procurement, widely were discussed.
XX
Aspekty jakościowe usług logistycznych mają kluczowe znaczenie dla zdobycia i utrzymania lojalności klientów. Klienci postrzegają jakość usług głównie poprzez atrybuty jakości "zewnętrznej", oceniając korzyści jakie uzyskują w związku z zakupem i konsumpcją usługi, a więc przede wszystkim niezawodność serwisu i krótki czas dostawy, a także punktualność kuriera. Drugą sferą zewnętrznego postrzegania jakości przez klientów pozostaje obraz marki przedsiębiorstwa, która staje się pewną gwarancją jakości szczególnie w czasie dekoniunktury gospodarczej. Korzystny obraz, przedsiębiorstwa w oczach klientów jest często czynnikiem decydującym przy wyborze operatora kurierskiego, a także powoduje, że klienci są skłonni korzystać z jego usług nawet w sytuacji wystąpienia przejściowo gorszej jakości usług. Usługodawcy logistyczni postrzegają jakość w swojej działalności w bardziej kompleksowym ujęciu. Relacja jakości do ceny jest w ich ocenie podstawowym czynnikiem konkurencyjności, przy czyni powszednie jest przekonanie, że wobec niewielkich możliwości konkurowania ceną - to właśnie jakość jest głównym czynnikiem wyróżniającym ofertę operatora na rynku. Podstawowym miernikiem jakości jest zgodnie z oczekiwaniami klientów - skuteczność dostaw. W celu osiągnięcia wysokiego poziomu jakości doręczeń, przedsiębiorstwa kurierskie wykorzystują powszechnie podstawowe metody doskonalenia jakości zgodnie z zasadami filozofii TQM. Działania te mają na celu doskonalenie jakości we wszystkich procesach wewnętrznych i zewnętrznych w przedsiębiorstwie, związanych z funkcjonowaniem struktur wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz wszystkimi mechanizmami składającymi się na proces świadczenia usług. (abstrakt oryginalny)
EN
Quality of service becomes a key factor of competitiveness in logistics. Buyers view quality as level of satisfaction resulting from the service. They Lend to refer to "external" quality indications, such as the image of a logistic company, as a guarantee of high quality service. The other indications of quality are: infallible service and on-time, quick delivery. A trusted brand in logistics very often determines the selection of service-provider and allows for buyers' loyalty in the long run, even in spite of temporarily lower quality levels. Logistic providers view quality in a more complex manner. They believe the price-quality ratio is the basic competitive factor. However, when service prices are comparable between different operators it is the quality that becomes a competitive factor. Logistic companies also pay a lot of attention to the effectiveness of their service. To acquire high quality levels, Total Quality Management tools are used. Resulting actions aim to improve quality within all internal and external processes inside a company. (original abstract)
XX
Właściwe zarządzanie konfiguracją usług logistycznych ma bezpośredni wpływ na ich jakość. W artykule przedstawiono problematykę modelowania matematycznego eksperckiej oceny zarządzania konfiguracją usług logistycznych, jako narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji. Przedstawiona metoda modelowania oparta jest na wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The appropriate management of logistic services configuration has a direct impact on their quality. The article presents the issue of mathematical modeling used in the expert assessment of the management of logistic services configuration, as a tool that plays an important role in decision making. The presented method of modeling is based on the usage of artificial neural networks. (original abstract)
XX
Centra logistyczne można określić jako punkty koncentrujące przepływy logistyczne i operacje w różnych zakresach. Centra te oferują pełny serwis usług logistycznych, tj. składowanie, prace przeładunkowe, przewozy, kompletowanie, pakowanie, oznakowanie cenowe, realizację zamówień dostaw, załatwianie reklamacji, usługi informacyjne itp. Centra logistyczne organizuje się głównie w punktach węzłowych dostępnych dla różnych gałęzi transportu oraz znacznej liczby nadawców i odbiorców. Centrum logistyczne świadczy usługi tworzące wartość dodaną. Współpraca w obrębie centrum powoduje zmniejszenie kosztów oraz korzyści skali. Dzięki współpracy wzrasta też podaż usług oraz ich efektywność, a także szybszy jest przepływ informacji. Potrzeby odbiorców tych usług ciągle się jednak zmieniają, ponieważ w dzisiejszych czasach zazwyczaj nie utrzymuje się dużych zapasów produktów w magazynach producentów. Wymusza to na centrach logistycznych jeszcze większą efektywność. (fragment tekstu)
6
Content available remote Usługi logistyczne w jachtingu
100%
XX
