Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Holistic marketing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
Celem tego artykułu jest identyfikacja dotychczasowych poglądów na temat holistycznych/integralnych modeli zarządzania wiedzą, w tym marketingową oraz konstrukcja takiego modelu, w oparciu o studia literaturowe oraz analizę podsystemu relacji opartych na wiedzy, zaobserwowanych na płaszczyźnie kooperacji podmiotów sektora produktów IT i ich partnerów. Jak pokazują wyniki badań, w holistycznym modelu zarządzania wiedzą w sektorze produktów IT, w tym wiedzą marketingową, o-, od- i dla partnerów, na szczególną uwagę zasługuje zaobserwowany kwalifikowany system emisji i absorpcji wiedzy, kreowanie wiedzy przez współdziałanie oraz usieciowienie procesu zarządzania wiedzą w relacjach z partnerami/kooperantami.(abstrakt oryginalny)
EN
The goal of this paper is to identify existing views on holistic/integral models of knowledge management and to construct such a model on the basis of studies in the literature and analysis of knowledge-based relations observed on the level of cooperation between IT sector entities and their partners. As it is shown by research results, in holistic model of knowledge management and in B2B relations of the entities in IT and their partners, the observed qualified system of knowledge emission and absorption, as well as knowledge creation through cooperation and networking of the process of knowledge management in studied companies is particularly important.(original abstract)
EN
Higher education institutions face many challenges in the contemporary macroeconomic influences, coming from political, economic, social, environ- mental, technological, cultural and legislative point of view. Competition among national and international higher education institutions becomes more and more visible and contributes to a new type of strategies and management decisions, more flexible and adaptive. Holistic marketing reflects different institutional behaviours in terms of intemal marketing, relationship marketing, performance marketing and integrated marketing. This paper reflects the importance of new types of behaviours and strategies for higher education institutions. The main objectives of the paper are: to reveal the holistic marketing components in the higher education institutions' area; to describe the contemporary behaviours of the institutions and to identify concrete actions for higher education institutions towards sustainable development.(fragment of text)
XX
Podobnie jak na świecie, tak i w Polsce metody jakościowe od wielu lat pochłaniają blisko 20% wszystkich wydatków na badania. Kryzys przyśpieszył odświeżenie formuły samych badań. Chęć oszczędności skierowała badaczy jakościowych ku formom kontaktów z respondentami on-line. Zbyt duża zmienność poglądów i zbyt duży relatywizm badanych na nowo nakłoniły badaczy do użycia technik projekcyjnych i wspomagających. Brak zaufania do deklaracji paradoksalnie stał się ogromną szansą dla badań jakościowych, gdyż reakcji, gestów, mimiki i zachowań tak łatwo nie można ukryć. Jednocześnie mamy do czynienia ze znaczną dowolnością metodologiczną badań jakościowych, a więc jedynym gwarantem jakości staje się doświadczony badacz.(abstrakt oryginalny)
EN
For many years, both in Poland and all around the world, nearly 20 percent out of the total expenditure on market research has been incurred on qualitative research methods. The crisis accelerated the renewal of this research formula. As they wanted to economize, qualitative researchers resorted to on-line forms of contacting respondents. Due to high variability and too much relativism on the part of the respondents, the researchers started to use again projection and support techniques. Paradoxically, the lack of trust in declarations became a great opportunity for qualitative research, as it is not so easy to cheat in reactions, gestures, mimics and behaviour as in declarations. At the same time, there is a great deal of methodological freedom in qualitative market research, so an experienced researcher becomes the only guarantor of quality.(original abstract)
4
Content available remote Kierunki rozwoju działań merchandisingowych w drugiej dekadzie XXI wieku
63%
XX
Celem artykułu jest przybliżenie kierunków zmian we współczesnych działaniach merchandisingowych. Rozważania prowadzone będą wokół tezy - w drugiej dekadzie XXI wieku działania merchandisingowe silnie wpływają na strategiczną przewagę firmy handlowej, dlatego należy je permanentnie usprawniać oraz dostosowywać do oczekiwań interesariuszy. Wychodząc od przybliżenia instrumentalnego podejścia do merchandisingu, scharakteryzowano uwarunkowania jego stosowania. Następnie wskazano innowacyjne sposoby i rozwiązania w rozważanym obszarze działań marketingowych, a w tym m.in. merchandising digitalny, internetowy, mobilny, sensoryczny, neuromerchandising oraz holistyczny. Rozważania teoretyczne wzbogacono przykładami z rynku.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to explain the trends of changes in contemporary merchandise activities. The deliberations are focused on the following thesis: in the second decade of the 21st century merchandise activities strongly influence on advantages of a trading company; hence, they have to be permanently improved and customized. Starting from the description of the instrumental approach to merchandising, there are characterized in the paper the circumstances of its application. Then, innovative methods and solutions in the considered area of marketing activities are pointed out, in particular: digital, internet, mobile, sensory, neuromerchandising and holistic merchandising. The theoretical deliberations are enhanced by the examples from the market. (original abstract)
EN
The paper presents an integrated look at two concepts of modern marketing: relationship marketing (partnership marketing) and value-based marketing (marketing based on value, value for customer, stakeholder value, customer value). There are presented problems of value in the relationship marketing concept. Next, the paper shows issues of relations in value-based marketing concept. Author came to the conclusion that it should be considered proposal of a common value-relational paradigm or enabling these problems to the conception of holistic marketing.
