Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 351

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Polityka państwowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
XX
Postęp techniczny w modelach wzrostu gospodarczego, jest uznawany za kluczowy składnik wzrostu gospodarczego, który jest podstawowym celem współczesnej polityki gospodarczej. Obecnie badania empiryczne i rozważania teoretyczne dostarczają nam wielu informacji o roli postępu technicznego i metodach oddziaływania na niego, co przybliża pierwsza część artykułu. Ponieważ uwzględniają one jednak w niewystarczający sposób doświadczenia historyczne, celem artykułu jest przy pomocy podstaw teoretycznych zapełnienie tej luki. Dlatego zostają w nim wypracowane kryteria porównań różnych polityk, których celem był wzrost postępu technicznego. Na przykładzie Wielkiej Brytanii prześledzono najważniejsze zmiany w politykach zorientowanych na postęp techniczny w kolejnych fazach ewolucji cywilizacji zachodniej. Ewoluujące otoczenie wpłynęło na najważniejsze zmiany w tej polityce. Ze względu na doniosłość tych zmian, nazywa się je rewolucjami: merkantylną, przemysłową i postindustrialną. Zapoczątkowują one kolejne trzy fazy rozwoju cywilizacji zachodniej. Zmianie ulegało zarówno postrzeganie roli postępu technicznego przez rządy, jak też sposoby jego osiągania (abstrakt oryginalny)
EN
technological progress in economic growth models is considered to be the key factor of economic growth, which is a basic goal of contemporary economic policy. at present empirical research and theoretical considerations provide us with a lot of information about technological progress and methods to influence it, which is discussed in the first part of the article. however, since they do not give enough consideration to historical experience, the aim of this article is to bridge the gap by means of theoretical bases. therefore, criteria of comparing various policies aiming at the development of technological progress have been presented in the article. Basic changes in polices oriented on technological progress in subsequent phases of the western civilization evolution have been based on the example of Great Britain. Evolving surroundings had an impact on the most important changes in this policy. on account of the profoundness of these changes they are referred to as revolutions: mercantile, industrial and postindustrial. they mark the beginnings of three subsequent phases of the development of western civilization. Both perception of the role of technological progress by governments and the manner of achieving it have undergone changes. (original abstract)
XX
Celem tego artykułu jest przedstawienie tendencji zmian demograficznych w Polsce oraz wzrostu wydatków budżetu państwa polskiego na świadczenia emerytalne i rentowe, a także znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakie działania państwa polskiego mogą przyczynić się do ograniczania negatywnych konsekwencji starzenia się społeczeństwa oraz w jaki sposób rozwiązania systemowe mogą sprzyjać kondycji finansowej zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. W pierwszej części artykułu przedstawione zostało zjawisko starzenia się społeczeństwa i jego przyczyny, prognozy dotyczące zmniejszania się liczby ludności w Polsce oraz zmiany liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym. W drugiej części artykułu zwrócono uwagę na problem wzrostu wydatków państwa na świadczenia emerytalne i rentowe, natomiast trzecia część opisuje działania państwa mające na celu łagodzenie skutków zjawiska starzenia się społeczeństwa. (fragment tekstu)
EN
The article describes a phenomenon of ageing of Polish society which is represented by a decreasing number of births and lengthening of life expectancy that define more and more serious problem for the budget. The problem is followed by both reduced budget incomes from working people and enhancing budget expenses to secure pension and rent payments for retired dependents. Irreversible demographic process setting in our country causes the need of undertaking operative, state actions to tackle the problem. The aim of this work is to show the necessity of partnership expansion between both public and private areas, that should persuade market financial institutions to cooperate and ease the consequences of aging of Polish society. