Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 399

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
EN
The paper presents the model of combustion process in the marine, turbocharged, 4-stroke and Diesel engine. The main target of modeling is the assessment of the exhaust gas composition. Presented multi-zone, 3-D model of combustion process consists of the following sub-models of processes: the fuel injection, the brake-up and the evaporation of fuel and the turbulence flow and the heat transfer phenomena. Presented model basis on the 3Z-ECFM mechanism of combustion and the initial and boundary conditions collected during direct measurements. The positive validation of the calculation results are obtained for mean and maximum value of the combustion pressure and values of oxygen and nitric oxides fractions in the exhaust gas. Unfortunately, fractions of carbon compounds in the exhaust gas are not properly calculated.
PL
Praca prezentuje model procesu spalania 4-suwowego, turbodoładowanego, okrętowego silnika o zapłonie samoczynnym. Celem modelowania była ocena składu emitowanych spalin. Model ten to wielostrefowy, trójwymiarowy model spalania, obejmujący proces wtrysku, rozpylania i parowania paliwa wraz z towarzyszącymi im zjawiskami turbulentnego przepływu i wymiany ciepła. Model oparty jest na mechanizmie procesu spalania 3Z-ECFM oraz warunkach początkowych i brzegowych, zebranych podczas pomiarów bezpośrednich. Uzyskano pozytywne wyniki walidacji w stosunku do średniego i maksymalnego ciśnienia spalania oraz zawartości tlenu i tlenków azotu w spalinach. Nie uzyskano poprawnych wyników modelowania dla udziałów związków węgla w spalinach.
3
Content available remote 30 lat studiów oraz 25 lat Wydziału Techniki i Energetyki Rolnictwa w Krakowie
100%
PL
Autor przedstawił historyczny rys rozwoju studiów z zakresu techniki rolniczej na Akademii Rolniczej w Krakowie. Opisano system nauczania, personel akademicki, organizację wydziału oraz specjalizację studiów. Podano ustawienia liczbowe studentów i absolwentów w latach 1972-2002, jak również wypromowanych doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów. Omówiono wyniki prac naukowych wykonanych przez pracowników wydziału, podano zestawienia opublikowanych artykułów, książek, podręczników w poszczególnych latach. Wymieniono osoby wybrane do władz uczelni oraz przyznane doktoraty honoris causa.
EN
Author presented a historical view on development of agricultural engineering studies at Agricultural University of Cracow. System of education, academic staff, organization of the faculty and specializations of studies were described. Numbers of students and the graduates within the years 1972-2002 as well as promoted doctors, assistant professors and professors were given. Results of research works completed by the scientific staff, numbers of published papers, books and manuals were listed. Also the persons elected to the University’s authorities and honoris causa doctors were mentioned.
EN
Presented paper shows the results of the laboratory tests on the relationship between throttling of both air intake duct and exhaust gas duct and a gaseous emission from the marine engine. The object of research is a laboratory, four-stroke, DI diesel engine, operated at loads from 50 kW to 250 kW at a constant speed equal to 750 rpm. During the laboratory tests over 50 parameters of the engine were measured with its technical condition recognized as a „working properly” and with simulated leakage of both air intake valve and exhaust gas valve on the second cylinder. The results of this laboratory research confirm that the leakage of cylinder valves causes no significant changes of the thermodynamic parameters of the engine. Simulated leakages through the inlet and exhaust valve caused a significant increase in fuel consumption of the engine. Valve leakages cause an increase of the exhaust gas temperature behind the cylinder with leakage and behind other cylinders. The exhaust gas temperature increase is relatively small and clearly visible only at low loads of the engine. The increase of the temperature and pressure of the charging air behind the intercooler were observed too. Charging air temperature is significantly higher during the engine operation with inlet valve leakage. The study results show significant increases of the CO, NOx and CO2 emission for all the mentioned malfunctions. The conclusion is that the results of measurements of the composition of the exhaust gas may contain valuable diagnostic information about the technical condition of the air intake duct and the exhaust gas duct of the marine engine.