Celem artykułu jest ukazanie specyfiki jachtingu i jego znaczenia w rozwoju turystyki wodnej, ze szczególnym wskazaniem na usługi logistyczne jako podstawowe czynniki warunkujące sprawną obsługę turystów-żeglarzy w portach jachtowych. Jachting - to działalność ukierunkowana na eksploatację indywidualnych i zbiorowych jednostek pływających wykorzystywanych masowo dla celów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych na: wodach śródlądowych, morskich wodach wewnętrznych i morskich wodach przybrzeżnych. Działalność ta realizowana jest w portach i przystaniach jachtowych (mariny), lądowych bazach technicznych, a także dzięki lądowemu zapleczu turystycznemu.(fragment tekstu)
EN
Modern yachting is seen as a kind of water sport. Its history is many centuries old and gluted with numerous accents of trade war. Currently, yachting is a form of human activity, often associated with sport and recreation. We can observe a dynamic development of marine, coastal and inland tourism. This fact increases the demand for traditional port services (parking and other services).However, in times of market which is strictly customer-oriented, the realization of many tasks at marinas is designed to satisfy the needs and expectations of vessels and people call at there. The result is that customer service quality is assessed in terms of several groups of services that together form a set of services providing full support for vessels and sailors. However, the most interesting are those groups of services, which clearly affect on customer service quality and marinas operation and determine the appropriate standard of sailors and travelers visits in port. Among these groups are both logistical services of a fundamental nature as well as additional services. The second group prepare an appropriate amount of hotel rooms, dining, shopping, entertainment, etc. It should be noted that everything generate a need to develop a logistics system for vessels and their crews and all entities and individuals acting in the marina. The paper will approach approximate ranges of task for specific groups of logistics services and their impact on the functioning of the marina combined with residential buildings such as pavilions and others. The levels of inflirtation of these services and the ground of their integration will be also pointed.(author's abstract)
EN
The primary objective of any logistics service provider is to develop. Although it appears natural, the challenges that it poses are bigger than we think. The concept of development - generally seen as a process of changes - is ambiguous and can mean something else for each service provider. The aim of this article is to attempt to verify, based on the value-building growth model (VBG), whether the financial results achieved by logistics service providers translate into their success, which is equated with development. (original abstract)
8
100%
XX
W warunkach globalizacji gospodarki, silnej konkurencji na rynkach krajowych i międzynarodowych, zdolność do kreowania innowacji staje się coraz ważniejszym czynnikiem determinującym długookresową efektywność gospodarowania. Innowacje przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności towarów i usług, co decyduje o pozycji przedsiębiorstwa na rynku, a tym samym ma wpływ na jego konkurencyjność. Innowacyjność usług logistycznych w prostym ujęciu sprowadza się do oferowania klientom nowych usług i do poszerzania zakresu usług dotychczas świadczonych. W zależności od etapu rozwoju przedsiębiorstwa, na który wpływ mają umiejętności i kwalifikacje pracowników, zasoby rzeczowe i wyposażenie techniczne, oferuje ono klientom standardowe usługi logistyczne lub kompleksowe pakiety usług. Uwzględniając zasadnicze cele innowacji, wśród których szczególnie istotny jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku, w artykule przeanalizowano związek innowacyjności usług logistycznych świadczonych przez firmy TSL z dynamiką ich przychodów. Jakkolwiek dynamika przychodów jest tylko jednym z czynników wskazujących na wzrost konkurencyjności, to o jego wyborze przesądziła syntetyczna forma artykułu.(fragment tekstu)
EN
