Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 165

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Sprawiedliwość społeczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
Content available remote The system of social justice in the vision of Henry Kamieński
100%
XX
Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej myśli ekonomiczno-społecznej XIX wieku był Henryk Kamieński (1813-1866), autor dzieła "Filozofia ekonomii materialnej ludzkiego społeczeństwa", wydanego w latach czterdziestych XIX wieku. W pracy tej Kamieński rozwijając szereg interesujących wątków na temat roli stosunków własnościowych w procesie zmian stosunków społecznych, czy też dróg realizacji postępu społecznego, tworzy zarazem utopijną wizję ustroju sprawiedliwości społecznej. Model sprawiedliwego ustroju społecznego Henryka Kamieńskiego to model dwufazowy. W pierwszej fazie podstawą stosunków społecznych jest interes drobnych producentów - właścicieli środków produkcji. Kamieński nazywa ten etap rozwoju stosunków społecznych stosunkami opartymi na "dobrej woli" lub zamiennie "społeczeństwem opartym na interesie wzajemnym", czy też stosunkami społecznymi, które realizują "jedność pomiędzy ludźmi". Tworząc wizję ustroju sprawiedliwości społecznej, Kamieński postuluje prawo każdej jednostki do własności indywidualnej i wyraźnie wysuwa ideał jej upowszechnienia. W stosunkach opartych na "dobrej woli" jednostka nabywa więc prawo do posiadania kapitału, czyli "narzędzi do pracy", co, w pojęciu Kamieńskiego, jest równoznaczne z likwidacją wyzysku człowieka przez człowieka, stwarzając przy tym realną szansę pogodzenia interesu osobistego każdego producenta z interesem powszechnym całej zbiorowości ludzkiej. W społeczeństwie opartym na stosunkach "dobrej woli" wytworzony dochód narodowy dzieli się według ilości i jakości pracy, a praca staje się obowiązkiem każdego człowieka. Dzięki temu ustrój ten zdolny jest zaspokoić rosnące potrzeby ludności, gwarantując zarazem każdemu człowiekowi prawo do pracy. System stosunków społecznych realizujących "jedność pomiędzy ludźmi" jest integralnie sprzęgnięty z samoczynnym mechanizmem rynkowym. W modelu wolnej konkurencji drobnych producentów Kamieński widzi najskuteczniejszy mechanizm funkcjonowania gospodarki, i gwaranta sprawiedliwych zasad podziału dochodu narodowego. W drugiej fazie społeczeństwa sprawiedliwości społecznej, o ile taka możliwość zaistnieje, podstawą ułożenia stosunków międzyludzkich będzie - według: Kamieńskiego - zmiana stosunku do wykonywanej pracy, przekształcenie mentalności ludzkiej, tak aby wykonywana praca stała się "pracą powołania". Podobnie jak Robert Owen, Kamieński sądzi więc, że zbudowanie idealnego ustroju społecznego może nastąpić jedynie poprzez zmianę postaw ludzi, w żadnym wypadku nie może być natomiast dziełem aparatu władzy państwowej.(abstrakt oryginalny)
2
Content available remote O realokacji dóbr i sprawiedliwości międzypokoleniowej
80%
XX
W artykule omówiono zagadnienia z obszaru teorii międzypokoleniowej sprawiedliwości - w zakresie dystrybucji (redystrybucji) dóbr oraz filozofii ewaluacji i porównań nieskończonych (w czasie) strumieni wielkości ekonomicznych (konsumpcji, oszczędności, użyteczności). Formalizacja i realizacja idei wyrównywania dystrybucji w tzw. przypadku skończonym jest klarowna i można ją zaliczyć do klasyki przedmiotu. Z kolei konflikt postulatów typu efektywności oraz sprawiedliwości w nieskończonym horyzoncie czasowym nie jest jednoznacznie rozstrzygnięty na gruncie formalnym (ani "pragmatyczno-etycznym"). Zwrócono uwagę na rozliczne konotacje i głębokie korzenie omawianej tematyki, jej znaczenie dla idei trwałego rozwoju oraz na współczesne modele matematyczne tych zagadnień (i ich - czasami zaskakujące - implikacje).(fragment tekstu)
EN
In the paper we consider selected problems belonging to the field of the theory of distributive justice. The first part of the article is constructed as an essay: it contains a short review of problems connected with the category of justice. The fundamental conflict between equity and efficiency has been noted. A few historical remarks and general questions (such as the role and position of contemporary economic theory among social sciences) have also been included. In the second part we present a mathematical approach to the problem of equalizing of economic inequalities in the case of finite number of subjects. It turns out, that the key role in solving this task play doubly stochastic matrices (it is the generalization of classic transfers of Dalton-Pigou). In the third part of the paper we introduce the general (simplified) model of the multigenerational economy. Some mathematical results are referred in order to show formal difficulties with coupling postulates of efficiency and intergenerational equity.