Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Citová vazba a řešení konfliktů v partnerských vztazích v dospělosti
100%
EN
A connection between attachment styles and conflict resolution styles can be found in adult romantic relationships. The task of this study was to examine the relation between attachment styles and conflict resolution styles. A total of 226 adults (84 % woman, 18-33 year old childless and unmarried participants) completed Experiences in Close Relationships-Revised a Relationship Partner Conflict Scale online. It was found that the secure attachment style is related to compromise style of the conflict resolution, insecure attachment style is related to destructive styles of the conflict resolution (domination, reactivity, separation, submission), and finally avoidant conflict resolution style has no connection with any of attachment styles.
CS
V partnerských vztazích dospělých styl citové vazby souvisí se stylem řešení vzájemných konfliktů. Cílem této studie bylo prozkoumat souvislosti mezi jednotlivými styly citové vazby a styly řešení konfliktů v rámci partnerských vztahů nesezdaných a bezdětných dospělých. Zkoumaný vzorek byl tvořen 226 bezdětnými a svobodnými respondenty ve věku 18-33 let (84 % žen), kterým byly administrovány dotazníkové metody prostřednictvím webového rozhraní (Experiences in Close Relationships-Revised a Relationship Partner Conflict Scale). Bylo zjištěno, že s jistým stylem citové vazby souvisí konstruktivní styl řešení konfliktů (kompromisní styl). Nejisté styly citové vazby souvisí s destruktivním řešením partnerských konfliktů (dominantní, reaktivní, separační a submisivní styl). Dále bylo zjištěno, že vyhýbavý styl řešení konfliktů nevykazuje souvislost s citovou vazbou bez ohledu na její styl.
EN
In the past few years there has been an increase in research interest of attachment and its hierarchy with related biopsychosocial phenomena through different population groups of adults. The first aim of this study is first to probe how the attachment, the post-deployment support and the combat experience influence somatization tendencies of the Czech combatants. The second aim of this study is to probe whether colleagues from deployment can be found among attachment figures of soldiers. The research was realized via questionnaire survey among 71 Czech combatants, who were at least once deployed. The applied methods were Experience in Close Relationship-Relationship Structures (ECR-RS), Post-Deployment Support and The Combat Experience Scale from Deployment Risk and Resilience Inventory, a short form of SCL-90 and WHOTO. The results show that the attachment anxiety and the post-deployment support significantly predict the somatization tendencies. The second result of this study shows that colleagues from deployment appear among combatant´s attachment figures. The results could serve as the source for developing an intervention programme.
CS
V poslední době je zvýšen zájem o zkoumání citové vazby a její hierarchie u různých populačních skupin dospělých osob a souvisejících biopsychosociálních aspektech. Cílem této studie je zjistit, jak citová vazba, sociální opora po návratu a dále stresující události na misi predikují výskyt somatizačních tendencí u českých kombatantů. Dalším cílem studie je zjistit, zda se mezi vazbovými osobami kombatantů vyskytují kolegové ze zahraničních misí. Výzkum byl realizován na souboru 71 českých kombatantů, kteří se zúčastnili alespoň jedné zahraniční vojenské mise. Pro sběr dat byly využity metody Experience in Close Relationship-Relationship Structures (ECR-RS), Post-Deployment Support a The Combat Experience Scale z Deployment Risk and Resilience Inventory, zkrácená verze SCL-90 a metoda WHOTO. Výsledky ukazují, že vazbová úzkostnost a sociální opora po návratu jsou statisticky významnými prediktory somatizačních tendencí. Druhým zjištěním tohoto výzkumu je, že mezi vazbovými osobami kombatantů se dle předpokladu objevují kolegové z mise. Zjištění této studie mohou sloužit jako zdroj při tvorbě intervenčních programů pro tuto populaci.
