Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Rozwój lokalny, czyli ten realizowany w najmniejszych jednostkach samorządu terytorialnego, jest tematem wielu badań naukowych. Systematyzacja i poszukiwanie optymalnego rozwoju polega na odpowiednim wykorzystaniu istniejących na terenie gmin zasobów naturalnych, społecznych i ekonomicznych. Szczególnym przypadkiem są gminy wiejskie, obarczone sporym bagażem przeszłości, mają stosunkowo mniejszy potencjał rozwojowy niż pozostałe jednostki. Artykuł, na podstawie przeprowadzonych w 2004 roku badań ankietowych ramach projektu SURDAR, próbuje zidentyfikować najczęściej występujące bariery w rozwoju gmin, ze szczególnym uwzględnieniem gmin wiejskich. Do najczęściej wymienianych problemów związanych z rozwojem respondenci zaliczyli: bezrobocie, biedę, duże rozdrobnienie gospodarstw, brak nowoczesnych środków produkcji. Jako problemy najmniej istotne wymienili: wysokie zadłużenie gminy, brak współpracy i konflikty, niski poziom lokalnych szkół oraz słabą dostępność komunikacyjną. Wynika z tego między innymi, że to uboga sfera społeczna w największym stopniu determinuje rozwój gmin. Autor artykułu sprawdził na podstawie innych badań oraz danych GUS zasadność identyfikacji problemów rozwojowych przez respondentów uczestniczących w projekcie SURDAR. Główną przyczyną bezrobocia na obszarach wiejskich jest istnienie w przeszłości na ich terenie PGRów. Co wiąże się z wysoką biernością zawodową, patologiami i dziedziczną bezradnością. Uzależnienie bezrobotnych od pomocy społecznej w dużym stopniu stymuluje szarą strefę zatrudnienia i usług. Kolejnym problemem potęgującym bezrobocie jest duża skala fikcyjnej pracy w rolnictwie (bezrobocie ukryte) oraz duże rozdrobnienie agrarne szczególnie na terenach bardzo gęsto zaludnionych. Jedną z szans na rozwiązanie problemów związanych z niewystarczającym kapitałem inwestycyjnym mogłaby być spółdzielczość. Powstawanie związków i stowarzyszeń jest niezmiernie trudne, ponieważ na terenach zdegradowanych społecznie (bezrobocie, bieda) bardzo trudno jest mówić o zaufaniu. Respondenci wskazali zamkniętą liczbę czynników stymulujących rozwój w gminach. Jest to: posiadanie własnych środków finansowych, zatrudnienie, infrastruktura techniczna i społeczna, położenie geograficzne oraz cechy społeczności lokalnych. Od jakości i wartości wymienionych czynników uzależniony jest poziom rozwoju danej gminy. Autor artykułu poddał krytyce częste ukierunkowanie lokalnych dokumentów strategicznych na turystykę, która postrzegana jest jako szansa rozwoju wszystkich gmin. Podsumowaniem artykułu są rekomendacje wskazujące na wspieranie kapitału społecznego i zaufania jako czynnika prorozwojowego.
PL
Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o realizacji wielkiego projektu badawczego mającego na celu budową systemu przewidywania zmian społeczno gospodarczych w regionie. Decyzja jest o tyle historyczna, że nigdy wcześniej nie przeznaczono tak wielu środków na budowę instrumentów prowadzenia konsekwentnej polityki trwałego rozwoju. Projekt ma charakter badawczy i będzie obejmował analizy z zakresu: demografii, mobilności mieszkańców, edukacji, kapitału społecznego, jakości zarządzania w samorządach, zakresu wykluczenia, potencjału makroekonomicznego, przedsiębiorczości, potencjału innowacyjnego, rynku pracy, mieszkalnictwa, barier i potencjału środowiskowego, roli ośrodków subregionalnych i ich strefy oddziaływania oraz nasycenia infrastrukturą społeczną i techniczną. W trakcie trwania projektu zidentyfikowane zostaną najważniejsze problemy, sposoby ich rozwiązania oraz zmiany jakie będą powodować w przyszłości. Wykonane zostaną również modele i prognozy makroekonomiczne, zmian rynku pracy oraz demograficzne.