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie idei sprawiedliwości społecznej i jej krytyka w myśli Friedricha Augusta von Hayeka. Autor Drogi do zniewolenia poświęcił wiele lat i wysiłku na walkę z, jak to nazywał, ułudą sprawiedliwości społecznej. Zdaniem Hayeka za piękną z pozoru koncepcją kryje się chęć wprowadzenia systemu redystrybucji bogactwa. Takie dążenie stanowi przykład zgubnej pychy rozumu. Słowo społeczny stało się zaś wyrażeniem "pasożytem", radykalnie zmieniając znaczenia rzeczownika, który opisuje. W rezultacie zakłamanie języka grozi nam potencjalnie niemożnością właściwego opisu rzeczywistości, a w konsekwencji nawet utratą wolności. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to describe Friedrich August von Hayek's attitude towards the idea of social justice. Hayeks strenuous fight against the idea or, in his words, "the mirage" of social justice was one of the most momentous part of his philosophical and political ideas. His claim was that social justice is usually a notion that hides redistribution under a coat of beautiful but empty sentences. It simply stands for "the fatal conceit" of a human mind. According to the Austrian - British thinker "social" became a parasite-word that changes the meaning of the noun it describes. As a result, we may lose our freedom and a proper perception of political reality since twisted and distorted phrases will lead us astray. (original abstract)
4
80%
XX
Realizacja założeń sprawiedliwości społecznej jest zadeklarowanym celem SGR i przedmiotem rozważań teoretycznych pierwszej części opracowania. Druga część ma na celu zweryfikowanie jego realizacji w ostatniej dekadzie na wybranych przykładach. W tej części, będącej zarazem analizą danych empirycznych, przedstawiono m.in. wysokość redystrybucji środków publicznych oraz jej wpływ na zmniejszenie się - o ile takie wystąpiło - rozwarstwienia dochodowego. Analiza koncentruje się w szczególności na sytuacji w Niemczech, odnosi się jednak także, w celu dokonania porównań, do sytuacji w Polsce. W podsumowaniu zawarto wnioski wynikające z analizy i wskazano sprzeczności wynikające z założeń społecznej gospodarki rynkowej na drodze ku realizacji sprawiedliwości społecznej.(abstrakt oryginalny)
EN
Implementation of the assumptions of social justice is a publicly declared objective of the SME and the object of theoretical deliberations in the first part of the paper. The objective of the second part is verifying its implementation in the last decade on the grounds of selected case studies. In this part, which is at the same time an analysis of empirical data, the authoress presents, inter alia, redistribution of public resources and its effect on the reduction - if there has been one - of the stratification of income. The analysis is focused particularly on the situation in Germany and refers also, in order to make comparisons, to the situation in Poland. The summary includes conclusions resulting from the analysis and conflicts of interest resulting from the assumptions of social market economy on the way to implementation of social justice.(original abstract)
5
Content available remote Janus-Face of The Family 500 Plus Programme
80%
XX
Celem artykułu jest spojrzenie na program 500 Plus z dwóch stron. Z jednej przeanalizowano program jako sposób realizacji zasady sprawiedliwości społecznej i rzeczywistego zmniejszenia ubóstwa i społecznego wykluczenia, co było częściowo rezultatem transformacji społeczno-gospodarczej po 1989 r. Z drugiej strony redystrybutywny charakter programu skłania do pytania, czy w społecznej, kulturowej i gospodarczej rzeczywistości program może utrwalić klientelistyczne relacje między rządzącymi a dużą częścią społeczeństwa. Krótki czas trwania programu i brak wyborów po jego wprowadzeniu nie pozwalają na wysuwanie wniosków o ryzyku jego wprowadzenia.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to look from two angles on the ambiguous political and social The Family 500 Plus Programme. The programme will be analysed on the one hand as an opportunity for the realization of the principle of social justice and the real limitation of the poverty and social exclusion in Poland, which is partly due to the specific model and practice of socio-economic transformation in Poland after 1989. On the other hand, the redistributive nature of the program leads to question whether in the Polish social, cultural and economic realities can it be used to petrify the clientele relations between the ruling and large segments of society. The short duration of the programme and the lack of even one elections after it began make it impossible to draw far too many conclusions as to the risks posed by the introduction of the programme.(original abstract)
