Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 820

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Democracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
XX
Artykuł jest poświęcony odmiennościom w interpretacji pojęcia demokracji w przeciwstawnych do niedawna ustrojowo obszarach politycznych, potocznie określanych pojęciami: Zachód i Wschód.Autor wskazuje - za klasykami myśli społecznej - na dwa zasadnicze aspekty demokracji: jej podłoże instytucjonalne i kulturowe (świadomościowe), na jej wizję mechanicystyczną i organicystyczną. Na kanwie takiego rozróżnienia stawia następnie tezę głoszącą, że społeczeństwa państw postkomunistycznych postrzegają demokrację raczej poprzez jej wymiar instytucjonalny niż jako "uświęcony" tradycją porządek, którego paradygmatem jest uszanowanie "inności" drugiej jednostki, tolerancja i akceptacja "głosu większości" wyrażonego poprzez zinstytucjonalizowane formy podejmowania decyzji zbiorowych. (abstrakt oryginalny)
EN
"e modern social doctrine of the Catholic Church supports all of the abovementionedviews with the exception that it treats some of its elements as theso-called “signs of the times” in which the creators of these views lived andwrote. "erefore, we cannot say that they became somehow time-barred. "eyhave entered the tradition of the social doctrine of the Church. Similarly, onecannot reasonably claim that the basic theses of the socio-political theoriesof Saint Augustine or Saint "omas Aquinas are obsolete in philosophical terms.At the most, one can disagree with them or try to correct them. Nevertheless, itseems that there are no better analyses of the nature of authority and its originfrom God. Considering these issues from the perspective of historical applicationsof the theories, especially the one coined by St. "omas, it is impossible notto notice the significant analogies of the reflections of Doctor Angelicus and theidea of a “nobles’ democracy” implemented in the First Polish Republic threehundred years later. It is also difficult to believe that a$er the creation of thescientific community of the Jagiellonian University in the fi$eenth century, theydid not affect the minds of Polish politicians at a time when the foundationsof this democracy were formed. Moreover, it seems that these considerationswere widely applied in the centuries-old process of crystallizing other modernand contemporary democratic system.
XX
Demokracja, demokratyczny, demokratyzm, demokratyzacja to pojęcia syndromatyczne. Zarówno same w sobie, gdy wskazujemy kryteria definicyjne, jak i w związkach pojęć - takich jak np. demokracja liberalna czy demokratyczne państwo prawa. Syndromatyczność tych pojęć polega na tym, że ich treść nie jest jednowymiarowa (w redukcji do sposobu wyłaniania i legitymizacji władzy, sposobu rządzenia, relacji między rządzącymi a rządzonymi), lecz określona jest przez splot charakterystyk ideologicznych, etycznych, socjoekonomicznych i prawnych. Demokracja "przymiotnikowa" to inna jakość niż "czysta" demokracja rozumiana dosłownie, lecz i blankietowo. Znajduje to wyraz w zróżnicowanych doktrynalnie modelach demokracji. (abstrakt oryginalny)
EN
Democracy, democratic, democratism, democratization are syndromic terms. Both in themselves, as Simple terms, when we indicate the definition criteria, and in complex terms - such as, for example, liberal democracy or the democratic state of law. The syndromic nature of these concepts lies in the fact that their content is not one-dimensional (reduced to the method of the emergence and legitimation of power, the method of governing, the relationship between the ruling and the ruled), but is determined by a combination of ideological, ethical, socioeconomic and legal characteristics. "Adjectival" democracy is a different quality than "pure" democracy understood literally, but also in blank form. This is reflected in the doctrinally diverse models of democracy. (original abstract)
EN
