Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Objectives: To assess the type and incidence of subjective symptoms related to the use of mobile phones in Polish users. Material and Methods: The study was conducted in 2005 using a questionnaire survey. Although it has been quite a long time, up to now, no such data have been published for Poland. The questionnaire consisted of 53 questions concerning sex, age, education, general health, characteristics of a mobile phone (hand-held, loud-speaking unit) as well as the habits associated with its use (frequency and duration of calls, text messages, etc.) and complaints associated with using a mobile phone. Results: As many as 1800 questionnaires were sent. The response was obtained from 587 subjects aged 32.6±11.3 (48.9% women, 51.1% men); the age did not differ significantly between men and women. The subjects owned a cell phone for an average of 3 years. Majority of the respondents used the phone intensively, i.e. daily (74%) or almost daily (20%). Headaches were reported significantly more often by the people who talked frequently and long in comparison with other users (63.2% of the subjects, p = 0.0029), just like the symptoms of fatigue (45%, p = 0.013). Also, the feeling of warmth around the ear and directly to the auricle was reported significantly more frequently by the intensive mobile phone users, compared with other mobile phone users (47.3%, p = 0.00004 vs. 44.6%, p = 0.00063, respectively). Most symptoms appeared during or immediately after a call and disappeared within 2 h after the call. Continuous headache, persisting for longer than 6 h since the end of a call, was reported by 26% of the subjects. Conclusions: Our results show that the mobile phone users may experience subjective symptoms, the intensity of which depends on the intensity of use of mobile phones.
EN
Background Experimental studies have shown cardiovascular effects of electromagnetic fields (EMF) emitted by mobile phones (e.g., prolonged QTc interval and abnormal blood pressure [BP] values). Also, stress may have an impact on the cardiovascular function. However, there are practically no data regarding the joint effect of exposure to stress and EMF, with both factors pertaining, e.g., to employees of mobile network operators. Material and Methods Out of 208 subjects who had taken part in survey research, 55 workers agreed to undergo resting ECG, 24-h ECG and ambulatory blood pressure monitoring (ABPM). Their health condition, occupational and life-stress levels and EMF exposure were also assessed. Results Among the workers using mobile phones for more than 60 min daily, the systolic BP values in office measurement and at night-time in ABPM were significantly higher than among the workers spending less time talking on mobile phones (p = 0.04 and p = 0.036, respectively). The workers with the highest level of occupational stress showed significantly higher systolic 24-h BP (p = 0.007) and at day-time (p = 0.002), both during work (p = 0.010) and after work (p = 0.005), and higher diastolic BP values at day-time (p = 0.028). Cardiovascular response was strongly gender-related: males showed more BP abnormalities while females displayed more impairments in ECG records. The heart rate from 24 h was significantly correlated with the level of occupational stress, after adjusting for gender, life-stress and EMF. Conclusions The findings obtained thus far have indicated the need to conduct in-depth studies on the impact of stress and EMF emitted by mobile phones on the health effects, in order to clarify the observed gender-related differences in cardiovascular response to the combined exposure to stress and EMF. Med Pr. 2019;70(4):411–24
PL
