Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Application of the Moment Shape Representations to the General Shape Analysis
100%
EN
The General Shape Analysis (GSA) is a task similar to the shape recognition and retrieval. However, in GSA an object usually does not belong to a template class, but can only be similar to some of them. Moreover, the number of applied templates is limited. Usually, ten most general shapes are used. Hence, the GSA consists in searching for the most universal information about them. This is useful when some general information has to be concluded, e.g. in coarse classification. In this paper the result of the application of three shape descriptors based on the moment theory to the GSA is presented. For this purpose the Moment Invariants, Contour Sequence Moments, and Zernike Moments were selected.
EN
The Zernike Moments (ZM) have been successfully applied to the problem of shape recognition. Their properties allow for solving some fundamental problems in this task. Amongst them the most important one is the invariance to rotation, scaling, translation, and reflectional symmetry. Moreover, the obtained representation can vary according to the level of generalisation of a shape. For this reason in the paper the application of the ZM to the problem of General Shape Analysis (GSA) is proposed and experimentally investigated. The GSA problem is similar to the recognition and retrieval of shapes. However, only the most general classes of shapes (e.g. square, triangle, circle, ellipse) are assumed to perform the role of the basic templates. Moreover, the processed object does not have to belong to any of the template classes, but may be only similar to one of them. This enables us to receive the most general information about a shape, e.g. how square, triangular, round, elliptical, etc. it is. In the paper, in order to evaluate the Zernike Moments applied to the problem of GSA, the performance of this shape descriptor is compared with the results provided by nearly two hundred humans and collected by means of appropriate inquiry forms.
EN
There are various possible approaches to the task of automatic identification of football players on video sequences. In the paper the numbers on jerseys are analysed and investigated. Firstly, the algorithm for the localisation of sport shirts and consecutively numbers is described. Secondly, the method for the recognition of the extracted numbers is proposed and experimentally investigated. The approach analysed in the paper applies the Generic Fourier Descriptor for the representation of extracted binary shapes of numbers.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań nad problemem opisu kształtów trójwymiarowych z użyciem deskryptora EGI (Extended Gaussian Image). Jest to jeden z popularniejszych algorytmów, którego największą zaletą jest intuicyjność i skuteczność w podstawowych zastosowaniach. W artykule skoncentrowano się na ozpoznawaniu kształtów w kontekście indeksowania tego typu obiektów w multimedialnych bazach danych (CBIR – Content Based Image Retrieval).
EN
The paper presents experimental results on three dimensional shape description and recognition using EGI (Extended Gaussian Image) 3D shape desciptor. The method uses the Gaussian image, which is obtained through mapping of areas and normal vectors for all polygons in an object into the Gaussian sphere. The descriptor is invariant to translation of an object in a scene. The algorithm will be applied to the problem of CBIR (Content Based Image Retrieval). More precisely, the 3D model retrieval is explored.
PL
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentów badających działanie sześciu prostych deskryptorów w zadaniu ogólnej analizy kształtu. Problem ten polega na znalezieniu kilku wzorców najbardziej podobnych do badanego obiektu testowego. W odróżnieniu jednak od tradycyjnego zadania rozpoznawania obiekt identyfikowany nie musi należeć do żadnej z klas bazowych. Ponieważ wzorce stanowią najbardziej podstawowe kształty, możemy na tej podstawie określać najogólniej nasz badany obiekt, np. jak bardzo jest on podobny do trójkąta, koła, prostokąta, itp. Problem ogólnej analizy kształtu może znaleźć zastosowanie we wstępnej klasyfikacji, indeksowaniu kształtów, czy tych zadaniach, w których nie znamy lub w ogóle nie mamy z góry założonych obiektów wzorcowych. Spośród sześciu zbadanych prostych deskryptorów kształtu za najlepsze możemy uznać wyniki uzyskane przez zwartość. Stosunkowo dobre rezultaty uzyskano także z użyciem deskryptora Max Feret. Jednakże w obu przypadkach wyniki nie są idealne, dlatego też najważniejszym celem w przyszłych badaniach jest sprawdzenie skuteczności kolejnych, bardziej rozbudowanych, algorytmów opisu kształtów w zadaniu ich ogólnej analizy.
EN
The paper presents experimental results of employing six simple shape descriptors (Compactness, Object Aspect Ratio and four Feret measures) to the problem of general shape analysis. This problem is similar to the recognition or retrieval of shapes. However, the processed object does not have to belong, but can be only similar to one of the base classes. One can say that the most general information about shape is here concluded, i.e. how round, elliptical, triangular. etc. it is. That problem can occur in applications with few general base classes, mainly at the initial pre-classification stage of the processing. The experiments were performed using 50 various shapes. Ten of them were treated as the templates, and the rest performed the role of test objects.