This paper analyzes the way democracy is perceived and understood in Poland and other European societies. Citizens usually assess political systems from the perspective of their everyday experience. This experience is then reflected both in their expectations of democracy and in their evaluation of the system's performance. The present article focuses on the conditioning of citizens' commitment to democracy. Is the notion of democracy understood in the same way across Europe? Or, if it has some regional flavors, what are the key dimensions of the differences? Additional attention is paid to Poland, where a two-dimensional pattern of perceiving democracy is described. Each dimension is connected with a different level of important resources-economic, social, and cultural-and related to a separate set of values and expectations. The universality and specificity of the Central European perception of democracy is discussed. The analyses are based on the data of the European Values Study. (original abstract)
EN
The events related to the collapse of the Ottoman Empire and the proclamation of the Republic of Türkiye contributed to a complete departure from the system of constitutional monarchy in favour of a parliamentary democracy. Owing to the decisions on Europeanisation and implemented reforms, i.e., adopting a Civil Code based on the Swiss code, a Criminal Code reflecting the Italian code, a Commercial Code underpinned by the German code (1924), and the transition to the Latin alphabet which replaced Arabic (1928), as well as education reforms (1925), women's suffrage (1934), and the introduction of surnames (1935), etc. the Turkish people became a European society, aware of their rights and obligations. The transition from a singleparty regime to a multi-party period (1946) allowed for democracy to be consolidated. Türkiye's participation in strictly European and international political and military organisations was of vital significance and turned the country into an extremely important state. Its failed efforts to join the EEC, and, subsequently, the European Union, resulted in Türkiye abandoning its interest in this form of cooperation (1997). The socio-political transformations that took place in the 20th century, highlighted in this article, characterise this dynamically changing period. The evolution of the views of Turkish society was clearly marked in the second half of the 20th century, which led to serious changes in the mindsets of the Turkish people and completely altered the image of the country post-2002, allowing the newly established Justice and Development Party to assume power (2002).(original abstract)
6
80%
XX
Debata o charakterze deliberacji to proces komunikacji zorientowany na poszukiwanie wystarczająco dobrych argumentów przemawiających za określonymi ocenami oraz rozwiązaniami dyskutowanych kwestii i odnoszących się do istotnych problemów interesariuszy. Przedmiotem artykułu jest prezentacja przebiegu i wyników obserwacji poczynionych wobec dyskursu teoretycznego i naukowego o charakterze deliberacji, które miało miejsce we wrześniu 2016 r. Uczestnikami byli eksperci akademiccy, przedstawiciele think-thanków oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego, działający w obszarze spraw europejskich, a także doktoranci i inni aktywiści. Pytania dotyczyły kwestii jak należy rozumieć hasło przewodnie spotkania: więcej Europy ("More Europe") oraz jak definiować i gdzie postrzega się kryzys w procesie integracji europejskiej. Deliberacja dotyczyła oceny modelu integracji europejskiej, czy obecna formuła jest aprobowana czy też kontestowana. Ponadto należało wskazać argumenty dotyczące najlepszych i najgorszych efektów procesu integracji, kto może kontestować proces integracji i z jakich przyczyn. Celem deliberacji było wypracowanie oceny procesu integracji europejskiej, określenie podłoża jego krytyki, zdiagnozowanie sytuacji kryzysowych oraz wskazanie pożądanego modelu docelowego.(abstrakt oryginalny)