Wstęp W badaniach eksperymentalnych zaobserwowano wpływ korzystania z telefonu komórkowego na pracę serca, m.in. wydłużenie odstępu QTc oraz zmiany w wartościach ciśnienia tętniczego. Także stres może wywoływać zmiany w układzie krążenia. Brak jednak badań uwzględniających jednoczesne oddziaływanie stresu i pola elektromagnetycznego (PEM). Oba czynniki dotyczą m.in. pracowników sieci komórkowych. Materiał i metody Spośród 208 badanych we wcześniejszych etapach metodą ankietową 55 osób wyraziło zgodę na udział w dalszych badaniach [EKG spoczynkowe, 24-godzinna rejestracja EKG i ciśnienia tętniczego (ambulatory blood pressure monitoring − ABPM)]. Oceniono u nich także stan zdrowia, poziom stresu zawodowego i ogólnego oraz ekspozycję na PEM. Wyniki W przypadku osób rozmawiających przez telefon komórkowy ponad 60 min dziennie ciśnienie skurczowe w pomiarze jednorazowym i ciśnienie skurczowe z nocy w badaniu ABPM były istotnie wyższe niż u rozmawiających krócej (odpowiednio, p = 0,04 i p = 0,036). Badani, u których stwierdzono najwyższy poziom stresu zawodowego, charakteryzowali się istotnie wyższym ciśnieniem skurczowym w okresie doby (p = 0,007) i dnia (p = 0,002), zarówno w pracy (p = 0,010), jak i po niej (p = 0,005), oraz wyższym ciśnieniem rozkurczowym w okresie dnia (p = 0,028). Reakcja układu krążenia była istotnie zależna od płci. U mężczyzn dominowały zaburzenia ciśnienia tętniczego, a u kobiet – zaburzenia przewodzenia w EKG. Częstość skurczów serca w okresie doby z uwzględnieniem wpływu płci, stresu ogólnego i PEM była istotnie skorelowana z poziomem stresu zawodowego. Wnioski Uzyskane dotychczas wyniki wskazują na potrzebę dalszych badań w celu wyjaśnienia przyczyn różnej u kobiet i mężczyzn odpowiedzi układu krążenia na działanie stresu i PEM emitowanego przez telefony komórkowe. Med. Pr. 2019;70(4):411–424
EN
Background There are no available data on the health consequences that may result from the synergistic effects of electromagnetic fields (EMF) and stress. Understanding the mechanisms of the simultaneous exposure will make it possible to develop procedures to minimize adverse health effects in professionals using mobile phones. Material and Methods A questionnaire survey was conducted in 600 randomly selected people to obtain data on their health status and the prevalence of subjective symptoms related to the mobile phones using. Among them, there were 208 GSM Network employees, to whom the Perceived Stress Scale and Assessment of Stress at Work Questionnaire were sent. Eighty-nine completed questionnaires were returned (response rate – 42.8%). Results The mean age of respondents was 30.3 years (standard deviation (SD) = 7.7), time of occupational use of mobile phone – 4.1 years (SD = 1.7), the level of occupational stress – 95.3 (SD = 19.1). A significant percentage of people (62.8%) complained of the frequent difficulties in coping with problems of everyday life, and 57.4% had a fairly frequent problems with managing their own affairs. Significant differences in the life stress were detected between groups with different time of phone use (p = 0.03), and in occupational stress level, significant differences were noted between the 2 groups differing in the length of the conversation (p = 0.05). The risk of headache, associated (odds ratio (OR) = 4.2, p = 0.008) or not associated (OR = 2.97, p = 0.04) with calls on mobile phone, adjusted for stress, was significantly higher in people speaking via mobile more than 60 min/day than in those talking less. Conclusions The study indicates that both stressors acting at the same time (EMF from cell phone and stress) adversely affect the well-being of workers and increase the risk of subjective symptoms. Med Pr 2017;68(5):617–628
PL