EN
The creative sector has become an important source used to create competitive advantages of the cities. The importance of creative industries in urban development was spotted more than a decade ago. Creative capital is perceived as an impulse and engine of urban changes, a source of new advantages and attractions. Some point out that it mainly develops in big cities, where the authorities deliberately implement measures aimed at supporting and attracting creative entities. The purpose of this study is to present the condition of the creative sector in Warsaw and the way its functioning is perceived by its representatives. It also discusses the support of city authorities for the development of the creative sector.
5
51%
PL
W ostatnich kilkunastu latach coraz większe znaczenie w rozwoju miast, w tym w kształto-waniu ich przestrzeni publicznej, przypisuje się sektorowi kreatywnemu, na który składają się działalności oparte na indywidualnej twórczości i talencie. Działalność firm kreatywnych ma rosnący udział w generowaniu dochodów miast, stanowi też o ich atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej. Rozwój sektora kreatywnego wiąże się z obecnością tzw. klasy kreatywnej, ta zaś jest klasą mobilną, poszukującą atrakcyjnych warunków pracy i zamieszkania. Władze miast tworzą polityki wsparcia tego sektora, widząc w nim ważny czynnik stymulujący rozwój. W artykule przedstawiono kondycję sektora kreatywnego w Warszawie. Podjęto także próbę określenia jego wpływu na kształtowanie się przestrzeni publicznej.
EN
During the last couples of years an increasing role in the processes of cities’ development, including development of their public spaces, has been attributed to the creative sector, which consists of activities based on individual creativity and talent. Activities of creative firms have a growing share in the cities’ revenues base. Creative firms have also impact on attractiveness of cities as places for investments and settlement. The development of the creative sector is associated with the presence of the so-called creative class. Creative class is a mobile one since its members are very active seeking attractive working conditions and high quality living conditions. Cities’ authorities formulate policies to support the creative sector, perceiving it as an important factor to stimulate development. This paper presents the state of development of the creative sector in Warsaw. An attempt was also made to identify its impact on development of public spaces.
EN
The article presents trends of change in Warsaw's economic structure and their influence upon the formation of the city's functional and spatial structure. Using the latest data on the employment structure and kinds of economic entities and their distribution, an attempt has also been made to determine the degree of absorption of the city economy by pro-development activities. On the basis of experiences of other European cities activity types indicating the existence of development trends in the city economy (pro-development activities) were chosen. Next, changes in the number of economic entities in these areas in 1988-2004 were analyzed. Research on the distribution of economic entities in Warsaw is based upon data from the REGON register.
7
51%
PL
Rewitalizacja jest procesem naprawczym, prowadzącym do odnowy społecznej, ekonomicznej i przestrzennej miasta bądź jego fragmentów. Przeciwdziała degradacji przestrzeni miejskiej i jako taka powinna być integralną częścią polityki rozwoju miasta. Realizowany w Warszawie od 2005 r. Lokalny program rewitalizacji nie jest szczegółowym planem działania, ale strategią wyznaczającą cele rewitalizacji w skali całego miasta. Działania rewitalizacyjne w Warszawie zostały zdecentralizowane, w Programie bierze udział 15 dzielnic. Realizowane są zarówno projekty zgłaszane przez władze dzielnic, jak i projekty beneficjentów zewnętrznych. Działania rewitalizacyjne LPR prowadzone są przede wszystkim na obszarach mieszkaniowych. Rewitalizacji poddawane są także przestrzenie publiczne, tereny zieleni i ciągi komunikacyjne. Niewiele projektów realizowanych jest na terenach poprzemysłowych i niezagospodarowanych. Kompleksowa ocena efektów LPR możliwa będzie dopiero za kilka lub kilkanaście lat, ale już teraz można stwierdzić, że dzięki programowi uruchomiony został proces przywracania do życia zaniedbanych fragmentów miasta, jak i proces aktywizacji i integracji mieszkańców. W artykule omówiononego w roku 2012.
