Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Analiza Pareto-Lorenza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
W pracy przedstawiono zastosowanie estymatorów bayesowskich do taryfikacji a posteriori w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC. Składki netto wyznaczono za pomocą zasady wartości oczekiwanej oraz zasady kwantyla rzędu ε. Porównano otrzymane stawki składek dla rozkładu wielkości szkód typu Pareto. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents an application of Bayesian estimators to posterior tariff classification in car liability insurance CR. Net premiums are determined by means of the expected value and the quantile of the order & rule. Premium rates determined for the Pareto type distribution of damages are compared. (original abstract)
2
Content available remote Meaning of the Quality in the Production of Medical Products
75%
XX
W rozdziale zaprezentowano definicję jakości oraz podstawowe ujęcia jakości. Przedstawiono przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją lekkich wózków inwalidzkich. Metodyka badań to charakterystyka ankiety BOST - zasad zarządzania Toyoty w pytaniach. W rozdziale dokonano szczegółowej analizy dwóch wybranych obszarów ankiety BOST- obszaru E8, związanego z zasadą 14 zarządzania Toyoty i obszaru E12 czyli charakterystyki respondenta. Stwierdzono, że w badanym przedsiębiorstwie jakość postrzegana jest jako obszar przedsiębiorstwa, który może przynieść największe efekty po udoskonaleniu. Do analizy użyto wykresów słupkowych i diagramów Pareto-Lorenza. (abstrakt oryginalny)
EN
This chapter presents the definition of the quality and basic concepts of quality. An enterprise which manufactures the lightweight wheelchairs of the disabled was analysed. The methodology used in the study was BOST questionnaire - their principles of Toyota management in questions. The chapter contains a detailed analysis of the two selected areas of BOST questionnaire: the area E8, connected with the 14th principle of Toyota management and the area E12, i.e. respondent's characteristics. It was found that the quality in the enterprise studied is considered as an area in the enterprise which might produce the greatest effects if it is improved. The analysis used bar charts and Pareto-Lorenz diagrams. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule podjęto problematykę możliwości wykorzystania kart kontrolnych Shewarta do badania i sterowania procesem produkcyjnym. W szczególności skupiono się na opracowaniu i weryfikacji sposobu zastosowania kart kontrolnych Shewarta do oceny i doskonalenia wykonania punktów lutowniczych. Zaprezentowano zaproponowane etapy analizy, a także porównano wybrane parametry oceny jakości wykonania punktów lutowniczych przed wdrożeniem zmian udoskonalających proces, jak i po ich implementacji. (abstrakt oryginalny)
EN
This article engaged the possibility of using Shewart's control charts for testing and controlling the production process. In particular this article was focused on developing and verifying the using of Shewart's control charts to evaluate and improve the execution of soldering points. It was presented offered steps of the analysis and selected parameters of the quality evaluation of the soldering points were compared before the implementation of the improvements improving the process, as well as after their implementation. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące analizy pracy stacji lutującej w kontekście występujących awarii w przedsiębiorstwie z branży elektrotechnicznej. Zebrano dane dotyczące rodzajów awarii, ich liczby oraz czasu trwania w badanym okresie 14 dni. Następnie wyznaczono wartości wybranych wskaźników efektywności KPI stacji lutującej, do których należała dostępność techniczna, średni czas pracy pomiędzy uszkodzeniami (MTBF), średni czas przestoju spowodowany awarią (MDT), gotowość obiektu technicznego i współczynnik postoju. Do wyznaczenia wymienionych wskaźników efektywności obiektu technicznego wykorzystano dane pozyskane na potrzeby badań oraz zawarte w formularzu ewidencji awarii, a także w systemie informatycznym służb utrzymania ruchu w badanym przedsiębiorstwie. Ponadto, wykorzystano metodę analizy Pareto-Lorenza w celu identyfikacji awarii o największym znaczeniu. Następnie przeprowadzono analizę przyczyn źródłowych najczęściej występującej awarii. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of a study on the analysis of a soldering station work in the context of occurring failures within an enterprise from the electrotechnical industry. The collected data relate to the types of failures, their number and duration during 14 days of study. Subsequently, the values of selected KPI Key Performance Indicators of the soldering station were determined. They included technical availability, Mean Time Between Failures (MTBF), Mean Down Time (MDT), technical object readiness and stoppage indicator. The data obtained for research purpose, and from the failure register forms, as well as from the IT system of maintenance services in the studied enterprise were used to determine the mentioned performance indicators of the technical object. Moreover, the Pareto-Lorenz analysis method was used to identify the crucial failure. Then, a root cause analysis of the most frequently occurring failure was conducted.(original abstract)