Wstęp Dotąd nie opublikowano danych dotyczących skutków zdrowotnych, jakie mogą być efektem synergistycznego działania pól elektromagnetycznych (PEM) i stresu. Poznanie mechanizmów ich jednoczesnego działania pozwoli na przygotowanie odpowiednich procedur, które zminimalizują niekorzystne skutki zdrowotne występujące u osób zawodowo używających telefonów komórkowych. Materiał i metody U 600 losowo wybranych osób przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące stanu zdrowia i częstości występowania dolegliwości subiektywnych związanych z korzystaniem z telefonów komórkowych. Wśród respondentów było 208 pracowników sieci GSM, do których skierowano ankietę dotyczącą oceny poziomu stresu ogólnego (Skala Spostrzeganego Stresu) oraz Kwestionariusz do Subiektywnej Oceny Pracy. Otrzymano 89 wypełnionych kwestionariuszy (odsetek zwrotu: 42,8%). Wyniki Średni wiek badanych wynosił 30,3 roku (odchylenie standardowe (standard deviation – SD) = 7,7), ich średni staż pracy z telefonem komórkowym – 4,1 roku (SD = 1,7), a poziom stresu zawodowego (według przyjętych norm) – 95,3 (SD = 19,1). Oceniając stres życiowy, najwięcej osób (62,8%) skarżyło się na częste problemy z uporaniem się z kłopotami dnia codziennego, a 57,4% miało dość częste problemy z pokierowaniem własnymi sprawami. W ocenie stresu życiowego istotnie różniły się osoby o różnym stażu pracy z telefonem komórkowym (p = 0,03), a w ocenie stresu zawodowego osoby prowadzące przez niego rozmowy o różnej długości (p = 0,05). Ryzyko bólów głowy zarówno kojarzonych (iloraz szans (odds ratio – OR) = 4,2, p = 0,008), jak i niekojarzonych (OR = 2,97, p = 0,04) z rozmowami przez telefon komórkowy – po uwzględnieniu wpływu stresu – było istotnie wyższe u osób rozmawiających przez telefon ponad 60 min dziennie niż u osób rozmawiających krócej. Wnioski Przeprowadzone badania wskazują, że oba stresory działające jednocześnie (PEM telefonu komórkowego oraz stres zawodowy i ogólny) niekorzystnie wpływają na samopoczucie pracowników i zwiększają ryzyko występowania dolegliwości subiektywnych. Med. Pr. 2017;68(5):617–628
EN
Objectives: Epidemiological studies provide evidence that airborne particulate matter may contribute to the increased incidence and mortality rates due to pulmonary and cardiovascular diseases. Only some of them address the problem of occupational exposure to particulate air pollution. The aim of our study was to assess cardiovascular reaction and autonomic regulation in workers exposed to fine particles. Materials and Methods: All workers had medical examination, resting ECG with heart rate variability analysis (HRV), 24-h ECG, and ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) performed. The subjects were 20 male workers (mean age: 32.14.0 year) of a ceramic ware factory exposed to the dust and 20 workers who were not exposed (mean age: 39.4±7.8 year). The period of employment under exposure amounted to 5.6±2.1 year. Dust exposure was measured using individual dosimeters. Results: The geometric mean total dust concentration was 44±1.5 mg/m³ and the FPD (fine particulate dust) concentration amounted to 11.5±1.6 mg/m³. No abnormalities were noted in the resting ECG in both groups, in 24-h ECG 2 subjects, both from exposed and control groups, had ventricular heart rhythm and repolarization disturbances. Blood pressure in ABPM, both systolic as well as diastolic, was normal and did not differ between the groups. Resting heart rate in the exposed group was significantly lower (p = 0.038) than in the control group. In the exposed group STD R-R from short-term records was significantly higher (p = 0.01). Fast Fourier Transform (FFT) analysis showed that the low frequency power spectrum (LF) did not differ in the exposed and the control group, while high frequency (HF) was significantly higher in the exposed group. LF/HF ratio was significantly lower in the exposed in comparison with the control group. Conclusions: Although we did not reveal significant abnormalities in ECG as well as in ABPM in the exposed group, it seems that neurovegetative disturbances (parasympathetic predominance) may serve as an early indicator of fine particulate dust effect on cardiovascular system.