EN
The paper presents experimental research on a 4-stroke, 3-cylinder, turbocharged AL25/30 Diesel engine. Research consisted in investigating the effect of the geometry of the fuel injectors on the exhaust gas composition from the engine. During measurements, the engine was operated with a regulator characteristic of a load range from 40 kW to 280 kW, made by electric water resistance. The engine was mechanically coupled to the electric power generator. Three observations were made for each engine load, operating with fuel injectors of varying geometry. All considered types of injectors were installed on all engine cylinders. Mentioned injectors differed in the size of the nozzle holes diameters, holes numbers and angles measured between the holes axis. Engine performance data were recorded with a sampling time of 1 s. Cylinder pressure and fuel injection pressure on the front of each injector were collected also. The composition of the exhaust gas was measured using an electrochemical analyzer. According to the results, the change of fuel nozzle geometry results in a change in fuel spraying and evaporation and consequently changes in the course of the combustion process. The effect of this is the change of the composition of the exhaust gas.
8
Content available Bezprzewodowy system akwizycji danych
100%
PL
W artykule przedstawiono koncepcję i opis budowy bezprzewodowego systemu pomiarowego. Wykorzystując transmisję bluetooth, zbudowano wieloczujnikowy system akwizycji, w którym każdy z modułów czujnikowych pracuje równolegle. Umożliwia to równoczesny pomiar wielu wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w tym samym czasie. W artykule przedstawiono budowę szybkiego czujnika, implementację małego systemu operacyjnego sterującego jego pracą. Przedstawiono propozycję rozwiązania napotkanych przy budowie problemów z zakłóceniami i analizą danych. W module czujnikowym zaimplementowano system poleceń sterujących pracą modułu oraz przesyłający pobrane dane do jednostki zarządzającej. Przedstawiono wyniki pomiarów wykonanych na systemie eksperymentów. Zbudowano aplikację analizującą i wizualizującą wyniki pomiarowe z czujnika przyspieszeń podłączonego do modułu. Przeprowadzono i omówiono również eksperyment badający równoległą transmisję z dwóch czujników pracujących na tym samym sygnale mierzonym.
EN
The article presents a concept and a description of the construction of a wireless measurement system based on the Bluetooh transmission. In which each of the sensing modules working in parallel. This allows simultaneous measurement of electrical and non-electrical quantities at the same time. The article presents: the construction of a measurement module, an implementation of a small operating system, controlling its work; proposal of solutions encountered in the construction of noise problems and data analysis. The sensing module implements the system of commands that control the module and transmits the retrieved data to the management unit. The results of measurements made on a system for experimentation. Analyzing the application was built and visualizing the results of measuring the acceleration sensor is connected to the module. Performed and discussed a parallel experiment examining transmission of the two sensors working on the same signal measured.
PL
W pracy została podjęta próba oceny relacji pomiędzy wielkością gospodarstwa oraz strukturą produkcji roślinnej, a wielkością i wykorzystaniem parku maszynowego w wybranych 15-tu gospodarstwach ekologicznych. Gospodarstwa podzielono na 3 grupy obszarowe (do 5,0 ha; 5,01 do 10,0 ha oraz powyżej 10 ha UR). Badania przeprowadzono metodą wywiadu kierowanego. Wyniki badań wskazują, że będący w posiadaniu gospodarstw sprzęt techniczny jest, poza małymi wyjątkami, wykorzystywany w minimalnym stopniu. W znaczącym stopniu zróżnicowana jest liczba środków technicznych będących na stanie badanych gospodarstw. Zdecydowanie najmniej liczny jest stan maszyn w gospodarstwach najmniejszych. Dotyczy to zarówno średnich wartości dla gospodarstwa w obrębie grup asortymentowych, jak i liczby tych asortymentów. Porównując w tym aspekcie gospodarstwa w zakresie obszarowym 5,01 do 10,00 ha z gospodarstwami powyżej 10,00 ha (średnia ok. 15 ha UR), zauważyć można, że poza mobilnymi środkami energetycznymi i nielicznymi grupami maszyn, brak wyraźnej różnicy pomiędzy grupami obszarowymi. Będące na stanie gospodarstw najmniejszych maszyny nie dają możliwości stosowania pracooszczędnych, nowoczesnych technologii uprawy. Równocześnie maszyny te wykorzystywane są w stopniu niespełniającym nawet minimalnych kryteriów ekonomicznych.