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł przedstawia proces instytucjonalizacji relacji etnicznych w bardzo zróżnicowanym społeczeństwie Republiki Kazachstanu. Stabilne w okresie sowieckim, relacje etniczne zmieniły się po 1991 roku, kiedy to państwo uzyskało niepodległość. Analizowaną w poniższym artykule kwestią jest polityka językowa w Kazachstanie jako manifestacja polityki "kazachstanizacji". Kazachstan można traktować jako szczególny przypadek wśród byłych krajów sowieckich, ponieważ jest domem dla 130 narodowości, włączając 30% większości rosyjskiej. Podczas okresu sowieckiego narodowość tytularna, Kazachowie, nie stanowiła większości, a kraj był głęboko zrusyfikowany - powszechniej używano języka rosyjskiego aniżeli kazachskiego. Po uzyskaniu niepodległości państwo zdecydowało się obrać ścieżkę wzmacniania formalnej siły narodowości tytularnej. To odzwierciedliło się między innymi w polityce językowej. Przy zakazie podwójnego obywatelstwa wprowadzono prawny obowiązek używania języka kazachskiego w instytucjach publicznych, edukacyjnych, w mediach, polityce. Ponadto państwo ustanowiło obowiązek doskonalenia języka przez każdego obywatela. Jednak wdrażanie tego kierunku polityki przebiega opornie, co wynika głównie z niskiej znajomości języka kazachskiego nawet pośród grupy tytularnej. Co więcej, nowe relacje etniczne zostały oparte o dominację przyznaną jednej grupie w społeczeństwie, w którym niemal 50% stanowią grupy mniejszościowe. (abstrakt oryginalny)
EN
This article discusses the process of institutionalizing ethnic relations in a very diverse society of the Republic of Kazakhstan. Stable through the Soviet period, ethnic relations were altered after 1991, when the state gained independence. The case analyzed in this article are the language polices in Kazakhstan, as the manifestation of the policies of "kazakhization". Kazakhstan is a particular case among the former Soviet states, as it is a home for 130 nationalities, including a 30% Russian minority. During the Soviet period the titular nation, the Kazakhs, did not constitute a majority and the country was deeply russified - the use of the Russian language was more prevalent that the use of the Kazakh language. After independence the state decided to embark upon a path of strengthening the formal power of the titular nation. This manifested itself - among other ways- in the language policies. With the dual citizenship forbidden, the law introduced the compulsory use of Kazakh in the public institutions, education, media, politics, also, the law made it a duty of every citizen to master the language. However, with the limited knowledge of the Kazakh language even among the titular group, the implementation of the policies turned out to be slow. Yet, the new ethnic relations have been based on the domination granted to one group, in a society that has almost 50 % of minority groups. (original abstract)
4
Content available remote Maroko 2011 : rewolucja przeciw królowi czy razem z królem?
100%
XX
Celem artykułu jest ukazanie tła, przebiegu I rezultatów przemian zachodzących w marokańskiej polityce pod wpływem "arabskiej wiosny" w 2011 r. W tym świetle zachodzi potrzeba odpowiedzi na pytanie, jaka jest specyfika zmian w Maroku i czy można je uznać za rewolucję. (fragment tekstu)
EN
For many countries of the Middle East and North Africa 2011 was a year of social unrest. It affected Morocco as well. The Moroccans protested against authoritarian forms of exercising the power, immorality of the political elite, restriction of civil rights and deteriorating living conditions. New Constitution was accepted in response to the riots. The main goal of the article is to show the background, the course and the results of the changes happening in the Moroccan politics under the influence of "the Arab Spring". The paper aims at answering the question: Is it right to define it as revolution? (original abstract)
XX
Po zakończeniu zimnej wony panowało przekonanie, o zwycięstwie liberalnej demokracji, która systematycznie pokonała dotychczasowe systemy od monarchii dziedzicznej przez faszyzm, do komunizmu. Świat. który przez niemal pół wieku funkcjonował w systemie dwubiegunowym, rozpadł się, a większość krajów dawnego obozu sowieckiego opowiedziało się za demokracją liberalną. (fragment tekstu)
