Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Mienie komunalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
XX
Termin kryzys pochodzi od greckiego słowa krisis i oznacza przesilenie, przełom, ciężki stan. W naukach ekonomicznych mianem kryzysu określa się widoczne załamanie koniunktury gospodarczej. Natomiast kryzys finansowy to sytuacja, w której dochodzi do zawirowania na rynku finansowym w efekcie, czego następuje spadek cen aktywów i upadek instytucji finansowych i niefinansowych. Może on występować w czterech głównych postaciach: kryzysu walutowego, bankowego, zadłużenia zagranicznego i kryzysu systemu finanso-wego1. M. Friedman oraz A.J. Schwarz pojęcie kryzysu finansowego utożsamiają z paniką w sektorze bankowym, którego efektem jest spadek podaży pieniądza, co w konsekwencji przyczynia się do osłabienia aktywności gospodarczej. Inną definicję kryzysu finansowego zaproponowali Ch. Kindleberger i H. Minsky - ich zdaniem kryzys finansowy ma miejsce, gdy dochodzi do przynajmniej jednego z wymienionych zjawisk: nagłego i znacznego spadku cen aktywów, upadku wielu dużych instytucji zarówno finansowych jak i niefinansowych, pojawienie się zjawiska deflacji, wystąpienia poważnego napięcia na rynku walutowym2.(abstrakt oryginalny)
EN
The liberal economic legislation of the United States led to upset the American market of real estate, and this, in turn, to an financial crisis. The crisis reached Poland with a delayed effect - it was possible to observe its first symptoms in 2008. The situa-tion on the financial market and limited access to credits caused an inhibition on the market of real property. Unfortunately, effects of the crisis are felt by local governments as well, for which managing the real property makes up drawing an income from prop-erty (from council property). It was observed, shown by example of the Local Govern-ment of Szczecin, that the largest receipts from the sale of land in the years 2006-2011 had been recorded in 2008 and amounted to over 24 m. PLN. In the following years a substantial decrease of income occurred on this account, and thus it amounted to approx. 5 m. PLN in 2009, and only 4 m. PLN in 2011. However, in case of putting out the land to perpetual usufruct the largest increase of income was recorded in 2011, and 178 Joanna Radziwon it amounted to a bit over 6 m. PLN, while the lowest income was drawn in 2010, i.e. 1.1 m. PLN. In the remaining elements of income no substantial deviations have been ob-served. The decrease of receipts to the budget was caused not only by the decrease of concluded transactions, but also by the price of real property. Indeed, the income from real property is not included into the basic income, but its volume may have influence upon later investments - providing that the income will be allocated for investments (original abstract)
XX
Realizacja zadań publicznych, szczególnie tych na poziomie lokalnym, wymaga znacznego zaangażowania majątkowego. Specyfika zadań publicznych wskazuje na dużą część zadań, które wymagają zaangażowania majątku, ale z drugiej strony brak jest strony przychodowej wynikającej z jego użytkowania. Tym samym utrudnione jest także określenie faktycznej wartości tegoż majątku, ponieważ nie zawsze jest możliwe zastosowanie standardowych metod w tym zakresie. Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji dokonywania oceny aktywów trwałych, stanowiących mienie jednostki, oraz wskazanie czynników determinujących prowadzenie takich ocen. (fragment tekstu)
EN
The article presents dysfunctions of the existing system of the state information of having communal. The author describes the idea of the change of the reporting about the standing of having communal. Discussed are also directions of the estimation of having communal. The author presents the approach within the rangę the process of making of the estimation for aims of the treat of financial decisions about the character short, as and to long-term.(original abstract)
3
Content available remote Strategic Municipal Real Estate Management
75%
EN
This paper explores the legitimacy of strategic management within municipal real estate stock. It defines the purposes, specificity, and legal and economic aspects of public real estate management. The arguments for changing the current municipal real estate stock management model have been substantiated. We reinforce the thesis that what constitutes the foundation of effective public real estate management is task-based classification of real estate (the purposes that real estate stock serves now and in the future) and the needs resulting from strategic documents. The paper also describes the activities taken up at each stage of the formulation of a strategic management concept. (original abstract)
XX
W nowoczesnych gospodarkach organy administracji publicznej przeszły w ostatnich latach głębokie przemiany. Jednostkom samorządu terytorialnego, w celu lepszej realizacji ich zadań statutowych, przyznano szerokie kompetencje, w tym prawo własności i/lub kontroli nad nieruchomościami. W międzyczasie zmianie uległ także sposób postrzegania samych nieruchomości - od źródła kosztów do źródła przychodów. Ten złożony rodzaj aktywów wymaga właściwego zarządzania zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Artykuł koncentruje się na aktualnych problemach związanych z zarządzaniem nieruchomym majątkiem publicznym (ang. public real estate management, PREAM), w szczególności w samorządach lokalnych. Jest to głos w dyskusji na temat aktualnych problemów w odniesieniu do skuteczności i efektywności PREAM. Artykuł zawiera propozycje kierunków dalszych badań i rozwoju, jako że zasady zarządzania aktywami w nowoczesnych społeczeństwach demokratycznych wydają się być uniwersalne. Artykuł powstał w oparciu o studia literatury i obserwacje autorów. (abstrakt oryginalny)