3
Content available remote Fenomén spousifikace : studie o partnerském vztahu mezi rodičem a dítětem
100%
EN
The qualitative research study is focused on conceptualization of the spousification phenomenon. What happens when a child takes responsibilities or competencies of his parent? Under what circumstances did this situations happened? What are the symptoms? And who is active in this relationship – parent/child? The study was designed as a detail analysis of 4 focus groups (8-10 respondents) and 11 interviews by children aged 11-17 years focusing on the disruption boundaries of individual families and influence on the personality of the child and his family. They were organized with children with conduct disorders and with children from general population. This focus groups and interviews were recorded, analyzed and coded in program Atlas.ti. We came to the three characteristics of this phenomenon: categories of spousification (typology of activities in which the child can take over the competences for his parent and thanks to which, under certain circumstances, a partner of his parent), categories of circumstances (mapping of the situations and the circumstances under which they may cause boundary dissolution and the child becomes spouse to his parent), and the extent to which the child is an active agent (the extent to which the child is drawn into a relationship of his parent, and the extent to which a child begins substitute a role of his absent spouse/partner).
CS
Kvalitativní studie má za cíl podrobně zmapovat fenomén spousifikace: Co se stane, když dítě převezme zodpovědnost, kompetence jednoho z rodičů? Za jakých okolností se tyto situace stávají? Jaké má spousifikace konkrétní projevy? Do jaké míry je aktivní rodič a do jaké míry dítě při přebírání kompetencí? Výzkum probíhal realizováním 4 ohniskových skupin po 8 – 10 respondentech a 11 individuálních rozhovoru u dětí ve věku 11-17 let, se zaměřením na narušení hranic v jednotlivých rodinách, vliv na konkrétní osobnost jedince a jeho rodinu. Respondenti byli ze středisek výchovné péče v Brně a ze všeobecného gymnázia. Tyto ohniskové skupiny a individuální rozhovory byly nahrávány, analyzovány pomocí programu Atlas.ti a kódovány. Z analýzy vzešly tři charakteristiky tohoto jevu: kategorie jednotlivých typů spousifikace (typologie činností, ve kterých dítě může přebírat kompetence za svého rodiče a díky kterým je za určitých okolností partnerem svému rodiči), kategorie okolností vzniku spousifikace (zmapování situací a okolností, za kterých mohou být narušeny hranice rodinného systému a dítě se stává svému rodiči partnerem) a do jaké míry je dítě aktivním činitelem (do jaké míry bylo dítě do partnerského vztahu vtahováno rodičem, a do jaké míry dítě začne absentujícího partnera v jeho roli samo nahrazovat).
EN
The contribution outlines principles and basic theoretical starting points of one of the forms of help for parents of unsettled and hyperactive children. It describes aims and activities of parents groups organized by the Club of Parents and Friends of Unsettled and Hyperactive Children under the Centre for Family and Social Care in Brno.
CS
Příspěvek přibližuje principy a základní teoretická východiska jedné z forem pomoci rodičům neklidných a hyperaktivních dětí. Popisuje cíle a náplň práce rodičovských skupin pořádaných Klubem rodičů a přátel neklidných a hyperaktivních dětí při Centru pro rodinu a sociální péči v Brně.
EN
This review summarized theoretical explanations on attachment hierarchy. Drawing upon the evolutionary perspective, during emergency situations for self and attachment figures, people activate their behaviors to seek closeness and emotional support toward their attachment figures who are the caregivers in infancy and young childhood and the romantic partner in older childhood and beyond. Although empirical studies use different methods between studies for infants and young children and studies for older children and beyond (observational and self-report methods, respectively), this theoretical idea has been supported consistently from infancy to adulthood. In addition, authors highlighted that attachment hierarchy is a timely research topic in attachment research, and Czech studies have been contributing to the research field. Specifically, authors demonstrated that young adults’ romantic preferences were interdependent with their friend preferences but not with their parental preferences. Czech students’ theses demonstrated unique attachment hierarchies in special populations, employing samples of participants with life-threatening jobs, older adults, and young adults with drug problems. Finally, authors focused on future research directions. There is only a limited number of studies exploring subcategories of attachment hierarchy, roles of friends during the transition from childhood to adulthood, and outcomes of deviation from normative patterns of attachment hierarchy development.