In conditions of globalization the ability to create innovation becomes more and more important factor determining effectiveness of economic processes. Enterprises for better fitting for requirements of markets and changing environment must introduce innovations. They contribute to incrementation of attractiveness of commodity and favor, which decide about position of firm in the environment and so has an influence on its competitiveness. Innovative of logistical favor is going to offer clients a new favors and widen range showed so far. This, what differentiates logistical favor and simultaneously shows their innovative is a range of operation offered is within the confines of basic favor - transport and storage. Innovative of logistical favor has been followed on example of TSL enterprise. taking into consideration purposes of innovations among which is incrementation of competitiveness of enterprise on market, they analyzed the relation of innovative of logistical favor with the dynamics of income of researched firms. Dynamics of income is just one of factor showing incrementation of competitiveness, about its choice decided a synthetic form of this article.(author's abstract)
XX
Rosnące wymagania klientów, nasilająca się konkurencja stawiają przed przedsiębiorstwami wiele wyzwań. W Katedrze Logistyki Ekonomicznej w Katowicach w zespole pod kierownictwem Prof. dr hab. Danuty Kempny podjęte zostały badania dotyczące obecnego stanu wiedzy logistycznej, rozwiązań w zakresie kształtowania przepływów informacji logistycznej, w szczególności przez usługodawców logistycznych. Wiele firm zleca bowiem wykonanie zadań logistycznych wyspecjalizowanym operatorom. Czy oznacza to poprawę organizacji, planowania, koordynacji w sferze logistyki usługodawców i ich klientów? Czy ma wpływ na rozwój systemów informacji? W jaki sposób usługodawcy starają się sprostać wymaganiom swoich klientów i czy zmienia się ich oferta w zakresie usług? Są to wybrane problemy badawcze, które przybliżone zostaną w niniejszym artykule. (abstrakt oryginalny)
EN
In Business Logistics Department at University of Economics in Katowice the explore research studies were executed to find out and identify: paths of logistic service providers evolution now and in the nearest future, elements that affect and build the competitive advantage of 3PL operators, aspects related to IS/IT developing and how all these elements create new possibilities for progress or transformation of 3PL logistics service providers. As a result of the research there were recognized new trends and elements. First of all these elements relate to the full implementation of information systems (and/or IT) that enable "every- day" operation management to be visible at real-time of reaction (the total cost optimization). They are also related to new trends in logistics, such as elements of developing systems for calculating cost of impact on environment through logistic activities. Some examples show that new fields of competition or specialization has been created - first of all connected with the elements of city logistics. The paper describes the results of research and most important conclusions relating to these aspects. (original abstract)
XX
W części pierwszej pracy rozstrzygnięto problemy terminologiczne związane z usługami logistycznymi i rynkiem usług logistycznych; przedstawiono ich typologię, ukazując zróżnicowane podejście do stosowanych kryteriów podziału (...). Wskazano także na działania przedsiębiorstw polegające na kupowaniu usług logistycznych (outsourcingu logistycznym). Scharakteryzowano również fazy rozwoju polskiego rynku usług logistycznych, wskazując główne determinanty, które oddziałując z różną siłą, wpłynęły na kształt obecnego rynku. Drugą część dysertacji poświęcono usługodawcy logistycznemu - przedsiębiorstwu, świadczącemu usługi logistyczne. Omówiono istotę i przedmiot działania firm świadczących usługi logistyczne (...), dokonano syntezy kryteriów i cech różnicujących usługodawców logistycznych. w dalszej kolejności scharakteryzowano różne klasyfikacje usługodawców logistycznych oraz wskazano sposoby przechodzenia na wyższy poziom ewolucyjny (...). W części trzeciej zaprezentowano podstawy metodologiczne modeli biznesu. Przedstawiono elementy, na podstawie których można budować modele biznesowe. Wyodrębniono kategorie czynników, które oddziałując z różnym natężeniem, uzasadniają stosowanie przez operatorów logistycznych różnych, często odmiennych modeli biznesowych dopasowanych do danego obszaru działania. Zasadniczą część stanowi opracowany przez Autorkę model rozwoju dla firm świadczących usługi logistyczne w Polsce w latach koniunktury gospodarczej (2004-2007) oraz w latach stagnacji (2007-2009). Część trzecią zamyka podsumowanie w formie dyskusji, dotyczące dalszych możliwych dróg rozwoju usługodawców logistycznych. (fragment tekstu)
XX
W 2004 r. nakładem Instytutu Logistyki i Magazynowania w ramach serii wydawniczej "Biblioteka Logistyka" ukazało się kilka książek, których tematyka jest zgodna z zainteresowaniami naszego czasopisma, a także - jak przypuszczamy - naszych czytelników. W tym artykule omawiamy pierwszą pozycję - pracę zbiorową zatytułowaną: "Usługi logistyczne", której redaktorem naukowym jest Włodzimierz Rydzkowski.
