Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 673

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagrożenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
PL
Zapewne większość kierowców w pewnym momencie swojej podróży była zmuszona do zatrzymania się na stacji paliw i zatankowania pojazdu benzyną, olejem napędowym lub gazem. Okazuje się, że oprócz zagrożeń występujących na stacji, tych zupełnie oczywistych, związanych z ogniem, pożarem czy wybuchem, klient stacji, jak również jej personel są narażeni także na inne czynniki zewnętrzne, często niezależne od swojego postępowania.
2
Content available Rozwój osobowy i niektóre jego zagrożenia
100%
PL
W artykule dyskutowany jest problem zagrożeń rozwoju osobowego w kontekście niektórych tendencji współczesnej kultury. Przyjęto, że ograniczanie „ja” w kierunku jego redukcji i transcendentalizacji – po osiągnięciu przystosowania (socjalizacja) i ukształtowaniu się tożsamości własnej (personalizacja) – stanowi osiowy proces rozwoju osobowego. W związku z tym uznano, że hedonistyczny i konsumpcyjny model współczesnej, indywidualistycznej kultury może być zagrażający dla rozwoju osobowego.
EN
The article discusses the problem of the threats for the personal development in the context of some culture trends in the present times. The authoress assumes that ego-reduction process towards transcendentalization - after the settlement the adjustment (socialization) and the ego-identity (personalization) - is the main feature of the personal development. In connection with that hedonistic and consumptive model of our individualistic culture seems to be the threating for the personal development.
PL
W artykule przedstawiono przebieg eksploatacji filara oporowego chodników TiW-221 oraz upadowych F-9 - F-13 na poz 850 w rejonie Polkowice Zachodnie w O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" oraz omówiono zastosowane środki profilaktyczne w związku z występującym zagrożeniem tąpaniami i zawałami. Uzyskane doświadczenia pozwoliły sformułować stosowne wnioski dotyczące projektowania robót górniczych w nowych polach eksploatujących w aspekcie szerokości planowanych filarów oporowych dla głównych wyrobisk udostępniających oraz bezpiecznego sposobu eksploatacji filarów oporowych, których wybieranie w warunkach LGOM będzie coraz bardziej powszechne z uwagi na sczerpywanie zasobów.
EN
In the article presented is the course of mining operation of the retention pillar confined with the TiW-221 entries and F-9 - F-13 inclines at the level of 850 in the Western Polkovic Area, in O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" as well as discussed are the preventive measures applied in connection with the occurring rock bursts an roof falls. The experience gained has allowed to formulate the appropriate conclusions pertaining to the planning of mine development works in new mining panels in the aspect of width of the planned retention pillars for the main development workings and for safe extraction from the retention pillars whose recovery in the conditions of the LGOM Area will be more and more common in view of the deposits coming closer to exhaustion.
PL
Współczesny człowiek mocno akcentuje potrzebę swojego bezpieczeństwa. Czyste środowisko ma istotne znaczenie dla zdrowia i dobrostanu ludzi. Nadrzędnym celem jest stworzenie takich warunków gospodarowania środowiskiem, które spełnią wymogi zrównoważonego rozwoju, a także zapewnią lepsze życie mieszkańcom. Ważne jest także bezpieczeństwo człowieka w cyberprzestrzeni. Znaczenie bezpieczeństwa obywateli korzystających z systemów technologii informacyjno-komunikacyjnych z każdym dniem wzrasta. Treść artykułu dotyczy porównania najważniejszych zagrożeń środowiskowych i w cyberprzestrzeni
5
Content available remote Zagrożenie polichlorowanymi bifenylami w Polsce
80%
PL
Sprzęt ochrony układu oddechowego należy, zgodnie z zasadami określonymi w Dyrektywie 89/686/EWG, do tzw. III kategorii ryzyka [1]. Oznacza to, że jest on stosowany w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, gdy użytkownik sam nie może określić skutków zagrożeń i są one nieodwracalne. Z tej defi nicji wynika, że dobór i określenie zasad prawidłowego stosowania sprzętu powinny być poprzedzone wnikliwą identyfi kacją i analizą zagrożeń oraz dodatkowych uwarunkowań wynikających ze specyfi ki stanowiska pracy oraz czynności zawodowych pracowników. Prawidłowy dobór sprzętu powinien uwzględniać także etap uzyskania akceptacji przez pracowników, którzy będą ten sprzęt stosowali przez wiele godzin w czasie pracy.
