Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 479

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  friction coefficient
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
EN
The purpose of this paper is to present the methodology of experimental testing of the friction coefficient between compressed sawdust and steel at increased temperature. The subject has been inspired by practical engineering experience in the design of machines for compression of natural materials classified as biomass, such as sawdust. Sawdust is a structurally complex material and investigation of its interaction with components of agglomerating machines is a prerequisite for determining the optimum parameters of the compression process. The paper presents a special test facility developed by the authors for experimental testing of the friction coefficient in loose materials subjected to the effect of heat. Moreover, it presents the experimentally determined values of the friction coefficients for various sawdust types as a function of temperature. The output of the research relates to the processes involved in compression of natural waste materials to obtain renewable sources of energy - environment-friendly fuels.
2
Content available remote Ocena przebiegu procesu tribologicznego na podstawie widma emisji akustycznej
80%
Tribologia
|
2007
|
tom nr 2
209-217
PL
Część energii dostarczonej do węzła tarcia jest dalej przetworzona na emisję akustyczną (EA). Powszechnie wiadomo, że sygnał EA zależy od właściwości tribologicznych węzła tarcia. W artykule porównano zmierzone sygnały EA węzła maszyny MT-1 (Rys. 1) docieranego z olejami zawierającymi wybrane dodatki smarnościowe. Jednocześnie mierzono współczynniki tarcia w badanym węźle. Opracowano nowy deskryptor sygnału EA (równanie 2). Może to umożliwić ocenę przebiegu procesu tribologicznego w węzłach tarcia maszyn roboczych, gdyż akcelerometr można umieścić w różnych miejscach maszyny.
EN
A part of energy supplied to the friction pair is later transforming into acoustic emission (AE). It is commonly known, that AE signal depends on tribological properties of the friction pair. AE signals of the friction pair of MT-1 machine (fig. 1) running-in with oils containing chosen lubricity additives were presented in this paper. At the same time friction coefficients of friction pair were measured. A new descriptor of AE signal was worked out (equation 2). It can enable estimation course of tribological process in friction pair of commercial machines, because accelerometer can set in different places of machine.
3
Content available remote Wyznaczenie składowej adhezyjnej współczynnika tarcia pary stal-elastomer
80%
PL
W pracy rozważono sposób określenia składowej adhezyjnej współczynnika tarcia pary guma-stal. Dla takiej pary wartość współczynnika tarcia zależy głównie od składowej adhezyjnej. Wartość składowej adhezyjnej współczynnika tarcia wyznaczono na tribometrze jednokulowym własnej konstrukcji. Wyznaczenie tej wartości pozwala na określenie przydatności danej mieszanki gumowej na uszczelnienia już na etapie przygotowania próbek. Dla badanych materiałów elastomerowych wyznaczono wartości stałych materiałowych tau(0) i beta, które pozwolą na określenie wartości współczynnika tarcia przy założeniu dowolnego nacisku. Badania przeprowadzono dla trzech materiałów: guma NBR (nitrylowa) - o twardości wg stopni Shore'a 60 i 80, guma ACM (akrylowa) - o twardość wg stopni Shore'a 62 i 75, guma FPM (fluorowa) - twardość wg stopni Shore'a 65 i 70. Przeprowadzone badania pozwoliły określić wpływ twardości danej mieszanki gumowej na wartość składowej adhezyjnej współczynnika tarcia. Badania prowadzono przy tej samej wilgotności i temperaturze w jakiej prowadzone są badania ścieralności gumy zgodnie z PN.
EN
This paper presents the method of determination of adhesion component of friction coefficient of the rubber- metal pair. For such joints the friction coefficient value depends mainly on the adhesion component. The values of the adhesion component of friction coefficient were determined by means of one-ball tribometer for different rubber grades used in production of the oil lip seals. Determination of this value makes easy an estimation of the rubber quality just on the stage of the formulation. Material constants tau(o) and beta were calculated from experimental data for all examined rubbers; the knowledge of these constants enables prediction of the friction coefficients at given load. The tests were carried-out for three rubber types: NBR with hardness of 60 and 80 IHRD, ACM with hardness of 62 and 75 IHRD and FPM - 65 and 70 IHRD. It was also possible to find dependance of adhesion component of friction on the elastomer hardness. The test were run at the same humidity and temperature as the tests concerning rubber wear resistance according with Polish Standard.