EN
In recent years, public administrations in modern economies have been deeply transformed. Government units have been granted extensive competences, including ownership and/or control over properties in order to fulfil their obligatory tasks relating to public services in a better way. Real estate has evolved from a source of costs to a source of revenues, as well. This complex asset class requires proper management respecting its operational and strategic needs and requirements. The article focuses on current issues of public real estate asset management (PREAM) and on the real estate assets in local governments in particular. It is a voice in the discussion about current problems with regard to the efficiency and effectiveness of PREAM, We propose directions for further research and development as the principles of asset management in modern democratic societies seem to be universal. The paper is based on a literature study and the authors' observations. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest scharakteryzowanie powstałego rynku nieruchomości komunalnych, po ponad 50 latach jego nieistnienia. Do opisu tego rynku zastosowano podejście systemowe, polegające na uchwyceniu i zlokalizowaniu wszystkich relacji i zależności występujących między poszczególnymi elementami. Zagadnienie jest omawiana na przykładzie gminy Wrocław. (fragment tekstu)
EN
The paper concerns problems of organization of communal real estate market in Wroclaw. The consideration focused on the idea of systems approach. The elements of this systems approach are management systems, finance systems, sales systems and information systems. This article presents research who had carried out by authoress in 1994-2002 years. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie prawnych uwarunkowań ważnych dla funkcjonowania rynku nieruchomości komunalnych. (fragment tekstu)
EN
The paper presents legal conditions defining the rules of functioning the market of municipal estates. Basic notions connected with real estates derive from legal regulations occurring due to historical process in Europe and the USA. Legal aspects constitute only the framework limiting the freedom of managing the real estates owned by the municipality. (original abstract)
EN
Municipal real property, including commune real estate usually managed through a model of a direct or indirect commissioning system, is becoming increasingly popular, especially in the context of the public management paradigm. The aim of the article is to present the essence of the commissioning system of commune real estate management and indicate the supervisory consequences which rest on the commune as a result of choosing this system. In order to fulfill the assumed research objectives, the article analyzes the commissioning system of commune real estate management in Poland with the use of the agency theory, a dominant theoretical concept of corporate governance.(original abstract)
EN
The aim of this study is to analyze the procedure for the disposal of public property without tender on the example of the Municipality of Krakow, with respect to the scope, purpose, conditions of disposal and generated income, in the period of 2012-2014. The vast majority of plots of land (over 220) were disposed of in order to improve the land use conditions of an adjacent plot, subject to ownership rights or to perpetual usufruct of a person who intended to purchase this property. The mode of disposal without tender procedures is also widely used for those who are entitled to the priority right in the acquisition of public property. This category includes, for example, residential tenants who, during the analyzed period, purchased about 2.8 thousand dwellings, in most cases with a 90-percent discount. The article points out the problems which occur over the course of preparing documentation necessary for the transaction, in particular those concerning incorrect geodetic and legal status of the real property. The author discussed selected case law on this subject and proposed methods of solving these problems. (original abstract)
9
Content available remote Real Estate Management as a Source of Commune Income
75%
EN
Introduction/background: Rational and effective management of public real estate is necessary for the proper functioning of this entity, as well as for the implementation of public tasks. Moreover, real estate stock is an important source of income. In order to find this out, it is necessary to analyze the state of a commune's real estate resources, focused on the implementation of specific goals such as: public investments and implementation of technical infrastructure devices.Aim of the paper: The aim of this publication was to assess the role and significance of the share of income from real estate in the total income of the Szczecin City Commune; therefore, the research focused mainly on this income group. To fully illustrate the essence of the share of income from real estate, other sources of income of the