PL
Artykuł poświęcony jest zmianom, jakie w minionym dziesięcioleciu nastąpiły w obszarze zagrożeń terrorystycznych. Autor prezentuje rezultaty zarówno analiz ilościowych, odnoszących się do liczby zamachów, ofi ar, rozkładu geografi cznego zagrożeń, jak i jakościowych, dotyczących modus operandi sprawców i zmian w tym zakresie, skuteczności służb antyterrorystycznych, czynników stymulujących zagrożenia, reakcji społeczeństw na nasilającą się imigrację oraz walki informacyjnej prowadzonej przez organizacje terrorystyczne. Wnioski z przeprowadzonych analiz posłużą za punkt wyjścia do opracowania prognozy zagrożeń terrorystycznych na nadchodzące lata. Dokonawszy oceny poziomu i kierunków zagrożeń, autor stawia tezę, iż taktyki terrorystów stanowią odpowiedź na coraz większą sprawność służb antyterrorystycznych, szczególnie w sferze rozpoznania operacyjnego i coraz większej liczby udaremnionych zamachów. Równocześnie państwa zachodnie nadal nie wypracowały skutecznej strategii eliminacji źródeł współczesnego terroryzmu, co powoduje, iż zagrożenia terrorystyczne nadal pozostają na wysokim poziomie.-
EN
The paper presents selected aspects of threats to the security of the external EU borders. It focuses on presenting crossborder crime, such as illegal migration, human trafficking and smuggling, as the actions that have the most serious influence on the level of security of the external EU borders.Due to using the latest bibliographical and internet sources, compiled by the services and organizations that work on ensuring the security of the external EU borders, the paper contains current statistics describing the scale of the discussed phenomena.
PL
Referat dotyczy problemów bezpieczeństwa pracy, związanych z realizacją robót remontow0-budowlanych. Zwrócono w nim uwagę na to, że zagwarantowanie odpowiedniego standardu bezpieczeństwa pracy jest obowiązkiem pracodawcy i zależy ono w dużym stopniu od właściwego przygotowania organizacyjnego tych robót. Podkreślono, że planując roboty remontowe, należy przewidzieć potencjalne zagrożenia, aby przez właściwe przygotowanie realizacji procesu umożliwić ich wyeliminowanie lub ułatwić działania profilaktyczne.
EN
This paper deals with work safety problems associated with the carrying out of repair - construction work. It is noted that it is the employer's duty to ensure proper work safety and that the latter depends to a largee on the preparation of the repair - construction process. It is emphasised that a plan of repair work should anticipate potential dangers so that they could be provented or eliminated by the proper preparation of the process.
10
Content available remote Promieniowanie ultrafioletowe – zagrożenia i ochrona narządu wzroku
80%
PL
Promieniowanie ultrafioletowe to promieniowanie elektromagnetyczne o długościach fal mieszczących się w granicach od 10 do 400 nanometrów. Wewnątrz tego przedziału wyróżniamy kilka pasm. Ich nazwy i granice zależą od kontekstu, w jakim są używane. Inaczej dzielą widmo ultrafioletowe fizycy (ultrafiolet próżniowy, średni i bliski), a inaczej specjaliści zajmujący się wpływem promieniowania UV na materię ożywioną. Rozważając widmo promieniowania UV zawartego w promieniowaniu słonecznym i mającego wpływ na narząd wzroku, wyróżniamy, zgodnie normą ISO 21348 Definitions of Solar Irradiance Spectral Categories, następujące pasma: • UVC (100 nm ≤ λ < 280 nm),• UVB (280 nm ≤ λ < 315 nm),• UVA (315 nm ≤ λ< 400 nm).
PL
Międzynarodowy terroryzm oraz wyzwania i zagrożenia z tym związane są głównym tematem artykułu. Współczesny terroryzm w wymiarze niemilitarnym odnosi się do niestabilność sektora bankowego, cyberterroryzmu, zorganizowanej przestępczość a przede wszystkim do asymetrycznych metod walki, które charakteryzują się dużą bezwzględnością i okrucieństwem. Aktualnie jesteśmy świadkami zmiany strategii walki prowadzonej przez rządy i państwa społeczności międzynarodowej z bojownikami terrorystycznymi przy użyciu w coraz większym zakresie sił zbrojnych. Tworzone są koalicje wojskowe państw, które jeszcze w nie tak dawnym okresie utrzymywały ze sobą bardzo ograniczone kontakty dyplomatyczne i wojskowe. Niestety współczesny terroryzm bardzo szybko się rozprzestrzenia, nabiera coraz większej siły i stosuje w coraz większym zakresie brutalne, bezwzględne i asymetryczne metody walki. Metody które są bardzo skutecznymi i wystarczającymi do rozprzestrzeniania się strachu i terroru na wszystkich kontynentach świata. Artykuł prezentuje zaangażowanie społeczności międzynarodowej w walce z największym zagrożeniem współczesnego świata, czyli międzynarodowym terroryzmem.
