Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Arkusze kalkulacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
XX
W artykule zaprezentowano wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego MS Excel do wspomagania procesu przeprowadzania analizy niezgodności produktów powstających na wydziale walcowni. W sposób szczegółowy omówiono dotychczasowy sposób realizacji procesu. Przedstawiono stworzone w arkuszu kalkulacyjnym narzędzie informatyczne, a także zaprezentowano sposób przeprowadzania analizy z jego wykorzystaniem. Zastosowanie narzędzia pozwoliło na uzyskanie wymiernych korzyści, takich jak skrócenie czasu realizacji procesu o ok. 80% oraz eliminację błędów, które wcześniej występowały w przygotowywanych raportach.(abstrakt oryginalny)
EN
The article provides a discussion on the MS Excel spreadsheet application as a supporting tool for the process of nonconformity analysis of products manufactured at a rolling mill. The authors have described in detail how the process used to be handled. An IT tool created using the spreadsheet as well as the method to conduct analysis by means of the said tool have been presented. Its application brought certain tangible benefits, such as shortening of the process time by ca. 80% and elimination of the errors which could previously be found in the reports being prepared.(original abstract)
XX
W referacie przedstawiono zagadnienia dotyczące systemu informacyjnego controllingu w środowisku wieloprojektowym. Opisano koncepcję praktycznego narzędzia informatycznego wspomagającego controlling projektów w przedsiębiorstwie realizującym zlecenia wyposażenia magazynów. Podstawowym założeniem przyjętym przy budowie tego narzędzia było wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego MS Excel.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper raise the issue of controlling information system in multiproject environment. The concept of practical computer application supporting project controlling in the enterprise engaged in implementations of industrial racking systems was presented. The basic guideline assumed during programming of this tool was to use MS Excel spreadsheet. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest porównanie generatorów liczb losowych równomiernych, pochodzących z takich programów, jak: Microsoft Excel 2003, Quattro Pro 9, Star Office 5.2, Open Office 1.1.4.2. Dostęp do kodów generatorów liczb losowych w większości środowisk programistycznych jest niemożliwy, dlatego jedynym sposobem porównywania i oceny jakości tych generatorów jest użycie metod statystycznych.
EN
The article focuses on the comparison of the random numbers generators used in the following spreadsheet programmes: Microsoft Excel 2003, Quattro Pro 9, Star Office 5.2, Open Office 1.1.4.2. The access to the codes of the random numbers generators in most of the programmes is impossible, and therefore, the only way to compare and assess the generators is to use statistical methods. The results were compared with the proportionate distribution. The average value and variance was used together with tendency and seasonal tests.
4
Content available remote Matrix Calculus and Spreadsheet in Planning And Controlling of Operating Costs
100%
XX
W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania rachunku macierzowego w zakresie planowania i kontroli kosztów operacyjnych. W pierwszej kolejności w opracowaniu omówione zostało tworzenie planu kosztów dla przedsiębiorstwa traktowanego jako ciąg powiązanych komponentów, których wzajemne powiązania są ujmowane w postaci odpowiednich macierzy. W dalszej części artykułu skupiono się na analizie odchyleń występujących podczas porównania kosztów planowanych z zarejestrowanymi kosztami rzeczywistymi. Zidentyfikowano różne rodzaje odchyleń składających się na odchylenie całkowite. Odchylenia te są możliwe do ustalenia na podstawie danych zawartych w macierzach wykorzystywanych na etapie planowania oraz na podstawie odpowiednich zgromadzonych danych rzeczywistych. Dla poszczególnych grup odchyleń przedstawiono sposób ustalenia ich wartości. W końcowej części artykułu omówiono możliwość wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych zarówno w zakresie tworzenia planu kosztów, jak i jego późniejszej kontroli. (abstrakt oryginalny)