CS
Tato studie shrnuje teoretická vysvětlení vazbové hierarchie. Podle evoluční perspektivy se v situaci ohrožení sebe či vazbových osob aktivuje vazbové chování k tomu, aby bylo dosaženo blízkosti a emoční opory u vazbových osob, což jsou v raném dětství pečovatelé a později dále ve vývoji partneři. I když empirické studie využívají pro zkoumání v raném dětství a dále ve vývoji různých metod (pozorování a sebeposuzovací metody), je uvedený teoretický předpoklad podložen konzistentně empirickými výsledky od raného dětství až do dospělosti. Vazbová hierarchie je v rámci výzkumu aktuálním výzkumným tématem a k jeho řešení přispívají významně i studie tuzemské provenience. Bylo zjištěno, že vazbové preference partnerů u mladých dospělých jsou vzájemně propojeny s preferencemi pro přátele, ale nikoli s preferencemi rodičů. Závěrečné práce českých studentů přinesly zjištění týkající se hierarchie citové vazby u specifických populací s využitím vzorků účastníků vykonávajících vysoce riziková povolání, starších dospělých a mladých drogově závislých dospělých. Závěr studie nastínil směry budoucího výzkumu. Existuje jen omezený počet studií zkoumajících podkategorie vazbové hierarchie, úlohu přátel při přechodu z dětství do dospělosti a důsledky odchylek od normativních vzorců v rozvoji vazbové hierarchie.
EN
The purpose of this study was to find out and verify relationships between the amount of organized activities (OAs) of children in preschool age, mother’s trust in organismic development and maternal scaffolding quality during mother-child play. Thirty-four pairs of mothers and their children aged 52-83 months participated in this study. The data was collected through a questionnaire and by observation of the game. Results revealed that higher educated mothers and mothers with higher trust in organismic development showed less poor-quality scaffolding during play in comparison to mothers without higher education and to mothers with lower trust in organismic development. Although higher educated mothers can excessively structure their children’s leisure time through OAs, there did not appear any effect of this on the autonomy support during the play and therefore on the scaffolding quality. This study brings a new view to issues of intensive parenting and the excessive structuring of children’s time.
CS
Cílem práce bylo prozkoumat vztahy mezi mírou organizovaných aktivit dětí v předškolním věku, přesvědčením matky o přirozeném vývoji a kvalitou strategické pomoci (scaffolding) během společné hry s dítětem. Výzkumu se zúčastnilo 34 dvojic matek se svými dětmi ve věku od 52 do 83 měsíců (z toho 14 matek s vysokoškolským vzděláním). Data byla získána pozorováním společné hry se stavebnicí a pomocí dotazníků zjišťujících postoj matky k vývoji dítěte a míru organizovaných aktivit dětí. Bylo zjištěno, že u vysokoškolsky vzdělaných matek a matek s vyšším přesvědčením o přirozeném vývoji se objevuje méně nekvalitního scaffoldingu oproti matkám bez vysokoškolského vzdělání a s nižším přesvědčením o přirozeném vývoji. Ačkoli do organizovaných aktivit mimo mateřskou školu zapisují své děti více matky s VŠ vzděláním, docházka do těchto aktivit v rámci mateřské školy se u dětí matek s různým vzděláním neliší. Přestože matky s vysokoškolským vzděláním mohou nadměrně strukturovat volný čas dítěti skrze organizované aktivity, nebyla zjištěna souvislost této tendence na poskytování autonomie ve hře, a tedy na kvalitu scaffoldingu. Práce přináší nový pohled na problematiku intenzivního rodičovství a nadměrné strukturace času.
7
Content available remote Strachy a citová vazba k rodičům v období rané adolescence
80%
EN
The study focuses on the relationship between the parental attachment and fears in early adolescence. A sample of 291 adolescents aged 12 to 14 (165 girls and 126 boys) completed the 78 item FSSC-II (Fear Survey Schedule for Children, second revision) and 25 item IPPA (Inventory of Parent and Peer Attachment). The results show that girls perceive themselves as more fearful than boys. Fear seems to increase with age. We also found the quality of attachment to mother to be a predictor of both the overall fear score and of the specific fears related to family environment. Gender and age differences are discussed.
