Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  research programme
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Mimo że ochrona konstrukcji i wyrobów stołowych za pomocą powłok cynkowych jest jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony przed korozją, trzy główne procesy technologiczne nanoszenia tych powłok, do których należy cynkowanie zanurzeniowe, elektrolityczne i natryskiwanie cieplne wymagają modyfikacji w kierunku obniżenia zużycia surowca, ograniczenia odpadów i emisji szkodliwych substancji do środowiska i zmniejszenia zużycia energii Jednocześnie trwałość otrzymywanych powłok powinna lepsza od otrzymywanych obecnie. Na takich założeniach przedstawiona jest propozycja międzynarodowego programu badawczego "Stale cynkowane XXI wieku".
EN
Although one of the most efficient corrosion protection of steel structures is provided by means of zinc coatings, three main technologies of coatings formation: hot-dip galvanising, electroplating and thermal spraying require a modification leading to lower consumption of raw materials, reduction of waste and emission of chemical substances to the environment and decrease of energy consumption. At the same time the efforts concerning increase of coatings durability have to be undertaken. Under these assumptions an international project titled "21st Century Galvanised Steels" is proposed.
EN
In the year 2001 we celebrate the fifty anniversary of the activity of National Institute of Telecommunications under its present name (in Polish: Instytut Łączności). Although we can date earlier the beginnings of the Institute, we will not present here its detailed history that is discussed in other papers. This paper presents rather the transformation of the Institute in last years, resulting from the systemic transformation of Poland. We describe: new mission of the Institute, the results of structural changes of the Institute in last five years, an outline of long-term research programme. Finally, the paper addresses the challenges before the Institute on the verge of the new millennium.
EN
The present state of North Sea research was assessed and examined at an International Symposium in Hamburg. Specific attention was devoted to the issues of external forcing, internal dynamics, and new methods and experiments. In the concluding discussion Grand Challenges for North Sea research were formulated.
PL
Przekształcenia systemowe w kraju, jak również zmieniające się warunki na rynku telekomunikacyjnym wymagają wprowadzania istotnych zmian w Instytucie Łączności. Omówiono misję Instytutu na przełomie tysiącleci oraz rezultaty przekształceń strukturalnych Instytutu w ostatnim pięcioleciu. Przedstawiono też zarys długookresowego programu badawczego. Ponadto wskazano wyzwania stojące przed Instytutem Łączności na progu nowego tysiąclecia.
EN
We celebrate the 50th anniversary of the activity of National Institute of Telecommunications under its present name (in Polish: Instytut Łączności) in 2001. Although we can date the beginnings of the Institute earlier, we will not present here its detailed history being discussed in other papers. This paper presents rather the transformation of the Institute in last years, resulting from the systemic transformation of Poland. We describe: the new mission of the Institute, results of structural changes of the Institute over the last five years and an outline of long-term research programme. Finally, the paper addresses the challenges facing the Institute on the verge of the new millennium.
PL
W opracowaniu przestawiono aktualny stan energetyki jądrowej, modyfikacje planów jej rozwoju w Japonii po katastrofie wywołanej falą tsunami w elektrowni Fukushima Daiichi.
EN
Present state of nuclear production and use, and modifications of its development plans after the Fukushima Daiichi tsunami incident is presented.
8
Content available remote Potrzeby oraz możliwości modernizacji i produkcji amunicji
63%
PL
W artykule przedstawiono potrzebę oraz uwarunkowania dotyczące modernizacji i produkcji amunicji. Wskazano na kierunki przez podejmowanych w procesie modernizacji amunicji przez armie innych państw, głównie NATO. W wyniku analizy opracowano programy badawcze jakie powinno podejmować krajowe zaplecze badawczo-rozwojowe i przemysłowe z uwzględnieniem współpracy zagranicznej. Zaproponowane programy modernizacji amunicji uwzględniają prace już kontynuowane, uwarunkowanie badawcze i produkcyjne oraz wkłady finansowe.
EN
Eksperymenty i programy badawcze. Krytyczna analiza debaty między witalizmem a nonwitalizmem toczącej się na początu XX wieku. Debates in the philosophy of science typically take place around issues such as realism and theory change. Recently, the debate has been reformulated to bring in the role of experiments in the context of theory change. As regards realism, Ian Hacking’s contribution has been to introduce ‘intervention’ as the basis of realism. He also proposed, following Imre Lakatos, to replace the issue of truth with progress and rationality. In this context we examine the case of the vitalism — reductionism debate in biology inspired by the works of Indian physicist-turned-biologist Jagadish Chandra Bose (1858–1937), in the early twentieth century. Both camps had their characteristic hardcores. Vitalists led by John S. Burdon-Sanderson and Augustus D. Waller accepted religious metaphysics to support their research programme, which ultimately degenerated. Bose worked more with the ideals of science such as Occam’s razor, large-scale systematization of phenomena and novel prediction. I argue that his religious metaphysics, instead of acting as a protective shield, helped him to consolidate his position and allowed further problem shift resulting in a research programme that involved consciousness too. His research programme remains relevant even today.
