Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 691

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Religion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
XX
Ewangelicko-charyzmatyczny Kościół Rodziny Bożej (GBI-KA: Gereja Bethel Indonesia - Keluarga Allah) został założony w mieście Solo na Jawie i obecnie przeżywa okres gwałtownej ekspansji, zwłaszcza w swoim przeważnie muzułmańskim otoczeniu. Wciąż jednak nie jest znany powód, dla którego tak wielu chrześcijan woli ten Kościół od innych kilku także obecnych w mieście. Po przeprowadzeniu etnograficznych badań terenowych, wydaje się, że najważniejsze przyczyny tej ekspansji leżą poza zależnościami ekonomicznymi czy biznesowymi. Aby dowieść swoich wniosków, autorka zagłębia się w system ekonomiczno-społeczny Kościoła Rodziny Bożej, a także w jego wewnętrzną strukturę. Jest jasne, że Kościół ten, podobnie jak wiele innych, wypełnia lukę w polityce społecznej Indonezji. Jednak podstawowa różnica polega na jego wewnętrznej strukturze, która traktuje każdego jako potencjalnego lidera. (abstrakt oryginalny)
EN
The evangelical-charismatic Family of God Church (GBI-KA: Gereja Bethel Indonesia - Keluarga Allah) was founded in the Javanese town of Solo and is currently booming, especially in predominantly Muslim surroundings. The reason why so many Christians prefer specifically this church over several other churches in town is still unknown. After doing ethnographic field research in 2011, I suggest that the reasons for its boom are not so much the economy or successful business relations, as was perhaps the case up tol five years ago. To prove my findings, I will take a closer look at the Family of God Church's economic and social system as well as its internal structure. It is quite obvious that this church, like many other churches, fills a gap in Indonesian social politics. But what is different about the Family of God Church is its inner cell-structure, which sees everyone as a potential leader. This structure picks up the idea of the International Charismatic Mission Church (ICMC) of G12 cell churches. The idea is to build an endlessly growing organism of cells and then add a spiritual component by organising these cells in groups of twelve to evoke the idea of Jesus and his twelve apostles. Next to the attractive spiritual component, this organisational structure stands out in contrast to the Javanese traditional social system as it offers individuals the chance to move up the hierarchical ladder. Furthermore, the masses of the fast growing population are broken down into small groups who share the same aim, i.e. to experience Jesus or to be "born again" (melahirkan kembali), as they call it. (original abstract)
EN
We propose in this paper to review the main religious taboos specific to the religious language and the description of the pragmatic valences that the euphemistic expression manifests in the religious communication. We use the "linguistic taboo" when referring to terms, syntagms, phrases, etc. whose utterance is forbidden within a certain linguistic community. Manifested essentially by prohibitions and restrictions, the taboo was mainly paired with religious prohibitions, although the origin of the taboo phenomena predates any religion. The sacred taboos are traditional taboos that have accompanied the human civilization since its beginnings, and which, in one form or another, exist in all cultures of the world, constituting anthropological universal elements. Whereas the pragmatic purpose of euphemistic speech was originally to attenuate the impact that the message could have had upon the interlocutor, the analysis of the contemporary religious discourse demonstrated that the euphemisms acquires new pragmatic dimensions related to the desire to conceal the negative social aspects and deficiencies in order to promote a positive image of reality. (original abstract)
3
Content available remote Family Business and Religion - Research Agenda
80%
EN
The aim of the study is to find out what is our state of knowledge about the importance of religion for the activity of family businesses. The literature review on the impact of four major religions: Buddhism, Christianity, Hinduism and Islam on the family business development has been made. The issues as business development, resource allocations, risk taking, succession and business ethics in family business under the influence of religion have been discussed. The synthesis effect of the study is the picture of a specific research field. And, as a result of the study the important niches in our knowledge, main barriers of research development and most inspiring directions for future studies have been identified. (original abstract)