EN
Objectives: The aim of our study was to assess the health conditions and subjective symptoms of the inhabitants living in the base stations vicinity and to analyse the relationship between the complaints and level of exposure to electromagnetic fields (EMF). Materials and Methods: Our study was performed in housing estates located in five regions of Łódź. The electric field measurements were performed in the buildings located closest to the azimuth of the antennas. Respondents were selected by trained interviewers using an uniform procedure. The number of the households to be examined was set at a minimum of 420. The questionnaire contained: demographic data, occupational and environmental exposure to EMF, health condition, subjective complaints. Results were adjusted for confounders (age, gender, EMF at the workplace and EMF emitted by household equipment) using multiple regression model. Results: 181 men and 319 women from 500 households were examined. Electric field above 0.8 V/m was recorded in 12% of flats. There was no significant correlation between electric field strength and the distance of examined flats from the base stations. To make possible comparison with relevant literature, we analysed also the frequency of the reported symptoms vs. the distance. Headache was declared by 57% people, most frequently (36.4%) living 100–150 m away from the base station compared to people living at longer distances (p = 0.013). 24.4% subjects, mostly living at a distance above 150 m, declared impaired memory. Difference was statistically significant in comparison with people living at other distances (p = 0.004). Conclusions: The explanation why we did not find any correlation between the electric field strength and frequency of subjective symptoms but found a correlation between subjective symptoms and distance from base station needs further studies. Maybe new metrics of exposure assessment should be adopted for this purpose.
EN
Background In Poland cardiovascular diseases (CVD), classified as work-related diseases, are responsible for 25% of disability and cause 50% of all deaths, including 26.9% of deaths in people aged under 65 years. The aim of the study was to analyze employee expectations regarding CVD- oriented prophylactic activities in the selected enterprise. Material and Methods A questionnaire, developed for this study, consists of: socio-demographic data, job characteristics, occupational factors, and questions about the respondents’ expectations concerning the prevention program. The study group comprised 407 multi-profile company employees aged (mean) 46.7 years (standard deviation (SD) = 9.1), including 330 men (81.1%), mean age = 46.9 (SD = 9.2) and 77 women (18.9%), mean age = 45.9 (SD = 8.2) The study was performed using the method of auditorium survey. Results Employees declared the need for actions related to physical activity: use of gym, swimming pool, tennis (56.5%), smoking habits – education sessions on quitting smoking (24.6%). A few people were interested in activities related to healthy diet. According to the majority of the study group, the scope of preventive examinations should be expanded. Based on our own findings and literature data CVD- -oriented preventive program, addressed to the analyzed enterprise was prepared. The program will be presented in another paper. Conclusions The results showed significant quantitative and qualitative differences in the classic and occupational CVD risk factors between men and women, as well as in preferences for participation in prevention programs. Therefore, gender differences should be taken into account when planning prevention programs. Med Pr 2017;68(6):757–769
PL