5
Content available remote Wybrane narzędzia pomocne przy postępowaniu z wyrobem niezgodnym
75%
XX
Celem referatu jest wykazanie, że stosowane metody związane z analizą i badaniem wyrobów niezgodnych wspomagają SZJ w przedsiębiorstwie. Do nadzoru nad niezgodnościami stosowane są różne metody i techniki. Dlatego też mamy do czynienia z działaniami korygującymi i zapobiegawczymi. W pracy zostanie opisanych kilka metod i technik stosowanych w przykładowym przedsiębiorstwie: metoda 5 WHY, analiza Pareto-Lorenza, diagram przyczynowo-skutkowy, metoda 8D, diagram relacji, diagram PDPC oraz porównanie tych metod pod kątem wzajemnej ich relacji.(abstrakt oryginalny)
EN
In my review I will demonstrate how tools used in the control of nonconforming products can improve the Quality Management System. Organizations are currently using various methods and techniques to correct nonconforming products and to actually prevent their occurrence. I will, however, review and analyze relationships between the chosen methods: the 5 Why Method, the Pareto-Lorenz Method, the Cause and Effect Diagram, The 8D Problem Solving Process, Entity Relationship Diagram and the Process Decision Program Chart (PDPC).(original abstract)
EN
This study involves the implementation of an economic order quantity (EOQ) model which is an inventory control method in a ceramic factory. Two different methods were applied for the calculation of EOQs. The first method is to determine EOQ values using a response surface method-based approach (RSM). The second method uses conventional EOQ calculations. To produce a ceramic product, 281 different and additive materials may be used. First, Pareto (ABC) analysis was performed to determine which of the materials have higher priority. Because of this analysis, the value of 21 items among 281 different materials and additives were compared to the ratio of the total product. The ratio was found to be 70.4% so calculations were made for 21 items. Usage value for every single item for the years 2011, 2012, 2013 and 2014, respectively, were obtained from the company records. Eight different demand forecasting methods were applied to find the amount of the demand in EOQ. As a result of forecasting, the EOQ of the items were calculated by establishing a model. Also, EOQ and RSM calculations for the items were made and both calculation results were compared to each other. Considering the obtained results, it is understood that RSM can be used in EOQ calculations rather than the conventional EOQ model. Also, there are big differences between the EOQ values which were implemented by the company and the values calculated. Because of this work, the RSM-based EOQ approach can be used to decide on the EOQ calculations as a way of improving the system performance. (original abstract)
EN
The aim of the paper was to improve service processes carried out by Knorr-Bremse Systemy Kolejowe Polska sp. z o.o. Particularly, emphasise unnecessary movements and physical efforts of employees. The indirect goal was to find a solution in the simplest possible way using the Muda ideology. In order to improve the service process at the beginning was executed the process mapping for the devices to be repaired, ie. brake callipers, electro- hydraulic units and auxiliary release units. The processes were assessed and shown as Pareto-Lorenz analysis. In order to determine the most time consuming process. Based on the obtained results use of a column crane with articulated arm was proposed to facilitate the transfer of heavy components between areas. The final step was to assess the effectiveness of the proposed solution in terms of time saving. From the company perspective results of the analysis are important. The proposed solution not only reduces total service time but also contributes to crew's work comfort. (original abstract)
XX
W artykule omówione zostały elementarne kwestie dotyczące audytu wewnętrznego, przedstawiono również narzędzia zarządzania jakością takie jak diagram Pareto-Lorenza oraz diagram Ishikawy. Przeprowadzone analizy pozwoliły na zidentyfikowanie najbardziej istotnych wad występujących w produkowanych wyrobach. Pogłębiona analiza najczęściej występującej niezgodności jaką są przebarwienia pozwoliła określić przyczyny jej powstawania oraz zaproponować odpowiednie działania naprawcze. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses elementary issues related to internal audit, also presents quality management tools such as the Pareto-Lorenz diagram and the Ishikawa diagram. The analyzes carried out allowed to identify the most significant defects found in the manufactured products. An in-depth analysis of the most common non-conformity that discoloration has made it possible to identify the reasons for its formation and propose appropriate corrective actions. (original abstract)