PL
W artykule zaprezentowano problem znajdowania ogólnego kształtu (np. kwadrat, koło, trójkąt) najbardziej podobnego do zadanego. Wyróżnia się on innym spojrzeniem na problem rozpoznawania kształtów. Dotąd zakładaliśmy poszukiwanie obiektu bazowego należącego do tej samej klasy co rozpoznawany. Jeżeli dla określonego obiektu nie udało się znaleźć odpowiedniego wzorca (np. gdy miara podobieństwa była zbyt niska) uznawaliśmy to za porażkę (wyjątkiem była sytuacja poprawnego odrzucenia wyników rozpoznawania, gdy odpowiedniej klasy po prostu nie ma w bazie). Tym razem z góry zakładamy, że badanego obiektu nie ma w bazie, a szukamy takiego wzorca, który jest do niego najbardziej podobny. Dzięki temu możemy określić jak bardzo ‘okrągły’ czy ‘kwadratowy’ jest dany kształt. Problem ten znaleźć może zastosowanie w wielu różnych dziedzinach, szczególnie na etapie wstępnej analizy kształtu, gdy najpierw chcemy go przydzielić do pewnej większej klasy, a dopiero potem w jej ramach szczegółowo badać.
EN
The paper presents experimental results of employing the Point Distance Histogram shape descriptor to the problem of finding the most similar general shape to the particular one. The template matching approach is used. However, unlike the typical recognition approach, here it is assumed that the test object is out of the template base. One of the general shapes, e.g. square, triangle, circle, ellipse, star, is indicated as the most similar to the test one. Three experiments were performed, using 50 various shapes.
PL
W artykule przedstawiono i omówiono algorytm przeznaczony do automatycznej lokalizacji pojazdów w sekwencjach wideo. Może on być w przyszłości wykorzystany jako jeden z etapów w systemach przeznaczonych do mo-nitoringu, kontroli prędkości, poszukiwania skradzionych pojazdów, rozpoznawania tablic rejestracyjnych, itp. Algorytm oparto na wyborze fragmentów na obrazie, wyraźnie odróżniających się od tła. Takie podejście wymaga wcześniejszego przygotowania obrazu tła, co nie jest zawsze możliwe, szczególnie gdy analiza jest realizowana w sposób ciągły. Dlatego w omawianym podejściu, wyznaczenie obrazu tła jest oparte na uśrednianiu obrazów kla-tek przez z góry określony czas. Może to być realizowane równolegle do głównego zadania. Późniejsza lokalizacja jest oparta na odejmowaniu zawartości klatki od tła (aby wyznaczyć nowe obiekty na scenie), binaryzacji, dylatacji, wypełnianiu dziur, konstrukcji prostokąta otaczającego obiekt.
EN
An algorithm for moving vehicles localization in digital image sequences is presented and initially explored. It can be in future applied e.g. as a step in traffic monitoring, speed verification, accident detection, searching for stolen cars, license plates recognition, etc. It is based on selection of sections, that are different from background in consecutive frames. It requires earlier preparation of the background image, what it is not always possible, especially, when the monitoring is performed continuously. That is why, the process of generating the background image is based on averaging frames for assumed time, simultaneously to localization. When the background image is generated, the process of localization can be performed. It is based on few steps: subtraction of a frame from the background (performed to select new objects on scene), binarisation, dilatation, filling the gaps, construction of the rectangle enclosing the object. The go al of these steps is to mark localized vehicles, separately from the background.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty eksperymentu poświęconego określeniu wydajności deskryptora Light Field w problemie indeksowania kształtów trójwymiarowych. Metoda ta okazała się efektywna i uzyskała średni współczynnik skuteczności bliski 69 %. Wynik ten porównano z rezultatami deskryptora Extended Gaussian Image, który był testowany na tej samej bazie 312 modeli 3D (rezultaty tych badań opisano w [6]). Jak sie okazało algorytm LFD jest o blisko 9 procent skuteczniejszy w omawianym problemie. Uzyskany wynik należy uznać za stosunkowy dobry, wziąwszy pod uwagę duże podobieństwo pomiędzy sobą niektórych obiektów należących do różnych klas, przy jednoczesnej różnorodności obiektów wewnątrz danej klasy. Należy również podkreslić, że w eksperymentach pod uwagę brano tylko pierwszy wskazany w wyniku obiekt bazowy. O wiele lepsze rezultaty można byłoby osiagnąć, gdyby wybierać wiecej modeli, np. trzy lub pięć, co jest często spotykane w opisywanych w literaturze zadaniach indeksowania obiektów przechowywanych w dużych bazach multimedialnych.