EN
Attempt to evaluate the relation between the farm size and its structure of plant production and the size and use of a machinery park in the selected fifteen ecological farms was made. The farms were divided into 3 area groups (up to 5.0 ha; 5.01 to 10.0 ha and over 10 ha of arable land). The research was carried out with the method of guided survey. The research results prove that technical equipment of farms is, with some exceptions used to the minimum extend. The number of technical means of the researched farms is varied considerably. The least numerous are machines in the smallest farms. It concerns both average values for farms within facility groups as well as the number of these facilities. Comparing farms in this aspect within the scope of area 5.01 to 10.00 ha with farms above 10.00 ha (average approx. 15 ha of arable lands) one may notice that besides mobile energy means and small groups of machines, there is no visible difference between area groups. Machines in the smallest farms do not give an opportunity to use work-saving, modern cultivation technologies. Simultaneously, these machines are used in a degree that does not meet even the minimum economic criteria.
EN
The presented paper shows the results of the laboratory study on the relation between chosen malfunctions of a fuel injector and composition of exhaust gas from the marine engine. The object of research is a marine 3-cylinder, four-stroke, direct injection diesel engine with an intercooler system. The engine was loaded with a generator and supercharged. The generator was electrically connected to the water resistance. The engine operated with a load between 50 kW and 250 kW at a constant speed. The engine load and speed, parameters of the turbocharger, systems of cooling, fuelling, lubricating and air exchange, were measured. Fuel injection and combustion pressures in all cylinders of the engine were also recorded. Exhaust gas composition was recorded by using a electrochemical gas analyzer. Air pressure, temperature and humidity were also recorded. Emission characteristics of the engine were calculated according to ISO 8178 standard regulations. During the study the engine operated at the technical condition recognized as „working properly” and with simulated fuel injector malfunctions. Simulation of malfunctions consisted in the increasing and decreasing of fuel injector static opening pressure, decalibration of fuel injector holes and clogging 2 neighboring of 9 fuel injector holes on one of 3 engine cylinders.
PL
W celu dokonania oceny dorobku naukowego oraz organizacji nauki w obrębie Inżynierii Rolniczej naszego kraju przeprowadzono analizę porównawczą dla ośmiu przodujących jednostek. Porównano osiągnięcia w aspekcie: pozyskiwania i realizowania grantów KBN, stopnia koncentracji badań własnych i działalności statutowej, liczby publikacji ogółem oraz w przeliczeniu na jednego pracownika ze stopniem doktora, liczby zorganizowanych konferencji naukowych a także liczby podpisanych umów międzynarodowych o współpracy naukowej. Oceniono następujące Ośrodki: AR Kraków, AR Lublin, AR Poznań, AR Szczecin, AR Wrocław, IBMER Warszawa, SGGW Warszawa oraz UWM Olsztyn.
EN
In order to evaluate the scientific achievement and organization of the science with regard to agricultural engineering of Poland a comparative analysis for eight leading units was carried out. The compared achievements included: acquiring and realizing KBN grants, degree of concentration of own research and statutory activity, number of publications in total and per employee with doctor degree, number of organized scientific conferences and number of signed international scientific cooperation agreements. The evaluation covered the following Centers: AR Kraków, AR Lublin, AR Poznań, AR Szczecin, AR Wrocław, IBMER Warszawa, SGGW Warszawa and UWM Olsztyn.
PL
Artykuł zawiera dane liczbowe charakteryzujące stan kadry naukowo-badawczej i dydaktycznej krajowych ośrodków Inżynierii Rolniczej. W pracy porównano stan ilościowy doktorów, doktorów habilitowanych oraz profesorów tytularnych w zakresie nauk rolniczych oraz nauk technicznych w AR Kraków, AR Lublin, AR Poznań, AR Szczecin, AR Wrocław, SGGW Warszawa, UWM w Olsztynie oraz IBMER Warszawa.
EN
The article includes figures characterizing the status of research and didactic staff in agricultural engineering centers of Poland. The paper compares the quantitative status of post-graduates, assistant professors and titular professors of agricultural and technical sciences at the AR of Krakow, AR of Dublin, AR of Poznań, AR of Szczecin, AR of Wrocław, SGGW Warsaw, UWM of Olsztyn and IBMER of Warsaw.
