Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rumowiska unoszone
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Using optical features of water and suspended sediment, series of imageries of Polish rivers (mainly of Vistula River) and Loire River in France were registered from aircraft, beginning from 1990, at fi rst with video- computer technique, later using the own aircraft system for fl uent digital registration of a terrain. In the selected examples were presented images of suspended sediment with spatial differentiation of its concentration in river, in the morphologically different stretches. There were suggested possibilities of use of the suspended sediment as a tracer in researches of hydro-morphological processes, for ex. sedimentation and evaluation of the ecological state of rivers. In the range of examples use of airborne photographs was presented to the identifi cation of sediment deposition zones in natural conditions and changed by human activity.
PL
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń zdolności małych zbiorników wodnych do zatrzymania rumowiska (β). Do analiz wytypowano dziewięć małych zbiorników wodnych znajdujących się w dorzeczu górnej Wisły. Zdolność ta została określona na podstawie bilansu rumowiska i porównana z wynikami obliczeń metodą Brune’a i jej modyfikacjami, opracowanymi przez Gilla, Heinemanna oraz Jothiprakasha i Garga. Stwierdzono, że istnieje możliwość zastosowania tych metod do wyznaczenia początkowej zdolności małych zbiorników do zatrzymywania rumowiska. Metody te mogą mieć zastosowanie w przypadku małych zbiorników, których współczynnik pojemności jest większy od 1%. Stwierdzono również, że wyniki obliczeń zdolności do zatrzymywania rumowiska w kolejnych latach eksploatacji małych zbiorników wodnych wykonane za pomocą metody Brune’a i wzorów Gilla, Heinemanna oraz Jothiprakasha i Garga nie odpowiadają rzeczywistej zdolności, oznaczonej symbolem βrz i określonej na podstawie bilansu rumowiska. Poddane ocenie metody nie mogą być wykorzystane do określenia zdolności małych zbiorników wodnych do zatrzymania rumowiska w kolejnych latach eksploatacji.
EN
The results of the calculations of the sediment trap efficiency of small reservoirs were introduced in the work. The sediment trap efficiency was appointed the symbol β. Nine small reservoirs located in the Upper Vistula river basin were chosen to analyses. This efficiency became determined on the basis of the sediment balance and compared with the results of applied Brune’s method and its modification, worked out by Gill, Heinemann and Jothiprakash and Garg. It was stated that the possibility of the use of these methods to delimitation of the initial sediment trap efficiency of small reservoirs existed. The initial β concerns to the beginning of operation. These methods can have the use in the case of the small reservoirs the whose capacity-inflow ratio is larger from 1%. Also it was stated, that the results of the calculations of the sediment trap efficiency in the successive years of the operation of small reservoirs executed using Brune’s method and Gill’s, Heinemann’s and Jothiprakash’s and Garg’s formulae they do not represent real value of β, determined on the basis of the sediment balance. Estimated methods can not the be used to the qualification of the sediment trap efficiency of small reservoirs in the successive years of operation.
PL
Podstawowym celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wpływu stref roślinnych na koncentrację rumowiska unoszonego w płynącej wodzie. Nowe zasady regulacji rzek, które prowadzone są w zgodzie z naturą, przypisują ogromne znaczenie roślinności. Jest ona traktowana nie tylko jako czynnik przyrodniczy, ale także jako element oddziaływania technicznego, który wyraźnie kształtuje warunki hydrauliczne i hydrologiczne. Do niedawna panował pogląd, że roślinność jest jedynie czynnikiem utrudniającym eksploatację urządzeń wodnych oraz niekorzystnie wpływającym na funkcjonowanie budowli. Obecnie zaczęto jednak doceniać roślinność jako nowy element we współczesnej gospodarce wodnej, który może korzystnie wpływać na warunki hydrauliczne. Roślinność może bowiem powodować zmiany szorstkości koryta, konfiguracji dna, spadku zwierciadła wody, może zwiększyć odporność koryta na erozję, a także powodować kontrolowane przez człowieka zatrzymanie znacznej części transportowanego przez ciek rumowiska. Istnienie stref wegetacji w rzekach i w płytkich zbiornikach przepływowych (np. zbiorniki wstępne) istotnie wpływa na procesy fluwialne. Zarówno stopień porostu, jego wymiar poziomy i pionowy, jak i dynamika jego zmian wpływają na podłużny i poprzeczny ruch rumowiska. Badania ruchu rumowiska w strefach roślinnych przeprowadzono w Instytucie Inżynierii Środowiska na modelu fizycznym w skali 1:1. Celem badań było wyznaczenie charakterystyk hydraulicznych przepływu w strefie występowania porostu roślinnego oraz analiza wzajemnego oddziaływania roślin i rumowiska na procesy sedymentacyjne.
EN
The main aim of the article is to show (present) the influence of vegetation zone on concentration of suspended load. New standards (principles, rules) of river engineering conducted in harmony with nature assign enormous plant significance. It is treated not only as a natural factor but also as a component of hydraulic reaction which clearly shapes hydraulic and hydrologic conditions. Until recently it was generally believed that vegetation is only the faktor which makes exploatation of water facilities difficult and unfavourably influence on structure working. At present vegetation has begun to be appreciated as a new element in contemporaly water management which may favourably influence on hydraulic conditions. Vegetation may cause riverbed roughness changes, bed configuration changes, water level slope changes increase of riverbed erosion resistance and also may cause retention of considerable amount of suspended load transported by (in) the river. Existing of vegetation zone in rivers and reservoirs influences on fluvial processes. Vegetation degree and its vertical and horisontal dimension influence on longitudinal and transverse transport of suspended load as well as its variation dynamics. The research of the suspended load transoport in vegetation zone was conducted in Institute of Environmental Engineering on model in scale 1:1. The aim of the research was to estimate hydraulic characteristic of the flow vegetation zone and analyze of interaction of vegetation and suspended load on the sedimentation processes and sorting of suspendned load.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.