EN
The article discusses the quality improvement concept in terms of companies' competitiveness and its operations. The research object is a production company located in Silesia province. We analyzed the quality problems occurring in the company based on the selected quality management tools: Ishikawa diagram and the Pareto-Lorenz. It was presented and discussed basic types of waste occurring in the enterprise. It was proposed improvement actions and highlights the importance of immaterial resources - the company's workers. (original abstract)
XX
W rozdziale krótko omówiono przemysł szklarski w Polsce. Dokonano ogólnej charakterystyki analizowanego przedsiębiorstwa - huty szkła, która zajmuje się produkcją opakowań szklanych. Scharakteryzowano opakowania szklane: ich składniki, zastosowanie, cechy. W części badawczej dokonano hierarchizacji niezgodności występujących podczas produkcji butelek ze szkła bezbarwnego za pomocą Diagramu Pareto-Lorenza. Przedstawiono również analizę części wyników wybranego zestawu czynników ankiety BOST (zasad zarządzania Toyoty w pytaniach). Zestaw ten związany jest z zasadą 7 zarządzania Toyoty i dotyczy najważniejszych czynników w kontroli wizualnej. (abstrakt oryginalny)
EN
In the chapter the glass industry in Poland was briefly discussed. General characteristics of the analyzed company - glass factory, which manufactures glass packages was made. Glass packages: their components, application, features were characterized. In the research part, the hierarchy of nonconformities, which occur during the production of colorless glass bottles using Pareto-Lorenz diagram was made. Analysis of the part of results of the chosen set of factors of the BOST questionnaire (Toyota management principles in questions) was also described. This set of factors is connected with 7 Toyota's management principle and concerns the most important factors in visual control. (original abstract)
11
Content available remote Usprawnienie realizacji procesów serwisowych - studium przypadku
63%
XX
Celem podjęcia tematu było usprawnienie procesów serwisowych realizowanych przez Knorr-Bremse Systemy Kolejowe Polska sp. z o.o. Szczególny nacisk położono na wykonywanie zbędnych ruchów i wysiłek fizyczny pracowników. Celem pośrednim było odnalezienie rozwiązania w możliwie prosty sposób z wykorzystaniem koncepcji muda. Aby usprawnić proces serwisowy, wykonano najpierw mapowanie procesów dla naprawianych podzespołów, tj. zacisków, agregatów hydraulicznych oraz pomocniczych jednostek luzujących. Następnie dokonano oceny czasochłonności poszczególnych czynności i wykonano analizę Pareto-Lorenza, aby określić najbardziej czasochłonne procesy. Na podstawie otrzymanych wyników zaproponowano zastosowanie żurawia w celu ułatwienia procesu przenoszenia ciężkich podzespołów pomiędzy stanowiskami. Ostatnim krokiem była ocena efektywności proponowanego rozwiązania pod kątem oszczędności czasowych. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa wyniki wykonanej analizy mają istotne znaczenie. Zaproponowane rozwiązanie nie tylko pozwala na redukcję całkowitego czasu procesów serwisowych, ale również wpływa na komfort pracy załogi. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of taking on this topic was to improve the service processes carried out by Knorr-Bremse Systemy Kolejowe Polska Sp. z o.o. Particular emphasis was placed on unnecessary movements and physical effort of employees. The intermediate goal was to find the solution in the simplest possible way using Muda. In order to improve the service process, process mapping for the repaired components, i.e. clamps, hydraulic aggregates and auxiliary unloading units, was performed first. Then, the time-consuming nature of individual activities was assessed and the Pareto-Lorenz analysis was carried out to deter-mine the most time-consuming processes. Based on the results obtained, the use of a crane was proposed to facilitate the process of transferring heavy components between stations. The last step was to evaluate the effectiveness of the proposed solution in terms of time savings. From the company's point of view, the results of the analysis performed are of significant importance. The proposed solution not only reduces the total time of service processes but also affects the comfort of the crew. (original abstract)
12
63%
XX
Na przykładzie dwu Kopalń Węgla Kamiennego, przedstawiona została awaryjność w procesie wydobywczym, ze szczególnym uwzględnieniem maszyny urabiającej. Analiza poddane zostały dwa kompleksy wydobywcze: kombajnowy oraz strugowy. Aby obniżyć koszty generowane przez awarie, służby utrzymania ruchu powinny na bieżąco prowadzić kontrolę racjonalnego oraz efektywnego użytkowania i obsługiwania maszyn. Konsekwencją tych działań będzie zmniejszenie przerw w pracy, a tym samym obniżenie kosztów produkcji, czyli zwiększenie efektywności działania zakładu górniczego. W niniejszym opracowaniu do oceny awaryjności urządzeń górniczych wykorzystano jedno z tradycyjnych narzędzi zarządzania jakością - diagram Pareto-Lorenza. (abstrakt oryginalny)