PL
Artykuł zawiera ocenę stanu ilościowego kadr naukowych w latach 1999 do 2005 - w aspekcie dorobku naukowego i organizacyjnego. Przyjęty do oceny okres stanowiły dwie kadencje władz Wydziału profesorów w składzie: Józef Kowalski - dziekan oraz Tadeusz Juliszewski i Norbert Marks - prodziekani. Opracowanie stanowi próbę oceny dorobku Wydziału za ten okres pod względem: wielkości i struktury zatrudnienia, liczby doktorantów na studiach, liczby wypromowanych doktorów i doktorów habilitowanych liczby zakończonych postępowań o tytuł naukowy, organizacji konferencji i sympozjów naukowych, współpracy międzynarodowej oraz grantów i dorobku naukowo-publikatorskiego.
EN
The article includes assessment of the quantitative status of scientific staff in the years 1999 to 2005 - in the aspect of scientific and organizational output. The period adopted for assessment included two terms of office of the administrative bodies of the Faculty of professors in the following composition: Józef Kowalski - dean and Tadeusz Juliszewski and Norbert Marks - vice-deans. The paper is an attempt to assess the output of the Faculty for this period regarding: volume and structure of employment, number of post-graduates studying, number of promoted doctors and assistant professors number of completed academic degree proceedings, organization of conferences and scientific symposiums, international cooperation and grants and scientific and publishing achievements.
PL
Artykuł zawiera analizę działalności dydaktycznej Wydziału Techniki i Energetyki Rolnictwa (obecnie Agroinżynierii) AR w Krakowie za okres dwóch ostatnich kadencji - lata 1999/2000 do 2004/2005. Analiza obejmuje przyjęcia na studia, liczbę studiujących oraz liczbę absolwentów w poszczególnych latach. Zawiera również założenia do strategii rozwoju dydaktyki w Ośrodku krakowskim.
EN
The article includes the analysis of didactic activity of the Faculty of Agriculture Technique and Power Engineering (currently Agroengineering) at the Academy of Agriculture in Krakow for the period of two recent terms - 1999/2000 to 2004/2005. The analysis includes admissions to study, number of students and number of graduates for particular years. It also includes guidelines for the strategy of developing the didactics in the Krakow's Center.
EN
Marine diesel engines are generators of mechanical energy, but also are generators of toxic compounds into the atmosphere. The composition of the exhaust gas may be a carrier of diagnostic information about the condition of functional systems of the engine. Results of the classification and selection of diagnostic signals for selected marine engine malfunctions are presented. The analysis was based on results of laboratory tests. Mentioned classification was able to isolate symptoms of malfunctions of marine 4-stroke diesel engine in the composition of the exhaust gas. Complementary detection signals are exhaust gas temperature behind each cylinder. The conclusion of this work is the ability to detect by this method such engine malfunctions as the throttling the air intake duct, the throttling of the exhaust gas duct, the decreasing and the increasing of fuel injection pressure on the selected cylinder, chocked or discalibrated fuel injector, the leakage of the fuel pump, changing of the fuel injection timing and exhaust and inlet valves malfunctions.
PL
Silniki tłokowe generatorami energii mechanicznej, ale również generatorami emisji związków toksycznych do atmosfery. Skład emitowanych spalin może być nośnikiem informacji diagnostycznej o stanie technicznym układów funkcjonalnych silnika. W pracy przedstawiono wyniki klasyfikacji i wyboru sygnałów diagnostycznych dla wybranych niesprawności silnika okrętowego. Analiza została oparta na wynikach badań laboratoryjnych. W wyniku przeprowadzonych działań udało się wyodrębnić symptomy niesprawności 4-suwowego silnika okrętowego w składzie emitowanych spalin. Sygnałami uzupełniającymi detekcję są temperatury gazów spalinowych za poszczególnymi cylindrami. Wnioskiem z prezentowanej pracy jest możliwość wykrycia tą metodą takich niesprawności silnika jak dławienie kanału dolotowego powietrza i wylotowego spalin, obniżenie i zwiększenie ciśnienia wtrysku paliwa do wybranego cylindra, zakoksowanie lub rozkalibrowanie wtryskiwacza, przecieki w pompie paliwowej, zmiana rozpoczęcia wtrysku paliwa oraz wypalenie gniazd zaworów dolotowych i wylotowych.
17
Content available remote Emisja tlenków azotu z silnika okrętowego - aspekty modelowania
100%
PL
W 1997 roku Międzynarodowa Organizacja Morska wprowadziła Załącznik VI do konwencji Marpol. Załącznik ten narzuca konieczność monitoringu i ograniczania emisji tlenków azotu z silników okrętowych. W artykule zaprezentowano zarys przepisów zawartych w Załączniku VI konwencji Marpol oraz pewne aspekty modelowania emisji tlenków azotu z silników okrętowych, które mogą być wykorzystane do oceny poziomu emisji.