XX
Święta Bożego Narodzenia poprzedza dzień św. Łucji, z którym wiązały się różne obrzędy. W tradycji ludowej ten dzień i jego wigilia to czas szczególnego działania złych mocy, zwłaszcza czarownic. Wierzono, że wtedy wykonują one różne niecne zabiegi magiczne, odbierające krowom mleko Dlatego gospodynie czuwały w oborach, okadzały krowy palonymi ziołami, święconymi w oktawę Bożego Ciała lub na Matkę Boską Zielną. Zabraniano wstępu do stajni obcym, zwłaszcza kobietom. W okolicach Jarosławia na Podkarpaciu w tym dniu gospodynie mełły zboże w żarnach, obracając kamień żarnowy odwrotnie. Do mąki, z której pieczono specjalne placki, dodawano poświęcone zioła. Podawano je krowom, żeby w lecie nie wchodziły w szkodę, spokojnie się pasły na pastwisku. Nie można było w tym dniu nic pożyczać ani dawać osobom postronnym. W dzień św. Łucji rozpoczynano wróżby dotyczące pogody na cały następny rok. (fragment tekstu)
XX
Kenia jest przykładem państwa, w którym doszło do zetknięcia chrześcijaństwa z islamem, co w ostatnich dziesięcioleciach stało się powodem poważnych konfliktów między obiema wspólnotami religijnymi. W kształtowaniu relacji chrześcijańsko-muzułmańskich szczególną rolę odegrało państwo. Władze niepodległej Kenii niejednokrotnie bowiem wykorzystywały nieporozumienia między obiema wspólnotami religijnymi i podsycały konflikt, aby osłabić ich pozycje w obawie przed rodzeniem się ruchów antyrządowych. (fragment tekstu)
XX
Celem artykułu jest analiza pojęć uboju religijnego i ofiarniczego z perspektywy tabu krwi i przedstawienie ich aktualnych definicji. Na potrzeby obiektywnego zgłębienia tematu konieczne było założenie interdyscyplinarności, a w efekcie analizy z perspektywy religioznawstwa i higieny żywności pochodzenia zwierzęcego. Na wstępie autor porusza kwestię religijnego zakazu spożywania krwi jako elementu nierozerwalnie powiązanego z ubojem zwierząt. Na podstawie tekstów Biblii hebrajskiej przedstawia ryt krwi w systemie ofiarniczym Izraelitów i analizuje jej rytualne funkcje. Prezentuje tabu krwi, które mimo transformacji judaizmu zostało zachowane i stanowi podstawę prawa żywieniowego. W drugiej kolejności analizuje znaczenie krwi na podstawie tekstów Koranu i przedstawia tabu krwi jako jedną z podstawowych zasad żywieniowych wierzących muzułmanów. Następnie analizuje ubój ofiarniczy na przykładzie obrzędów religijnych polskich Tatarów w podlaskich Bohonikach. W opozycji do tej formy uśmiercania stawia ubój religijny, opisując jego etyczną transformację w II połowie XX w. i stan obecny. Podejmuje również temat zalet i wad świeckiego uboju rutynowego. W wywodach przewijają się zagadnienia tabu krwi i zagrożeń zdrowotnych związanych z obecnością krwi resztkowej w mięsie. Całość zwieńczona jest konkluzjami na temat zasadności przyzwolenia na ubój religijny w Polsce i konieczności pojęciowego oddzielenia go od uboju ofiarniczego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to analyze the concepts of religious and sacrificial slaughter from the perspective of blood taboos and present their current definitions. In order to explore the subject objectively, it was necessary to assume interdisciplinarity, and as a result, an analysis from the perspective of religious studies and hygiene of food of animal origin. At the outset, the author addresses the issue of the religious prohibition of eating blood as an element inextricably linked with the slaughter of animals. Based on the texts of the Hebrew Bible, he presents the blood rite in the sacrificial system of the Israelites and analyzes its ritual functions. The author presents the taboo of blood that, despite the transformation of Judaism, has been preserved and is the basis of the food law. Secondly, he analyzes the importance of blood based on the texts of the Koran and presents the taboo of blood as one of the basic dietary principles of Muslim believers. Then he analyzes sacrificial slaughter on the example of religious rituals of Polish Tatars in Bohoniki in Podlasie. The author distinguishes it from religious slaughter, describing its ethical transformation in the second half of the 20th century and the current state; also deals with the advantages and disadvantages of routine (secular) slaughter. The arguments include blood taboos and health risks related to the presence of residual blood in meat. All the content is crowned with conclusions on the legitimacy of consent to religious slaughter in Poland and the need to conceptually separate it from sacrificial slaughter(original abstract)