Wstęp Choroby układu krążenia (ChUK), zaliczane do chorób związanych z pracą, są przyczyną 25% niezdolności do pracy i 50% wszystkich zgonów w Polsce, w tym 26,9% zgonów osób przed 65. rokiem życia. Założeniem pracy była analiza oczekiwań pracowników wybranego przedsiębiorstwa odnośnie do działań profilaktycznych ukierunkowanych na ChUK w zależności od płci. Materiał i metody Na potrzeby badania przygotowano ankietę obejmującą dane socjodemograficzne, charakterystykę pracy, czynniki środowiska pracy i pytania dotyczące oczekiwań respondentów odnośnie do planowanego programu profilaktycznego. Grupę badaną stanowiło losowo dobranych 407 pracowników wieloprofilowego przedsiębiorstwa. Średnia wieku badanych wynosiła 46,7 roku (odchylenie standardowe (standard deviation – SD) = 9,1) – 330 mężczyzn (81,1%) o średniej wieku = 46,9 roku (SD = 9,2) i 77 kobiet (18,9%) o średniej wieku = 45,9 roku (SD = 8,2). Badania przeprowadzono z zastosowaniem ankiety audytoryjnej. Wyniki Potrzebę działań w zakresie aktywności fizycznej (korzystanie z siłowni, basenu, sali gimnastycznej, kortu tenisowego) zgłosiło 56,5% badanych, a w zakresie walki z nałogiem palenia (sesje edukacyjne dotyczące zaprzestania palenia) – 24,6%. Niewielki odsetek osób był zainteresowany działaniami dotyczącymi zdrowego żywienia. Według większości badanych zakres badań profilaktycznych powinien być rozszerzony. Na podstawie niniejszych badań i danych z piśmiennictwa przygotowano program profilaktyczny przeznaczony dla przedsiębiorstwa, w którym przeprowadzono badania. Program i wyniki jego ewaluacji będą przedstawione w kolejnej publikacji. Wnioski Na podstawie uzyskanych wyników wykazano istotne ilościowe i jakościowe różnice dotyczące pozazawodowych i zawodowych czynników ryzyka ChUK między grupą kobiet a mężczyzn oraz preferencji dotyczących udziału w programach profilaktycznych. Wyniki wskazują, że przy planowaniu programów profilaktycznych należy uwzględniać różnice wynikające z płci. Med. Pr. 2017;68(6):757–769
EN
Objectives Only a few studies have been undertaken to analyze the dietary habits of people with cardiovascular diseases. The aim of this study was to evaluate the dietary behaviors of working people who were hospitalized due to experiencing the first acute cardiovascular incident. Material and Methods In the study, the Functional Activity Questionnaire was used. The study was conducted in 2 groups. The first group included all the men hospitalized during 1 year (January–December 2009) in 2 clinics of cardiology, who were professionally active until the first myocardial infarction (MI). It comprised 243 men aged 26–70 years. The reference group consisted of 403 men, blue- and white-collar workers, aged 35–65 years. Results The body mass index of the MI patients was significantly higher (p = 0.006). The frequency of consumption of particular products in the MI group and in the reference group differed significantly for 11 of 21 products. The MI patients significantly less frequently reported the daily consumption of fruit, raw vegetables, cheese, vegetable oils and fish. In this group, the consumption of salty (p = 0.0226) or fatty (p < 0.0001) foods was significantly higher. It was shown that, after adjusting for age, education and the type of work, the daily consumption of fish, salads and cooked vegetables, as well as fruit and vegetable oils, significantly reduced the risk of myocardial infarction. An increased MI risk was, in turn, associated with obesity and preference for fatty foods. Conclusions The authors found that diet significantly modified the MI risk in the examined workers. This indicates that an important aspect of prevention activities among working people should involve education about proper dietary habits. Int J Occup Med Environ Health. 2019;32(6):853–63
EN
Background The aim of the study was to compare the musculoskeletal system load assessed using the rapid office strain assessment (ROSA) and rapid upper limb assessment (RULA) methods in computer operators, and to determine the correlation of the obtained results with the occurrence and intensity of musculoskeletal complaints (MSCs) in these individuals. Material and Methods In a group of 72 persons (38 women and 34 men) working with a computer for > 4 h/day, the ROSA and RULA methods were used to assess the load, while a questionnaire modeled on the Standardized Nordic Questionnary was used to assess the frequency and severity of MSCs. Results Musculoskeletal complaints occurred in about 66% of the investigated women and 62% of the investigated men within the previous year. The results of the ROSA and RULA methods were not convergent. The final result of the ROSA method (scale 1−10 pts) was 2−6 pts (M = 