6
Content available remote Zasada sprawiedliwości w paradygmacie rozwoju trwałego a koncepcja Johna Rawlsa
80%
XX
Kwestia sprawiedliwości od wieków stanowi przedmiot licznych rozważań i to nie tylko wśród naukowców. Postulat sprawiedliwości wewnątrz- i międzypokoleniowej został również zawarty w koncepcji rozwoju trwałego. O ile sprawiedliwość wewnątrzpokoleniowa doczekała się względnie obszernego wyjaśnienia i uzasadnienia, o tyle sprawiedliwość międzypokoleniowa w dalszym ciągu budzi wiele wątpliwości. W artykule przedstawiono istotę sprawiedliwości społecznej i kontrowersje wynikające z jej praktycznej realizacji. Zdaniem autora, w rozstrzygnięciu istniejących dylematów jest pomocna teoria sprawiedliwości Johna Rawlsa. (abstrakt oryginalny)
EN
The question of justice has been the subject of numerous considerations for centuries, not only among scientists. The requirement of intra- and intergenerational justice is also inherent in the concept of sustainable development. While the former has been relatively generously explained and justified, the latter still raises many doubts. The essence of social justice and the controversy arising from its practical implementation are presented in the paper. According to the author, John Rawls' theory of justice is helpful in resolving the existing dilemmas. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono koncepcję "epikea" w rozumieniu świętego Tomasza z Akwinu. Autor analizuje problemy ściśle związane z tą ideą, więc nie odnosi się do racjonalizmu świętego Tomasza, idei dobra wspólnego, koncepcji bytu lub praw naturalnych. To pozwala dostrzec złożoność idei epikea. W ten sposób idea nadsprawiedliwości została poddana analizie w kontekście cnoty i sprawiedliwości społecznej sensu largo i sensu stricte.
EN
The article presents a conception of epikea in the meaning of St. Thomas of Aquino. The author analyses problems strictly connected with the idea of epikea, thus there is reference to St. Thomas' rationalism, the idea of common good, the conception of being or natural rights. That enables to catch the complexity of epikea. In that way the idea of over-righteousness has been analysed in the context of social virtues and justice sensu largo and sensu stricto. (original abstract)
XX
Artykuł analizuje problem racjonowania, czyli podziału pojedynczego, jednorodnego i doskonale podzielnego dobra pomiędzy agentów o różnych cechach, zwanych typami. Jeśli typ agenta jest dodatnią liczbą rzeczywistą (interpretowaną np. jako "roszczenie" agenta), twierdzenie Younga mówi, że przy założeniu ciągłości, metoda racjonowania jest spójna i symetryczna wtedy i tylko wtedy, gdy posiada reprezentację w postaci ciągłej funkcji parametrycznej. Twierdzenie to zostało uogólnione w niniejszym artykule na wszystkie ośrodkowe przestrzenie typów. Kolejne wyniki charakteryzują wszystkie, nie tylko ciągłe, metody parametryczne oraz podają proste kryterium rozstrzygające, kiedy metoda binarna (zdefiniowana jedynie dla dwóch agentów) może być rozszerzona do spójnej metody zdefiniowanej dla dowolnej liczby agentów. Omówione jest też zastosowanie do wielowymiarowego problemu bankructwa, ilustrujące korzyści z uogólnienia twierdzenia Younga. (abstrakt oryginalny)
PL
Dotychczasowy system emerytalny w Polsce opierał się na modelu stworzonym w XIX wieku przez Kanclerza Niemiec Otto Bismarcka. Przed drugą wojną światową wprowadzono go w większości krajów europejskich. Jednakże system, który funkcjonował w Polsce jeszcze ok. 100 lat później w znacznym stopniu stał się rozbieżny pierwowzorem. Był to tzw. repartycyjny publiczny system emerytalny, oparty na obowiązkowym ubezpieczeniu, mający charakter umowy międzypokoleniowej ‘pay as you go’ (PAYG). Świadczenia wypłacane są w nim ze składek osób pracujących, które po osiągnięciu wieku emerytalnego będą otrzymywać pieniądze od następnych pokoleń.