4
Content available remote Termodynamiczny opis elementarnego zjawiska tarcia suchego
80%
PL
W pracy rozważono możliwość termodynamicznego opisu elementarnego zjawiska tarcia suchego pary guma-stal. Proces przejścia ze spoczynku do ruchu względnego pary guma-stal potraktowano jako proces izotermiczno-izobaryczny. Pozwoliło to porównać pracę siły tarcia do przyrostu entalpii swobodnej deltaG. Przyrost entalpii swobodnej jest równy pracy niezbędnej do zwiększenia powierzchni poza obszarem styku gumy i zależy od wartości naprężenia powierzchniowego eta(s/g). Na wartość naprężenia stycznego tau(n) wpływa wielkość sczepienia adhezyjnego gumy ze stalą. Określono zależność między naprężeniem powierzchniowym eta(s/g) i naprężeniem stycznym tau(n) powstałym podczas tarcia wiertnego stalowej kulki po gumie. Na tribometrze jednokulowym wyznaczono wartość naprężenia powierzchniowego między gumą i stalą jako wielkość termodynamiczną zależną od sił przyciągania i siły obciążającej powierzchnię kontaktujących się ciał. Wyznaczono wielkość powierzchni gumy poza obszarem styku z kulką, która ulega odkształceniu w trakcie przejścia kulki ze spoczynku do ruchu. W pracy zdefiniowano napięcie i naprężenie powierzchniowe jako wielkości określające stan nierównowagi energetycznej powierzchni.
EN
This paper presents possibility of the thermodynamics description of an elementary dry friction behavior for rubber-steel pair. The process of transition from standby to relative motion of the pair steel-rubber has been treated as the isothermal-isobaric one. It made possible to compare the friction work with the increase of the free enthalpy deltaG. The free enthalpy increment equals to work of necessary to increase the deformed area of the rubber outside the contact area and it depends on the value of the surface stress eta(s/g). The value of tangential stress tau(n) is affected by the adhesive interaction between the steel and the rubber. The dependance between surface stress eta(s/g) and tangential stress tau(n) resulting from pivoting friction has been determined. The values of surface stress between the rubber sample and the steel ball were determined on one-ball tribometer. Surface stress as the thermodynamic quantity depends on the attraction force and the load between contacting materials. Furthermore, it was necessary to determine the area of deformed rubber surface outside the contact area. There are definitions of both the surface tension and stress as the quantities characterizing the energetic non-equilibrium conditions of the surface.
5
Content available remote Analytical Computation of the Mechanical Efficiency of Compound Mechanical Systems
80%
EN
In this paper, the mechanical efficiency of mechanical systems is discussed. The influence of the arrangement of the different components of the mechanism and the power distribution over the different modules on the efficiency is investigated. Revolute, slider and contoured joints are studied. Sliding and rolling frictions are taken into account in order to determine their mechanical efficiency. Two numerical examples of a crank-connecting rod mechanism and a cam follower system are presented and the evolution of their mechanical efficiencies over a cycle are computed.
6
80%
EN
Commercial Inconel 600 nickel-chromium alloy was implanted with nitrogen, chromium, titanium, yttrium and copper with tin (as bronze components) ions to doses ranging from 1.6e17 to 3.5e17 cm-2. The main goal of the research was to investigate the properties of the modified alloy in the context of its application in foil bearings. The virgin and the treated samples were tribologically tested and examined by scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive spectroscopy (EDS). The technological studies were preceded by modelling of concentration values of the introduced elements. The results obtained with the use of ion implantation are discussed.
EN
In order to define the friction coefficient the simulator of strip drawn test between flat dies and cup test were applied. To evaluate the friction coefficient between flat dies the modified Coulomb law was used and to define the friction at die drawing edge the modified Ouehler formula was applied. The applied processes can contribute to quality improvement of FEM analyses at steel sheet stamping. For experiments the extra drawable Zn coated and uncoated steel sheets (DX 54D – extra deep drawable Zn coated steel sheet, TRIP – Tranasformation Inducted Plasticity) suitable for cold forming by stretching were applied.