EN
The article provides a discussion on a concept of using the matrix calculus for purposes of planning and controlling of operating costs. The opening paragraphs of the paper describe creating a plan of costs for an enterprise perceived as a series of interlinked components whose mutual relations are represented in corresponding matrices. Further sections of the article are focused on an analysis of the deviations emerging while planned costs are being compared with the reported actual costs. Different types of deviations comprising the total deviation have been identified. It is possible to determine these deviations based on the data contained in matrices used at the planning stage as well as with reference to appropriate real-life data acquired. For individual groups of deviations, the manner in which they can be determined has been explained. The final paragraphs of the article address potential applications of spreadsheets, both in creating the plan of costs and for purposes of its subsequent controlling. (original abstract)
5
100%
RU
В статистичекой литературе популярными являются инструменты для измерения прочности связи между характристиками в двойных таблицах. Однако механизмы для измерения прочности связи между характристиками в тройных таблицах не очень популярны, а в литературе на польском языке практически не выступают. В статье была определена тройная таблица вместе с ее характери-стикой, а также была представлена теория тройных таблиц. Была пре-дставлена компьютерная реализация касающаяся измерения прочности связи между тремя характристиками с использованием коэффициентов: Грэй-Уильямса, Маркоторчино и Ломбардо. Были разработаны готовые процедуры и функции представленные на языке VBA, позволяющие читателю самостоятельно проводить статистические обследования.
XX
W literaturze statystycznej popularne są narzędzia do pomiaru siły związku między cechami w tablicach dwudzielczych. Jednak mechanizmy do pomiaru siły związku między cechami w tablicach trójdzielczych nie są zbyt popularne, a w literaturze polskojęzycznej praktycznie nie występują. W artykule zdefiniowano tablicę trójdzielczą wraz z jej charakterystyką oraz podano teorię tablic trójdzielczych. Zaprezentowano implementację komputerową dotyczącą pomiaru siły związku między trzema cechami za pomocą współczynników: Gray-Williamsa, Marcotorchino i Lombardo. Przedstawiono też gotowe procedury i funkcje zapisane w języku VBA, umożliwiające czytelnikowi samodzielne przeprowadzanie badań statystycznych.
EN
In the literature are popular statistical tool to measure the strength of the association between features in the 2-feature tables. However, the mechanisms to measure the strength of the association between the 3 feature in the tables are not too popular, and Polish literature practically does not exist. This paper describes an 3-featur array with its characteristics and provides 3-feature tables theory. The paper presents the computer implementation for measuring the strength of the relationship between the three modes with the Gray-Williams, Marcotorchino and Lombardo factors. The article also presents ready procedures and functions stored in VBA, enabling the reader to carry out independent surveys.
XX
W artykule przybliżono możliwości informatycznego wsparcia audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Przedstawiono istotę komputerowego wspomagania audytu, postawiono główne założenia działania oraz potencjalne korzyści wprowadzenia tego typu rozwiązań. Dla wymienionych etapów procesu audytu zaproponowano szczegółowe funkcje i narzędzia informatyczne arkusza kalkulacyjnego, które zdaniem autorów mogą znacznie usprawnić realizację poszczególnych działań tego procesu.
EN
The article includes the possibility of IT support internal audit in a company using MS Excel spreadsheet. The essence of computer aided audit was presented, the main assumptions of the action and the potential benefits of implementing this type of solutions were pointed. For detailed steps of the audit process a specific function and spreadsheet tools were presented, which according to the authors can improve the implementation of various activities in this process.