CS
Tato studie se zaměřuje na zkoumání vztahu mezi citovou vazbou k rodičům a pociťovanými strachy v rané adolescenci. K získání dat byly použity dotazníkové metody, pro zachycení citové vazby metoda IPPA (Inventory of Parent and Peer Attachment), k měření strachu jsme použili FSSC-II (Fear Survey Schedule for Children, druhá revidovaná verze). Zkoumaný soubor byl tvořen 291 adolescentem (165 dívek, 126 chlapců) ve věku od 12 do 14 let. Dívky a starší adolescenti vykazují vyšší míru strachu než chlapci a mladší adolescenti. Kvalita citové vazby k matce byla zjištěna jako prediktor celkové míry strachu i jednotlivých strachů souvisejících s rodinným prostředím, specifická zjištění pro jednotlivá pohlaví a věkové skupiny jsou diskutována.
8
Content available remote Láska je láska : představy a zkušenosti patnáctiletých adolescentů
80%
EN
The study examines 15-year-old respondents of study ELSPAC descriptions of representation of term „to date somebody“ and their descriptions of advantages and disadvantages of romantic relationships. The majority of adolescents currently have of had dating experiences in the past. We noticed that girls appeared to have more to say than boys about meaning of „dating“ and about negative aspects of romantic relationships. Respondents were the most likely mention general descriptions of romantic relationships. The second category was created by affiliative characteristics of romantic relationships (shared leisure activities, humor, fun etc.). Advantages of romantic relationships more than disadvantages characterized these adolescents’ views of this type of close relationship.
CS
Studie představuje reprezentace pojmu „chodit s někým“, jak jej popisují patnáctiletí adolescenti, respondenti studie ELSPAC. Dále shrnuje, co dospívající pokládají za výhody a nevýhody romantického/partnerského vztahu. Většina patnáctiletých adolescentů udávala, že momentálně prožívá nebo v minulosti již prožila partnerský vztah. Více výpovědí o tom, co si představují pod pojmem „chodit s někým“ a také více nevýhod udávaly dívky oproti chlapcům. V rozhovorech adolescenti reagovali na otázku „co to podle Tebe znamená chodit s někým“ nejčastěji odpověďmi obecného charakteru. Druhá nejčetnější kategorie v sobě zahrnovala výpovědi, které jsou charakteristické pro reprezentaci přátelství – společné volnočasové aktivity, humor, zábava atd. Celkově adolescenti méně uvažovali o negativních aspektech romantického vztahu a v hodnocení převažovaly spíše přínosy a zisky.
9
Content available remote Nakažlivé zívání a empatie
80%
EN
Objectives: The aim of this paper was to empirically verify the existence of relation between empathy and contagious yawning (i. e. yawning elicited by watching or thinking about yawning). Sample and settings: The research sample consists of 59 undergraduates. Contagious yawning, secretly recorded by the researcher, was elicited by watching a video stimulus. Empathy was then measured by Reading the Mind in the Eyes Test (RME) and Interpersonal Reactivity Index (IRI). Hypotheses: On the basis of previous research, empathy is identified as a characteristic that can potentially affect contagious yawning. Statistical analysis: Output data were statistically analysed using multilinear regression model. Results: Empathy did not prove to significantly predict the frequency of contagious yawning. Authors present further personal dispositions that can be connected to contagious yawning. However, the social function of yawning is questioned. Study limitation: Lower number of participants and positively skewed data distribution can limit the interpretation of results presented.
CS
Cílem této práce bylo empiricky ověřit existenci vztahu mezi empatií a nakažlivým zíváním (tj. zíváním vyvolaným sledováním zívání nebo přemýšlením o něm). Výzkumný vzorek tvořilo 59 vysokoškolských studentů vybraných příležitostným výběrem. Nakažlivé zívání respondentů, které výzkumník skrytě nahrával, bylo vyvolané sledováním videoklipu. Empatie byla poté měřena Testem čtení z očí (RME) a Indexem interpersonální reaktivity (IRI). Výsledná data byla statisticky analyzována metodou mnohonásobné lineární regrese. Empatie se neukázala být signifikantním prediktorem frekvence nakažlivého zívání. Autoři představují další osobnostní dispozice, které by mohly být spojeny s nakažlivým zíváním, ačkoliv sociální funkce zívání je zpochybněna. Limitaci při interpretaci výsledků studie představuje menší počet respondentů a pozitivně zešikmené rozložení dat.