EN
The article deals with modern meaning of liberal democracy in a concern of dynamic processes in Asia. American policy toward the Middle East, based on a "crusade of democracy", was the main subject of international political debate around president Bush's principal thought. Controversies are easy to be noticed not only between politicians but in a scientific and moral contest as well. Modern Asia as the most important scene of worlds events is the biggest challenge for Washington and European powers. During last 15 years eastern regions with their growing economic possibilities became real partners for western countries. Several international organizations are the most significant evidence that global economic standards are sufficient to establish and develop relation based on a common interest and profit without question about democratic values in liberal autocratic regimes. In the same moment the Middle East stays as a field of imposing democracy as the only solution for regional instability. This is an example of how lack of definition of regional and national interest disturbs building coordinate relations between very different states dominated by one superpower which does not seem to have a strong idea how to deal with chaotic situation in Arabic countries except promoting democracy. (original abstract)
XX
Zmiany polityczno-społeczne oraz kryzys gospodarczy i finansowy w naszym kraju spowodował wiele niekorzystnych zjawisk, które dotykają znaczną część społeczeństwa. Wzrost bezrobocia, brak poczucia stabilizacji zawodowej, obniżanie się statusu materialnego wielu rodzin, a nawet ubóstwo, spowodowało, iż wzrosła ilość osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. To spowodowało ograniczenie uczestnictwa tych osób w różnych formach aktywności, bezsilność, podatności na przemoc i obniżenie samooceny 1. W grupie tej znalazły się osoby z niepełnosprawnością, u których ze względu na uszkodzenie i obniżenie sprawności funkcjonowania organizmu następuje utrudnienie, ograniczenie lub uniemożliwienie, pełnienia ról społecznych i wykonywania zadań życiowych z uwzględnieniem wieku jednostki, płci, czynników społecznych i kulturalnych. Osoby z niepełnosprawnością mają szczególnie ograniczone szanse uzyskania awansu społecznego, co wynika z uszkodzenia zdolności do wykonywania czynności w sposób uważany za normalny, typowy. (fragment tekstu)
7
Content available remote The Polish Government Delegation. The Main Part of the Polish Underground State
75%
XX
Tekst jest próbą podsumowania dorobku organizacyjnego, a także różnorodnej aktywności cywilnej struktury Polskiego Państwa Podziemnego z okresu 1939-1945. Konspiracyjna administracja rządowa, która wyjątkowo skutecznie funkcjonowała w warunkach okupacji, stanowiła - obok podziemnej siły zbrojnej Armii Krajowej - o sile i wyjątkowości polskiego podziemia w skali całej walczącej Europy. Dokonania tajnej administracji rządowej (Delegatury Rządu na Kraj), zarówno na szczeblu centralnym jak i terenowym skupiały się na pracy propagandowej, informacyjnej, wywiadowczej, edukacyjnej, samopomocowej, ochronie ludności cywilnej, ale również na planowaniu niezbędnych po wojnie reform i zmian strukturalnych o charakterze społecznym i gospodarczym. W artykule omówiono proces formowania krajowej delegatury rządowej na szczeblu centralnym pod kierownictwem kolejnych pełnomocników rządu. Przedstawiono również strukturę tajnej agendy rządu emigracyjnego ukazując jej departamenty i wydzielone komórki. W podobnym zakresie zaprezentowano siatkę terenową, to jest delegatury okręgowe (wojewódzkie). Ponadto zasygnalizowano problematykę współpracy pomiędzy konspiracją cywilną, a najważniejszym elementem wojennego państwa podziemnego, to jest konspiracją wojskową - Armią Krajową. Tekst kończy odniesienie do akcji "Burza" z lata 1944 r. oraz rozwiązania polskiego podziemia militarnego i cywilnego w pierwszym półroczu 1945 r. (abstrakt oryginalny)
EN