EN
The International Maritime Organization introduced Annex VI to Marpol Convention in 1997. This Annex forces to monitoring and limited the nitric oxides emission from ship engines. In this paper, a draft of Annex VI regulations is presented. The some modeling aspects of nitric oxides emission from ship engines are presented as well. The results of modeling could be applied to assess the emission level.
PL
W opracowaniu przedstawiono problem przemian alotropowych kwarcu, będącego głównym składnikiem piasku formierskiego, zachodzących pod wpływem temperatury i mających bezpośredni wpływ na powstawanie naprężeń oraz zmian dylatacyjnych masy formierskiej. Badania tych zjawisk umożliwiają dokonanie oceny przydatności mas formierskich w rzeczywistych warunkach pracy, eliminując możliwość powstawania wad odlewniczych pochodzących od masy formierskiej. Zmiany dylatacyjne oraz naprężenia powstające w wyniku zachodzenia przemian fazowych w kryształach kwarcu są bardzo poważne i to właśnie te zjawiska wymuszają podjęcia tego typu badań.
EN
In this study further extension of the investigation of moduling sands, including examination and dilatation stress at elevated temperatures, was made. Studies of this type enable us to evaluate the sand applicability at the real conditions of performance and to eliminate the possibility of formation of effects in casting caused by the sand. The dilatation changes and the stress formed as a result of phase transformation in crystals of quartz are very serious, and this is the very reason why these effects make studies of this type necessary and advisale.
EN
The author presented the evolution of constitutionalism in the 2nd Polish Republic (1918-1939).This evolution was expressed through the change of the basic principles of the two successive constitutions (of 1921 and 1935). It determined the process of developing two diverse models of the Polish state political system after the period of regaining independence. The first constitution established a republican-democratic political system (a system of parliamentary democracy). The second constitution (of 1935) changed the political model of state, introduced an anti-democratic model based on authoritarian principles. Their basis was a conception of uniform, undivided power of the president. However, in the Polish political realities of 1935-1939, the model of an authoritarian government cannot be explicitly considered equivalent to the ruling system typical of fascist countries. So the Polish specific political system was defined as something in between a democratic liberal country and a totalitarian country. The author of the article characterized three stages of the development of constitutionalism in Poland and in this way the process of changes in the political system (I - a period of establishing a parliamentary democracy and a model of parliament - cabinet governing system of 1918-1926; II - 1926-1935: limitation of the parliamentary system and a process of preparing a change of constitution; III - 1935-1939: a new constitution introduces an authoritarian governing system). The author discussed the basic political solutions typical of the two constitutions. Special attention was drawn to important changes in the relations between Sejm (the Parliament) and the executive, and the supreme position of the president in the country, above the legislative and the Cabinet. In the description of the successive political solutions, a historical political context, both the European one and internal conditions, was taken into account.
PL
W artykule przedstawiono dwa układy scalone filtrów medianowych obrazu o architekturze sieci neuronowej komórkowej (SNK) zaprojektowane w technologii CMOS MIETEC 2.4 µm oraz CMOS AMS 0.8 µm CYE. Pierwszy układ jest zdolny przetwarzać obraz z rozdzielczością 64 pikseli na linią obrazu, zaś drugi z rozdzielczością 300 pikseli na linię. Układy scalone są przystosowane do pracy w czasie rzeczywistym. Aby zwielokrotnić rozdzielczość przetwarzanego obrazu można wykorzystać jednocześnie kilka układów scalonych, łącząc je w wykorzystaniem specjalnych wyprowadzeń.
EN
The VLSI implementation of two analogue image median filters has been described in this paper. The concept is based on Cellular Neural Network with nonlinear cloning template. The first one circuit has been realized in CMOS MIETEC 2.4 µm technology and its additional option is a possibility of image average filtering. This chip allows for processing of images with 64 pixels horizontal resolution. The second one chip has been implemented in CMOS AMS 0.8 µm CYE technology. This chip allows for processing of images with 300 pixels horizontal resolution and its nonlinear cloning template is programmable. The image resolution can be increased by cascading connections of integrated circuits. The circuits parallel and analogue operation allows for real-time processing of images.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.