3.51±1.09), while the final result of the RULA method (scale 1−7 pts) ranged 2−4 pts (3.00±0.17). The values of partial and final scores in the ROSA method were correlated with the number of concurrent ailments and intensity of complaints in various regions of the musculoskeletal system. The assessment of the position of particular parts of the body during work, performed using the RULA method, in people with or without MSCs was almost identical. Conclusions The use of the ROSA method has shown that it is a useful and easy-to-use tool for assessing computer workstations and can be successfully disseminated. Med Pr. 2019;70(6):675–99
PL
Wstęp Celem pracy było porównanie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego ocenianego za pomocą metody szybkiej oceny obciążenia fizycznego na stanowiskach w pracy biurowej (rapid office strain assessment − ROSA) i metody szybkiej oceny obciążenia fizycznego ze szczególnym uwzględnieniem kończyn górnych (rapid upper limb assessment − RULA) u operatorów komputerowych oraz określenie korelacji wyników z występowaniem i nasileniem dolegliwości mięśniowo-szkieletowych (musculoskeletal complaints − MSCs) u tych osób. Materiał i metody W grupie 72 osób (38 kobiet i 34 mężczyzn) pracujących przy komputerze > 4 godz./dobę do oceny obciążenia wykorzystano metody ROSA i RULA. Kwestionariusz wzorowany na Standardized Nordic Questionnary służył do oceny częstotliwości i nasilenia MSCs. Wyniki Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe wystąpiły u ok. 66% kobiet i 62% mężczyzn badanych w ciągu ostatniego roku. Wyniki uzyskane za pomocą obu metod nie były zbieżne. Końcowy wynik metody ROSA (skala 1−10 pkt) wynosił 26 pkt (M±SD = 3,51±1,09), a metody RULA (skala 1−7 pkt) – 2−4 pkt (M±SD = 3,00±0,17). Wartości ocen cząstkowych i oceny końcowej w metodzie ROSA były skorelowane z liczbą jednocześnie występujących dolegliwości oraz nasilenia dolegliwości w różnych okolicach układu mięśniowo-szkieletowego. Ocena pozycji poszczególnych części ciała podczas pracy u osób z dolegliwościami i bez nich, przeprowadzona za pomocą metody RULA, była prawie identyczna. Wnioski Wykazano, że metoda ROSA jest użytecznym i łatwym w użyciu narzędziem do oceny komputerowych stacji roboczych, którego stosowanie może być rozpowszechniane. Med. Pr. 2019;70(6):675–699
9
Content available Zmęczenie pracą u kierowców autobusów miejskich
63%
EN
Background Bus drivers are a special group of professional drivers who are at a very high risk of fatigue. The aim of the study was to examine whether the driver’s subjective assessment of fatigue allows for the determination of its level and identification of its causes. Material and Methods The study group comprised 45 randomly selected bus drivers (mean age – 43.7±7.9 years, period of employment as drivers – 14.7±8.6 years). Examinations were performed in all subjects four times – before and after work on the “easy” route (outside the city center, small traffic intensity) and before and after work on the “difficult” route (city center, heavy traffic). The fatigue test questionnaire, based on the list of symptoms of fatigue prepared by the Japan Research Committee of Fatigue, was used in the study. Results The rating of fatigue after the work was significantly higher than that before the work. The profile of fatigue after work was not influenced by the type of route, but the assessment of most symptoms of fatigue reached a higher level after the “difficult” routes and the differences were statistically significant for 7 symptoms. Only the ratings of leg fatigue, feeling of heaviness, and the necessity to squint eyes and gaze with effort reached the higher levels after driving the “easy” routes. It has been found that the level of fatigue was significantly correlated with the job characteristics (driving time, the length of the route, number of stops, etc.) and with the abundance of food ingested and type of beverage (coffee vs. others) drunk prior to driving. Conclusions The questionnaire used in our study to assess the subjective feeling of fatigue has proved to be a sensitive and useful tool for indicating the level and causes of fatigue. The relationship between the symptoms of fatigue and the characteristics of job and lifestyle shows that actions must be taken by both the employers and employees to prevent fatigue in bus drivers. Med Pr 2015;66(5):661–677