10
Content available remote Emoční práce a emoční regulace v rodičovství
80%
EN
This study introduces the concept of emotional labour, the theoretical underpinnings of its delineation and connections to emotion regulation and brings it into the context of parenthood. Emotional labour was originally described by sociologists in the context of a work environment which requires one to consciously influence one’s emotions when interacting with a customer or a client. The connection of emotional labour with psychological theories of emotion regulation allowed for a better understanding and grasp the mechanisms through which emotional labour can lead to “burning out” or stress. Currently, parents are exposed to a great amount of information about how to “correctly” parent their children, which together with their own idea of a good parent, the influence of their family and close friends as well as other people, creates high demands precisely in the area of experiencing and expressing emotions in their interactions with their children. Today, the parent role approaches that of the job in several aspects. Its demands for emotional labour can be linked to negative impacts on mental health. The concept of emotional labour can be considered to be appropriate for a better understanding of what a parent experiences with the child in mundane situations and how parents handle the emotions. The perspective of emotional labour can therefore bring important information about emotions in parenthood and about the influence of intentionally working with these emotions on the mental functioning of parents even beyond the explanatory confines of emotion regulation. This study also introduces measurement instruments used to capture emotional labour and its dimensions. For future research of emotional labour in parenthood, creating a valid and reliable instrument, which has so far been lacking both in the Czech and international contexts, is a necessity.
CS
Tato studie představuje koncept emoční práce, teoretická východiska jeho vymezení a souvislostí s emoční regulací a uvádí jej nově do kontextu rodičovství. Emoční práce byla původně popsána sociology v pracovním prostředí při výkonu povolání, jehož náplň vyžaduje vědomé ovlivňování projevovaných emocí v interakci se zákazníkem nebo klientem. Propojení emoční práce s psychologickými teoriemi emoční regulace umožnilo lépe uchopit a zkoumat mechanismy, skrze něž může emoční práce vést k vyhoření či stresu. Rodiče jsou v současnosti vystaveni velkému množství informací o „správné“ výchově dětí, což společně s jejich vlastní reprezentací dobrého rodiče, dále vlivem blízkého, ale i širšího okolí na ně klade vysoké nároky právě v oblasti prožívání a vyjadřování emocí v interakci s dětmi. Role rodiče se v dnešní době v určitých aspektech více přibližuje tomu, co lze chápat jako povolání, jehož náročnost na práci s emocemi může souviset s negativními dopady v oblasti psychického zdraví. Koncept emoční práce lze pokládat za vhodný pro bližší porozumění tomu, co rodič v každodenních situacích s dítětem zažívá, jak s emocemi záměrně zachází. Perspektiva emoční práce tak může přinést důležité informace o emocích v rodičovství a o dopadech záměrné práce s nimi na psychické fungování rodičů i nad rámec vysvětlení, které poskytuje užití konceptu emoční regulace. Studie také představila i měřící nástroje používané k zachycení emoční práce a jejích jednotlivých dimenzí. Pro budoucí výzkum emoční práce v kontextu rodičovství je nutnou podmínkou vytvoření validního a reliabilního nástroje, který, a to nejen v českém prostředí, dosud chybí.
EN
Our study deals with the mother-foetus relationship (MFR) and its connection to chosen mother‘s characteristics. The relationship of MFR and anxiety, depression, quality of partnership, attachment-related avoidance and attachment-related anxiety was investigated on a sample of 339 pregnant women (third trimester). The effect of parity, pregnancy planning, desire for a child and the women’s age were taken into account. Quality of the partnership was the strongest predictor of MFR. Women who considered their relationship with their partner to be functional had a stronger relationship to their unborn baby. Primiparae had a slightly stronger MFR than multiparae and a planned pregnancy is associated with a slightly stronger MFR. The present study uses the new scale of MFR for the first time. The scale overcomes some limits of the older scales and measures different aspects of MFR including emotional, cognitive and behavioural one.
