Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ liczby warstw i sposobu obróbki ubytkowej na twardość napoin z brązu
100%
PL
W artykule przedstawiono wpływ liczby warstw z brązu oraz sposobu i rodzaju obróbki ubytkowej na twardość napoiny. Badano warstwy z brązu cynowego ułożone na podłożu ze stali 45. Do nałożenia napoin użyto metody MIG. Wyznaczano twardość dla napoin jedno- i dwuwarstwowych oraz porównywano ją z twardością próbki wykonanej z brązu o tym samym składzie chemicznym i obrabianą w taki sam sposób, a także z danymi dostarczonymi przez producenta drutu elektrodowego. Wyniki wskazują na wpływ zarówno liczby warstw, jak i sposobu i rodzaju obróbki na twardość napoin.
EN
This article presents the influence of the number of layers and the method of machining on properties of bronze padding welds deposited on steel 45 with MIG method. As a coating material applied tin bronze. The hardness was determined for the single and double-layer of padding welds. Properties of obtained padding welds was compared with properties of filler material. The results show the influence of both the number of layers, as well as the method and type of treatment on the hardness of the padding welds.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu technologicznych parametrów napawania metodą MIG na geometrię napoin z brązu cynowego CuSn6 układanych na podłożu ze stali 45 o podwyższonej zawartości węgla. Badania przeprowadzono w dwóch etapach: w pierwszym wyznaczono zakresy parametrów napawania umożliwiające uzyskanie napoin o odpowiedniej jakości, a w drugim - stosując metodę planowania eksperymentu – określono wpływ wybranych parametrów na geometrię i głębokość wtopienia napoiny. Na podstawie badań określono zakresy technologicznych parametrów napawania umożliwiających wykonanie napoin spełniających kryteria jakościowe. Wyznaczone funkcje aproksymujące pozwalają prognozować wymiary napoin w zależności od nastawionych parametrów.
EN
The paper presents the influence of technological parameters of MIG surfacing on the CuSn6 bronze geometry of padding welds arranged on a substrate made of 45 steel with elevated coal ratio. The study was conducted in two phases: welding parameter ranges were determined to obtain the sufficient quality padding welds and using the method of experiment planning – the influence of some parameters on the geometry and depth of fusion penetration of the padding weld. Based on the survey specified ranges of technological parameters of surfacing that meet quality criteria. Designated approximating functions make possible to predict the dimensions of welds according to preset parameters.
3
Content available remote Możliwości technologiczne napawania brązu CuSn6 na stal 15G2ANb
100%
PL
Zbadanie możliwości napawania brązem stali w osłonie argonu. Wyniki prób opracowanej technologii zastosowanej do regeneracji elementów ciernych i dobór optymalnych parametrów napawania.
EN
Exploring possibilities of argon-shielded pad welding of bronze on steel. Results of trial application of the process used for regeneration of friction elements and choice of optimum parameters of the pad welding.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu nacisku na właściwości tribologiczne napoin jedno- i dwuwarstwowych z brązu CuSn6, nakładanych na podłoże stalowe metodą MIG. Napoiny wykonano ze stałymi technologicznymi parametrami napawania gwarantującymi odpowiednią jakość i mały udział materiału podłoża w napoinie przy zapewnieniu właściwego związania jej z materiałem podłoża. Badania tribologiczne przeprowadzono na tribotesterze T-05 jako porównawcze z brązem odlewanym o takim samym składzie chemicznym. Współczynniki tarcia i zużycia liniowego połączeń pracujących ślizgowo wyznaczono w środowisku smarnym oleju mineralnego i syntetycznego przy naciskach 3 MPa i 10 MPa. Badania z większym obciążeniem miały wskazać, w jakim stopniu zwiększenie nacisku wpływa na zmianę właściwości tribologicznych rozważanych napoin. Podczas badań stwierdzono różnicę współczynnika tarcia związaną z liczbą warstw w napoinie i rodzajem środowiska smarnego. Zaobserwowano zmianę zużycia liniowego dla różnych obciążeń oraz dla próbek jednowarstwowych w stosunku do próbek dwuwarstwowych i porównawczych.
EN
Results of tribological tests on single- and double layer CuSn6 bronze pad welds on the steel base fabricated by the MIG method are presented. The technological parameters were held constant during the padding which guaranteed an adequate quality of the welds and a small base material fraction. The tribological tests were made using the tribotester T-05 and the results were compared with these for the cast bronze of the same chemical composition. Friction coefficients and linear wear of pairs under sliding were measured for the lubricating environment of mineral and synthetic oils with pressure 3 and 10 MPa. The investigation revealed the dependence of the friction coefficient on the number of layers in the weld pad and on the lubricating environment. Changes of the linear wear were observed for different loads and for single layer samples compared double layer and comparative samples.
5
Content available remote Nd-YAG Laser Beam-Induced Liquation Cracking in Selected Nickel-Based Superalloys
80%
EN
MAR-M247 and Rene 77 belong to intermetallic phase Ni₃(Al, Ti) precipitation hardened nickel alloys widely used in the aerospace and power engineering industries. Because of their susceptibility to cracking, the above-named alloys are characterised by limited weldability. In the tests described in this article, the surfaces of the above-named superalloys were affected by a laser beam having identical parameters. Afterwards, the test results concerning the individual susceptibility to Nd-YAG laser beam-induced liquation cracking were compared. The stereoscopic microscopic observations revealed differences indicating the significantly greater crack susceptibility of superalloy MAR-M247. The characteristics of the materials indicated that the above differences were connected with the significantly more complex microstructure resulting from the segregation of alloying elements during crystallisation. The scanning microscopic examination revealed the presence of liquation cracks in the HAZ located along partially melted interdendritic areas.