audited entity are presented.Materials and methods: A study of the measurement and evaluation of the phenomenon of changes over time was carried out on the basis of an analysis of the income dynamics of the Commune of Szczecin, with particular emphasis on the sources of income, as well as being broken down into budget classification sections. Moreover, in order to determine the changes taking place in the structure and level of the studied phenomenon over time, the dynamics indicators with a constant basis were calculated.Results and conclusions: The conducted research has shown that real estate resources are an important source of income for the commune, and the most important of them is the real estate tax. The budget revenues from this source amounted on average to over PLN 240 million. In the years 2017-2019, the budgetary income of the commune had a growing tendency, and its value was, respectively: PLN 2,157 million, PLN 2,289 million and PLN 2,639 million. The structure of the commune's income in the analyzed period shows a stable tendency and did not undergo major changes. The dominant item in the category of current income was the share in the income tax from natural persons and legal persons (share at an average level of approximately 28%). (original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest umiejscowienie finansowego majątku komunalnego w całym majątku jednostki samorządowej oraz wskazanie: 1. w jaki sposób i w jakiej formie władze lokalne mogą pozyskiwać dochody z finansowego majątku komunalnego, 2. jakiego rodzaju dochody z finansowego majątku komunalnego wpływały do budżetu Poznania w latach 1991 - 2004, a także 3. jaka była struktura tych dochodów i jaki procent w badanym okresie stanowiły one w łącznych dochodach budżetowych miasta, jego dochodach łącznych dochodach z majątku komunalnego. (fragment tekstu)
EN
The units of local municipal government - the owners of the property -are obliged to administer it properly. However, tangible municipal assets administration differs from financial municipal asset administration. In case of municipal financial assets, which consist of budgetary income as well as intangible assets of a municipal territorial unit, administration is namely its proliferation. Thus, local municipal government units can temporarily invest their free funds and grant credits, purchase treasury securities or those issued by the companies operating on a given territory and due to that earn additional income such as interest or dividend. In the years between 1991 - 2004 budget of Poznań received almost 50 mln zl. coming from financial assets administration. But the largest income came from interest on the treasury bills purchased by the City and also on interest on funds located on the banking accounts. (original abstract)
XX
W procesach zarządzania i oceny ryzyka największe znaczenie mają czynniki zewnętrzne, na które nie mają wpływu menedżerowie projektów. Z tego powodu poszukuje się nowych, kompleksowych metod i systemów oceny ryzyka w projektach publicznych dobrze sprawdzających się na różnych poziomach: makroekonomicznym, mezogospodarczym i mikroekonomicznym. Celem tego artykułu jest prezentacja nowych metod oceny ryzyka projektów publicznych, odpowiadającym wyzwaniom związanym z planowaniem i realizacją projektów finansowanych ze środków publicznych. Metody te mogą być wspierane systemami komputerowymi dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii in- formacyjno-komunikacyjnych. Przedstawione metody (łącznie z innymi) mogą służyć do zbudowania kompleksowego systemu metod oceny ryzyka w projekcie. (fragment tekstu)
XX
Funkcjonowanie organizacji stanowi złożony proces zarządzania. W drodze ewolucji nauki zarządzania wyodrębniono w ramach tego procesu, m.in. zarządzanie ryzykiem, wspierając wykorzystanie szans oraz ograniczenie zagrożeń jednostki. Zarządzanie ryzykiem zajmuje szczególną rolę w gospodarowaniu zasobami organizacji (ludzkimi, finansowymi, rzeczowymi itd.), bowiem to w przypadku postępowania i oddziaływania na zasoby istnieje prawdopodobieństwo zmaterializowania się ryzyka. Celem artykułu jest przedstawienie istoty ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w zarządzaniu ryzykiem procesu gospodarowania mieniem komunalnym, w szczególności w zakresie aspektu postępowania wobec ryzyka (przeniesienie ryzyka) oraz sformułowanie kluczowych korzyści ubezpieczenia mienia w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym w obszarze gospodarowania mieniem komunalnym. Autor zwraca również uwagę na proces zarządzania ryzykiem w samorządzie gminnym, podkreślając znaczenie właściwej organizacji i koordynacji systemu ubezpieczeń w jednostce, osiągając w sposób sprawny i efektywny zamierzone rezultaty procesu zarządzania ryzykiem. Metody badawcze zastosowane przez autora artykułu obejmowały analizę polskiej legislacji oraz wytycznych, komunikatów, informacji itp., opublikowanych w odniesieniu do działalności sektora publicznego. Przegląd prawnych regulacji uzupełniono o studia literaturowe. Elementem wzbogacającym merytoryczną wartość artykułu jest analiza przypadku gminnego samorządu z wykorzystaniem analizy statystycznej. (fragment tekstu)
XX
Wskazano modelowe podstawy do tworzenia strategii zarządzania nieruchomościami komunalnymi. Wykorzystano wybrane wyniki prac doradczych dotyczących programu umacniania wiarygodności kredytowej jednego z miast województwa śląskiego.