EN
The hitherto pension scheme in Poland was based on the 19th century model created by the German emperor, Otto von Bismarck. It was introduced in the majority of European states before World War II. However, the system that was functioning in Poland a hundred years later differed significantly from the original. It was a repartition pension scheme based on obligatory insurance and had the character of an inter-generation agreement: it was the so called PAYG (pay as you go) pension. In the system payments are paid out from the dues of the employed, who – after they retire - receive the money from next generations.
XX
Celem pracy jest identyfikacja geograficznego wymiaru (nie)sprawiedliwości społecznej w kontekście istniejących, trwałych zróżnicowań poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w ujęciu geograficzno-historycznym i ich konsekwencji dla polityki rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym. Praca składa się z dwóch zasadniczych części. W części pierwszej prowadzi się syntetyczne rozważania nad geograficznym wymiarem sprawiedliwości społecznej. W części drugiej podjęto próbę egzemplifikacji geograficznego wymiaru (nie)sprawiedliwości społecznej poprzez analizę rozkładu przestrzennego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego (wskaźnik syntetyczny) i wybranych wskaźników cząstkowych. Dodatkowo dokonano weryfikacji występowania zależności pomiędzy poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego a poziomem poparcia politycznego dla frakcji politycznych głoszących hasła "sprawiedliwości społecznej". Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają występowanie w polskiej przestrzeni dużych zróżnicowań rozwojowych. Ich trwałość determinowana jest historycznie i pomimo upływu czasu ich układ niezmiennie odpowiada przebiegowi granic reliktowych z okresu zaborów. Brak z jednej strony minimalizacji tych różnic, a z drugiej strony utrzymujący się ograniczony wpływ wzrostu gospodarczego na wzrost dochodów, zwłaszcza w obszarach słabszych ekonomicznie, powodują pogłębiające się niezadowolenie społeczne. Prowadzi to w rezultacie do wniosku, że przedmiotowe zróżnicowania stanowią w Polsce geograficzny wymiar (nie)sprawiedliwości społecznej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to identify the geographical dimension of social (in)justice in the context of the existing permanent differences in the level of socio-economic development in Poland from the geographical and historical point of view. It also discusses the consequences of these inequalities for development policy on regional and local levels. The study consists of two essential parts. The first one presents synthetic deliberations on the geographical aspect of the social justice discussed. In the second part, an attempt was made to exemplify a geographical dimension of social (in)justice through the analysis of the spatial distribution of the socio-economic development level (a synthetic indicator) and selected partial indicators. In addition, the presence of dependencies of the socio-economic development level and the degree of political support for political fractions proclaiming the slogan of "social justice" was verified. The results of the conducted research confirm the existence of considerable developmental differences in the Polish space. Their strength is historically determined and, despite the passage of time, their pattern invariably corresponds to the former partition boundaries. These disparities are not minimised and the influence of economic growth on the income rise remains limited, especially in economically weaker areas, which leads to growing social dissatisfaction. As a result, one can conclude that in Poland those differences constitute the geographical dimension of social (in)justice.(original abstract)
XX
Autor w artykule pt. "Globalizacja gospodarcza, kryzys finansowy a sprawiedliwość społeczna" przeciwstawia neoliberalną koncepcję "niewidzialnej ręki rynku", bogacenia się za wszelką cenę, uznawanie zysku za bożka - koncepcji kapitalizmu z "ludzką twarzą", to jest przeciwdziałającemu procesom wykluczenia społecznego, łączącego wolny rynek z jego społeczną kontrolą ze strony instytucji demokratycznych i państwa, dążącego do sprawiedliwości społecznej i godnego życia. Aby uzasadnić swoją tezę powołuje się na wielkie autorytety, a w tym na Ernsta F. Schumachera, Hansa-Petera Martina i Haralda Schumanna, oraz Josepha E. Stiglitza. Wyraża m.in. przekonanie, że w kapitalistycznej gospodarce nastąpi - w wyniku skutków kryzysu finansowego - budowa nowego globalnego