PL
Stopy MAR-M247 oraz Rene 77 należą do grupy stopów niklu umacnianych wydzieleniowo fazą międzymetaliczną Ni3(Al, Ti) znajdujących szerokie zastosowanie w branży lotniczej i energetycznej. Uważane są za stopy o ograniczonej spawalności z powodu wysokiej skłonności do pękania. W omawianej pracy powierzchnię tych nadstopów poddano oddziaływaniu wiązki laserowej przy zastosowaniu identycznych parametrów. Na podstawie przeprowadzonych badań porównano skłonność stopów do pęknięć likwacyjnych powstałych w wyniku oddziaływania wiązki laserowej Nd-YAG. Obserwacja powierzchni za pomocą mikroskopu stereoskopowego ujawniła różnice wskazujące na dużo wyższą skłonność do pękania nadstopu MAR-M247. Charakterystyka materiałów wskazała, iż jest to związane ze znacznie bardziej złożoną mikrostrukturą wynikającą z segregacji składników stopowych w trakcie krystalizacji. Badania przy pomocy mikroskopii skaningowej ujawniły pęknięcia likwacyjne w SWC biegnące wzdłuż nadtopionych obszarów międzydendrytycznych.
PL
Przedstawiono wyniki badań własności tribologicznych napoin jedno-, dwu- i trójwarstwowych z brązu CuSn6, nakładanych na podłoże stalowe metodą MIG. Napoiny wykonano ze stałymi technologicznymi parametrami napawania, gwarantującymi odpowiednią jakość i mały udział materiału podłoża w napoinie, przy zapewnieniu właściwego związania jej z materiałem podłoża. Badania tribologiczne przeprowadzono na tribotesterze T-05 jako porównawcze z brązem odlewanym o takim samym składzie chemicznym. Współczynniki tarcia i zużycia liniowego skojarzeń pracujących ślizgowo wyznaczono w środowisku smarnym oleju mineralnego i syntetycznego. W trakcie badań stwierdzono różnicę współczynnika tarcia związaną z ilością warstw w napoinie i rodzajem środowiska smarnego. Nie zaobserwowano istotnych różnic w przypadku zużycia liniowego próbek warstwowych i porównawczych pracujących w środowisku oleju syntetycznego i mineralnego.
EN
Result of tribological tests of single, two and three layer CuSn6 bronze welds of padded on the steel base by the MIG method are presented. The technological parameters were held constant during the padding which guaranteed an adequate quality of the welds and a small base material fraction. The tribological tests were made using the tribotester T-05 and the results were compared with these for the cast bronze of the same chemical composition. Friction coefficients and linear wear of pairs under sliding were measured for the lubricating environment of mineral and synthetic oils. The investigation revealed the dependence of friction coefficient on the number of layers in the weld pad and on the lubricating environment. Differences were not observed for the linear wear of layered and comparative samples working in the environment of synthetic and mineral oil.
7
Content available remote Metody poprawy jakości napoin z brązu CuSn6 nanoszonych na podłoże stalowe.
80%
PL
Przedstawiono problemy związane z napawaniem brązu na podłoże stalowe metodą MIG przy zastosowaniu półautomatu spawalniczego z tyrystorowym źródłem prądu. Omówiono wadliwość napoin oraz metody eliminacji wad. Podano zalecane niektóre parametry technologiczne i zaproponowano sposób doboru pozostałych parametrów.
EN
It has been presented the problems connected with MIG surfacing of bronze on steel substrate by means of semi-automatic welder with thyristor power source. Defectiveness of welds and the methods of faults elimination have been discussed. It has been given some recommended technological parameters and it has been proposed the manner of the choice of the others.
10
70%
EN
The article presents the results concerning hot crack susceptibility of selected steels having an austenitic structure. The tests were based on the analysis of the chemical composition of these steels and utilising special stations for the Transvarestraint tests and the Blanchet method. During the tests it was possible to observe cracks in the liquid-solid area. The results obtained indicate the existence of an area free from solidification cracks for a certain strain value at a pre-set welding rate. It was also possible to observe the absence of a distinct boundary between such areas, which was reflected in the crack length.
PL
W artykule przedstawiono wyniki oceny skłonności do pęknięć gorących wybranych stali o strukturze austenitycznej. Badania przeprowadzono w oparciu o analizę składu chemicznego tych stali oraz wykorzystując specjalne stanowiska dla próby Transvarestraint i metody Blancheta. Obserwowano występowanie pęknięć w obszarze ciekło stałym. Uzyskane wyniki wskazują na istnienie obszaru, gdzie przy pewnej wartości odkształcenia przy zadanej prędkości spawania, nie ma pęknięć krystalizacyjnych oraz obszaru ich występowania. Stwierdzono, że nie istnieje wyraźna granica pomiędzy tymi obszarami, co znajduje odzwierciedlenie w długości pęknięcia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.