XX
Nie jest zadaniem tego tekstu włączenie się w debatę o statusie intelektualisty we współczesnych społeczeństwach ani też próba rozstrzygnięcia, kim właściwie jest intelektualista. Zadanie jest znacznie skromniejsze i ogranicza się do rozważenia roli religioznawcy jako intelektualisty publicznego, ze szczególnym uwzględnienie zagrożeń, jakie niesie za sobą zaangażowanie publiczne. Współczesny intelektualista publiczny wywodzi się zazwyczaj ze środowiska akademickiego, które stanowi jego naukowe zaplecze i legitymację do publicznego wypowiadania się, lecz jego publiczne zaangażowanie w istotny, choć nie jednoznaczny sposób, wpływa zwrotnie również na podejmowaną przezeń praktykę naukową. Zagrożenia, jakie z tego stanu rzeczy płyną, w przypadku religioznawstwa są na tyle poważne, że w wielu indywidualnych przypadkach prominentnych badaczy prowadzą do zakwestionowania naukowego charakteru ich osiągnięć.(fragment tekstu)
EN
The article discusses the role of public intellectuals, with particular emphasis on scholars specializing in the study of religions. While various functions and aims of public intellectuals are taken into account, the article focuses primarily on risks related to scholars' engagement in public discourse. The history of the academic study of religion shows that many of its representatives were involved in various ideological endeavors, including political ideologies. It is argued that the main role of the public intellectual in the study of religion is not to be a functionary of religious institutions nor even an interpreter of religious traditions, but a critical researcher who impartially popularizes knowledge about religions and highlights the mechanisms underlying the dynamics of the religious world.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przybliżenie nierzymskokatolickiej mapy wyznaniowej Polski w powojennym pięcioleciu, a więc w wybitnie zmienionych warunkach terytorialnych, narodowościowych, wyznaniowych oraz politycznych, w porównaniu do okresu sprzed 1939 r. (...) W artykule zostanie zwrócona uwaga na najważniejsze elementy tego stanu, jak wierni, placówki duszpasterskie, duchowieństwo, obiekty sakralne, wydawnictwa oraz niektóre instytucje kościelne. (fragment tekstu)
EN
The paper presents the possessions of the religious minorities in Poland in the five-year post-war period, characterized by a lack of inner stabilization and the conditions which were very unfavourable to many minorities (war damage, great migrations of people, and others). The characterization includes only the most important elements of the possessions, such as: the faithful, priestly stations, objects of workship, the clergy, monastic orders, theological educational institutions, charity houses, and publications. The paper discusses the factors influencing the formation of the individual elements of the possessions, such as the territotial changes of Poland, a new national structure of the society, and political transformations. (original abstract)
9
Content available Right to Freedom of Religion: A Gendered Difference
80%
EN
This article critically analyses European jurisprudence to ascertain the extent to which the right to freedom of religion has been interpreted as a right of religion to internal autonomy. It asserts that women are being denied an effective right to freedom of religion insofar as they are unable to directly influence the content or structure of their religion. It argues that to fulfil women's equal right to freedom of religion, women's power and position within religion must be equivalent to men's. It therefore asserts that an intrinsic part of States' obligation to secure the right to freedom of religion is the facilitation of gender equality within religion. The article culminates by proposing proportionate and appropriate methods to facilitate gender equality within religion.