EN
A deliberative debate is a process of communication focused on finding good arguments for specific evaluations and solutions to the issues discussed, and addressing important stakeholder issues. The aim of the article is to present the course and results of observations made with regards to the theoretical and scientific discourse of deliberation that took place in September 2016. Participants were academic experts, thinkers and representatives of civil society organisations working in European affairs, as well as doctoral students and other activists. The questions concerned the way to understand the guiding motto of the meeting: More Europe and the way to define and to perceive the crisis in the process of European integration. Deliberation concerned the assessment of the model of European integration and the question whether the current formula is endorsed or contested. In addition, arguments on the best and worst effects of the integration process should be identified, who can challenge the integration process and for what reasons. The purpose of the deliberation was to assess the process of European integration, identify the ground for the criticism thereof, diagnose crisis situations and indicate the desired target model.(original abstract)
XX
Władza jest jedną z podstawowych kategorii instytucjonalnych wpływających na możliwości rozwojowe każdego kraju69. Władza skorumpowana, nieefektywna. pozbawiona odpowiedzialności i tworząca instytucje wyzyskujące jest w stanic zdusić każdy potencjał wzrostu gospodarczego. Nie ma tutaj jednak symetrii, ponieważ władza sprawna, wiarygodna, odpowiedzialna i otwarta na postulatach obywateli nie implikuje w sposób automatyczny wzrostu. Poprzez dobre rządy tworzy ona odpowiednie warunki do osiągania wysokiego tempa rozwoju gospodarczego, ale niezbędne do tego są jeszcze inne czynniki, jak odpowiednie bodźce mikroekonomiczne, zaangażowanie kapitałowe sektora prywatnego czy sprawnie funkcjonujące instytucje gospodarki rynkowej (egzekwowalność kontraktów, stabilność praw własności). Znaczenie władzy dla wzrostu opiera się przede wszystkim na jej wyłączności tworzenia instytucji formalnych obowiązujących na danym terytorium oraz ich sankcjonowania i egzekwowania'". Kompatybilność tych regulacji z mechanizmami rynkowymi, ograniczona dyskrecjonalność zarządzania gospodarką oraz transparentność przepisów i ich be/wyjątkowe stosowanie stanowią fundament trwałego wzrostu. To jednak nie wszystko, ponieważ władza tworzy klimat polityczny wokół aktywności gospodarczej ludzi. Polityczna niestabilność i niepewność jutra, częste zmiany władzy, polityczna przemoc i siłowe przejmowanie zasobów hamują wzrost gospodarczy zniechęcając do podejmowania inwestycji ze względu na możliwość utraty jej owoców lub zaangażowanych kapitałów. (fragment tekstu)
XX
Każdy system polityczny funkcjonuje w określonej sytuacji społeczno-politycznej i istnieje ścisły związek pomiędzy ustrojem a tradycją i kulturą obywateli. Szczególnie w momentach przełomowych polskiej historii odżywały zainteresowania uwarunkowaniami rozwoju oraz mechanizmami funkcjonowania systemu demokratycznego. Rozważania na temat koncepcji demokratycznych, pojawiających się na polskiej scenie politycznej, stanowią wielokrotnie poruszany problem badawczy. W kontekst ożywionej dyskusji nad polskimi doświadczeniami z demokracją wpisuje się książka Między aprobatą a odrzuceniem. Demokracja polska w refleksji i praktyce politycznej XX i XXI wieku pod redakcją Michała Strzeleckiego. Umieszczone w pracy artykuły pogrupowane są w dwie części. Pierwsza z nich poświęcona jest polskim doświadczeniom z demokracją w latach 1918-1989. Znalazły się tam opracowania dotyczące stosunku wybranych formacji ideowych II Rzeczpospolitej wobec demokracji, a także czynników ograniczających możliwości rozwoju społecznego po II wojnie światowej. Druga natomiast, zawiera analizę idei i praktyk demokracji w realiach III Rzeczpospolitej. Zaproponowany układ pracy jest czytelny i zrozumiały. Pierwsza część wyjaśnia bowiem nikłą polską tradycję demokratyczną przed 1989 r., co w naturalny sposób wpływało na zachowania Polaków. Tym samym daje podstawy do lepszego zrozumienia problemów okresu transformacji i odbudowy systemu demokratycznego po 1989 r. Nowym koncepcjom ustrojowym widocznym w polskim życiu politycznym poświęcona została druga część pracy.(fragment tekstu)
