Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 116

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kora
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W ostatnich latach zaczęto używać zmielonej kory do masowego mulczowania-ściółkowania gleb na większych powierzchniach. Warto jednak zaznaczyć, że dokonywanie tego warstwą o znacznej miąższości nie powinno mieć miejsca.
2
Content available Własności energetyczne kory
100%
PL
Ilość energii zawartej w korze pozyskiwanej razem z drewnem w polskich lasach można szacować na równowartość 1-2 milionów ton węgla. Biomasa ta może być stosowana jako paliwo, ma wysoką kaloryczność i stwarza małe zagrożenie dla środowiska w czasie spalania. W pracy analizowano własności czterech różnych kor pochodzących z głównych rodzajów drzew pozyskiwanych w kraju. Stwierdzono większą zawartość pierwiastka węgla w korze w stosunku do innych paliw pochodzenia roślinnego, wyższą kaloryczność oraz mniejszą zawartość części lotnych. Substancja mineralna w korach zawiera głównie związki wapnia, co powoduje zmiany w ilości oznaczonego popiołu w zależności od temperatury spopielania paliwa. Kory moga stwarzać zagrożenie żużlowaniem i popieleniem.
EN
Bark is a waste material in the furniture industry. It is mainly used for mulching in gardens. To fulfil its task in that field, bark must be microbiologically clean. Ergosterol (ERG) is the main sterol of the fungal cell wall. The research aimed to assess the usefulness of ergosterol concentration analysis for its use in the wood industry in order to quickly assess the level of microscopic contamination of the bark after the drying process. We tested the bark of oak, beech, hornbeam, spruce and pine in terms of ERG concentration and endogenous sterols content. The highest concentration of ERG was obtained for bark of coniferous species (1483.0 and 227.6 mg/kg for spruce and pine respectively), while much lower was found for deciduous (27.4−127.7 mg/kg). No sterols were found in the bark of deciduous trees after the drying process, with the exception of campesterol which was detected only in bark of beech and hornbeam. However, they were found in samples of conifer bark at the level of 1.6−1.78 mg/kg. The bark of deciduous trees is safer in terms of microbiology, and thus can be used in various industries as a secondary raw material.
EN
The objective of the paper was to assess the usefulness of bark of black locust trunks as an energy source based on chemical and energy properties. Material for research was collected from five forest stands of black locust (Robinia pseudoacacia L.). After determination of the bark mass, its participation in the mass of trees, the content of moisture in bark, density, calorific value, ash, content of C, H, N, S, K and P were established. In comparison to wood, bark has worse chemical properties on account of a high content of sulphur and nitrogen. In the conditions of research, black locust bark had an average density of approx. 400 kg·m-3 which is comparable to the willow and poplar wood. Average calorific value of black locust bark was by 10% higher than the average value of this parameter for bark wood.
PL
Celem pracy była ocena, na podstawie cech chemicznych i energetycznych, przydatności kory z pni robinii akacjowej do wykorzystania jako źródła energii. Materiał do badań pobrano w pięciu drzewostanach robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.). Po określeniu masy kory, jej udziału w masie drzew, określono zawartość wilgoci w korze, gęstość, wartość opałową, popiół, zawartość C, H, N, S, K i P. W porównaniu z drewnem kora posiada gorsze właściwości chemiczne ze względu na znaczną zawartość siarki i azotu. W warunkach badań kora pni robinii akacjowej średnio posiadała gęstość około 400 kg·m-3, która jest porównywalna z drewnem wierzbowym i topolowym. Średnia wartość opałowa kory robinii akacjowej była o 10% większa niż wartość średnia tego parametru dla drewna pni.
PL
Projektując nowe tereny zieleni lub nasadzenia, które mają uzupełnić założenia już istniejące, szukajmy coraz nowszych pomysłów na tworzenie atrakcyjnych kompozycji.
EN
In the year 2016, passive biomonitoring studies were conducted in the forest areas of southern and north-eastern Poland: the Karkonosze Mountains (Kark), the Beskidy Mountains (Beskid), Borecka Forest (P. Bor), Knyszynska Forest (P. Kny), and Białowieza Forest (P. Bia). This study used bark from the tree, Betula pendula Roth. Samples were collected in spring (Sp), summer (Su), and autumn (Au). Concentrations of Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Cd, and Pb were determined for the samples using the atomic absorption spectrometry method with flame excitation (F-AAS). Based on the obtained results, the studied areas were ranked according to level of heavy-metal deposition: forests of southern Poland > forests of north-eastern Poland. Some seasonal changes in the concentrations of metals accumulated in bark were also indicated, which is directly related to their changing concentrations in the air during the calendar year, for instance, the winter heating season produces higher concentrations of heavy metals in the bark samples taken in spring. When deciding to do biomonitoring studies using bark, but also other biological materials, it is necessary to take into account the period in which the conducted research is done and the time when the samples are taken for analysis, because this will have a significant impact on the obtained results.