PL
Wstęp Kierowcy autobusów miejskich są grupą zawodową, w której ryzyko wystąpienia zmęczenia jest szczególnie duże. Celem badania było sprawdzenie, czy subiektywna ocena kierowców dotycząca zmęczenia pozwala na określenie jego poziomu, uwarunkowań i przyczyn. Materiał i metody Badanie przeprowadzono w grupie losowo dobranych 45 kierowców autobusów (średni wiek – 43,7±7,9 lat, staż na stanowisku kierowcy – 14,7±8,6 lat), zatrudnionych w przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej w dużej aglomeracji. U wszystkich badanie wykonano 4-krotnie – przed pracą i po pracy na trasie „łatwej” (poza centrum miasta, małe natężenie ruchu) oraz przed pracą i po pracy na trasie „trudnej” (centrum miasta, duże natężenie ruchu). Zastosowano „Kwestionariusz do badania zmęczenia” wzorowany na liście objawów zmęczenia przygotowanej przez Japan Research Committee of Fatigue. Wyniki Kierowcy ocenili, że ich zmęczenie po pracy było znacząco większe niż przed pracą. Rodzaj zmęczenia po pracy nie był zależny od rodzaju trasy, ale oceny większości symptomów zmęczenia były wyższe po trasach „trudnych” (dla 7 symptomów różnice były statystycznie istotne). Jedynie oceny zmęczenia nóg, uczucia ociężałości, mrużenia oczu i konieczności wytężania wzroku osiągały wyższy poziom po pracy na trasach „łatwych”. Stwierdzono, że poziom zmęczenia był istotnie skorelowany z cechami pracy (czas pracy, długość trasy, liczba przystanków itp.) oraz z obfitością posiłku i rodzajem spożywanego napoju (kawa vs inne) przed pracą. Wnioski Zastosowany „Kwestionariusz do badania zmęczenia” okazał się narzędziem czułym i przydatnym do oceny poziomu i przyczyn zmęczenia. Związek symptomów zmęczenia z cechami pracy i stylem życia wskazuje, że w zapobieganiu zmęczeniu kierowców autobusów niezbędne są działania zarówno pracodawcy, jak i pracowników. Med. Pr. 2015;66(5):661–677
EN
Objectives The aim of the study was to establish whether the driver’s visual strategy may influence a driver’s behavior to avoid a crash in a high-risk situation. Any published papers on drivers’ visual strategies just before a crash were not found. Material and Methods Tests were performed using a high-tech driving bus simulator. Participants comprised 45 men drivers, aged 43.5±7.9 years old, seniority as a bus driver of 13.3±8.6 years. The tests were preceded by medical examinations: general, neurological and ophthalmological. Each participant drove the same city route for approximately 40 min (entire route – ER). In the final phase, a collision situation was simulated (a phantom car blocked the participant’s right of way). Driver’s visual strategy was analyzed using the FaceLab device with 2 cameras during ER and just before collision. The field-of-view covered by camera 1 was divided into 8 regions, by camera 2 into 10 regions. The distribution of gazes in regions was a criterion of visual strategy. Results Thirty-five drivers completed the simulated driving test, 14 escaped the collision, 21 crashed. These groups differed only in resting systolic blood pressure before the test. The analysis of covariance, after adjusting to this factor, indicated that during the ER visual strategy recorded by camera 1 did not differ between groups, in camera 2 the drivers in the crash group fixed their gaze more frequently (p = 0.049) in region 3 (close part of the road in front of the windshield). Just before the collision drivers who escaped the collision fixed their gaze significantly more often in region 6 (left side of the road) in camera 1 and in region 6 (in front of the windshield,) and region 10 (right side) in camera 2. Conclusions The visual strategy has an impact on the road safety. The analysis of visual strategies may be a useful tool for the training of drivers. Int J Occup Med Environ Health. 2019;32(2):161–74
11
51%
EN