CS
Studie se zabývá vztahem těhotných žen k jejich očekávanému dítěti. U vzorku 339 žen ve třetím trimestru těhotenství byla zkoumána spojitost vztahu k očekávanému dítěti s úzkostností, depresivitou, kvalitou partnerského vztahu a s vyhýbavostí a úzkostností citové vazby k partnerovi. Byl kontrolován vliv parity, plánovanosti a chtěnosti dítěte a věku matky. Nejsilnějším prediktorem vztahu k očekávanému dítěti byla kvalita partnerského vztahu  ženy, které hodnotily svůj partnerský vztah jako kvalitní, pociťovaly silnější vztah k očekávanému dítěti. Byl prokázán také vliv parity (prvorodičky pociťovaly k očekávanému dítěti silnější vztah než vícerodičky) a plánovanosti dítěte (ženy, jejichž těhotenství bylo plánované, pociťovaly k očekávanému dítěti mírně silnější vztah). Ve výzkumu byla poprvé použita nová škála k měření vztahu k očekávanému dítěti, která překonává některé limity dosavadních metod. Metoda měří různé aspekty vztahu k dítěti v oblasti emoční, kognitivní i behaviorální.
12
Content available remote Partnerské strachy v období mladé dospělosti
80%
EN
Objectives. The study aims at describe partnership fears in the young adulthood period and to examine the relationship between some factors (age, gender, attachment, break up, relationship with a partner) and presence and intensity of partnership fears. Sample. Overall, this study was participated in by 407 respondents from the longitudinal project “Cesty do dospělosti” (81% of women, the average age of the respondents was 23.53 years SD = 1,48; Min = 18,7, Max = 33). Method. Questionnaires were collected on-line (QMI, ECRRS, Ex-Bond). Partnerships fears were collected by open-ended questions on fears. Results. The open-ended answers were categorized by using thematic analysis, into 7 categories (Fear of breaking up, of remaining alone, of not finding a partner, of partners disagreements, fears associated with a sense of the incompetence in partnership, of infidelity and generalized partnership fears). Multiple regression analysis indicated that the anxious attachment dimension to the partner and the experience of break up were found to be significant predictors of the presence of partnership fears. The gender, the existence of partnership and attachment anxiety to the partner were found to be significant predictors of the intensity of partnership fears. Limits. The study impact is limited by the sample structure. The sample was over-represented by women, students and respondents of older age group.
CS
Cíl. Cílem studie bylo popsat partnerské strachy typické pro období mladé dospělosti a zjistit, zda existují faktory, které predikují výskyt a intenzitu partnerských strachů v tomto období. Vzorek. Vzorek tvořilo 407 respondentů z longitudinálního projektu „Cesty do dospělosti“ (81 % žen, průměrný věk = 23,53 let; SD = 1,48; Min = 18,7, Max = 33). Metoda. Data byla získávána pomocí online dotazníků. Výpovědi o partnerských straších byly získávány metodou volných výpovědí. Dále byly administrovány tyto dotazníky- ECR-RS, QMI, Ex-bond. Výsledky. Volné výpovědi o subjektivně prožívaných straších byly kategorizovány do sedmi kategorií za pomoci tematické analýzy (Strachy z rozchodu, ze samoty, z nenalezení partnera, z partnerských neshod, s pochybnostmi o sobě v partnerství, z nevěry a generalizované partnerské strachy). Z výsledků regresní analýzy vyplývá, že existuje vztah mezi výskytem partnerských strachů, prožitkem rozchodu a vazbovou úzkostností k partnerovi. Dále byl detekován vztah mezi intenzitou partnerských strachů a pohlavím, existencí partnerského vztahu a opět vazbovou úzkostností k partnerovi. Limity. Limitem studie bylo především složení výzkumného souboru, kde byl významný nepoměr mužů a žen, vysokoškoláků a pracujících a také větší podíl respondentů starší věkové skupiny.