XX
W artykule przedstawione zostało wykorzystanie koncepcji procesowego rachunku koszów (ABC) w kalkulacji kosztów usług logistycznych. Koncepcja ta pozwala na właściwą ocenę kosztów usług logistycznych jak również daje możliwość lepszego wykorzystania posiadanych zasobów i zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. (abstrakt oryginalny)
XX
Sektor usług logistycznych jest zbiorem szerokim, skupiającym podmioty oferujące usługi z zakresu transportu, pakowania, kompletowania, magazynowania rzeczy itp. Są to głównie m.in.: przedsiębiorstwa transportowe, spedycyjne, kurierskie oraz pocztowe. Rozwój technologii informacyjnych przyczynił się do pojawienia się nowych rodzajów usług i form działalności gospodarczych. Jedną z takich form jest elektroniczna platforma logistyczna, a w szczególności elektroniczna giełda transportowa. Elektroniczna giełda transportowa to wirtualny rynek, na którym spotykają się przedsiębiorstwa oferujące i poszukujące wolnych ładunków do przewiezienia i/lub przestrzeni ładunkowych. Celem artykułu jest przedstawienie istoty i znaczenia elektronicznych giełd transportowych w Polsce oraz dalszych kierunków ich rozwoju. Przedstawiono również funkcje giełd elektronicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The logistics sector is a wide set, which consists of enterprises offering services in the field of transport, packaging, assembling, and storing things. These include: transport, freight, courier and postal companies. The development of information technology has contributed to the emergence of new types of services and business activities. One of such forms is the electronic logistics platform, in particular the freight exchange market, which is a middleman between the supply and the demand side of the market of logistics services. The purpose of this article is to present the essence and importance of electronic freight exchanges in Poland.(original abstract)
14
Content available remote Trendy i perspektywy rozwoju logistyki w świetle badań niemieckich
100%
XX
Celem tego artykułu jest przedstawienie występujących współcześnie trendów oraz ukazanie perspektyw rozwoju logistyki w Unii Europejskiej w oparciu o badania niemieckie. Główne trendy w rozwoju współczesnej logistyki wyznacza dziewięć podstawowych segmentów rynku usług logistycznych w Unii Europejskiej, a wyrazem ich znaczenia dla rozwoju logistyki są koszty logistyczne ponoszone na świadczenie tych usług. Jednak, w jakim kierunku będzie rozwijać się logistyka w najbliższej przyszłości, jest to zależne od uwarunkowań, które obejmą sektor logistyki w gospodarce światowej. Ich identyfikacja z jednej strony przyczyni się do stymulowania rozwoju logistyki, z drugiej zaś doprowadzi do systematycznego likwidowania barier, z jakimi będą musiały się zmierzyć firmy i kraje zainteresowane wdrażaniem logistyki na rynku. (fragment tekstu)
EN
The purpose of his article to present trends and perspectives illustrating the development of logistics in the European Union. The starting point for the analysis of empirical studies were BVL and publication of a series of TOP 100 der Logistik. Based on the information collected, the analysis is subject to the including the identification of factors that influence positive changes in logistics and barriers to these changes. Presented the main characteristics of the market segments that shape the modern logistics and expenses incurred as a part of their business in the European Union.(original abstract)
EN
The article offers information on the results related to survey of marketing in the activities of logistics service providers (LSP). It mentions that the companies use relational marketing tools to effectively respond to the increasing competition and the growing requirements of customers. It determines the place of marketing in the organizational structure, research and the share of expenditures on marketing in the total expenditure and the manner of organizing marketing services.