The text is an attempt to summarize the organizational achievements as well as various activities of the civil structure of the Polish Underground State from 1939-1945. Conspiracy governmental administration, which was exceptionally effective in the occupation, represented, apart from the underground armed forces of the Home Army, the strength and uniqueness of the Polish underground on the scale of the struggling Europe. The secret governmental administration (Delegation of Government to the Country) focused both on the central and the local level on propaganda, information, intelligence, education, self-help, civil protection, but also on the planning of post-war reforms and structural changes of a social and economic nature. This article discusses the process of forming a national government delegation at central level under the direction of successive plenipotentiaries of the government. The structure of the government's secret agenda has also been described, showing its departments and secreted units. Similarly, the area network, i.e. the regional (provincial) delegations have been presented. In addition, the issue of cooperation between the civilian conspiracy and the most important element of the war-ground state, namely the military conspiracy - the Home Army, was signaled. The text ends with reference to the "Storm" action of summer 1944 and the dissolution of the Polish military and civilian underground in the first half of 1945. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł poświęcony jest skutkom wadliwej konstrukcji legislacyjnej przepisów ordynacji podatkowej normujących zakres przedmiotowy i podmiotowy tej ustawy. Nieprecyzyjność przywołanych postanowień ordynacji podatkowej prowadzi do nadmiernego i niestety chaotycznego rozbudowywania katalogu organów państwowych wyposażanych na podstawie odrębnych przepisów w niejednolity zakres uprawnień organów podatkowych. Do organów takich zaliczyć można obecnie min.: organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Dyrektor Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej. Taki stan prawny rodzi liczne problemy interpretacyjne w procesie stosowania prawa. W opinii autorki, jako główny wniosek de lege ferenda, wskazać należy potrzebę takiej nowelizacji omawianych przepisów ordynacji podatkowej, aby wszystkie organy państwowe, pobierające, różne rodzaje należności publicznoprawnych budżetu państwa mogły stosować przepisy III Działu ordynacji podatkowej.(abstrakt oryginalny)
EN
This article deals with results of defective legal construction of the Tax Ordinance regulating the scope of this act. Imprecision of cited rules of the Tax Ordinance leads to inflated (excessive) and unfortunately chaotic extending of the catalog of state bodies being equipped on the basis of separate acts in patchy remit the tax authorities. We can indicate as the examples such authorities like: bodies of the State Sanitary Inspection, the President of the Management Board of National Fund for Environmental Protection and Water Management and the Director of Polish Film Institute. Such a legal state causes a lot of problems in the process of applying of the tax law. In author's opinion as the main conclusion de lege feernda it should be noted such the need for these amendments to the Tax Ordinance, that all state authorities collecting various public payments of the state's budget may apply the rules of III Section of The tax Ordinance.(original abstract)
9
Content available remote Ageing and China: Towards Theory, Policy and Practice
75%
EN
In the 21st Century, economists and social analysts around the globe are increasingly concerned about the rising numbers of older people in their society. There are genuine concerns about the inadequacy of pension funds, of growing pressures on welfare systems, and on the inability of shrinking numbers of younger people to carry the burden of their elders. This article focuses on such gerontological issues in China, where the older people have become a rapidly expanding proportion of the population. While resources do need to be targeted on the vulnerable older people, the presumption that older people as a whole are an economic and social burden must be questioned. This is an ageist view that needs to be combated by locating how bio-medical views on aging seep into policy spaces in China that position negative perceptions of aging as both individual and populational problems. The article then moves to observe the implications of bio-medicine for older people in China in terms of "vulnerable" aging but deconstruct such "fixed" explanations by juxtaposing active aging as key narrative that epitomizes "declining to decline" as espoused by bio-medical sciences.(original abstract)