XX
Wydaje się czasem, że niektóre tematy opracowane w teorii polityki i teorii demokracji, posiadają tak bogatą bibliografię, iż niewiele pozostało do dodania. Podejście takie, choć uprawnione w sferze uznania dorobku klasyków, pozostaje jednak w sprzeczności z koniecznością ciągłego, coraz lepszego opisu otaczającej nas rzeczywistości i nieustannym weryfikowaniem dotychczasowych teorii. Jedną z książek, które podejmują temat, powszechnie uznawany raczej za oczywisty, jest pozycja pod tytułem "Co dalej z demokracją?". Autorami książki, będącej zbiorem uzupełniających się tekstów są: Giorgio Agamben, Alain Badiou, Daniel Bensaïd, Wendy Brown, Jean-Luc Nancy, Jacques Rencière, Kristin Ross oraz Slavoj Źiźek. Jako redaktora, choć nie wykazanego w stopce redakcyjnej, należy uznać Erica Hazana, któryjestjednocześnie autorem wstępu. Tekst, poza wstępem oraz kończącymi pracę krótkimi notami o autorach, składa się z ośmiu rozdziałów, noszących następujące tytuły: Pojęcie demokracji - uwagi wstępne (GA), Demokracjajako emblemat (AB), Permanentny skandal (DB), Dzisiaj wszyscy jesteśmy demokratami (WB), Skończoność i nieskończoność demokracji (J-LN), Antydemokratyczne demokracje (JR), Demokracja na sprzedaż (KR) oraz Między demokracją a boską przemocą (SZ). Książka wydana została oryginalnie w 2009 roku przez francuskie wydawnictwo La Fabrique zajmujące się głównie wydawaniem książek autorów związanych, mniej lub bardziej, ze środowiskiem radykalnej lewicy. Założycielem wydawnictwa jest autor wstępu do omawianego zbioru tekstów. (fragment tekstu)
10
Content available remote Kwestie peloponeskie. Demokracja przeciw prawu. Hybris radykałów
80%
XX
Klęska Hellenów w wojnie peloponeskiej V w. p.n.e nastąpiła po wielu wiekach od zaistnienia martwej ciszy po wojnie trojańskiej i po trwających później trzy stulecia tzw. wiekach ciemnych oraz opowieściach ludowych o mykeńskich herosach, po poetyckich (Homer) czasach opowieści, które zbudowały ideę organizującą nowy świat Hellenów. Wydarzenia peloponeskie zamknęły - niejako ponownie - pewien ład; tym razem był to porządek demokratów cechujących się pychą arystokratów (Ateny) i porządek oligarchów o bucie demokratów (Sparta). Ale też, o ile wojna pod Troją przygotowała upadek króla (Agamemnon), to wojna pod Atenami przygotowała powrót króla, tym razem Macedońskiego, który złakniony pysznej sławy bohatera achajskiego, podążył drogą mykeńskiego władcy. Wojna peloponeska ostatecznie nie skończyła się sukcesem jakichś sprawiedliwych poleis greckich czy całej Grecji. Rezultaty owej wojny wyraża myśl mówiąca o powszechnej klęsce peloponeskiej. Walczyły między sobą interesy ustroju oligarchicznego i demokratycznego. Co jednak niezwykle ważne, pojawił się poważny konflikt: demokracja populistyczna (większościowa) przeciw prawu i sprawiedliwości. Ów konflikt okazał się możliwy z powodu braku jakiejś instytucji publicznego arbitra czy moralnego autorytetu, które zapobiegłyby upadkowi umiarkowania, będącego konstytutywną (sine qua non) cechą demokracji(Solon). Bez umiarkowania nie ma demokracji.(abstrakt oryginalny)
EN