7
Content available remote Programowanie hybrydowe z przykładami zastosowania w dydaktyce
100%
XX
W pracy omawiane jest zastosowanie programowania hybrydowego do tworzenia zadań domowych lub egzaminacyjnych, jak również do tworzenia i opracowywania ankiet. Pokazane są możliwości "współpracy" takich języków programowania jak Pascal, PHP, TeX. arkusz kalkulacyjny czy " język" używany przez pliki wsadowe.(abstrakt oryginalny)
EN
The article contains an overview on application of hybrid programming to preparing tasks for homework or examination purposes as well as for production and analysis of surveys. The possibilities of "co-operation" programming languages such as Pascal, PHP, TeX, spreadsheet or "language" applied by batch file.(original abstract)
XX
Wynikające z koncepcji zbiorów rozmytych pojęcie liczb rozmytych ściśle związane jest z operacjami wykonywanymi na takich liczbach. Przestrzeń liczb rozmytych wraz z wykonywanymi na nich operacjami tworzy rozmytą arytmetykę. Praktyczne wykorzystanie operacji na zbiorach i liczbach rozmytych, ze względu na złożoność obliczeniową tych operacji, związane jest z dostępnością odpowiednich narzędzi software'owych przeznaczonych do realizacji tego rodzaju obliczeń. W pracy przedstawiona została propozycja koncepcji rozmytego arkusza obliczeniowego, umożliwiającego wykonywanie działań na obiektach rozmytych na wzór operacji wykonywanych w klasycznym arkuszu kalkulacyjnym, stanowiącym dzisiaj typową aplikację szeroko wykorzystywaną przez użytkowników komputerów. (abstrakt oryginalny)
EN
The notion of fuzzy numbers derived from the concept of fuzzy sets is closely connected with operations on such numbers. The space of fuzzy numbers in conjunction with operations performed on them constitute fuzzy arithmetic. The practical use of operations performed on fuzzy sets and numbers due to the complexity of calculations is conditioned by the availability of appropriate software. In the article the author suggests a use if a fuzzy spreadsheet enabling the handling of fuzzy entities as it is done in the classical spreadsheet which constitutes a typical application widely used by computer users.(original abstract)
XX
W związku z licznymi przypadkami wykorzystywania arkusza kalkulacyjnego w warunkach Polski jest to MS Excel - warto dokonać przeglądu i wyspecyfikować funkcjonalności tego programu wykorzystywane w budżetowaniu taki był właśnie cel niniejszego artykułu. Ponadto w opracowaniu zostanie przedstawiony schemat działania i budowa aplikacji zbudowanej przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego MS Excel 2002, wspomagającej transfer danych kosztowych do raportów kontrolnych. (fragment tekstu)
EN
The article describes the questions of using imputed sheets of MS Excel in budgeting aiding. The author has concentrated on the estimation of period of budgeting by MS Excel. The article also shows a practical example of MS Excel application for the transfer of cost data. (original abstract)
XX
Planowanie potrzeb materiałowych należy do podstawowych zadań jednostek zarządzających logistyką w przedsiębiorstwie. Przedmiotem działania systemu planowania potrzeb materiałowych MRP (Material Requirements Planning) jest wykonywanie bezpośrednich obliczeń dotyczących potrzeb surowców, części i podzespołów zależnych od zaplanowanych zadań produkcyjnych. Celem tego artykułu jest wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel (Visual Basic for Application) do opracowania algorytmu MRP.