10
75%
XX
Rola państwa w gospodarce stanowi stale aktualny i dyskutowany problem ekonomiczny. W artykule opisano rolę państwa w skali "mikro" w odniesieniu do usług komunalnych, uzasadniając jednocześnie potrzebę znacznego zaangażowania państwa w tym obszarze. Celem artykułu obok przybliżenia podstawowych zagadnień związanych z rolą państwa w życiu społeczno-gospodarczym jest wskazanie najistotniejszych przesłanek przemawiających za podejmowaniem i utrzymywaniem przez państwo aktywności w obszarze usług komunalnych. Usługi te stanowią zbiór szczególnego rodzaju usług o fundamentalnym znaczeniu dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki, posiadających znamiona usług publicznych oraz charakter użyteczności publicznej. Ich znaczenie, ranga i swoiste cechy uzasadniają potrzebę zaangażowania państwa w tym obszarze. (abstrakt oryginalny)
EN
The role of the state is constantly current and discussed economic problem. The article undertaken into consideration the role of the state in scale "micro" in relation to municipal services justifying the need for significant involvement of the state in this area. The aim of the article, in addition to approximations of basic issues related to the role of the state in socio-economic life is an indication of the most important reasons to making and maintaining the state of activity in the area of municipal services. Those services are a set of particular services of fundamental importance for the functioning of society and the economy, with signs of public services and public character. Their importance, significance and specific characteristic justify the need for the involvement of the state in this area. (original abstract)
XX
Badania postaw, w tym także prokreacyjnych, nastręcza wiele trudności. Wynikają one przede wszystkim z poziomu wiedzy o człowieku w ogóle, a osobowości ludzkiej szczególnie. Człowiek, a zwłaszcza jego życie wewnętrzne, jest badaniu naukowemu nadal w wielu aspektach niedostępne. De niedostępnych przedmiotów zainteresowań badań empirycznych należą także ludzkie postawy. Pojęcie "postawa" zostało wyodrębnione jako kategoria w socjologii i ze względu na swoją specyficzność przypisane psychologii społecznej. Socjolog interesuje się tą kategorią - podobnie jak demograf, o tyle o ile jest ona związana z przedmiotami o wartościach społecznych i przejawiać się może w zachowaniach, które są łącznikiem między wartością i postawą. Zainteresowanie to wynika z faktu, że zachowania ludzkie są nakierowane na coś /względnie do czegoś/, zawierają sens psycho-społeczny i są dostępne badaniu empirycznemu, także socjologicznemu. W tym też ujęciu badania socjologiczne nad postawami są możliwe, a ich rezultaty mogą przyczynić się do ściślejszego ich definiowania. Socjologia może więc dobrze współpracować z psychologią społeczną, od której przede wszystkim spodziewać się można postępu w poznawaniu postaw ludzkich. (fragment tekstu)
XX
"Emigracyjna opinia publiczna wiązała z misją Sosnkowskiego przekonanie, że nie tylko zakończy on trwające już parę lat rozbicie ale także obejmie po Zalewskim urząd prezydenta RP, choć w tej kwestii brak było pełnej jednomyślności wśród stronnictw politycznych" W wyniku konsultacji gen. Sosnkowskiego dochodzi do podpisania Aktu Zjednoczenia 15.03.1954 z wyjątkiem SL "Wolność" oraz SPP Pragiera.
EN
The Polish political emigration, broken up in 1947, made many at-tempts to unify. In the period under discussion, at the beginning of the fifties, in connection with the cold war and increasingly strained international relations, the emigration hoped that the country would regain independence. In that situation it was a matter of great importance to overcome the crisis. The wide-spread unification action, led by Gen. K. Sosnkowski, resulted in the Unification Act, passed in March 1954. However, in spite of the promulgation of the Act the par-ties did not come to an agreement and the political divisions of the emigration continued to consolidate in the successive years.(original abstract)
XX
W artykule omówiono politykę zagraniczną Rosji z punktu widzenia Polski, Niemiec i Unii Europejskiej.