sprawiedliwego społeczeństwa. Pomoc w tym procesie może przyjść ze strony etyki religijnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The author in his article titled "Economic globalisation, financial crisis and social justice" opposes enriching at any price, regarding profit as god - to the conception of capitalism with 'human face', wchich counteracts processes of social exclusion; joins free market with its social control of democratic institutions and country; which aims for social justice and worthy life. To justify his thesis the author refers to great authorities such as Ernst F. Schumacher, Hans-Peter Martin, Harald Schumann, and Joseph E. Stiglitz. He expresses a conviction that in capitalistic economy - due to consequences of financial crisis - the building of new global and just society will occur. Help in this process may come from religious ethic. (original abstract)
XX
Znacznie trudniej jest ustalić czym jest sprawiedliwość społeczna, aniżeli badać empirycznie jej percepcję. Chodzi bowiem o różnicę między "substancją" a oceną, ta pierwsza konstytuowana jest bardziej obiektywnie, wedle jakichś mniej lub bardziej wyraźnych kryteriów i zasad, ta druga bardziej subiektywnie (aż do fałszywej świadomości włącznie i to w obie strony) i emocjonalnie. Inne wyobrażenie o sprawiedliwości społecznej miał niewolnik czy chłop pańszczyźniany, a inne związkowiec czy polityk - populista. (fragment tekstu)
13
Content available remote Sustainable Development - the Way of Building Just Society
60%
EN
Human use of the environment often gives us a presupposition that the Earth and its resources play only instrumental value in our lives. Generally the biggest global threads, which occurred at the end of XX century, are rooted in bigger accumulation of antropopression on natural environment, unsatisfied needs of meaningful number of people, wider destabilization of natural and socio-economical systems. Discussion around those escalated threads and the model of a new modern global development brought up the conception of the sustainable development. A big impact on the idea of sustainable development came from Gro Brundland Raport in 1987. One of the most meaningful purpose of sustainable development is to build society where the rights of the individuals are free from "political bargaining" and protected from "the calculations of social institutions". The World order in social, economical and environmental spheres became unquestionable necessity. (original abstract)
XX
W niniejszym opracowaniu skupiono się na podstawowej zasadzie publicznego kontraktu międzypokoleniowego - zasadzie sprawiedliwości międzypokoleniowej. Jest ona odpowiednikiem rudymentarnych zasad kontraktu prywatnego, którymi są wzajemność (...), uczucie (...) i obowiązek. (fragment tekstu)
EN
One of the most important characteristics of political debates on welfare state restructuring in the last decades is the concept of intergenerational contract. The article of Piotr Szukalski is aimed at defining the concept and its meanings. The contract is limited to "social" part of intergenerational economic relations, i.e. intercohort transfers of resources through the mediums of taxation and social expenditure. Author addresses both macro and micro features of intergenerational contract and welfare and focuses on rudiments of the contract - principals of equity and justice. It is argued that social policy and ideology in particular play a key role in the social construction of the contract and that there are many ways of understanding the concept of intergenerational equity, depending on relative and absolute measures on one hand and concept of generation on the other. (original abstract)
XX
Niniejsze opracowanie ma na celu interpretację wybranych koncepcji sprawiedliwości społecznej we współczesnej literaturze z dwóch punktów widzenia: po pierwsze, przez wczuwanie się w intencje autora danej koncepcji i uwarunkowania jego poglądów; po drugie przez ujawnianie struktury logicznej systemu społecznego, którego znajomość ułatwia ocenę badanych koncepcji. (fragment tekstu)
XX
Notariat spełnia rolę gwaranta bezpieczeństwa obrotu prawnego w Polsce, dzięki szczególnym zasadom jego funkcjonowania. Prawo o notariacie nakłada na notariuszy szereg obowiązków, których przestrzeganie jest niezbędne, aby notariat w praktyce mógł podołać nałożonym na niego zadaniom w tym zakresie. (fragment tekstu)
EN