12
80%
PL
Artykuł poświęcony jest problemowi identyfikacji zagrożeń oraz zasadom bezpieczeństwa urządzeń mobilnych. Ilość usług w cyberprzestrzeni stale się zwiększa i coraz chętniej wykorzystywane są do prowadzenia tego typu działalności urządzenia mobilne. Bardzo często na urządzeniach mobilnych przechowuje się nie tylko dane prywatne, ale również służbowe. Wyciek poufnych informacji z firmy czy przedsiębiorstwa jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, ale użytkownicy często nie zdają sobie sprawy z zagrożeń. Niektórych zagrożeń udałoby się uniknąć, gdyby użytkownicy przestrzegali zasad bezpieczeństwa urządzeń mobilnych.
PL
Operator obsługuje sprzęt spawalniczy do zmechanizowanego spawania metodą MIG/MAG, zawieszony na uniwersalnej suwnicy bramowej. Spawane są różne profi le, takie jak: teowniki, ceowniki, kątowniki. Operator wykonuje pracę na hali o powierzchni, kubaturze i oświetleniu zgodnymi z przepisami i normami.
EN
The paper is an analytical study which involves the following issues: terrorist threats as a challenge, terrorist threats in Europe and Poland, and terrorism prevention in secondary schools. After relevant argumentation of the policymakers’ needs concerning terrorist threats, the author discusses different ways of how to counteract these threats in secondary schools. The analysis is based on extensive source literature, with characteristics of terrorist threats being presented by listing features and attributes which uniquely indicate them. The author’s major contribution was conducting empirical research on a reliable research sample. It is worth observing that the author attempted to offer her own ideas of how to behave and what moves can be made by head teachers and teaching staff during hypothetical acts of terrorism. The author's considerations are the reflection of current knowledge about terrorism in the area of scientific exploration related to preparing children and young people for this type of emergency.Taking account of the presented issues, the paper is bound to be interesting for people who deal with terrorism as a current challenge.
PL
Jednym z najistotniejszych filarów, budujących właściwie prosperujące państwo, jest bezpieczeństwo energetyczne. Szczególnie dobrze widać to w obliczu konfliktu zbrojnego, czego świadkami jesteśmy już od ponad roku.
PL
Telekomunikacja to dziedzina wiedzy i techniki, której przeznaczeniem jest przenoszenie informacji, z założenia z dowolnego miejsca do innego dowolnego miejsca nie tylko na kuli ziemskiej, lecz także w dostępnej nam przestrzeni. Walorem szczególnym tego jest telekomunikacja radiowa, która umożliwia tworzenie połączeń telekomunikacyjnych w sposób bezprzewodowy, za pomocą zjawiska fali radiowej, które – jak wiadomo – ma naturę pola elektromagnetycznego. Pozwala to przekazywać informacje od nadawców do odbiorców znajdujących się w stanie ruchu, a więc potencjalnie obsługiwać każdego użytkownika wyposażonego w tzw. terminal końcowy. Przy czym jest to możliwe w każdym czasie i w dowolnym miejscu. Jak widać, znaczenie telekomunikacji we współczesnym świecie trudno jest przecenić.
PL
Każdego dnia na polskich drogach zdarzają się wypadki. Rozmiar szkód poniesionych przez poszkodowanych zależy w znacznej mierze od działań służb ratowniczych. W artykule przedstawiono siły i środki, które działają w trakcie wypadków drogowych, czyli Państwową Straż Pożarną, zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Policję. Oprócz charakterystyki zagrożeń drogowych, oraz zadań przypisanych do tych konkretnych jednostek przedstawiono najważniejsze działania, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
EN
Every day on the Polish roads accidents happen. Extent of the damage suffered by the victims depends largely on the actions of the emergency services. This paper presents the power and the means to act during the accident, the State Fire Service, State Emergency Medical Teams and the Police. In addition to the characteristics of road hazards, and the tasks assigned to these particular individuals, the most important measures to increase road safety.
PL
Artykuł stanowi próbę prognozy rozwoju zagrożeń terrorystycznych w nadchodzącym dziesięcioleciu. Autor identyfikuje czynniki stymulujące ten rozwój i na tej podstawie stwierdza, iż w dającej się przewidzieć przyszłości będą one nadal aktywne i będą determinować zagrożenia terrorystyczne w świecie i w Europie. Zdaniem autora, niezależnie od przygotowywanych prognoz, jest rzeczą oczywistą, iż konkretne zamachy terrorystyczne zawsze będą nosiły charakter tzw. czarnych łabędzi.
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.