EN
In the paper the results of the experimental evaluation of the Light Field Descriptor in the problem of three-dimensional shape representation are presented. The Light Field Descriptor (LFD) can be successfully used in the content-based three-dimensional model retrieval. The most general assumption in this algorithm is that if two 3D models are similar, they look similar from all viewing angles. Hence, in the explored approach several orthogonal projections of an object are rendered and used for its representation and later retrieval.
9
Content available remote Detection of Erythrocyte Cells in Microscopy Images
100%
EN
In the paper an algorithm for automatic detection of red blood cells in microscopic images is described and investigated. For this purpose digital microscopic images stained by means of the MGG (May-Grunwald-Giemsa) method are applied. This method consists in three main stages. The first one is composed of the conversion to binary image using the modified histogram thresholding. The second one comprises the localisation and extraction of each separate object. The last stage covers the selection of erythrocytes and the rejection of other cells. The method described in the paper method gave the average efficiency above 83%, which is a promising result considering the specific characteristics of the investigated data as well as the large number of cells within an image.
PL
W artykule przedstawiono i omówiono algorytm przeznaczony do automatycznej detekcji czerwonych krwinek na obrazach mikroskopowych. Do tego celu użyto cyfrowych obrazów mikroskopowych, barwionych metodą MGG (May-Grunwald-Giemsa). Metoda opiera się na trzech głównych etapach. Pierwszy to konwersja do obrazu binarnego przy użyciu zmodyfikowanego progowania histogramowego. Drugi to lokalizacja i ekstrakcja każdego obiektu oddzielnie. Ostatni to selekcja erytrocytów i odrzucenie pozostałych komórek krwi. Opisywana w artykule metoda dała średnią skuteczność przekraczającą 83 %, co jest obiecującym wynikiem, biorąc pod uwagę specyficzne cechy badanych danych oraz dużą liczbę komórek na obrazie.
10
100%
EN
In the paper the problem of General Shape Analysis (GSA) is investigated. It is similar to the recognition and retrieval of shapes. However, the analysed shape does not have to belong to any of the template classes. It is only similar to some of them. It may be said that the most general information about a shape is here concluded, namely how round, triangular, elliptical, etc. it is. This approach can be useful when an application uses only few general base classes. In the paper the Curvature Scale Space (CSS) shape description algorithm is applied to the problem.
PL
W artykule rozpatrywany jest problem Ogólnej Analizy Kształtu (OAK). Jest on zbliżony do rozpoznawania, a także indeksowania kształtów. Jednakże badany kształt nie musi należeć do żadnej z wzorcowych klas. Jest on jedynie podobny do niektórych z nich. Można powiedzieć, że w ten sposób wnioskujemy bardzo ogólną informację o kształcie – w jakim stopniu jest on okrągły, trójkątny, eliptyczny, itd. Omawiane podejście jest przydatne w zastosowaniach, w których stosuje się kilka podstawowych klas. W badaniach zastosowano deskryptor CSS.
EN
In the paper the comparison of three geometrical approaches to the representation of 3D shapes is presented. Two of them are wellknown and popular, i.e. Extended Gaussian Image and Shape Histograms. They are compared with a method based on the transformation of points from Cartesian to spherical co-ordinates. For the purpose of the experiments the „Princeton Shape Benchmark” database was applied, which became popular in the task of experimental evaluation of 3D shape descriptors. The current rapid development of computer hardware makes the processing of 3D scenes faster. Hence, the description of objects in image processing, recognition and indexing is possible. Amongst many existing applications of 3D shape descriptors their usage in CAD systems, biometrics, entertainment, virtual reality and image retrieval are especially tempting. In the paper the last listed problem is analysed.
PL
W artykule opisano porównanie trzech podejść geometrycznych do zagadnienia reprezentacji kształtu 3D. Dwa spośród nich to dobrze znane i popularne techniki, tj. Extended Gaussian Image oraz Shape Histograms. Zostały one porównane z metodą opartą na przekształceniu punktów z kartezjańskiego do sferycznego układu współrzędnych. Na potrzeby eksperymentu wykorzystano bazę „Princeton Shape Benchmark”, która stała się popularna w eksperymentalnej ocenie deskryptorów kształtu 3D. Obecny szybki rozwój sprzętu komputerowego przyspiesza przetwarzanie scen trójwymiarowych. Dzięki temu opis obiektów na potrzeby przetwarzania obrazów, rozpoznawania oraz indeksowania stał się możliwy. Pośród wielu istniejących zastosowań deskryptorów kształtu 3D ich użycie w systemach CAD, biometrii, rozrywce, wirtualnej rzeczywistości oraz indeksowaniu obrazów jest szczególnie pożądane. W niniejszym artykule ostatnie z wymienionych zastosowań jest analizowane.