XX
Autorka opracowania przedstawia wybrane problemy integracji występujące w sektorze usług logistycznych. Rozpatrywane są one w trzech wzajemnie przenikających się aspektach: ekonomicznym, technologicznym i podmiotowym. Omawiane aspekty integracji w obszarze usług logistycznych obrazowane są przykładami ukazującymi złożoność metodyczną pojęcia "usługa logistyczna". (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses a selection of integration issues germane to logistics services. The discussion encompasses three overlapping dimensions: economic aspects, technology considerations, and subject-related (organizational/institutional) factors. The different facets of integration in the logistics services sector are illustrated with examples that bring attention to the methodological complexity of the term "logistics service". (original abstract)
17
Content available remote Logistic Service Providers and Sustainable Physical Distribution
75%
XX
Wstęp: Niezawodność oferowanych usług dostawczych przy niskich kosztach to główny cel, do którego dążą dostawcy usług logistycznych (Christopher, 2005). Jest to również główne przesłanie holenderskich dostawców usług logistycznych, jednak coraz częściej przywiązują oni większą wagę do zrównoważonego rozwoju swojej działalności. 88% z grupy dostawców usług logistycznych, objętych tymi badaniami, uznało zrównoważony rozwój za jeden ze swoich celów korporacyjnych. Firmy logistyczne wypracowały różne strategie zrównoważonego rozwoju. W pracy przedstawiono wyniki badań na temat integracji zrównoważonego rozwoju w strategię firmy w holenderskich firmach logistycznych, jak i aspekty ich praktycznego zastosowania. Metody: W trakcie badań zastosowano różne metody, między innymi analizę oświadczeń dotyczących zrównoważonego rozwoju na stronach internetowych firm oraz wyniki ankiety przeprowadzonej przez Internet. Badaniem objęto 50 największych firm logistycznych działających w Holandii i 60 firm, które rywalizowały o nagrodę "Lean and Green" reklamowaną w Holandii. Ponadto, ankieta internetowa została wypełniona przez 41 firm, należących do sieci naszej uczelni. Wyniki: Badania wykazały, że zrównoważony rozwój jest postrzegany przez firmy logistyczne jako integralna część strategii ich przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do tych przedsiębiorstw, odbiorcy ich usług, w wyborze usług logistycznych kierowali się głównie klasycznymi aspektami, takimi jak niezawodność i stabilność cen, natomiast fakt przyjęcia jako strategii firmy zrównoważonego rozwoju odgrywał przy tym wyborze mniejszą rolę. Wnioski: Próbując znaleźć sposoby szerszego wdrożenia rozwoju zrównoważonego, holenderscy usługodawcy logistyczni zwracają uwagę przede wszystkim na rozwiązania zwiększające ich efektywność jak i ich potencjał redukcji kosztów. Realizowane są przede wszystkim rozwiązania wymagające mniejszego zaangażowania klienta, choć jednocześnie istnieje chęć współpracy z innymi firmami logistycznymi w celu zmniejszenia kilometrów realizowanego transportu. Jeszcze mniej wydają się dostawcy usług logistycznych być skłonni do włączenia klientów do swoich programów ochrony środowiska. Planuje się dalsze badania w tym obszarze. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: Logistic Service Providers main concern was to ensure reliability for a low price (Christopher, 2005). Dutch Logistic Service Providers still have these two aspects at the top of their list, but also have to take in a new aspect: sustainability. 88% Of the investigated Logistic Service Providers have included sustainability in the company's goals. These Logistic Service Providers have developed different strategies to achieve a higher level of sustainability. This paper presents the results of a study into what Logistic Service Providers say what they are doing, or intend to do, to improve sustainability for their transport services. In this way insight is given in the attitude of Dutch Logistic Service Providers towards sustainability and how they intend to translate this into business practise: internal solutions or new methods incorporating external partners. Methods: Various methods of the investigations were used, among which the analysis of the statements about the sustainabilityon the websites of various companies as well as the questionnaire per Internet. The research covered 50 largest logistics companies operating in the Netherlands and 60 companies that competed for the award "Lean and Green" advertised in the Netherlands. In addition, the Internet survey was answered by 41 companies that belong to the network of our university. Results: The investigation has shown that sustainability is handled by the logistics company as an integral part of the corporate strategy. In contrast, shippers depend in the choice of logistics services primarily on such classical aspects as the reliability or the price and the sustainability play a minor role. Conclusions: Trying to find methods to improve the sustainability, Dutch logistics service providers, in the first place, look for solutions that increase the efficiency and therefore the cost reduction potential. Solutions, which require the involvement of clients, were less often implemented, although there is a willingness of the cooperation among other logistics service providers, to reduce the transport kilometers. There is very little willingness on the side of logistics service providers to involve clients into their environmental programs. Further researches on this topic are planned. (original abstract)