XX
Według koncepcji marketingu holistycznego przyjęcie orientacji na klienta jeko podstawy formułowania strategii firmy staje się bazą filozofii marketingowej. Ta orientacja ma przenikać całą firmę, czyliże marketing stał się ważną interfunkcją w przedsiębiorstwie nieograniczoną tylko do funkcjonowania jednego działu. Zarządzanie przez wartość dla klienta ma swoją perspektywę strategiczną i operacyjną. (fragment tekstu)
EN
In the paper a conception and elements of holistic marketing were discussed with matrices including problems of the value of the customer. It is one of the newest concepts of marketing which distinguishes three natures of the actions: getting to know the customer, creating the customer value and delivering to the value. With Instruments which can help managers determine the strategy towards customers, to help the segmentation with the process or there arę mentioned matrices of such authors in determining the range of customers as: B. Shapiro, Ph. Kotler and other. (original abstract)
XX
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie jak osiągnąć sukces w warunkach kryzysu gospodarczego, kiedy tradycyjne metody przestają być skuteczne, a klienci tracą zaufanie do praktyk biznesowych. Zdaniem autora kluczowe jest takie działanie, które spełni potrzeby klienta pod względem funkcjonalnym, emocjonalnym i duchowym - marketing holistyczny w praktyce. Autor omawia przykład firmy Apple jako wzór praktycznego zastosowania tej strategii.
XX
Autor zaproponował uporządkowanie sfery komunikacji marketingowej od strony definicji i merytorycznej zawartości pojęć takich jak: komunikacja marketingowa i zintegrowana komunikacja marketingowa. Zaproponowano holistyczne podejście do komunikacji marketingowej, które zintegruje wszelkie komunikaty nadawane przez firmę do otoczenia rynkowego.
EN
Integrated Marketing Communications (IMC) is something more than Marketing Communications and Promotion. IMC integrates not only traditional (formal) Marketing Communications elements: Advertising, Public Relations, Sales Promotion, Personal Selling and Sponsoring. It integrates all communicates being sent to market environment. The new task of a company, is to manage and integrate all kinds of communicates. The proposed definition is that of H. Fill which states: IMC it is managing dialogue of a company with its market Environment. More and more important role in this dialogue will play informal communication, which from the point of view of time, budget and organizational structures is not called promotion. Examples may be word of mouth, lobbying or informal meetings and all other messages attached to product, price, distribution and people other than promotional staff.(original abstract)
9
Content available remote Ewolucja koncepcji marketingu - w kierunku podejścia holistycznego
63%
XX
Celem opracowania jest ukazanie rozwoju koncepcji marketingu w ujęciu ewolucyjnym. Główną tezę stanowi stwierdzenie, że współczesna rzeczywistość gospodarcza, której cechami charakterystycznymi są: różnorodność, zmienność, współzależność i innowacyjność, wymaga holistycznego podejścia do realizacji funkcji marketingu w przedsiębiorstwie. Autor przygląda się zmianom orientacji marketingowej, opierając się na koncepcji podziału dziejów myśli marketingowej na cztery okresy, w których myśl marketingowa oparta była na odmiennych podstawach teoretycznych i stanowiła odpowiedź na zmieniające się warunki otoczenia. Opracowanie prowadzi do wniosku, że dla osiągania sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa jego marketing powinien być bardziej holistyczny, a mniej sektorowy. Marketing holistyczny to zatem: integrowanie rozpoznawania wartości i dostarczania wartości w celu budowania długofalowej, wzajemnie satysfakcjonującej relacji oraz wspólnego powodzenia kluczowych interesariuszy.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to show the evolution of marketing concept. The main thesis is that modern economic reality, with such characteristics like: diversity, variability, interdependence and innovation, requires a holistic approach to the implementation of the marketing function within the company. The author reviews changes in marketing orientation based on division into four periods in which the marketing concept was based on different theoretical approaches and operated under different environmental conditions.The article leads to the conclusion that successful marketing of the contemporary company needs to be more holistic and less sectoral. The holistic marketing approach therefore means: recognizing the value for all stakeholders and delivering value in order to build long-term, mutually rewarding relationships and joint success of the key stakeholders.(original abstract)