Teachers are a occupational group in which, due to the type and specificity of work, it can be expected that the feeling of fatigue will be very intense. However, there has been little research into this problem. The aim of the research was to assess the level of fatigue after work and chronic fatigue in teachers, and to determine whether and to what extent it depends on occupational and non-occupational loads.Material and MethodsThe stratified sampling model was used to select the sample, where the layers were the type of school and its location (size of a town/city). All teachers from selected schools were invited to participate. Overall, 650 questionnaires were distributed and 403 teachers returned completed questionnaires. Fatigue after work was assessed on the basis of answers to the following question: “Do you feel tired after work?” and chronic fatigue using the Fatigue Assessment Scale. A special questionnaire was developed to assess other factors that might affect the level of fatigue. The Subjective Stress Assessment at Work Questionnaire, Cohen’s Perceived Stress Scale, a part of the Questionnaire of Professional Loads of the Teacher and a list of additional factors disturbing the work were used.ResultsThe study involved 70 men aged 35–63 years and 333 women (24–64 years). The groups did not differ significantly in terms of mean age. The level of fatigue, regardless of gender, was mostly influenced by time pressure, rush, mismanagement of the pace of work to individual abilities, increasing workload, an excess of responsible tasks, a lack of support from superiors, a low prestige of the profession, a lack of pedagogical successes, a sense of the lack of meaning in work, and the negative impact of work on family life, as well as non-occupational loads and insufficient rest.ConclusionsThe conducted study allowed for determining the profile and frequency of occupational and non-occupational factors affecting the level of fatigue in teachers. Med Pr. 2021;72(3):283–303
PL
Nauczyciele są grupą zawodową, w której ze względu na rodzaj pracy i specyfikę obciążeń można spodziewać się występowania nasilonego zmęczenia. Jednak niewiele badań dotyczy tego problemu. Celem niniejszych była ocena poziomu zmęczenia po pracy i zmęczenia przewlekłego u nauczycieli oraz ustalenie, czy i w jakim stopniu są one zależne od obciążeń zawodowych i pozazawodowych.Materiał i metodyW doborze grupy zastosowano model losowania warstwowego, gdzie warstwami były szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, technikum, szkoła zawodowa, szkoła specjalna) i ich lokalizacja (miasto wojewódzkie, miasto >5 tys. mieszkańców, miasto ≤5 tys. mieszkańców, wieś). Do udziału w badaniu zaproszono wszystkich nauczycieli zatrudnionych w wylosowanych placówkach. Rozdano 650 ankiet – kompletne ankiety zwróciło 403 nauczycieli. Oceniano zmęczenie po pracy na podstawie odpowiedzi na pytanie „Czy odczuwa Pani/Pan zmęczenie po pracy?” i zmęczenie przewlekłe z zastosowaniem Skali oceny zmęczenia (Fatigue Assessment Scale – FAS). Do oceny innych czynników, które mogą wpływać na poziom zmęczenia, opracowana została specjalna ankieta. Zastosowano Kwestionariusz do subiektywnej oceny stresu w pracy oraz kwestionariusz Cohena Skala spostrzeganego stresu (Perceived Stress Scale – PSS) do oceny stresu ogólnego. Ponadto zastosowano listę obciążeń zawodowych pedagoga na podstawie Kwestionariusza obciążeń zawodowych pedagoga oraz listę dodatkowych czynników przeszkadzających w pracy nauczycieli.WynikiW badaniu udział wzięło 70 mężczyzn w wieku 35–63 lat i 333 kobiety (24–64 lata). Średnia wieku kobiet i mężczyzn nie różniła się istotnie. Na poziom zmęczenia nauczycieli, bez względu na płeć, w największym stopniu wpływały cechy pracy decydujące o jej stresogenności (presja czasu, pośpiech, niedostosowanie tempa pracy do indywidualnych możliwości, wzrastające stale obciążenie, nadmiar odpowiedzialnych zadań, brak wsparcia przełożonych, niski prestiż zawodu, brak sukcesów pedagogicznych mimo wysiłku wkładanego w nauczanie, poczucie braku sensu pracy oraz negatywny wpływ pracy na życie rodzinne) oraz obciążenia pozazawodowe i niewystarczający wypoczynek.WnioskiPrzeprowadzone badanie pozwoliło określić profil i częstość występowania czynników zawodowych i pozazawodowych, które kształtują poziom zmęczenia u nauczycieli. Med. Pr. 2021;72(3):283–303
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.