18
Content available remote Strategie biznesu usługodawców logistycznych działających w sieci
75%
XX
Globalizacja i internacjonalizacja wpływa na działalność usługodawców logistycznych. Dostrzegają oni konieczność zmian w dotychczasowych modelach biznesowych, zwłaszcza w obszarze strategii. Wobec tego przed usługodawcami stoi zadanie polegające na dostosowaniu realizowanych strategii lokalnych do jednej strategii globalnej. W artykule wskazano, że warunkiem koniecznym osiągnięcia sukcesu przez usługodawców logistycznych jest oparcie działalności na strukturze sieciowej i strategii glolokalnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The globalization and the internationalization influence the operations of logistics services providers. They notice the need for change in current business models especially in the area of the strategy. In that case before logistics services providers a task consisting in adapting realized local strategies into one global strategy is standing. In the article they showed that basing activity was a necessary condition of achieving success by logistics services providers for the network structure and the glolocal strategy.(original abstract)
|
|
tom 51
|
nr nr 2
69-75
XX
W artykule zostały opisane działania marketingowe stosowane przez przedsiębiorstwa TSL. Celem opracowania była analiza instrumentów marketingu na rynku usług logistycznych w Polsce i Niemczech. Zastosowano analizę literatury i analizę porównawczą oferowanych usług. Zaprezentowano rynek usług transportowych w Polsce w porównaniu z wybranymi krajami europejskimi. Przedstawiono także elementy marketingu realizowane w Polsce i Niemczech przez największych operatorów logistycznych oraz kształtowany przez nich wizerunek w obu tych krajach. Ponadto zwrócono uwagę na prowadzoną przez nich politykę odpowiedzialności społecznej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article covers marketing activities used by TSL companies. The purpose of the article was an analysis of marketing instruments on the market of logistics services in Poland and Germany. An analysis of literature and a comparative analysis of the services offered were used. The market of transport services in Poland was presented in comparison to selected European states. The elements of marketing realized in Poland and in Germany by the largest logistics operators and the image formed by them in both of these countries were presented. Their policy of social responsibility was emphasized in the article.(original abstract)
XX
Oczekiwania zleceniodawców dotyczące efektów współpracy z dostawcami usług logistycznych mogą być znacznie zróżnicowane. Niektórzy spośród nich są ukierunkowani na efekty osiągalne bezpośrednio po podjęciu współpracy lub pojawiające się w krótkim okresie tej współpracy. Inni natomiast orientują się na obustronny rozwój z jednostkami specjalistycznymi i osiąganie korzyści związanych ze wspólnymi przedsięwzięciami. Z punktu widzenia oceny wyników powierzania określonych zadań usługodawcy istotne znaczenie ma dobór kryteriów oceny w poszczególnych okresach współpracy. Celem referatu jest charakterystyka wybranych kryteriów oceny współpracy z dostawcą usług logistycznych, które można wykorzystać w dłuższym okresie. Kryteria te dotyczą zwłaszcza organizacji współpracy, jak również wyników działalności rynkowej zleceniodawcy. (abstrakt oryginalny)
EN
The clients' expectations of the effects of co-operation with logistics service providers may be significantly different. Some of them may be short term results oriented. Others resign from results occurring in a short period of co-operation and focus on benefits achievable from joint investments. The important problem in both cases is to identify the proper set of criteria for the assessment of co-operation results. The aim of this paper is to characterize the selected evaluation criteria that can be used in the assessment of long term results of co-operation. Such criteria concern the organization of such co-operation as well as the performance in the market activity. (original abstract)
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.