The defeat of the Hellenes in the Peloponnesian war in the 5th century B. C. happened a number of centuries after a deathly silence following the Trojan War and so called dark ages (lasting three centuries) as well as after popular stories on heroes of Mycenae and after poetic (Homer) times of storytelling. Those stories created an idea organizing a new world of archaic Greeks. The Peloponnesian events closed - in a way again - the certain order; this time it was the order of democrats characterized by the hubris of aristocracy (Athens) and the order of oligarchs characterized by the arrogance of democrats (Sparta). While the Trojan war prepared the fall of king Agamemnon, the Athens' war prepared the king's come back, this time the Macedonian one, who - craving for the fame of an Achaean hero -followed the path of a Mycenae ruler. Finally, the Peloponnesian war did not bring success of some Greek poleis or the whole Greece. Results of this war are expressed by a conclusion on the common Peloponnesian failure. It was a clash of interests of oligarchic order with democracy. What is important, a serious conflict arose: populist (majority) democracy against law and justice. This conflict was possible due to the lack of any institution of a public arbiter or moral authority, which could prevent a fall of moderation as an essential (sine qua non) feature of democracy (Solon). There is no democracy without moderation and self-resistance.(original abstract)
11
Content available Culture, e-culture et e-democratie
80%
FR
Internet peut-il être un outil de diffusion de la culture politique et à partir de là, engendrer une e-démocratie? La question du lien entre e-culture et culture constitue la question préalable à la question de l’existence ou de la possibilité d’une e-démocratie authentique dont les conditions seront rappelées. Parmi les obstacles potentiels à cette e-agora politique, seront étudiés la toute puissance comme expression d’un nouveau lien avec les technologies de la communication, la communication virtuelle au regard du débat classique
12
Content available remote Pojęcie i źródła deficytu demokracji w Unii Europejskiej
80%
XX
Przybliżono genealogię deficytu demokracji we Wspólnotach. Omówiono teorie deficytu demokracji. Przedstawiono podobieństwa i różnice podejścia międzyrządowego i wielopoziomowego rządzenia.
EN
The paper presents a genealogy and a theory of democracy in the European Community. It shows similarities, differences in intergovernmental and multilevel governing. (AK)
XX
W opracowaniu przedstawiono sytuację kobiet w Polsce z punktu widzenia ich dyskryminacji, mimo istniejącej konstytucyjnej zasady równości obywateli bez wględu na płeć (art 67 us.2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1952r. i art.77 Małej Konstytucji z 1992 r.). Pokazano także na przykładach, jak ustawowo przestrzega się zasady równości w innych krajach. Omówiono również założenia polskiego projektu ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn.
EN
Are de jure rules that formally shape democratic systems relevant for the actual condition of democracy? The authors pose this question with regard to post-socialist countries of Europe and Asia and their experiences with democracy since the beginning of their transition process, and the contribution consists in extending the focus to de jure institutions underpinning de facto democratization and economic performance of these countries. The empirical part employs panel data regression techniques to identify whether certain de jure rules of democracy established in the new post-socialist constitutions after 1989 were significant for these countries' 'democratic performance' during transition. The authors relate, in particular, to core components of electoral democracy, as well as to some aspects of its participatory dimension.(original abstract)
XX
Problem deficytu demokracji na poziomie Unii Europejskiej jest zagadnieniem bardzo aktualnym i istotnym. Warto rozpatrzyć powyższe zagadnienie w kontekście procesu globalizacji. Wiele problemów związanych z demokracją w UE to jednocześnie dylematy wynikające z globalizacji. Za główne wyznaczniki tego procesu uważa się: funkcjonowanie rozbudowanych sieci transnarodowych powiązań i zależności gospodarczych, społecznych czy politycznych oraz intensyfikację interakcji wewnątrz oraz pomiędzy państwami i społeczeństwami.