14
Content available remote Integracja Europy a obecna polityka Niemiec
75%
XX
Punktem wyjścia rozważań jest odrzucenie założenia o istnieniu ogólnoeuropejskiej opinii publicznej i europejskiego demosu. To skłania do zastanowienia się nad procesem integracji Europy - jej faktycznym przebiegiem i alternatywnymi możliwościami. Integracja narodów może być przeprowadzana odgórnie, za pomocą celowych decyzji polityczno-prawnych, lub też może się dokonywać oddolnie, poprzez tworzenie zrębów ponadnarodowej opinii publicznej. Oba modele integracji jak dotąd poniosły klęskę. Niepowodzeniom integracji Europy towarzyszyła zasadnicza zmiana polityki zagranicznej największego z państw Unii - Republiki Federalnej Niemiec. Integracja w ramach instytucji europejskich pozostaje jednym z imperatywów tej polityki, ale jednocześnie Niemcy aspirują do odgrywania centralnej roli w zjednoczonej Europie. Czy właściwą odpowiedzią na obecny kryzys finansowo-ekonomiczny strefy Euro jest dalsza centralizacja władzy w Unii Europejskiej, czy raczej podjęcie starań na rzecz oddolnej integracji narodów, opartej na równoprawnym ścieraniu się różnych poglądów? (abstrakt oryginalny)
EN
The article starts with the assumption that there is no European public opinion and no European demos at present. This leads to a reconsideration of the process of European integration - its actual progress as well as alternative possibilities. The integration of nations can proceed from above, through political and legal decisions, or arise through a gradual establishment of a supranational public opinion. Both models of integration have failed so far. This failure to integrate Europe went together with an important transformation of the foreign policy of the biggest state in the Union - the German Federal Republic. Integration within the frameworks of European institutions remains one of the imperatives of this state's politics, but at the same time Germany wants to play the central role in a unified Europe. Is a further centralization of power in the European Union a proper response to the financial and economic crisis of the Eurozone, or would it be more advisable to aim at the integration of European nations, based on equality and public debate? (original abstract)
EN
Purpose - The article was written to outline the State action (specifically central government's) aimed at limiting financial exclusion in Poland in terms of sustainable and inclusive development in 2016-2019. Research method - In the article theoretical research is carried out on the basis of the subjective literature, existing legal requirements, international institutions' and central government's reports. Such research methods as descriptive analysis and inferential and inductive reasoning were used. First, financial exclusion is defined as a kind of social exclusion in the field of sustainable and inclusive development. Next, the author describes the most important central government's activity aimed at limiting financial exclusion in 2016-2019 in three areas. It is analysed how the State affects household income through fiscal policy instruments. The most important legal regulations affecting entities offering financial services and their clients are also pointed out. Finally, the State activity aimed at improving financial education and financial allowance of the Polish people is described. Results - The article allows a better understanding of the State activity aimed at limiting financial exclusion in Poland undertaken in 2016-2019 with particular reference to fiscal policy instruments affecting household income. Originality / value - To the best of author's knowledge, it is the only article concerning, as defined above, the three areas of the State activity aimed at limiting financial exclusion in Poland during the period considered, namely fiscal policy affecting household income; the most important legal regulations affecting entities offering financial services and their clients; improving financial education and financial allowance of the Polish people. It is very important considering sustainable and inclusive development. (original abstract)
EN
The economic crisis is forcing us to revise many of the tenets of neoclassical economic theory. Gradually, 'mainstream economics' is being fleshed out with several elements of economic heterodoxy. Hence, much more so than previously, economic theories are 'absorbing' the findings of other social sciences. Revision in the area of theory has hitherto had little impact on economic policy. Indeed, when something new appears, such as 'new industrial policy' for instance, it is usually an attempt to breathe life into old concepts that have been abandoned in practice. The aim of this paper is to consider the foundations of economic policy in the context of current theoretical research and current economic challenges. (original abstract)