11
Content available remote Regulacja osi toru w warunkach pomiarów satelitarnych (program badań)
63%
PL
W pracy zwrócono uwagę na uwarunkowania związane z zastosowaniem technik pomiarów satelitarnych GPS w pomiarach inwentaryzacyjnych linii kolejowych. Wskazano na konieczność nawiązania współpracy pomiędzy specjalistami z dziedziny pomiarów satelitarnych i środowiskiem kolejowym. Może to spowodować radykalną poprawę w zakresie poziomu utrzymania kształtu geometrycznego torów, gdzie występująca obecnie sytuacja budzi poważne zastrzeżenia. Zastosowanie na szeroką skalę ciągłych pomiarów satelitarnych sprawi, że stosowane dotąd tradycyjne metody regulacji osi toru stracą rację bytu. Przedstawiono program badań, których realizacja umożliwi wdrożenie techniki satelitarnej do projektowania, budowy i utrzymania układów geometrycznych toru. Pokazano przykład oceny dokładności pomiarów satelitarnych, w którym zastosowano transformację układu współrzędnych oraz analizę częstotliwościową sygnału w celu odtworzenia istniejącego kształtu toru i określenia błędu pomiarowego. Wszystko wskazuje na to, że uzyskanie w przyszłości dokładności na poziomie pojedynczych milimetrów jest całkowicie realne.
EN
The conditions related to GPS surveying application for cataloguing railway lines measurement have been presented in the paper. The necessity of cooperation between specialists in the field of satellite surveying and railway circles has been indicated. It is expected that such cooperation can cause radical improvement in geometrical adjustment of the track, where the present situation is far from desirable. Application of GPS surveying on a large scale can cause that the traditional methods for geometrical adjustment of the track will lose the rights of their existence. The research programme to enable GPS surveying implementation for designing, construction and geometrical tracks layout maintenance has been presented. The example of GPS surveying accuracy assessment where the transformation of coordinate system and signal frequency analysis were used to reproduce the shape of the track and to estimate measurement error have been presented. It is expected that the accuracy at a level of single millimetre is quite real to obtain.
PL
W 2014 roku zakończono realizację projektu ELEVET przez SEP – pierwszego takiego projektu wypracowanego w ramach programu Leonardo da Vinci, w którym koordynatorem była nieuczelniana instytucja z Polski. W artykule dokonano podsumowania projektu ELEVET, opisano kolejne etapy realizacji i przedstawiono wnioski.
EN
The ELEVET project led by the SEP was finished in 2014. This project was the first one that was elaborated from the Leonardo da Vinci project and was coordinated by the non-educational institution in Poland. The paper presents the summary of the ELEVET project and moreover the sub sequential phases of the project are presented with certain conclusions.
PL
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju umożliwia młodym naukowcom w programie LIDER zdobycie finansowania na realizację projektów badawczych. Program jest skierowany do osób, które mają nie więcej niż 35 lat. Średnia kwota dofinasowania projektu wynosi ponad 1mln zł na okres do 3 lat. Konkursy w programie są ogłaszane corocznie. Dotychczas 178 młodych naukowców zrealizowało lub obecnie realizuje swoje projekty, które mają praktyczne zastosowanie gospodarcze. Kilkoro z nich, w cyklu, który otwiera mój artykuł, opisze swoje osiągnięcia. Nazwa cyklu brzmi: Młodzi naukowcy dla gospodarki. Przy okazji omawiania programu LIDER zaprezentuję swoje spostrzeżenia na temat kondycji nauki polskiej na początku XXI w., do której nie pasują przekonania końca XX w., które powoli, acz nieodwołalnie odchodzą do lamusa.
EN
The National Centre for Research and Development enables young scientists to get funding for research projects under the LEADER programme. The programme is designed for people who are not older than 35 years. The average project funding amount is more than PLN 1 million for the maximum period of 3 years. Competitions under the programme are organised on an annual basis. So far, 178 young scientists have already implemented or are currently implementing their projects that have practical application in the economy. Some of them will describe their achievements in the cycle opened by my article.The title of the cycle is: Young scientists for the economy. While discussing the LEADER programme, the author described his observations on the condition of the Polish science in the early twenty-first century, not corresponding by the beliefs prevailing at the end of the twentieth century which have been slowly but irrevocably discarded as obsolete.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.