Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Zagospodarowanie placów miejskich to jedno z trudniejszych wyzwań urbanistycznych, zarówno dla władz, jak i architektów krajobrazu. Place powinny oddawać charakter danego miejsca, podkreślać jego oryginalność i piękno. Są centralnymi elementami miast.
PL
W przedstawionej pracy podjęto próbę wyznaczenia stref o różnej podatności na ruchy osuwiskowe stoków metodą ekspercką. Badaniem objęto centralną część Gór Kamiennych (Sudety Środkowe), gdzie stoki są w znacznym stopniu przekształcone przez ruchy osuwiskowe. Do modelowania w programach SAGA GIS i MicroDEM wykorzystano cyfrowy model wysokości oraz parametry pierwotne i wtórne: nachylenie, energię rzeźby oraz współczynnik uwilgotnienia. Stosując algebrę rastrową (dodawanie warstw rastrowych), wyznaczono 4 klasy podatności, konfrontując je z sytuacją wysokościową, zasięgiem osadów koluwialnych i rzeczywistym rozmieszczeniem osuwisk inwentaryzowanych w terenie. Zastosowana procedura pokazała przydatność parametrów geomorfometrycznych w wyznaczaniu stref osuwiskowych. Uwypukliła także problem zależności rozmieszczenia form osuwiskowych od struktury podłoża.
EN
In this paper is presented an attempt to determine landslide susceptibility of slopes. The investigation was done for central part of Kamienne Mts. (Central Sudetes), where slopes are strongly affected by mass movements. Authors used DEM and basic and derivate land-surface parameters (slope, relief, topographic wetness index) to modeling in SAGA GIS and MicroDEM software. Using raster map algebra four susceptibility classes were obtained. Results of modeling were compared with elevations and colluvial deposits areas derived from geological and geomorphological maps. Used method showed a helpfulness of these land-surface parameters for landslide predicting. It emphasized also a problem of bedrock structure influence on mass wasting distribution.
PL
Celem opracowania jest określenie kierunków zmian w strukturze użytków rolnych w powiecie grójeckim w latach 1990-2010. Zmiany w powierzchni i strukturze użytków rolnych przeanalizowano na podstawie wyników Powszechnych Spisów Rolnych przeprowadzonych w 1996 oraz 2010 r. Analizy zmian w rozmieszczeniu sadów i gruntów ornych dokonano na podstawie mapy pokrycia terenu opracowanej przez Europejską Agencję Środowiska (Corine Land Cover).
EN
The aim of the study is to determine changes in the structure of agricultural land in Grójec county and the direction of these changes in 1990-2010. The structure of agricultural land in Grójec county in the analysed period underwent heavy transformation. One factor that played a significant role in the this transformation was the change in economic conditions that followed Polish accession to the European Union. The accession made it necessary to adapt farms to operate in the new economic conditions. One of the conditions necessary to achieve good economic results and maintain profitability of production was specialisation. Even before Poland joined the EU, Grójec county was an area specialised in fruit picking, with orchards occupying 36% of the structure of agricultural land at the time. After Poland joined the EU, the area occupied by orchards started steadily growing, reaching 69% of all agricultural lands in the regions by 2010. The increase in the level of farm specialisation in fruit picking increased the area occupied by orchards, thus causing transformations in the structure of agricultural lands. As a result of the development of fruit picking, the area occupied by other types of agricultural production was limited. The area of arable lands decreased by 26%, meadows and pastures by 5%, while fallows and idle lands – by 2%. Some undeveloped lands not occupied by orchards has been dedicated to the cultivation of fruit trees and shrubs, or the construction of infrastructure related to fruit picking.
14
Content available Geomorfometria granitowej części Karkonoszy
63%
PL
W pracy dokonano analizy morfometrycznej rzeźby granitowej części Karkonoszy. W obszarze zainteresowania znalazły się główne jednostki geomorfologiczne masywu: Grzbiet Główny, Karkonoski Padół Śródgórski i Pogórze Karkonoszy. Analizę prowadzoną przy użyciu programów GIS (GRASS GIS, MicroDEM, SAGA GIS, ILWIS) oparto na cyfrowym modelu wysokościowym (DEM). Wybrano najpopularniejsze wtórne parametry morfometryczne powstałe w efekcie przekształcenia DEM oraz algorytmy klasyfikujące formy terenu: topographic grain (lineamenty rzeźby), curvature (krzywizna), openness (otwarcie), topographic wetness Index TWI (topograficzny wskaźnik wilgotności), topographic position index TPI (topograficzny indeks pozycji), generic landforms. Wyniki przeprowadzonych analiz pozwalają na wydzielenie na badanym obszarze terenów o odmiennych właściwościach, co do tej pory nie było w literaturze przedmiotu odnotowane. Można stwierdzić, że w literaturze geomorfologicznej regionu nie podkreślano dominacji prostego kształtu stoków i przeceniano w udziale ogólnej powierzchni masywu zrównania stokowe. Obraz Padołu i Pogórza na wynikowych mapach morfologicznych ukazał zmieniający się z zachodu w kierunku wschodnim układ obniżeńi kulminacji. W strefie Pogórza doskonale zaznaczył się kratowy układ obniżeńograniczających różnoskalowe elewacje morfologiczne. Spośród zastosowanych w opracowaniu parametrów najpełniejszy obraz geomorfologii Karkonoszy dała procedura TPI. Wynik analizy z zastosowaniem TWI potwierdza wcześniejsze tezy wskazujące na koncentrację wilgoci w strefie dolnych załomów stoku. Tym samym jest to pośredni dowód na słuszność poglądów odnoszących się do zróżnicowania stref głębokiego wietrzenia chemicznego masywu.
EN
The paper presents results of morphometric analysis of granitic part of the Karkonosze Mts. Main geomorphological units of Karkonosze Mts. - Main Ridge, Karkonosze Intramontane Trough and Karkonosze Foothills - were in the study area. Analysis was carried out using GIS software (GRASS GIS, MicroDEM, Saga GIS, ILWIS) and digital elevation model (DEM). The most popular secondary geomorphometrical parameters were chosen and algorithms classifying terrain forms: topographic grain, curvature, openness, topographic wetness Index TWI, topographic position index TPI, generic landforms. Results of analysis allow for identification of unit/zones in studied area with different properties, as for this time it was not recorded in a literature of a subject. It is possible to state that until now in geomorphological literature of the region a dominance of straight shape of slopes was not underlined and in the participation of the general area of the massif planar surfaces were overrated. An image of Karkonosze Intramontane Trough and Karkonosze Foothills on final morphological maps showed an arrangement changing from the west to the east of linear depressions and elevations/peaks. In the zone of Karkonosze Foothills rectangular shape of valleys was indicated. Selected from among of parameters applied in the study TPI procedure gave the fullest information of the Karkonosze Mts. morphology. Result of the analysis with TWI application was confirming earlier theses pointing at a concentration of wetness in a zone of bottom edge of slopes. It is indirect evidence for diversifying zones of deep chemical weathering in granitic massif.
EN
This paper is meant to determine trends in changes in the organisation of fruit production at the beginning of the 21st century. It focuses on the determination of those trends as well as their circumstances. The analysis of changes in the organisation of fruit production was made using Grójec poviat as an example. The accession of Poland to the European Union resulted in the intensification of processes of specialisation and concentration in agriculture, due to which the area occupied by orchards started to grow systematically. With the growing area and the intensification of fruit crops, quantities of fruits produced also increased. Currently, Poland is one of the biggest fruit manufacturers in Europe, with Grójec poviat being the biggest producer in Poland.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.