XX
W Polsce pojawiły się liczne pomniki, tablice pamiątkowe oraz zaznaczeniu miejsc związanych г obecnością Jana Pawła II. Zjawisko akcentowania pamiątek papieskich wynika z przesłanek religijnych, z przywiązania wielu ludzi do Jana Pawła II, może jest także porównywalne z dawną chęcią posiadania przez poszczególne społeczności świętych relikwii. Przynajmniej ubocznie akcentowanie tradycji papieskiej służy jednak także współczesnemu budowaniu tradycji lokalnej, której fragmentem staje się pamięć o wizytach papieskich, o kontaktach z Karolem Woj tyła, jeszcze nim został papieżem bądź, po prostu, o własnym przywiązaniu do jego osoby i pamięci o nim. (abstrakt oryginalny)
EN
After the fall of communism local communities in Poland stress the history of their own. This phenomenon is still going up, being a part of a larger rebirth of local communities' life. Even small communities are building monuments of people with local or national merits, who lived in this place. The pope John Paul II (a pope from Poland!) is frequently remembered in this context. His monuments are built - especially when he visited a given town as a pope and/or had some contact with it when he lived in Poland. (original abstract)
EN
The text is an attempt at describing two main theses about the religious dimension Herling-Grudzinski's literary papers. First (taken directly from Pascal): God is hidden and this is the reason for human suffering. Second: a man needs God so he looks even for the smallest signs of His presence. Hence the writer so often returns to the problem of miracle. These miracles are always true signs of the presence of God. Herling- Grudzinski's characters must be accurate in reading these signs which unfortunately is not always successful (original abstract)
EN
The content of the last meeting of Hryhoriy Skovoroda with his pupil and his close friend Michael Kovalinskiy is discussed in the above article. A teacher discusses his vision of the essence of immortality. He appealed to prophet Ezekiel, who prophesied to the spirit, as he entered the spirit in the resurrection of the body, as they stood, the whole multitude, full of strength. So the Lord put into them the spirit and put them on the ground. And the prophet Isaiah told of chilled, like grass, bones, of the alive dead, of the uprising of dead bodies. The teacher says when man began his own law, he appreciated the desire to do good simply because of the good, then he is not bound by duty to follow the strict influence of "the stars", he is freed from the influence, which is called fate. Then the man voluntarily obeys the laws, which he knows and understands, he consciously works on the influences that have come to be known as a perfect means to achieve perfection. Skovoroda prophesies that in the future of mankind materialistic knowledge, knowledge about the superiority of the solid, the car will take place in almost all the spiritual life of people. (original abstract)
EN
In Japan it is often the case that the process of mastering a profession, especially in the field of traditional arts and crafts, proceeds through a close relationship with one’s master (sensei), who embodies an abstract ideal of a certain art, as well as concrete methods and rules indispensable to perform that art as a profession and to attain success in one’s career. A ‘proper’ relationship with one’s master and a given artistic milieu, hard work, effort and sacrifice certainly pay off. Nevertheless, some Japanese artists, regardless of the linguistic and cultural gaps, take the risk of deciding to pursue their professional career outside Japan. Based on an informal, semi-structured individual interview with the artist Teshigawara Saburō, this paper will examine a professional career of the dancer, who claims to have walked his artistic way (dō) alone, (in)dependently of the so-called community of Japanese artists. Analysing a traditional path to artistic success, which partly derives from the ethical and philosophical teachings of Confucius, I will discuss an alternative to the above-mentioned tradition. Namely, I shall argue that it is possible to become an established Japanese artist outside of the system, working as an outsider, an immigrant or an ‘other’.
14
Content available remote Elementy mitu w starogreckim romansie longosa "dafnis i chloe"
80%
XX
Longos, pisarz starogrecki końca II w., autor pastoralnego romansu "Dafnis i Chloe" żył w epoce "drugiej sofistyki". Jego stosunek do religii i wiary dość poważny: wiara w istnienie bogów i pietyzm wobec kultu bóstwa autentyczne, a obrazy bogów i opowiadania o cudach przez nich tworzone, nie stanowiły dodatku do opowieści fabularnych, a ważną ich część. Tak samo należy rozpatrywać poświęcenie romansu Erosowi, Nimfom i Panowi. Zdaniem autorki, kwestia stosowania elementów mitycznych w romansie Longosa pozostaje aktualna.(abstrakt oryginalny)
EN
Longus, the ancient Greek writer of the end of the second century, who wrote the pastoral novel "Daphnis and Chloe", lived in the epoch of the "second sophistry", when artistic and moral values were actively overvalued, in the epoch, when vision and treatment of religion was changed and rural gods, Pan and Nymphs, were honoured only as a tradition and mainly among villagers. Longus' attitude toward religion and beliefs was serious enough: faith in gods' existence and worship to the cult of deity were real for him, and images of gods and narrations about wonders, which they create, were not just an addition to artistic narrative, but an important part of it. Moreover, there is a necessity to examine the dedication of the novel as a gift to Eros, Nymphs and Pan. We consider the elements of myth as not an artistic reception, but as an important component of the writer's idiostyle, his world outlook. A question about using mythical elements in the Lon-gus' novel, the subject of our scientific research, is considered to be actual.(original abstract)
XX
Omówiono poglądy filozoficzne F. Dostojewskiego, W. Sołowjowa i N. Bierdiajewa dotyczące Boga i wiary.