XX
Statystyka jest jednym z najważniejszych narzędzi wnioskowania o procesach zachodzących w gospodarce. Wraz z rozwojem społeczeństwa informatycznego i ze względu na pojawienie się ogromnych zbiorów danych - Big Data, znaczenie statystyki będzie rosło. Jednocześnie za zmianami tymi musi nadążać przekształcanie nauczania statystyki. W artykule przedstawione zostały doświadczenia z prowadzenia zajęć e-learningowych dotyczących oprogramowania statystycznego R-CRAN1. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie: co należy zrobić, aby dostosować nauczanie oprogramowania statystycznego do zmian zachodzących w gospodarce? (abstrakt oryginalny)
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty, modeli oraz możliwości zastosowania Balanced Scorecard zarówno w realizacji strategii jednostki gospodarczej, jak również kluczowych potrzeb człowieka. W opracowaniu zwrócono także uwagę na możliwość wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w celu przejrzystej prezentacji i efektywnej realizacji założeń Balanced Scorecard. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the essence, the models and the applicability of the Balanced Scorecard both to the strategy of the enterprise, as well as key human needs. The paper drew attention to the possibility of using a spreadsheet for a clear presentation and effective delivery of the Balanced Scorecard. (original abstract)
XX
Zarządzanie przez projekty jest obecnie coraz chętniej i częściej wykorzystywane w organizacjach. Niniejsze opracowanie prezentuje wybrane elementy z zakresu psychologii w zarządzaniu projektami i przez projekty. Uwaga autora skupiona jest na stylu zarządzania kierownika projektu oraz na budowaniu przez niego autorytetu w zespole zadaniowym oraz w przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)
EN
Management by projects is nowadays more and more often applied by companies. The foregoing paper presents chosen psychological aspects in project management and management by projects. The author focuses on a management style and authority building of a project manager in a task team and in a company. (original abstract)
XX
Pomimo dynamicznego rozwoju grupy narzędzi, jaką są arkusze kalkulacyjne, pracownicy stosujący je w swojej codziennej pracy wykorzystują jedynie niewielką grupę dostępnych w ich zakresie mechanizmów i funkcji. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania różnych elementów arkuszy kalkulacyjnych przez osoby pracujące w dziale magazynowania i dystrybucji polskiego oddziału międzynarodowego przedsiębiorstwa branży handlowej, działającego na rynku żywności, środków czystości oraz pielęgnacji ciała. Dla każdego z wybranych elementów ocenione zostało jego ogólne wykorzystanie, przydatność oraz znajomość wśród pracowników. Dodatkowo wśród badanych osób zidentyfikowane zostały najistotniejsze źródła wiedzy oraz umiejętności w zakresie używania rozpatrywanej grupy narzędzi. (abstrakt oryginalny)
EN
Despite the dynamic development of the group of software tools represented by spreadsheets, those using them in everyday work utilise only a limited number of mechanisms and functions they offer. This article provides a discussion on the results of studies concerning utilisation of various elements of spreadsheets by persons employed at the warehousing and distribution department of a Polish division of an international trade enterprise. An assessment comprising each of the selected elements covered its overall utilisation, applicability and the degree the employees were familiar with one. Furthermore, the most important sources of knowledge and skills applied in using the given group of tools were identified among those surveyed. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano koncepcję narzędzia informatycznego wspomagającego tworzenie dokumentów w procesie produkcji taśm blachy. W pierwszej kolejności omówiono proces produkcyjny ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywanych w nim dokumentów. Dla danych znajdujących się w dokumentach, uwzględniając założoną funkcjonalności narzędzia, zaproponowano strukturę relacyjnej bazy danych. W dalszej kolejności szczegółowo przedstawiono rozwiązania pozwalające na utworzenie, bazującego na relacyjnej strukturze danych, narzędzia przy użyciu arkusza kalkulacyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article provides a discussion on a concept of an information tool proposed to support the creation of documents in the steel strip manufacturing process. Firstly, the author has described the production process focusing on the documents it requires to be used. With reference to the data contained in the documents in question, a relational database structure has been proposed bearing in mind the tool's functionality envisaged. What follows is an elaboration of specific solutions assumed to enable creation of a tool based on the relational structure of data using a spreadsheet. (original abstract)
XX