EN
Local governments own one of the largest real estate resources in Poland. These real estates include industrial objects, land reserved for apartment and commercial development, schools and municipal waste dumps. Each of the real estate category needs to be managed in a different way. (original abstract)
14
Content available remote Cele i opłacalność renowacji kamienic z zasobów komunalnych
75%
XX
Stan kamienic komunalnych w wielu miastach jest fatalny. Przez wiele lat nie prowadzono w tym zakresie racjonalnej długofalowej polityki remontowej i modernizacyjnej. W związku z tym istnieją olbrzymie potrzeby remontowe. Renowacja kamienic z zasobów komunalnych może mieć za cele różne zadania techniczne, architektoniczno-urbanistyczne, ekonomiczne i społeczne. Dotychczas w Polsce miasta nie wypracowały jednolitych, zunifikowanych procedur takiego postępowania. Trudno zresztą oczekiwać, że wobec tak dużej ilości wewnętrznie sprzecznych celów można wytworzyć jednolity sposób postępowania we wszystkich przypadkach. Wydaje się, że poszczególne projekty wymagają kompleksowego, ale indywidualnego podejścia. Jedynie w toku dokładniejszych analiz można ustalić, jakie są możliwości techniczne adaptacji poszczególnych kamienic. Trzeba brać pod uwagę nie tylko potencjalne możliwości techniczne, ale również możliwości organizacji takich prac renowacyjnych, trudności ich realizacji, możliwość pozyskania na rynku budowlanym kwalifikowanych wykonawców itp. Dopiero na podstawie takiego kompleksowego, ale zindywidualizowanego podejścia do poszczególnych obiektów, można ocenić społeczną atrakcyjność i opłacalność poszczególnych projektów i ustalić hierarchię atrakcyjności poszczególnych projektów oraz określić sposoby renowacji poszczególnych kamienic z zasobów komunalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The condition of municipal tenement houses is fatal in many cities. For many years there has been no rational long-term renovation and modernization policy in this field. That is why huge renovation needs exist. The renovation of tenement houses, based on the municipal supplies, can include various goals connected with technical, architecture, urban planning, economic as well as social tasks. Polish cities haven't developed solid and unified procedures in this area so far. It is hard to expect, that in such a big quantity of internally conflicting goals it was possible to work out uniform procedures in all cases. It seems, that individual projects require complex as well as individual approach. It is possible to establish what are the technical possibilities of adaptation of individual tenements only in detailed analysis. One should take under consideration not only potential technical possibilities but also the possibility of organization of such renovation works, difficulty of its realization, possibility of winning over the qualified contractors etc. Finally, based on the complex as well as individualized approach to different objects, it is possible to estimate its social attractiveness, profitability and establish the hierarchy of attractiveness. Moreover, the ways of renovation of individual tenements from municipal supplies can be also specified. (original abstract)
XX
Przedstawiono pojęcie majątku komunalnego, w tym rzeczowego majątku komunalnego oraz dokonano jego systematyki. Wskazano podstawy prawne do podejmowania przez władze lokalne działań z zakresu ubezpieczenia tego majątku. Wskazano również w jaki sposób do problemu ubezpieczenia majątku komunalnego podchodzą władze lokalne, w tym przedstawiciele miasta Poznań.