10
Content available remote Marketing relacyjny i marketing wartości - w kierunku paradygmatu zintegrowanego
63%
XX
Artykuł jest próbą zintegrowanego spojrzenia na dwie koncepcje współczesnego marketingu: marketing relacji (partnerski, więzi) oraz marketing wartości (oparty na wartości, wartość dla klienta, wartości dla interesariuszy, wartości klienta). W artykule zaprezentowano problematykę wartości w koncepcji marketingu relacyjnego. Przedstawiono w nim zagadnienia relacji w marketingu wartości. Autor doszedł do wniosku, że zasadne jest zaproponowanie wspólnego paradygmatu wartościoworelacyjnego lub włączenie tych problemów do koncepcji marketingu holistycznego.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents an integrated look at two concepts of modern marketing: relationship marketing (partnership marketing) and value-based marketing (marketing based on value, value for customer, stakeholder value, customer value). There are presented problems of value in the relationship marketing concept. Next, the paper shows issues of relations in value-based marketing concept. Author came to the conclusion that it should be considered proposal of a common value-relational paradigm or enabling these problems to the conception of holistic marketing. (original abstract)
XX
Współczesne koncepcje teoretyczne, powstałe na gruncie paradygmatu marketingu relacji, podnoszą problematykę integracji marketingu. Wskazują, że skuteczność marketingu w przedsiębiorstwach zależy od umiejętności integrowania tej filozofii w obrębie procesów biznesowych, zarówno w wymiarze wewnętrznym (integracja marketingu i pozostałych tradycyjnych funkcji / działów), jak i zewnętrznym (integracja w ramach sieci partnerów rynkowych, do których należy także klient). Choć cechą wspólną tych teorii jest rozumienie marketingu jako koncepcji zarządzania biznesem i ujmowanie go w sposób procesowy, to występują między nimi różnice w zakresie przedmiotowym i podmiotowym owej integracji. Celem artykułu jest omówienie szczegółowych założeń koncepcji, które uznano za ważne w kontekście rozwoju teorii marketingu zintegrowanego w ujęciu procesowym. Są to koncepcje marketingu holistycznego oraz marketingu całkowicie (czy całościowo) zintegrowanego, nie prezentowane dotąd szerzej w polskim piśmiennictwie oraz znana już koncepcja marketingu opartego na wartości, ściśle związana z dynamicznie rozwijającym się nurtem zarządzania wartością klienta. (abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary theories, grounded on relationship marketing paradigm, have been concerning marketing integration issues. They have indicated, that companies marketing efficiency depends on capabilities at integrating that philosophy within the business processes, both in internal dimension (integration of marketing and other traditional functions) and external one (integration within the network of partners, including customer). Although those theories are similar at perceiving marketing as business management concept and relating it to process orientation, there are some differences as far the subjective and objective dimensions of its integration. The aim of the paper is to present detailed assumptions of the concepts, which are concerned to be important in the context of integrated marketing in process approach theory development. Those are the holistic marketing and totally integrated marketing concepts, which haven't been widely described in Polish literature yet, and already known, value-based marketing concept, which is closely related to customer equity management, the research direction which has been dynamically intensified in marketing. (original abstract)