EN
The study discussed in the paper consisted in testing the impact of surface layer parameters on wear intensity of friction pair components. The study was conducted having taken additional operational factors into consideration, namely the friction conditions (presence of lubricant) and the value of loads affecting the contact zone of the samples being tested. The study constituted laboratory tests of wear and were conducted by means of a T-01M type laboratory test stand used to experimentally analyse frictional cooperation of various materials used in structural components of motor vehicles. The friction pairs examined were previously operating in a pin-on-disk system under various conditions. The materials of the friction pairs tested at the stand were subjected to heat treatment and chemical processing in order to attain specific parameters of their surface layers. The studies conducted enabled determination of the abrasive wear values for the material samples tested having entailed the surface layer parameters and the factors related to operation of actual structural components used in automotive engineering. An additional advantage of the studies conducted was the possibility to establish actual coefficients of friction occurring in specific friction pairs. Establishing the actual values of friction coefficients for the materials of friction pairs under specific conditions and having taken the impact of the surface layer parameters into consideration enabled identification of the reasons for excessive surface wear. Hence a reference can be made between the stationary tests undertaken and actual components cooperating with one another in kinematic pairs of machines. The utilitarian premise resulting from the studies conducted is the necessity of paying particular attention to surface layer parameters while designing friction pairs for machines.
PL
W pracy badano wpływ parametrów warstwy wierzchniej na intensywnosc zuzycia elementów pary ciernej. Badania przeprowadzono przy uwzględnieniu dodatkowych czynników eksploatacyjnych takich jak warunki tarcia (obecność środka smarnego) oraz wartosc obciążen w strefie kontaktowej badanych próbek. W ramach pracy przeprowadzono badania laboratoryjne zużycia przy wykorzystaniu stanowiska badawczego typu T-01M, na którym eksperymentalnie analizowano współpracę cierna różnych materiałów stosowanych na elementy konstrukcyjne pojazdów samochodowych. Badano pary cierne, które pracowały w układzie trzpień – tarcza w różnych warunkach. Materiały badanych na stanowisku par ciernych poddawano zabiegom cieplno-chemicznym w celu uzyskania określonych parametrów warstwy wierzchniej. Przeprowadzone badania umozliwiły wyznaczenie wielkości zuzycia sciernego badanych próbek materiałów przy uwzglednieniu parametrów warstwy wierzchniej oraz czynników związanych z eksploatacja rzeczywistych elementów konstrukcyjnych wykorzystywanych w technice motoryzacyjnej. Dodatkowym atutem przeprowadzonych badań było wyznaczenie rzeczywistych współczynników tarcia występującego w przypadku określonych par ciernych. Wyznaczanie rzeczywistych wartości współczynników tarcia materiałów par ciernych przy określonych warunkach oraz przy uwzględnieniu wpływu parametrów warstwy wierzchniej pozwala na identyfikacje przyczyn nadmiernego zużycia powierzchni. Przeprowadzone badania stanowiskowe można odnieść do rzeczywistych elementów współpracujących ze sobą w węzłach kinematycznych maszyn. Utylitarna przesłanka wynikająca z przeprowadzonych badań jest koniecznosc zwrócenia szczególnej uwagi, przy projektowaniu w częściach maszyn wezłów tarcia, na parametry warstwy wierzchniej.
EN
The publication presents the results of measurements of the operating parameters of the drum drive of a belt conveyor operating in a copper ore mine. The laboratory and industrial tests of belt conveyor components so far have largely focused on idler sets, the belt and the conveyor route. The authors of the publication notice that the subject literature lacks information on research into the coefficient of friction between the belt and the drum in an industrial facility under real conditions, which may imply that the phenomenon of driving force transmission from the drum surface to the belt has not been thoroughly explored. The investigations described in the publication were aimed at determining the kinetic coefficient of friction between the conveyor belt and the lining of the drive drum under operating conditions. In the first part of the study, preliminary laboratory tests were carried out, whereas in the second part of the study, a mobile, non-invasive measurement system was applied, which allowed for recording the kinematic and dynamic parameters of the conveyor’s operation. During the several dozen minutes of the conveyor’s operation, there were several start-ups and brakings as well as periods of steady operation under variable load on the material handled. The non-typical planned sequence of switching on the drive motors caused a temporary slip of the belt on the drive drum surface during one of the start-ups. The recorded parameters of the conveyor operation enabled determining the operational limit value of the friction coefficient between the belt and the lining of the drive drum.