The article presents and analyses a role of the notarial services as a guarantee of security of legal turnover in a democratic legal state. In the period between the two World Wars it was underlined that in the state's interests lies establishing a special institution preventing disputes, which would simultaneously guard stability and credibility of the legal turnover. A Notary is a person of public credibility, in spite of certain divergences in the doctrine, an adequate reconstruction of the existing system regulations allows to assume the status of a notary as a public official. The notaries fulfil the role of a guarantee of security of the legal turnover in Poland, thanks to particular principles of their functioning determined in law on notarial services from 1991. The author discusses and subjects to closer analysis the obligations entrusted to notaries, observance of which is indispensable in order the notaries could in practice manage tasks imposed on them in this scope. It results from his reasoning that because of the character of tasks entrusted to notaries the basic goal of their existence is conscientiousness for security of the legal turnover. The notaries constitute a logical and indispensable supplementation of the system of legal protection, without which we would have to do with an essential gap. A particular role of the notaries in guaranteeing the security of the legal turnover in Poland finds also confirmation in the results of social opinion research. (original abstract)
17
Content available remote Dochód podstawowy dla wszystkich
60%
XX
W świecie, w którym jedno dziecko umiera z powodu niedożywienia co dwie sekundy i blisko jedna trzecia populacji planety żyje w "skrajnej nędzy" , która często okazuje się śmiertelna, ustanowienie globalnego dochodu podstawowego może wydawać się porażająco utopijne. Czytelnik może nawet przypuszczać, że nawet w najbogatszych państwach OECD będzie to niemożliwe. Produktywność, bogactwo i dochód narodowy są jednak w tych społeczeństwach na tyle wysokie, że stać je na odpowiednio wysoki UBI. I gdyby postanowiły go wprowadzić, służyłby on jako potężny instrument osiągania sprawiedliwości społecznej: zapewniłby rzeczywistą wolność dla wszystkich poprzez dostarczenie podstawowych zasobów, których ludzie potrzebują, aby dążyć do swoich celów. Równocześnie pomogłoby to rozwiązać dylematy polityki wobec ubóstwa i bezrobocia oraz posłużyłoby ideałom feministycznym i ekologicznym. Postaram się to udowodnić. (fragment tekstu)
XX
Celem artykułu było dokonanie oceny skuteczności krajowych polityk społecznych w 31 krajach europejskich w dwóch podokresach: 2004-2008 i 2009-2013. Ocena ta bazowała na dwóch metodach: analizie wieloczynnikowej dwuwymiarowej oraz analizie wieloczynnikowej wielowymiarowej. W wyniku przeprowadzenia analizy dwuwymiarowej udało się zidentyfikować kraje, które zmieniły typ swojej polityki społecznej oraz ustalić charakter i skalę zmian skuteczności polityk społecznych w analizowanych krajach. W wyniku przeprowadzenia analizy wielowymiarowej udało się zidentyfikować cztery grupy krajów o stosunkowo stałym składzie w obu podokresach. Kraje danej grupy charakteryzowały się zbliżonym poziomem skuteczności polityki społecznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of this article was an evaluation of national social policies' efficiency in 31 European countries in two sub-periods: 2004-2008 and 2009-2013. The evaluation utilized two methods: two-dimensional multivariable analysis and multidimensional multivariable analysis. The two-dimensional analysis allowed identification of countries which changed type (model) of their social policy and determination of both character and scale of change in social policy efficiency. The multidimensional analysis led to identification of four different groups of countries, with similar level of social policy efficiency within a group. In both sub-periods the composition of these groups was generally stable. (original abstract)
19
Content available remote Stan ochrony praw człowieka z perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich
60%
XX
Stan ochrony praw człowieka w Polsce prawie 25 lat po odzyskaniu wolności i 26 lat od utworzenia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich wymaga uznania naszych polskich osiągnięć, ale i krytycznej refleksji. Jaki jest dziś właściwie stan naszej wolności i towarzyszących jej praw z perspektywy tego szczególnego organu kontrolującego władzę publiczną, jakim jest RPO?(fragment tekstu)
EN