EN
Democratic deficit on the EU level is an important and frequently studied problem by social and political scientists. Many dilemmas related to democracy in the EU are linked to globalization of which European integrationis a manifestation on the regional level. The article points to the existence of institutional and social democratic deficit. The former stems from treating the EU as a "technocracy", "expertocracy" or a "bureaucratic stronghold". Social deficit, on the other hand, results from the fact that there is no such thing as an all-European society or European citizenship which would give the power to influence decision-making through different forms of participation in public life on the Union level. The author concludes that the demands calling for a redefinition of democracy in the era of globalization are justified. European institutions and processes going beyond national borders must embrace democratic mechanisms and procedures.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy równość płci rzeczywiście stanowi jedną z "wartości leżących u podstaw Konwencji" w świetle art. 17 EKPC. Zbadanie tej kwestii wymaga wzięcia pod uwagę zmienności paradygmatu demokracji walczącej. Autorka stawia hipotezę, że pomimo formalnych deklaracji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC), równość płci, sama w sobie, nie uzasadnia stosowania art. 17 EKPC. Ponadto, ze względu na szkodliwy wpływ art. 17 EKPC na zasadę praworządności, przepis ten nie powinien być stosowany do ochrony równości płci. Artykuł opiera się na analizie orzecznictwa ETPC dotyczącego stosowania art. 17 Konwencji.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is to answer the question whether gender equality actually constitutes one of the "underlying values of the ECHR" through the lens of Article 17 ECHR. Examining this issue requires taking into account the changing paradigm of militant democracy. The hypothesis posed by the author is that, despite the formal declarations of the European Court of Human Rights (ECtHR), gender equality does not alone justify the application of abuse clause. Moreover, this research claims that, due to its adverse impact on the rule of law principle, Article 17 ECHR is not an appropriate remedy to protect gender equality. The research relies on the analysis of the relevant ECtHR's rulings on Article 17 ECHR.(original abstract)
XX
Zajmując się aksjologicznymi problemami demokracji autor ma na uwadze wartości, na których uformowane są poszczególne instytucje demokracji, jej prawa, przekonania ideologiczne i moralne oraz zachowania ludzi. W artykule odwołuje się do idei demokracji Johna Deweya, opartej o wartości moralne i społeczne. Tak rozumiana demokracja angażuje jednostki i grupy społeczne do realizacji celów indywidualnych i dobra wspólnego. Współcześnie, w ramach kultury masowej porzuca się wspomniane wartości na rzecz konsumpcji i wolności negatywnej, w której przestaje być ważne dobro wspólne. Zdaniem autora, możliwe jest rozwijanie demokracji ufundowanej na wartościach moralnych, a zwłaszcza opartej na życzliwości powszechnej, postulowanej przez Czesława Znamierowskiego.
EN
In the invitation to the 'Europe-Poland-Dialogue' conference the organisers ask: Are we witnessing the end of a certain development stage and opening of the way to subsequent stages of dialogue advancement, its functioning and development in social realities? In this paper, the attempt to answer this question entails a description of three problems addressed by the sections below. The first section presents the differences between social and civic dialogue against the background of discussions taking place in the European Union and in Poland. The second section focuses on the evaluation of the condition of Polish civic dialogue past 1989. The third section considers social dialogue in Poland from the comparative perspective of political participation and political culture indicators of the Democracy Index. The paper ends with final remarks. (original abstract)
XX
Wolność i równość są wartościami, które stoją u podstaw demokracji. Demokratyczne jest społeczeństwo, w którym jednostki są wolne i równe, bardziej niż w jakiejkolwiek innej formie społecznego współżycia. Mniejszy lub większy stopień demokratycznej władzy określa się według mniejszej lub większej skali wolności, jaką znają obywatele i według mniejszej lub większej równości, jaka istnieje między ludźmi. Autor analizuje pojęcia równości i wolności oraz rozwój w sensie teoretyczno-empirycznym od wolności państwa do wolności społeczeństwa.
EN
The process of democratization leads to implementation of democratic values among society and institutional pattern in political system. It is a complicated and multi-staged road. Each stage and dimension has its own qualities. The article presents both theoretical conception of the process of democratization and empirical example of the Republic of Czech. There are some general and specific Czech qualities of all stages of the process of democratization: erosion of undemocratic regime, transition and democratic consolidation. The last one is evaluated in the article in the lime of quantitative and qualitative analysis.(original abstract)
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.