EN
In this paper an algorithm for the representation of 3D models is described and experimentally evaluated. Three-dimensional objects are becoming very popular recently and they are processed in various ways - analysed, retrieved, recognised, and so on. Moreover, they are employed in various aplications, such as virtual reality, entertainment, Internet, Computer Aided Design, or even in biometrics or medical imaging. That is why the development of appropriate algorithms for the representation of 3D objects is so important recently. These algorithms - so called 3D shape descriptors - are assumed to be invariant to particular transformations and deformations. One of the possible approaches is based on the projections of a 3D object into planar shapes and representation of them using a 2D shape descriptor. An algorithm realising this idea is described in this paper. Its first stage is based on the rendering of 20 2D projections, from various points of view. Later, the obtained projections are stored in a form of bitmaps and the Curvature Scale Space algorithm is applied for the description of the planar shapes extracted from them. The proposed approach is experimentally compared with several other 3D shape representation methods.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań nad algorytmem lokalizacji zawodników podczas transmisji meczu piłkarskiego. Jako cechy potrzebne do realizacji tego zadania wykorzystano informacje o kolorach strojów. Wyniki były dobre, choć nie idealne. Jak się okazało, największy wpływ na błędy lokalizacji miały niska jakość materiału wideo, szczególnie w ujęciach dynamicznych akcji, oraz duże podobieństwo barw strojów do innych obiektów w kadrze, takich jak murawa, banery reklamowe oraz trybuny, a szczególnie kibice ubrani w koszulki swojej reprezentacji. Przyszłe badania będą koncentrowały się na udoskonaleniu metody. Celem jest usunięcie wspomnianych wyżej problemów. Warto także wspomnieć, że opisana tu lokalizacja zawodników, a także numerów na ich koszulkach, może być traktowana jako etap wstępny wobec późniejszej ich automatycznej identyfikacji. Warto w przyszłości również i tu przeprowadzić badania, ponieważ poprawnie zlokalizowane numery na strojach piłkarzy mogą być, nawet w obecności znacznych deformacji, rozpoznawane na przykład z użyciem deskryptorów kształtu.
EN
The paper presents a method for localization of players in digital image during TV broadcast. Some experimental results are also provided. The segmentation is based on information about colors of football players' kits. This task is realized as an initial step of process, which ends with identification of players basing on numbers placed on their shirts.
EN
The paper presents experimental results on three dimensional shape description and recognition using a simple approach. The method uses the transformation from Cartesian coordinates of the vertices belonging to an object to the three-dimensional spherical ones. The described algorithm is tested using the objects deformed by affine transforms.
EN
The paper presents the results of an experiment performed on trademark contour shapes using Point Distance Histogram. One of the important stages in the algorithm is the selection of the number of bins (denoted as r) in the resultant histogram. The experiments explored the influence of this varying value on the recognition results. The main goal was to establish the best value for small binary contour shapes. The template matching was used as the whole approach to the recognition problem.
PL
Artykuł przedstawia wyniki eksperymentu przeprowadzonego z użyciem konturowych kształtów znaków firmowych a oparciu o algorytm Point Distance Histogram. Jednym z ważnych elementów tego algorytmu jest wybór liczby przedziałów (oznaczonej jako r) w wynikowym histogramie. W trakcie eksperymentów badano wpływ zmiennej wartości tego parametru na rezultaty rozpoznawania. Głównym celem badań było ustalenie najlepszych wartości współczynnika r dla małych konturowych kształtów binarnych. Jako ogólne podejście do problemu rozpoznawania wybrano porównywanie ze wzorcami (ang. template matching).
EN
The paper presents some initial results of the work on the system for Computer-Assisted Diagnosis (CAD) of diseases involving erythrocytes (e.g. anaemia). The approach is based on binary shapes of red blood cells (RBCs), extracted from digital microscopic images. This comes from the fact that some diseases have their origin in deformation of RBCs shapes, what makes the proper delivering of oxygen to body tissues impossible. In result the blood circulation is non-regulated. The approach under development was examined and implemented in form of the prototype in Matlab environment.