EN
Purpose: The objective of the article was to analyse municipal real estate resources in Poland. The objective was achieved through the classification of 16 provinces in Poland in terms of the state of the municipal real estate economy in Poland. The evaluation encompassed municipal real estate resources, taking into account their access to infrastructure. Method: The empirical part of the research was described with the use of data coming from a publication of the Central Statistical Office. The research referred to the year 2016. Heuristic methods, such as "brainstorming" and the Delphi method were used for the measurement and evaluation of the phenomenon. In order to rank the provinces with regard to their municipal real estate resources, a taxonomic development measure was calculated. Findings: The status of municipal real estate resources largely depends on the size of municipal real estate resources and the manner of their management by local authorities. It needs to be emphasised that in many provinces both municipal, district and province authorities try to limit municipal real estate resources because their main tenancy generates costs. Hence, local government authorities, using the right of pre-emption, frequently sell the real estate to tenants. There is no statistical data for the x4 variable. Research implications: The research should be continued in the following years, which will enable a comparative analysis. (original abstract)
XX
Transformacja systemowa uczyniła jednostki samorządu terytorialnego, w tym przede wszystkim gminy, podmiotami odpowiedzialnymi za zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez wykonywanie usług publicznych. Materialną podstawę ich realizacji stanowi mienie komunalne. Współczesne uwarunkowania ekonomiczno-prawne spowodowały konieczność reorientacji procesów gospodarowania majątkiem publicznym. W poszukiwaniu nowych, jak najbardziej efektywnych, rozwiązań władze publiczne coraz częściej dostrzegają potrzebę pełnej i świadomej koordynacji działań, decyzji oraz przedsięwzięć organizatorskich podejmowanych na rzecz racjonalizacji procesu zarządzania majątkiem dla osiągnięcia określonych celów. Niezbędność koordynacji działań wynika głównie z potrzeby systemowego traktowania procesów zarządzania majątkiem publicznym. W takim przypadku skoordynowanie decyzji podejmowanych przez władze miasta jest niezbędne w każdym złożonym działaniu, gdyż warunkuje realizację zasady oszczędności i uzyskiwania efektu synergii. Współpraca i wzajemne oddziaływanie poszczególnych elementów w procesie zarządzania gospodarką finansową miasta prowadzi do większej ich efektywności, niż gdyby każdą z nich zarządzać w oderwaniu od innych. (fragment tekstu)
EN
Contemporary economical-political conditions have resulted in a need of reorientation of the way in which public property is managed. In the search for new, most effective solutions, public authorities more often perceive the requirement for full and conscious coordination of tasks, decisions and systematic undertakings in the aim of rationalizing the process of property management for the purpose of achieving preset goals. This article is dedicated to selected issues from the realm of system approach to the process of management of communal assets. In this instance, coordination of the decisions made by self-government is necessary in each complex task because it is a condition for maintaining the principle of cost saving and reaching a synergistic effect. (original abstract)
XX
Przedstawiono problematykę mienia komunalnego jako formy własności społecznej, oraz reaktywowanie pojęcia mienia komunalnego w świetle Ustawy o Samorządzie Terytorialnym z 1990 roku.
XX
W artykule omówiono dochody budżetów gminnych, szczególną uwagę poświęcając dochodom z obrotu nieruchomościami komunalnymi wynikającymi z podatków i opłat. Przedstawiono również analizę dochodów zasilających budżet miasta Poznań w oparciu o opracowanie "Sprawozdanie z wykonamia budżetu m. Poznania".
XX
W artykule omówiono pojęcie i zakres mienia gmin i powiatów, w aspekcie uregulowań prawnych w latach dziewięćdziesiątych. Następnie skoncentrowano się na znaczeniu mienia gmin i powiatów w 1999 roku, tj. po wejściu w życie reformy podziału terytorialnego kraju.
EN
The article discussed the term and subject field of the property of administrative districts and communes in the aspects of regulations in the 1990s. It also focuses on the significance of the property of districts and communes in 1999,i.e. after implementing the reform of territorial division of the country. (M.N.)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.