EN
The encounter of the Christian platonic tradition with Gnostic-Mystical tradition has been the background for the development of European philosophy during nearly two thousand years. The birth of nonclassical philosophy in the second half of XIX century is hugely influenced by Gnostic- Mystical tradition. Gnostic teaching in Russian philosophy is particularly evident in philosophical achievements of F. Dostoyevsky, V. Solovyov and N. Berdyaev. In the centre of F. Dostoyevsky's philosophy is placed an image of Jesus Christ, transformed in the spirit of Gnostic perspective (poem about the Great Inquisitor in the novel The Brothers Karamazov). Dostoyevsky in his understanding of Jesus Christ overcomes completely the idea of sacrifice and atonement of human. According to him Jesus Christ is just a human, who first discovered his divine nature and thereby gave an example for all humankind. (original abstract)
XX
Współczesne interpretacje przemian religii i religijności w coraz większym stopniu uwzględniają fakt jej wewnętrznego zróżnicowania. Wydaje się to odzwierciedlać zarówno fakt wzrastającego zróżnicowania samych koncepcji interpretacyjnych, jak i fakt zwiększającej sięróżnorodności form współczesnych manifestacji życia religijnego.(fragment tekstu)
EN
The data of the research project RAMP (Religious and Moral Pluralism) including representative national trials from 11 European countries in 1998 (N-12342) were used to test hypotheses on the subject of social conditions and consequences of New Age and fundamentalism. The concept of New Age has been operationalised in two forms: as a contradiction of fundamentalism (inclusive, nonliteralist, universalist religiousness and also the one which emphasises the nonpersonal and nonpunitive conception of God) and in the form of proastrological attitude which is one of the central motifs of this form of worldview. In case of fundamentalism and proastrological attitude indicators of the social condition and affluence of the society speak rather for the localisation of forms of religious orientation in the less modernised parts of the society which is confirmed by predictions of the theory of authoritarianism and predictions of the market model as for the compensative functions of these forms of religiousness. Predictions based on the theory of authoritarianism have also been confirmed in reference lo social consequences of fundamentalism and astrology the adherents to which appeared to be more punitive and inclined to religious and ethnic prejudices. New Age (understood as a contradiction of fundamentalism) and the overall religiousness on the other hand appeared to be conducive to the reluctant attitude to death sentence and tolerance of religious and ethnic minorities. (original abstract)
XX
Celem pracy była identyfikacja prawidłowości w rozmieszczeniu i strukturze rodzajowej przestrzeni instytucjonalnej w obszarze wokół Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Zakres terytorialny objął przestrzeń instytucjonalną miasta Częstochowy w promieniu 1100 m od sanktuarium. Badania zostały przeprowadzone w końcu 2018 r., a ich podstawą była inwentaryzacja terenowa. Wyniki wskazały na istnienie wyraźnych związków pomiędzy przestrzenią instytucjonalną miasta a przestrzenią sakralną. Badania pozwoliły na wyróżnienie trzech jego zasadniczych wymiarów: funkcjonalnego, popytowego oraz związanego z prestiżem miejsca.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the work was to identify patterns in the distribution and generic structure of the institutional space around the Shrine of Our Lady of Jasna Góra in Częstochowa. The spatial scope covered the institutional space of the city of Częstochowa within a radius of 1,100 m from the Shrine. The empirical study was based on the data obtained from the field inventory, as of 2018. The analysis showed a clear relationship between the sacred space and the institutional space of the city. The research allowed distinguishing three of its main dimensions: functional, demand-related and that related to the prestige of the place(original abstract)
EN
The present state of the environment forces us to find any possible allies in the fight against the ecological crisis. It is religions that are new and important allies in this fight. Religions contribute to shaping ecological attitudes in multiple ways. Statistical research shows that a large proportion of the human population is religious, and finds religion an important part of its everyday life. Thus, the involvement of religious leaders in fostering concern for the environment could be a vital factor bringing about changes in people’s attitudes toward the environment. Furthermore, religions are helpful in analyzing the causes of the ecological crisis; they strengthen the case for environmental protection, and engage in environmental projects and lobbying for the environment.