Obserwowane zainteresowania poszukiwaniem najlepszych rozwiązań biznesowych z wykorzystaniem metod matematycznych owocuje powstaniem bogatego oprogramowania implementującego metody badań operacyjnych. Powstał problem zapisu modelu w formie akceptowalnej przez oprogramowanie oraz sposobu wprowadzania parametrów. Pojawiły się dwie odmienne koncepcje rozwiązanie tego problemu. Zrodziło to z jednej strony pomysły wbudowania solvera w arkusz kalkulacyjny, z drugiej strony powstanie zintegrowanych środowisk do rozwiązywania takich problemów. Zauważalna jest także powszechność stosowania arkusza kalkulacyjnego jako interfejsu we wszelkich zastosowaniach biznesowych. W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania języków opisu problemów optymalizacyjnych w arkuszu kalkulacyjnym oraz zwrócono uwagę na zalety takiego podejścia. (abstrakt oryginalny)
EN
Increased competition involves the need for making better decisions. In their selection can help mathematical methods. The use of mathematical methods in the decision-making process is the subject of operations research. The complexity of modern economic environment leads to the complexity of the models in operations research. To solve the tasks of optimization, specialized software packages are necessary. This paper presents the possibility of using in spreadsheets specially defined in those packages languages. Advantages and disadvantages are also discussed. (original abstract)
XX
Typowy model stosowany w krótkookresowym zarządzaniu finansowym nastawionym na maksymalizowanie wartości przedsiębiorstwa to model analityczny, jak np. model zbudowany przez [Sartoris, Hill 1983; Kim, Chung 1990]. Założenia przyjęte przy budowie modeli analitycznych, tj. ciągłość wpływów i wydatków oraz związanie wielkości przepływów pieniężnych bezpośrednio z wielkością sprzedaży, powoduje, że prognozy wpływów i wydatków gotówkowych zbudowane na ich podstawie są nietrafne i obciążone. Przydatność takiego modelu w praktyce jest co najmniej wątpliwa. W artykule zaprezentowano budowę i weryfikację autorskiego modelu operacyjnego kapitału obrotowego, który pozwala na budowę prognoz operacyjnych wpływów i wydatków gotówkowych o lepszej jakości. Cel ten osiągnięto, modelując operacyjny kapitał obrotowy z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego w miejsce klasycznych funkcji analitycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
Typical financial model applied in the area of short term financial management under wealth maximization approach is in a form of an analytical model, like the one built by for example [Sartoris, Hill 1983; Kim, Chung 1990]. The assumptions concerning the continuous cash flows resulting from sales and direct relationship between the size of cash flows and the size of sales result in inaccurate and biased forecasts made on the basis of such analytical models. The applicability of it is therefore questionable. The paper presents the construction and verification of the financial model of operating working capital that enables to build forecasts of better quality. Such a goal is achieved by applying the spreadsheet approach instead of analytical functions.(original abstract)
XX
W artykule omówiono badania dotyczące zastosowania arkusza kalkulacyjnego w procesie kształcenia studentów z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej. Uzasadniono potrzebę stosowania tego narzędzia informatycznego oraz omówiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy. Przedstawiono też własne doświadczenia ze szkoleń z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej, które były dofinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i prowadzone w laboratoriach komputerowych. Wyniki badań wskazują na celowość użycia arkusza kalkulacyjnego w wymienionych wyżej obszarach kształcenia oraz na braki w umiejętnościach posługiwania się tym narzędziem przez studentów i absolwentów uczelni. Wnioski z badań uzasadniają potrzebę zmiany formy prowadzenia zajęć dydaktycznych z controllingu i rachunkowości zarządczej na uczelniach ekonomicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the research project on spreadsheet application to a university- level education in the field of financial controlling and managerial accounting. The research has been carried out on a sample of students of the Faculty of Management of UTP by means of a questionnaire. Own experience of researchers gained in course of numerous trainings financed by the Operational Program Human Capital held in computer laboratories has also been included in the research approach. The results of the research univocally indicate that the use of spreadsheets in education in the above fields becomes a compelling necessity and also clearly show a gap in spreadsheet skills among students and alumni. The research outcomes strongly support a conclusion that significant changes in education methods offered by economic universities in the area of financial controlling and managerial accounting are highly recommended.(original abstract)
XX
Systemy informacyjne odgrywają nie bagatelną rolę w osiąganiu sukcesów przez każde przedsiębiorstwo. Opracowanie omawia system informacyjny budżetowania oraz prezentuje na przykładzie ten system w arkuszu kalkulacyjnym.
EN
The article describes system of information in budgeting. It performs characteristic of exit data of this system. It presents detailed characteristic of check report. The article includes description of exemplary function of information's system in budgeting. This system cooperates with MS Excel.(original abstract)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.