EN
This paper is devoted to the problem of the hardware implementation of selected shape description algorithms. The properties and complexity of particular methods are discussed in order to find those that are most applicable to a direct hardware implementation. Thus, the complexity of both the approaches and the processed data should be minimised. In this paper the properties of the Roundness, X/Y Feret, Point Distance Histogram, UNL, UNL-Fourier and Fourier Descriptors methods were investigated. Two aspects were analysed — the efficiency of an exemplary practical shape analysis application and the time consumption of the implemented algorithms.
EN
The effective retrieval of three-dimensional shapes is a very crucial problem nowadays. It has to be not only efficient but also carried out in reasonable time. The last demand is especially difficult as 3D objects are usually built using lots of data (vertices, patches, etc.). That was the reason for minor interest dedicated few decades ago by scientists to them. At present, this problem became less important, thanks to the advances in computer hardware development. Now, one can find many new applications of 3D models, e.g. in CAD systems, entertainment, virtual reality, biometrics and image retrieval. In order to work with those objects three-dimensional shape descriptors are used. Those algorithms are created to represent objects independently of various problems concerning them, e.g. affine transformations, noise, occlusions. The result of experimental examination of two 3D shape descriptors is provided in the paper. The research was performed using the models from the "Princeton Shape Benchmark" database. This database is very popular in the task of experimental evaluation of 3D shape descriptors. In the paper two methods of that type are explored - Extended Gaussian Image and Shape Distributions - in the problem of 3D shape retrieval.
PL
Skuteczne wyszukiwanie kształtów trójwymiarowych w multimedialnych bazach danych jest istotnym problemem. Musi być ono nie tylko efektywne, ale i wykonywane w rozsądnym czasie. Ten drugi warunek jest szczególnie trudny do spełnienia, ponieważ obiekty 3D są zazwyczaj skonstruowane z użyciem dużej ilości danych (wierzchołki, powierzchnie, itp.). Było to dawniej powodem mniejszego zainteresowania naukowców tym zagadnieniem. Obecnie, problem ten stał się mniej znaczący, dzięki postępowi technicznemu w dziedzinie sprzętu komputerowego. Możemy więc aktualnie znaleźć wiele zastosowań modeli 3D, np. w komputerowo wspomaganym projektowaniu, rozrywce, rzeczywistości wirtualnej, biometrii oraz wyszukiwaniu obrazów. Aby móc pracować z tego typu obiektami stosowane są deskryptory kształtu. Te algorytmy są tworzone po to, by reprezentować obiekty niezależnie od poszczególnych problemów ich dotyczących, np. przekształceń afinicznych, szumu, okluzji. W artykule przedstawiono wyniki porównania eksperymentalnego dwóch deskryptorów kształtu 3D. Badania wykonano z użyciem modeli z bazy "Princeton Shape Benchmark". Baza ta jest bardzo popularna w ocenie deskryptorów kształtu 3D. W artykule dwie metody tego typu są badane - Rozszerzone Obrazy Gaussa oraz Rozkłady Kształtu - w kontekście problemu indeksowania kształtów 3D.
EN
This paper deals with the problem of General Shape Analysis. Simple shape measures based on a minimum bounding rectangle are investigated so as to obtain and compare general shape characteristics. The goal of General Shape Analysis is to find for each test object the one or few most similar templates. Thanks to this we can determine general information about a shape, such as how rectangular it is. Our work involves trying to find a shape descriptor that is simple to derive, allows for fast matching, and is the most consistent with a human benchmark that has been collected from the appropriate inquiry forms. Some experiments using various simple shape measures were performed. A concise explanation of these experiments and some percentage accuracy results are provided in this paper.
EN
In the paper, the General Shape Analysis problem is investigated using various combinations of shape descriptors and matching methods. Five shape descriptors were used, namely the Two-Dimensional Fourier Descriptor, Generic Fourier Descriptor, UNL-Fourier, Zernike Moments and Point Distance Histogram, and four matching methods - the Euclidean distance, Mahalanobis distance, correlation coefficient and C1 metric. The experiments made it possible to determine how matching methods influence the final effectiveness when a particular shape descriptor was applied.
PL
W artykule przedstawiono badanie różnorodnych kombinacji deskryptorów kształtu i metod dopasowania w problemie Ogólnej Analizy Kształtu. Wykorzystano pięć deskryptorów, a mianowicie Dwuwymiarowy Deskryptor Fouriera, Generic Fourier Descriptor, UNL-Fourier, Momenty Zernike’a oraz Point Distance Histogram, a także cztery metody dopasowania – odległość Euklidesową, odległość Mahalanobisa, współczynnik korelacji oraz metrykę C1. Eksperymenty pozwoliły zdeterminować, jaki wpływ mają metody dopasowania na ostateczną skuteczność eksperymentu.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.