EN
Among the many elements of a modern vehicle, the braking system is definitely among the most important ones. Health, and, frequently, life, may rest upon the design and reliability of brakes. The most common friction pair used in passenger cars today is a disc which rotates with the road wheel and a cooperating pair of brake pads. The composite material of the pad results in changing tribological properties as the pad wears, which was demonstrated in experimental studies. The change is also facilitated by the harsh operating conditions of brakes (high and rapid temperature changes, water, etc.). This paper looks into how changing tribology reflects on the heating process of disc and pads during braking. And so a simulation study was conducted, as this method makes it possible to measure temperature in any given point and at any time, which is either impossible or extremely difficult in real life conditions. Finite element method analyses were performed for emergency braking events at various initial speeds of the vehicle reflecting the current road speed limits.
PL
W opracowaniu podjęto próbę oszacowania zbieżności podstawowych wzorów opisujących współczynnik strat tarcia, stosowanych do wyznaczania strat przepływu w przewodach zamkniętych o przekroju kołowym. Zaprezentowano szereg empirycznych zależności najpowszechniej stosowanych w obliczeniach inżynierskich, opisujących wartości współczynnika strat tarcia w różnych zakresach liczb Reynoldsa dla przewodów chropowatych przy różnym stopniu chropowatości. Porównano wartości współczynnika strat tarcia opisane analizowanymi wzorami z wartościami opisanymi równaniem Colebrooka-White'a. Rezultaty obliczeń i porównań przedstawiono w formie wykresów.
EN
In this paper is taking a test to estimate convergence the basic formulas of friction factor, using to calculate attrition of flow in close, circle channel. The article presents some exoeriment formulas, which are in use frequently in engineering calculations, describing value friction factor, in different range of Reynolds number, for rough channel, in many degree roughness. It compares the value of friction factor described by the formulas with the Colebrook-White's formula.An effect of the calculations and compare the results were presentad on the graphs.
12
Content available Badania tribologiczne olejów silnikowych
80%
PL
Praca dotyczy badań wpływu warunków pracy pojazdu na charakter zmian współczynnika tarcia pary tarciowej czop-panewka smarowanych olejem silnikowym. W pracy przebadano wpływ warunków pracy pojazdu na zmiany charakterystyk tribologicznych tych elementów w aspekcie stosowania oleju mineralnego i syntetycznego.
EN
The research concerns the effect of vehicle working conditions on the friction coefficient of steam frictional pivot-pan oiled by motor oil. The influence of the vehicle working conditions on changes to tribological characteristics of these elements, with respect to mineral and synthetic oil, was investigated.
PL
W artykule pt. Zagadnienia dotyczące współczynnika tarcia nawierzchni jezdni („Drogownictwo” nr 10/2017)zostały zaproponowane zmiany minimalnych wymaganiach miarodajnego współczynnika tarcia dotyczące nowych nawierzchni. Obniżenie wymagań może prowadzić do pogorszenia bezpieczeństwa użytkowników m.in. dróg krajowych (w tym autostrad i dróg ekspresowych). Niniejszy artykuł jest polemicznym, obiektywnym głosem w dyskusji popartym danymi z badań odbiorczych wykonanych na nowo wybudowany odcinkach dróg.
EN
There have been suggested changes in article „Issues concerning friction coefficient of road pavement. They concern existing minimal requirements authoritative friction coefficient for new pavement. Reduction of these requirements, might cause a decrease in safety for roads and highway users. This occurrence is reasonable voice in the debate.
PL
Praca przedstawia wyniki badań wykonanych w ramach projektu dotyczącego predykcji współczynnika tarcia. Zawiera podstawowe informacje na temat przeprowadzonych badań eksperymentalnych, obróbki danych, znalezionych zależności wiążących określone wielkości fizyczne oraz przyjętych rozwiązań technicznych zapewniających poprawną pracę systemu.
EN
Paper contains results of the work made within the frame of prediction of the friction coefficient project . It contains basie information about experiments, signal processing, founded relations between ąuantities and applied technical solutions.
EN
The main aim of the presented research was examination of new tribological pairs made of different types of steel. Materials of disc probes were submitted to unusual heat treatment processes and salt bath nitriding. The research is focused on the friction coefficients and mass losses of the material probes. Based on the results it was noticed that the best wear resistant pair was bearing steel 100Cr6 coupled with high speed steel S705. The lowest friction coefficient appeared for the pair bearing steel 100Cr6 and maraging steel C350.