EN
The aim of this study was to examine the family process model of adolescent psychological adjustment in a sample of 12 to 18 year-old 456 Spanish adolescents (M = 14.61; SD = 0.53; 56 % of females). The self-report scales administered to the adolescents included a short version of Children’s Perception of Interparental Conflict Scale, six subscales of Youth Self Report, and two subscales of Child’s Reports of Parental Behavior Inventory. Structural equation modeling (SEM) was used to examine the family-system-theory based model. This model suggested that 1) adolescent perception of marital conflict affects adolescent psychological adjustment; 2) this association can be explained by adolescent perception of parental hostility and harsh punishment by both parents, and 3) the negative association can be buffered by adolescent perception of parental support and open communication. The results show that parental hostility and harsh punishment by both parents partially mediated the association between marital conflict and adolescent internalizing and externalizing behaviors in a simple mediation model. Next, parental support and open communication partially buffered the relation between marital conflict and adolescent internalizing and externalizing behaviors in a simple mediation model. However, using a complex model of structural equation modeling we did not find support for the model where parenting mediates the relationship between marital conflict and adolescent adjustment. Our findings do not support the usual direction of the spillover hypothesis but indicate that parenting is linked to marital conflict and both of them play an important role in adolescent adjustment.
CS
Cílem studie bylo popsat souvislosti psychické adaptace dvanáctiletých až osmnáctiletých španělských adolescentů (N = 456, M = 14.61; SD = 0.53; 56 % dívek) pomocí modelu rodinných procesů. Byly administrovány sebeposuzovací škály měřící vnímání rodičovského konfliktu (zkrácená verze metody Children’s Per­ception of Interparental Conflict Scale), internalizované a externalizované chování (Youth Self Report) a rodičovské chování (Child’s Reports of Parental Behavior Inventory). Model vycházející z teorie rodinného systému byl ověřován prostřednictvím strukturního modelu (SEM). Bylo zjištěno, že v jednoduchém strukturním modelu je adolescenty vnímaná hostilita a tvrdé trestání u obou rodičů částečným mediátorem vztahu mezi rodičovským konfliktem a internalizovaným, ale i externalizovaným chováním adolescentů. Dále bylo v rámci jednoduchého modelu zjištěno, že vnímaná rodičovská opora a otevřená komunikace částečně zmírňuje dopad rodičovského konfliktu na internalizované a externalizované chování. Při ověřování komplexního strukturního modelu však již nebyla nalezena podpora pro mediaci vztahu mezi rodičovským konfliktem a adaptací adolescentů prostřednictvím rodičovského chování. Výsledky tak nejsou v souladu s tzv. hypotézou přelévání, ale spíše ukazují spíše na vzájemnou souvislost rodičovského chování a konfliktu mezi rodiči, které pak hrají významnou roli v míře adaptace adolescentů.
EN
The aim of this paper is to present the Czech version of the methods used to measure attachment in adulthood, specifically we are concerned with the Experiences in Close Relationship method and its derived variants together with their basic psychometric properties and specifics. With the full texts of the individual questionnaires enclosed, this overview should help researchers select the appropriate version for their research questions. The information about the individual methods, their advantages and disadvantages together with the items in full ought to contribute to the unification of the use of adapted methods and to lowering the risk of repeated translations of the same methods in the context of the Czech Republic.
CS
Cílem této práce je představit české verze metod na měření vazby v dospělosti, konkrétně metody Experiences in Close Relationships a dalších variant, které jsou z ní odvozeny, spolu s jejich základními psychometrickými vlastnostmi a specifiky. Tento přehled společně s plným zněním jednotlivých dotazníků v přílohách by měl sloužit k možnosti výběru vhodného nástroje pro různé výzkumné otázky. Informace o jednotlivých metodách, jejich výhodách a nevýhodách společně s plným zněním položek by měla přispět k sjednocení používání v českém prostředí adaptovaných metod. Tento přehled by měl také přispět k omezení dalších duplicitních překladů stejných měřících nástrojů.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.