EN
Urban development is a continuous process determined by endo- and exogenous factors. City as a complex system, does not reach a state of equilibrium. Instead, the city is constantly evolving. Part of this evolution are changes of the basis of economic development of the city, its functions as well as changes of socio-demographic structures and forms of land use. Urban economy, community and urban space itself can experience crises. Urban renewal is a response to these situations, and as such should be an integral part of urban development policy. Local Revitalization Program in Warsaw is a strategic document which contains, among others, desired goals of revitalization activities, the priorities and principles of the Program, eligibility criteria of areas and projects to be incorporated into the Program. Renewal activities have been decentralized; local authorities of districts are responsible for preparation and implementation of District’s Microprograms of Revitalization (which constitute the whole Program). 15 districts joined the Program. Projects included in the Program are those proposed by districts’ authorities and other partners: external beneficiaries of projects, such as local communities, housing cooperatives, parishes, and different associations. Most districts included in their programs supporting projects designed to contribute to the further improvement of the situation in crisis areas. Urban renewal projects are carried out mainly in housing areas, particularly in deprived neighborhoods. Urban renewal concerns also public spaces, green areas and transportation corridors. Most of the ongoing projects are “hard” projects focused on improvements of physical development (infrastructure). It was noted that few projects are implemented on brownfield or undeveloped areas. Full evaluation of the Program will be possible in a few or several years after the Program ends. However, even at this stage of the Program advancement it can be stated that the Program has efficiently started the process of urban renewal, has contributed to social mobilization and integration of residents in deprived areas and involvement of other actors including NGOs.
PL
Problematyka rewitalizacji miast nabiera w Polsce coraz większego znaczenia. Przyczyną tego jest nie tylko stopień degradacji wielu miast czy ich fragmentów, który prowadzi do spadku ich atrakcyjności lub pojawiania się problemów o charakterze społecznym i ekonomicznym. Rosnąca waga rewitalizacji miast wynika także z faktu, że jej pozytywne skutki mogą wpływać na sytuację nie tylko układu lokalnego, ale także układów ponadlokalnych, stymulując w nich pożądane zjawiska i procesy, istotne dla rozwoju w szerszym ujęciu przestrzennym. W artykule przedstawiono charakterystykę procesów rewitalizacji w Warszawie oraz podjęto próbę ich oceny z punktu widzenia rozwoju miasta jako centrum obszaru metropolitalnego.
EN
Importance of revitalization processes for cities’ development in Poland comes into prominence. It results not only from the fact, that many cities or their parts experience degradation, which leads to decrease of their attractiveness and brings problems of social and economic nature. It is also because positive effects of revitalization may have impact on the local and supra-local systems stimulating desirable phenomena and processes, which are important for development in a broader spatial context. This article presents characteristic features of revitalization processes in Warsaw and is an attempt of its assessment from the perspective of development of Warsaw as the central city of the Warsaw Metropolitan Area.
EN
Evidence-based policies require data and information on determinants, trends, and consequences of ongoing development processes. This data and information must be conveyed to policy makers. Thus a mechanism is needed to reach them and equip them with arguments for or against specific policy options. This mechanism is to be incorporated into the system of monitoring, analyzing, planning, and managing development processes. This article presents a brief outline of how the project “Development Trends of Mazovian Region” (DTMR) implemented in the years 2009-20014 related to regional policy formulation in terms of building an information base for diagnostic purposes, preparing instruments for modeling and scenario building, networking and lobbying for institutional arrangements that would foster cooperation among researchers and practitioners, both planners and policy makers. The DTRM project was co-financed by the European Union under the European Social Fund and managed by the Mazovian Office for Regional Planning.
PL
W artykule przedstawiono doświadczenia związane z projektem badawczym „Trendy rozwojowe Mazowsza’, realizowanym przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie w latach 2009-2014 oraz omówiono założenia projektu, hipotezy badawcze i organizację badań. Przedstawiono także w skrócie rezultaty diagnozy uwarunkowań i poziomu rozwoju regionu oraz stanu jego zagospodarowania przestrzennego przygotowanej na podstawie wyników badań. W artykule przedstawiono również wyniki weryfikacji hipotez badawczych oraz główne rekomendacje dotyczące działań mających na celu stymulowanie zrównoważonego rozwoju regionu oraz omówiono wykorzystanie wyników badań w przygotowaniu strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju regionu: strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i regionalnej strategii innowacji.
10
38%
EN
International relations of the Warsaw Metropolitan Area are presented in the paper. International relations, their extent (number and rangę), character and intensity reflect on the degree to which the metropolitan area (the central city and the remaining component units) has been included into an economic and socio-political relations network. Research was carried out, taking advantage of a broad base of available information sources, generał economic, cultural, scientific, transport, tourist relations as well as cooperation of international self-government units.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.