Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  owca swiniarka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The aim of the study was to determine the effect of sheep’s genotype and grazing site on their hematological and redox status indicators. The experiment was carried out on sheep of the Świniarka and Uhruska breeds grazed in naturally valuable areas (xerothermic grasslands) and kept in a sheepfold. Several blood indices were determined by ABACUS Junior Vet, including the numbers of leukocytes, thrombocytes and erythrocytes, hemoglobin and procalcitonin concentrations, hematocrit, the mean red cell volume and the average hemoglobin concentration in red blood cells, the percentages of lymphocytes, monocytes and granulocytes, the degree of erythrocyte anisocytosis and the degree of variation in platelet volume. The concentrations of lipid peroxides and malonic dialdehyde, the activity of superoxide dismutase and catalase and total antioxidant potential were determined by spectrophotometric methods. The study showed that Świniarka sheep had a greater antioxidant potential and higher white blood cell counts than Uhrusian sheep. It was found that sheep’s grazing place had a significant influence on the antioxidant status and hematological indicators of their blood. An improvement in antioxidant potential and hematological blood parameters was achieved in sheep grazed in naturally valuable areas, that is, in the Stawska Góra nature reserve and on xerothermic grasslands in Gródek and Kąty, compared to sheep fed in a sheepfold.
PL
Celem pracy było określenie wybranych cech okrywy włosowej współczesnych świniarek, utrzymywanych w stadzie realizującym program ochrony zasobów genetycznych tej rasy. Oceniano wydajność, wysadność i grubość wełny. Średnia wydajność wełny świniarek w odroście półrocznym wynosiła 0,8 kg, a wysadność 10,4 cm. W próbkach wełny stwierdzono występowanie czterech typów okrywy włosowej: zespoły włosowe wełny mieszanej dwufrakcyjne, trójfrakcyjne oraz zespoły włosowe wełny typowo jednolitej i jednolitej z pojedynczymi grubszymi włosami. U ponad 60% badanych owiec występowały dwufrakcyjne zespoły włosowe, które składały się z frakcji wewnętrznej, zwanej puchową i zewnętrznej – rdzeniowej. Frakcja puchowa złożona była z krótkich i cienkich włosów o średniej grubości 22,6 mm, zaś średnia grubość włosów frakcji rdzeniowej wynosiła 45,3 mm. Frakcja włosów puchowych stanowiła średnio 78%, zaś frakcja zewnętrzna – 22%. We frakcji tej oprócz włosów rdzeniowych występowały włosy bezrdzeniowe i kempowe. Zespół włosowy składający się z trzech frakcji stwierdzono u 13,3% badanej populacji. Średnia grubość włosów frakcji puchowej kształtowała się na poziomie 20,8 mm, frakcji przejściowej – 34,2 mm, zaś frakcji zewnętrznej – 47,9 mm. Średni udział w kosmku frakcji puchowej stanowił 66%, przejściowej – 9,5%, zaś rdzeniowej – 24,4%. We wszystkich próbkach wełny we frakcji zewnętrznej wystąpiły włosy rdzeniowe i w 75% z nich – włosy kempowe. Typowa wełna jednolita wystąpiła u 6,67% badanych owiec, a jej średnia grubość wynosiła 23,27 mm, zaś średnia grubość wełny jednolitej z pojedynczymi grubszymi włosami, która wystąpiła u 16,67% badanych maciorek, wynosiła 22,42 mm, a średnia grubość pojedynczych grubszych włosów – 41,82 mm. Podsumowując można stwierdzić, że w badanej grupie owiec rasy świniarka przeważały zwierzęta o dwufrakcyjnej okrywie włosowej, o wyrównanych pod względem grubości zespołach włosowych i wysokiej zawartości puchu, co wskazywać może na typ wełny uszlachetnionej.
EN
The aim of the study was to determine selected traits of the coat of modern Świniarka sheep from a flock included in the genetic resources conservation programme for this breed. Four types of hair coat were found: staples with one, two and three fibre types and uniform wool with isolated coarser hairs. Over 60% of the sheep had staples with two fibre types (down and coarse hair). Down hair, consisting of short, fine hairs, had an average thickness of 22.6 mm, while coarse hair was on average 45.3 mm thick. On average, down hair accounted for 78% and coarse hair 22%. The external hair contained medullated and kemp fibres. The staples with three fibre types were found in 4 ewes. The average thickness was 20.8 mm for down hair, 34.2 mm for mid-type hair and 47.9 mm for coarse hair. The average lock of wool consisted of 66% down hair, 9.5% mid-type hair and 24.4% coarse hair. Medullated hair was found in all wool samples in the external fraction, and kemp hair in three samples. Uniform wool was found in 5 ewes and its thickness averaged 23.27 mm. It was concluded that in terms of wool quality, Świniarka sheep raised in Chorzelów represent an improved type that differs from the primitive Świniarka sheep. The staples did not differ substantially in terms of fibre thickness, while the high down content is indicative of improved wool.
PL
Badania przeprowadzono na 1805 zwierzętach (1165 ♀ i 640 ♂): muflonie europejskim (Ovis aries musimon), jego mieszańcach z wrzosówką, owcach czterech ras charakteryzujących się okrywą wełnistą mieszaną (wrzosówka, świniarka, polska owca górska odmiany białej i odmiany barwnej) i merynosie polskim. Wszystkie zwierzęta poddane były identyfikacji genu brązowego umaszczenia (TYRP1), w zakresie oceny występowania alleli C i T. Podsumowując badania stwierdzono, że rozkład genów i genotypów genu kodującego brązowe umaszczenie wyraźnie odróżnia muflona europejskiego (dominacja w częstotliwości występowania allelu T i genotypu TT) od pozostałych grup owiec udomowionych. Każda z ras owiec wykazała natomiast specyficzny układ rozkładu alleli i genotypów, co może być dowodem na ich odrębność genetyczną. Na podstawie częstotliwości występowania tego uwarunkowania u europejskich ras owiec można przypuszczać, że są inne drogi ich pochodzenia w porównaniu do owiec hodowanych np. w Azji. Potwierdzenie tej tezy wymaga dalszych prac z tego zakresu, z uwzględnieniem różnych uwarunkowań determinujących umaszczenie u owiec.
EN
The studies were conducted with 1805 animals (1165 ♀ and 640 ♂): the European mouflon (Ovis aries musimon), its crossbreds with Polish Heath sheep, the sheep of fours breeds, characterized by mixed wool coat (Polish Heat sheep, Świniarka sheep, Polish Mountain Sheep of white and colour variety) and Polish Merino. All animals were subjected to identification of brown colour cost gene (TYRP1) in respect of evaluation of occurrence of C and T alleles. Summing up the studies, it was stated that the distribution of genes and genotypes of brown coat-coding gene clearly differentiated the European mouflon (dominance in the frequency of occurrence of T allele and TT genotype) as compared to the remaining groups of domesticated sheep. Each of the sheep breeds revealed specific system of distribution of alleles and genotypes what may be an evidence of their genetic separateness. On the grounds of the frequency of occurrence of the discussed phenomenon in the European sheep breeds, we may suppose that there are different ways of their origin as compared to the sheep, being bred e.g. in Asia. Confirmation of the mentioned thesis requires further work in the discussed field, with consideration of various conditions that determined the colour of coat of the sheep.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.