XX
W artykule podjęto próbę oceny skutków fi skalnych rządowej pro- pozycji zmiany sposobu fi nansowania wspólnot religijnych w Polsce. Wspólnoty te w istotnej części są fi nansowane z Funduszu Kościelnego, w całości zasilanego dotacją z budżetu państwa. Projekt rządowy przewiduje zastąpienie Funduszu Kościelnego odpisem w wysokości 0,5% należnej kwoty podatku dochodowego od osób fi zycznych (pdof ). Podobne rozwiązania występują m.in. w Hiszpanii, Holandii, na Węgrzech i we Włoszech. W Polsce prawie 89% mieszkańców deklaruje przynależność do jed- nej ze wspólnot religijnych. Symulacja lat 2000 - 2015 wykazała, że dochody z odpisu podatkowego okazały się dla tych wspólnot wydajniejszym źródłem od środków uzyskiwanych z Funduszu Kościelnego. Jednocześnie likwidacja badanego funduszu wpływa na ograniczenie wydatków budżetowych(abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to assess the fi scal impact of the Government's pro- posals for the revision of the method for fi nancing religious communities in Poland. Currently a substantial number of these communities are financed from the Church Fund, which is completely fi nanced by a grant from the state budget. Th e project involves the replacement of the Church Fund by a write-off amounting to 0.5% of the applicable personal income tax. A similar solution exists in Spain, the Netherlands, Hungary and Italy. In Poland nearly 89% of the inhabitants claim affi liation to a church or religious organization. Th e simulation relating to the years 2000-2015 showed that income from tax deductions was a more effi cient source for those communities than funding received from the Church Fund. Simultaneously the liquidation of the fund means a reduction of budget expenses(original abstract)
XX
Analizując politykę zagraniczną poszczególnych państw, zwraca się uwagę przede wszystkim na ich potencjał gospodarczy, militarny, demograficzny, położenie geograficzne, rzadziej przedmiotem zainteresowań jest religia, uznana przez Emila Durkheima za podstawową instytucję wspólnototwórczą, normującą najważniejsze aspekty życia zarówno społeczeństwa, jak i jednostki. Badanie wpływu religii na stosunki międzynarodowe wymaga ustalenia konkretnych parametrów tego z natury trudno definiowalnego, niedookreślonego fenomenu. Godząc się z pominięciem niektórych zjawisk, należy uczynić przedmiotem badań to, co w religii wymierne, czyli aktywność zinstytucjonalizowanych wspólnot religijnych oraz - niestety mniej wymierne - idee religijne, odnoszące się do polityki. Aktywność instytucji (organizacji) wyznaniowych oraz wpływ religii na konceptualizację polityki danego państwa - to należy rozumieć pod pojęciem czynnika religijnego. Organizacja religijna (instytucja wyznaniowa, instytucja konfesyjna, Kościół) to nie tylko charakterystyczna dla chrześcijaństwa przymusowa, opresyjna i monopolistyczna instytucja łaski sakramentalnej, lecz także zinstytucjonalizowana reprezentacja wspólnoty religijnej, przez większość członków tej wspólnoty akceptowana jako jej przedstawicielstwo, mająca strukturę, w której ważną rolę odgrywa duchowieństwo (np. Centralny Duchowny Zarząd Muzułmanów Rosji). Definiując szerzej organizację religijną można uwzględnić także instytucje ustanowione lub w inny sposób powiązane z organizacją wyznaniowo sensu stricto (ogólnie: Kościołem), pełniące funkcje inne niż kultu, np. fundacje, wydawnictwa, uczelnie. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.