XX
Współczesna Rosja dostarcza politologom niesłabnącej inspiracji do badań. Jednym z nurtów badawczych w odniesieniu do poradzieckiej Rosji są studia nad genezą narodzin, rozwojem i schyłkiem znaczenia idei federalistycznej. W jeszcze większym stopniu fascynująca jest kwestia podtrzymywania przez Rosję zewnętrznych oznak państwa federacyjnego, głównie w wymiarze norm prawno-konstytucyjnych, przy jednoczesnym kierowaniu się w codziennej praktyce politycznej rozwiązaniami charakterystycznymi dla państwa unitarnego. (fragment tekstu)
EN
In a foreseeable future, federalism remains an important part of Russian political life, despite stubborn efforts by Vladimir Putin during his presidency to deprive it of many of its essential traits. The Russian model of federalism is described, after Andrey Zakharov, as unitary federalism. This is because the very idea of federalism is flawed, masking the efforts to influence political reality without subscribing to its core concept. Unitary federalism plays an important role in contemporary authoritarian Russia; it is one of its corner stones responsible for its durability. Together with some other innovations, liberal and oppressive, as far as symbolic and psychological deeds, introduced between 2012 and 2014, it represents an attempt to prolong its nondemocratic characteristic. (original abstract)
XX
W historii Stanów Zjednoczonych zdarzało się, że nowo wybrany prezydent stanowił całkowite przeciwieństwo swojego poprzednika, a przekazanie władzy oznaczało zdecydowaną zmianę polityki amerykańskiej. Bez sięgania daleko w historię można wspomnieć chociażby zwycięstwo Franklina D. Roosevelta nad Herbertem Hooverem w 1932 r., czy też Ronalda Reagana nad Jimmym Carterem w 1980 r. Ale niemal nigdy zwycięzca po objęciu urzędu nie koncentrował się na, rzeczywistych czy urojonych, słabościach poprzedniego mieszkańca Białego Domu, zamiast wykazywać swoją przewagę realizacją własnego programu. Wydarzenia, jakich świadkami są Amerykanie i świat po wyborach z listopada 2016 r., stanowią jednak zaprzeczenie tej reguły. Choć Donald Trump nie walczył w nich z Barackiem Obamą, to na nim właśnie skupia się uwaga obecnego mieszkańca Białego Domu, który bezustannie podkreśla potrzebę zerwania z dorobkiem poprzedniej administracji. Warto zatem przyjrzeć się w tym kontekście dziedzictwu Obamy i ocenić, czy rzeczywiście jego dokonania mogą zostać całkowicie zanegowane. (fragment tekstu)
EN
The article deals with the presidential transition in the USA. It discusses main issues that constitute the legacy of Barack Obama and how they are likely to be (dis)continued by Donald Trump. Among problems presented in the text are Obamacare, immigration policy, U.S. policy vis-a-vis Russia, Mexico, and North Korea, as well as the Iranian nuclear deal and the Paris climate agreement. The overall argument is that we deal not so much with a fundamental revolution as with functional continuity. (original abstract)
EN
This paper describes the changing role, practice and institutional setting of career guidance and counselling in Hungary from the 1950s to the present time. The article defines the relation between the institutional settings (polity), changes in the content of guidance policies implemented in those decades (policy), and decision-making processes (politics). It is argued that the lack of institutional resilience and the vagueness of the career guidance theoretical models created a relatively unstable guidance system in Hungary. Our description concerns both the theoretical development of guidance and counselling and legislative and institutional changes. It addresses the changing role of career guidance and counselling, including access to guidance service, and the changing perception of the two manifested by citizens, companies and politicians.(original abstract)
20
Content available remote Evropejjskijj vektor integracii: opyt Polshi dlja Ukrainy
75%
XX
W artykule zostały przeanalizowane różny aspekty instytucji politycznych i procesów, które odgrywają ważną rolę w geopolitycznym rozwoju nowoczesnej Ukrainy. Udowadnia się w nim, że stopniowe i efektywne wdrażanie standardów europejskich ( jak pokazuje doświadczenie Polski) może stać się skutecznym mechanizmem dalszego ciągłego rozwoju i modernizacji naszego kraju, nową strategią reformowania kluczowych kierunków polityki państwowej w celu podniesienia poziomu życia i realizacji naszego najważniejszego marzenia: zdobycia równoprawnego członkowstwa w Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.