The article poses a question about the condition of human rights protection in Poland twenty-five years after regaining independence, seen from the perspective of the Ombudsman and after over sixty thousand complaints filed by Polish citizens every year. The overall assessment is rather negative - despite numerous achievements of the first years after transformation, a certain 'loosening of the legislative standards' has recently been observed in the procedural, the systemic, and substantive-legal spheres, as illustrated with examples (e.g. the state compensation). This state of affairs is in contradiction to the constitutional rule and requires an immediate change; thus basic prerequisites for improvement of this condition have been identified. In the final section of the article much attention is paid to the analysis of inadequate realisation of the rule of social justice, safeguarded by the Ombudsman in the name of law. The article ends with a conclusion that it is necessary to free the notion of social justice from the historical burden and restore its first and foremost role in human rights protection. Last but not least, a need is indicated for a stronger control over the government and parliament regarding the quality of the applied law.(original abstract)
20
Content available remote Pryncypia sprawiedliwości społecznej
60%
XX
Wymagania wynikające ze sprawiedliwości społecznej można ująć w pytaniu: Jakie prawa, pozycje oraz dobra materialne i niematerialne w danym społeczeństwie powinny ulegać podziałowi i dlaczego? Punktem wyjścia są konflikty międzyludzkie wynikające z tego kto, co, ile i za co powinien otrzymać. Ponieważ w społeczeństwie nie tylko się dzieli, ale także obciąża (czynszami, podatkami, opłatami, karami), powstają sprzeczności wśród osób i ich grup o to, kogo i w jakim wymiarze powinny te obciążenia dotyczyć. Formalne wymagania sprawiedliwości zmierzają do szczytnego celu, który pozwoliłby na osiągnięcie rozwiązania tych konfliktów poprzez prawne uzasadnienie i zastosowanie takich ogólnych i bezstronnych reguł, by nikt nie poczuł się pokrzywdzony. Jest to podstawowa cecha zwłaszcza społeczeństw demokratycznych, do których zaliczają się kraje członkowskie Unii Europejskiej (UE) i gdzie powszechnie obowiązuje kanon, że wszyscy ich obywatele cieszą się tymi samymi prawami. Państwo, poprzez parlamentarne uchwalanie ustaw i kształtowanie odpowiedzialnych instytucji (od szczebla centralnego do gminnego), podejmuje decyzje o podziale i obciążeniach, co oznacza, że w ten sposób sprawuje władzę nad pożądaną powszechnie sprawiedliwością społeczną. To sprawowanie władzy musi być uzasadniane w każdej pojedynczej decyzji i być równocześnie zbieżne z prawami wolności człowieka. Z doświadczeń funkcjonowania tego mechanizmu można wywnioskować, że nierówności w traktowaniu obywateli są dopiero wtedy zauważane i określane, gdy decyzje o podziale lub obciążeniu były podejmowane w złym zamiarze albo powstały poprzez niewiedzę lub zaniedbanie odpowiedzialnych urzędników, a dochodzenie wyjaśniające wykazało, że do popełnionych błędów nie mieli oni żadnego racjonalnego powodu.(fragment tekstu)
EN
The author in article tries to give the answer on the question: what rights, positions as well as material and immaterial goods in given society should undergo the division and why? The interhuman conflicts are the point of considerations undertaken in article depending on that who, what and how every one should receive. Because in the society there is not only the division but it is also the load (rents, taxes, payments, punishments), the contradictions come among people and their groups about that, who and in what dimension should be concerned by these burdens. The formal requirements of justice aim to the goal which would permit on achievement of solution of these conflicts across the legal reason and use of such general and the impartial rules to nobody would feel wronged. It is the general feature especially in the democratic societies that the member's countries of European Union (UE) we can rank and where there is the common canon that all citizens have the same rights. The state across parliamentary resolving the laws and formating the responsible institutions (from the central to the communal rung) undertakes decisions about division and burdens, which marks that in this way holds power over desirable universally social justice. This holding power has to be motivated in every individual decision and to be simultaneously convergent with rights of human's freedom. This activity is not easy and the author in this presented article will try to order the basic theoretical matters and to qualify the pryncypia of social justice valid and belonging to European Union countries.(original abstract)
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.