RU
В работе рассмотрены виды и источники органических промышленных отходов, представлены методы преобразования коровых отходов и перьев из птицеводческой промышленности на коро-кератино-карбамидные грануляты. Приведены свойства гранулятов и их применение как вещества, улучшающих почвы и увеличивающих урожайность растений, предпринята попытка выяснения механизма их действия.
EN
In the paper the authors discus the kinds and the sources of organic industrial wastes, methods for the processing of bark and feathers from the poultry industry for keratin-bark-urea granulates. The paper specifies the properties of the granulates, and describes their utilization as a conditioner for soil improvement and plant crop increase, attempting an explanation of the mechanism of their effect.
EN
High amounts of solid waste containing hazardous and high-value components are generated during the leather making process. Therefore, the elimination of the pollution and resource utilization of leather solid waste is the primary research interest. In addition, wood waste is also a potentially important source of raw materials. This type of rainfall is produced as a by-product of timber harvesting and processing around the world. The use of bark is of exceptional importance due to its unique chemical components and unusual structure. Conifer bark is used to produce chemicals and materials as well as bioenergy. As a result of the modification of organic waste, chemical or biological, it is possible to obtain products with added value - plant biostimulants. The paper presents the results of research with the use of Phytotoxikit tests, which can serve not only as a valuable tool in ecotoxicological research but also can be an excellent method for a quick assessment of the effects of organic biostimulants.
PL
W procesie produkcji skóry powstają duże ilości odpadów stałych, zawierających niebezpieczne, ale i wartościowe składniki. Dlatego głównym przedmiotem zainteresowania badawczego jest eliminacja zanieczyszczeń i wykorzystanie w jak najbardziej efektywny sposób stałych odpadów skórzanych. Również odpady drzewne są potencjalnie ważnym źródłem surowców. Tego rodzaju opady powstają jako produkt uboczny podczas pozyskiwania i przetwarzania drewna na całym świecie. Zastosowanie kory ma wyjątkowe znaczenie ze względu na jej unikalne składniki chemiczne i niezwykłą strukturę. Kora drzewa iglastego jest wykorzystywana do produkcji chemikaliów i materiałów, a także bioenergii. W wyniku modyfikacji organicznych odpadów, chemicznych bądź biologicznych, można uzyskać produkty o wartości dodanej – biostymulatory roślin. W pracy zaprezentowano wyniki badań z użyciem testów Phytotoxikit, które mogą służyć nie tylko jako cenne narzędzie w badaniach ekotoksykologicznych, ale również mogą stanowić doskonałą metodę szybkiej oceny działania biostymulatorów organicznych.
EN
Pine and hawthorn barks were used to obtain procyanidin standards by a simple method. At first oligomeric procyanidin powder was prepared by a previously patented method yielding 450 mg and 120 mg, respectively, írom 100 g of hawthorn and pine fresh bark. These preparations were then fractionated into monomers, dimers and trimers with Fractogel TSK HW-40 (S) column (28 x 2.5 cm) and methanol as the eluent. The purity of five procyanidin standards was more than 90%. The hawthorn contained (-)epicatechin and its derivative procyanidins as principal phenolics and pine (+)catechin and its procyanidin dimers and trimer.
PL
Podjęto próbę opracowania prostej metody otrzymywania standardów procyjanidyn z surowców roślinnych. W tym celu użyto korę z głogu i sosny do ekstrakcji tych związków. W pierwszym etapie uzyskano preparaty oligomerów procyjanidyn w ilości 450 mg i 120 mg odpowiednio ze 100 g świeżej kory głogu i sosny. Następnie stosując chromatografię kolumnową na żelu Fractogel TSK HW-40 (S) i metanol do eluowania rozdzielono te związki na frakcje monomerów, dimerów i trimerów procyjanidyn (Rysunek 2). Zawartość procyjanidyn w otrzymanych standardach wynosiła w pięciu przypadkach ponad 90% czystego składnika dzięki prostemu składowi tych związków (Tabela 1). W korze sosny występuje tylko (+) katechina i jej pochodne, a w korze głogu głównie (-) epikatechina i jej pochodne (Rysunek 1).
PL
W latach 1999-2001 w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach z rozdrobnionej słomy żytniej i innych komponentów organicznych (kora, trociny) wykonano płyty uprawowe o wymiarach 100 cm x 20 cm x 10 cm. Opracowane podłoża wykorzystano do bezglebowej uprawy pomidora. Uzyskane wyniki wskazują, że podłoże z rozdrobnionej słomy lub jej mieszanin z innymi materiałami organicznymi pozwala uzyskać plon owoców pomidora na poziomie otrzymanym z uprawy na wełnie mineralnej.
EN
In the studies carried out in 1999-2001 at the Institute of Vegetable Crops in Skierniewice the growing slabs (100 cm x 20 cm x 10 cm) from crumbled rye straw and other organic components (sawdust, pine bark) were preparated. These substrates were used in soilless tomato culture. The results showed the equal level of tomato yield grown in cereals straw and its mixtures with other components, as compared to rockwool.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.