EN
In order to verify and select the appropriate materials for cooperation in high-speed foil bearings in the particular tribological pair, a series of friction and wear tests of selected material pairs were carried out. This paper presents a method for determination of the friction coefficient, a basic quantity characterizing two materials cooperating frictionally in an atypical tribological combination of the foil-roller type. Laboratory tests, necessary to determine the friction factor value in the mentioned friction junction and in a low-boiling liquid environment, were carried out on a specially prepared test stand using the T-27 apparatus.
PL
W celu weryfikacji i doboru odpowiednich materiałów do współpracy w szybkoobrotowych łożyskach foliowych w określonym węźle tribologicznym przeprowadzono szereg badań tarcia i zużycia wybranych par materiałowych. W niniejszej pracy przedstawiono sposób wyznaczania współczynnika tarcia, podstawowej wielkości charakteryzującej dwa materiały współpracujące ciernie w nietypowym skojarzeniu tribologicznym typu folia–rolka. Badania laboratoryjne, niezbędne do wyznaczenia wartości współczynnika tarcia we wspomnianym węźle tarcia w środowisku cieczy niskowrzącej, przeprowadzono na specjalnie do tego celu przygotowanym stanowisku badawczym z zastosowaniem aparatu T-27.
EN
This paper is a continuation of research concerning gas-solid flow modelling using the Euler-Lagrange approach in a spout-fluid bed apparatus. The major challenge in this case was to determine the friction coefficient for particles hitting against the walls of the apparatus. On the basis of the properties of similar materials the value of this quantity was estimated at 0.2. Therefore, it proved useful to check the model’s sensitivity to the value of this parameter. The study investigated the effect of friction coefficient on calculated values of particles velocity in the draft tube and the annular zone of the device for various volumes of the circulating bed. In the course of calculations, a relatively small influence of friction coefficient on particles velocity was observed in the tested zones of the apparatus. The changes were most visible for large volumes of the bed, which was connected with an increase in the number of collisions of particles with the walls.
EN
The interaction of contacting surfaces in relative motion is basic for every engineering design. The transmission of load from one rubbing surface to its mating surface under conditions of dry contact is taken into account. Microlocal or global models of friction are used to describe this phenomenon. In global approach, frictional force is proportional to normal load. A coefficient of external friction depends on the type, shape, and precision of finishing the surfaces of mating elements. The aim of the paper is analysis of a friction coefficient for 2024T3 aluminium alloy during cyclic tangential loading. Experimental tests are carried out on a ball-on-flat wear-testing machine Ducom. Tests of reciprocating friction are carried out using the following friction pairs of specimens: the ball specimen is made of high strength aluminium alloy PA25 and the plane specimen is made of 2024T3 alloy. Finally, graphs of temporary friction coefficients versus time in the form of fluctuated periodical functions are obtained. Two phases of friction are detected. However, during the first stage, the friction coefficient is relatively small while in the second period it rapidly increases and tends to become more irregular. Static and dynamic friction coefficients are estimated. In order to determine the dynamic coefficient the Discrete Fourier Transformation is used. The calculation of the dominant amplitude (corresponding to test frequency) of the studied functions is possible due to this method. An increase of the friction coefficient with an increase of normal load is observed. A cladding layer also causes an increase of friction, especially in the second phase.
EN
Dental practice today used a lot of different materials. This paper evaluates tribological and mechanical properties of two dental materials CeramX and I-Light. Tribological analysisad of samples was conducted at temperature 37°C and in the environment of artificial saliva. The wear rate was evaluated with a ball-on-disc tribotester, in accordance to ASTM G-133 norm. The counterbodies were 6-mm-in-diameter Al2 O3 steel balls. The load of 2, 10 and 20 N was applied. The tests were conducted at 0.15 m/s sliding velocity over a sliding stroke of 1000 m. The changes in the value of the following parameters were measured during the trials: friction coefficient, friction force, temperature and wear depth. After completing the tribological tests the surface of samples was carried out.
EN
As a result of research conducted in the Metal Forming Institute in Poznan, SBT-03 simulator for friction and wear testing of human intervertebral disc endoprostheses was modernized. The structure of the device allows reflecting of the range of mobility and loads present in the natural spine. Moreover, the device allows recording and measurement of such parameters as axial compression force, moment of friction, temperature in the friction loop and number of operation cycles. This enables an evaluation of the intensity of wear processes of different designs of structures of a lumbar spine intervertebral disc endoprostheses depending on the type of materials used and production method.
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.