XX
Jeżeli strategia i dogłębna znajomość konsumentów nie staną się priorytetem dla firmowego marketingu, traci się dużo czasu na błądzenie w rynkowej mgle. W cyfrowych czasach konieczność reagowania na zachowania klientów przez siedem dni w tygodniu przez okrągłą dobę i uczestnictwo we wszystkich ważnych, modnych kanałach komunikacji staje się istotniejsze od holistycznego podejścia marki. Reagowanie na czas wydaje się wygrywać z wieloma innymi działaniami, także z taktycznymi i operacyjnymi. (abstrakt autora)
XX
Reklama w kinie jest niemal tak stara jak samo kino, ale z punktu widzenia możliwości budowania interakcji przełomem było pojawienie się internetu. Internet bowiem koegzystuje z kinem perfekcyjnie, a interakcja ta działa w obie strony. Planując kampanię kinową trzeba mieć świadomość, że współcześnie klienci oczekują budowania właśnie takich ciekawych połączeń między mediami, których efektem jest synergia. Holistyczne podejście do działań marketingowych w kinie wciąż się rozwija i wchodzi na nowe obszary. (fragment tekstu)
XX
Ludzie na ogół nie chcą marketingu. Albo inaczej: chcą, ale takiego, który nie wygląda jak marketing. Ambient to nie lekarstwo na wszystkie problemy i bolączki związane z komunikacją marketingową, jednak warto go przynajmniej wypróbować. Ambient marketing obejmuje wiele technik, a więc podawanie jednej definicji mija się z celem. O jego sile stanowi przede wszystkim autentyczność i efekt zaskoczenia. (fragment tekstu)
XX
W obecnej rzeczywistości marketingowej digital jest niemal jak powietrze, wszechobecny, oczywisty i tym samym niezbyt dający się wyodrębnić. Taką samą drogę przejdą kompetencje badawczo - analityczne i warto już dziś myśleć o tym, jak się do tego merytorycznie przygotować. W cenie zaczynają być bowiem kompetencje polegające na łączeniu różnorodnych działań tak, aby skutecznie budować holistyczne doświadczenia klienta. (fragment tekstu)
XX
W polskich firmach brakuje niestety holistycznego sposobu myślenia i spojrzenia na biznes raz z perspektywy sprawnej organizacji sprzedaży, a dwa - z perspektywy ścieżki zakupowej klienta. Marketingowa strategia to nie tylko komunikacja. To całe praktyczne zastosowanie w biznesie wiedzy o oczekiwaniach, preferencjach i cechach konsumentów oraz wielu innych elementach, które stoją za naszymi decyzjami zakupowymi. To również wiedza o tym, jak się pozycjonować, aby trwale a zarazem kreatywnie wyróżnić się na tle konkurencji.(fragment tekstu)
XX
Holistyczne spojrzenie poprzez pryzmat klienta, często nie mogącego zrealizować zlecenia wskutek zablokowanych łącz - to przyczyna i racja zaistnienia omnichannelowej rewolucji. Nie wystarczy przy tym zmienić podejścia do procesu sprzedaży. Przemiany bowiem muszą objąć cały proces obsługi klienta. Profil klienta może być budowany nie tylko w oparciu o dane transakcyjne, ale też na danych o użytkownikach z innych systemów internetowych, w tym sieci społecznych. Właśnie takie ich połączenie umożliwi lepsze lepsze targetowanie oferty i ocenę ryzyka. (abstrakt autora)
XX
Marka osobista to nie tylko pisanie postów w społecznościowych mediach. To również sami marketerzy, ich motywacje, silne strony, przekonania i wartości. Personal code pozwala pokazać je bez konieczności mówienia o nich. Świadomi tego marketerzy powinni iść przeto dalej, by zacząć urozmaicać komunikację werbalną i niewerbalną. Tym bardziej, iż personal code to wbrew pozorom holistyczne podejście do budowania marki osobistej i multisensoryczna komunikacja biznesowej i prywatnej tożsamości marketerów. (abstrakt autora)
XX
Klasyczny marketing niewiele poradzi na brak odpowiednich pracowników, i to takich, którzy potrafią wpływać na zwiększenie skali produkcji oraz sprzedaży. Jak w Polsce radzimy sobie z employer brandingiem? Czy rzeczywiście postrzegani jesteśmy jako atrakcyjni pracodawcy, przyciągający wysoko kwalifikowane kadry? Niestety - nie do końca tak się dzieje, a sytuacja na rynku pracy stwarza coraz większe problemy we właściwej rekrutacji i doborze ludzi. (abstrakt autora)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.