EN
Failure frequency in the mining process, with a focus on the mining machine, has been presented and illustrated with an example of two coal-mines. Two mining complexes have been subjected to analysis: a combined cutter-loader and a plough system. In order to reduce costs generated by failures, maintenance teams should regularly make sure that the machines are used and operated in a rational and effective way. Such activities will allow breaks in work to be reduced, and in consequence will increase the effectiveness of a mining plant. The evaluation of mining machines failure frequency contained in this study has been based on one of traditional quality management tools - the Pareto chart. (original abstract)
13
Content available remote Wykorzystanie metody 8D do rozwiązania problemu jakościowego
63%
XX
Celem artykułu jest analiza niezgodności wyrobu przedstawionej w związku z reklamacją klienta, tj. niedostatecznego przylegania folii okleiny do ramiaka pionowego skrzydła drzwi wewnątrzlokalowych STILE. W publikacji przeanalizowano wykorzystanie jednej z metod zarządzania jakością, jaką jest metoda 8D, do rozwiązywania problemu w obszarze jakości w przedsiębiorstwie ERKADO, celem jego usprawnienia. Ideą zastosowanej metody jest prawidłowe zidentyfikowanie przyczyn powstania problemu, a także zaaplikowanie takich działań korygujących, aby zapobiec ponownemu pojawieniu się problemu. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to analyze the incompatibility of the product presented in connection with the customer complaint, ie the insufficient adhesion of the veneer film to the vertical stile of the STILE inner door leaf. The publication examines the use of one of the 8D method of quality management. It was used to solve the problem of non-compliant products in ERKADO. The idea behind the method is to correctly identify the cause of the problem and to apply such corrective measures to prevent the problem from occurring again.
XX
W artykule przedstawiono analizę przyczyn i skutków powstawania potencjalnych wad/błędów w transporcie wewnętrznym oraz kontroli jakości komponentu wyrobu motoryzacyjnego. Celem badań była identyfikacja wad/błędów oraz miejsc i przyczyn ich powstawania w trakcie realizowanych procesów. Na podstawie przeprowadzonej analizy FMEA z wykorzystaniem narzędzi zarządzania jakością t.j. analizy Pareto-Lorenza i diagramu Ishikawy zostały wyznaczone i zaproponowane rozwiązania w formie możliwych działań naprawczych i zapobiegawczych w celu zapewnienia najwyższej jakości wyrobu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the analysis of causes and effects of the potential faults/errors appearance in internal transport and quality control of the component part of the automotive product. The aim of the research was identification of faults/errors as well as places and causes of their occurrence during the realized processes. On the basis of the conducted FMEA analysis with the use of the quality management tools i.e. the Pareto-Lorenz analysis and Ishikawa diagram, the solutions have been assigned and offered, in form of possible recovery and prevention measures , in order to provide the highest quality of the product. (original abstract)
XX
Obserwacja poziomu i struktury konsumpcji jest kategorią wymierną i pozwala określić stopień zaspokojenia potrzeb według hierarchii ważności wydatków w budżetach gospodarstw. Artykuł zawiera analizę wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych z wykorzystaniem modelu Pareto -Lorenza. Zasada Pareto 80/20 stanowi narzędzie, przydatne do planowania budżetu gospodarstw domowych pod kątem racjonalnego wykorzystania funduszu swobodnej decyzji oraz oceny działań naprawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
Observations of consumption levels and structure are a measurable category and enable us to define the degree of satisfying needs according to the hierarchy of expenditure in the household budget. The paper contains an analysis of consumption expenditure with the use of the Pareto-Lorenz model. The Pareto Principle (the 80/20 Rule) is a tool useful for household budget management from the point of view of the rational use of disposable income and evaluation of a remedial action. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano sposób wykorzystania narzędzi zarządzania jakością takich jak diagram Pareto-Lorenza oraz diagram Ishikawy do oceny struktury zmian jakościowych paliw płynnych w łańcuchu logistycznym. Przeprowadzone analizy pozwoliły na zidentyfikowanie najbardziej istotnych parametrów jakościowych z punktu widzenia poprawności funkcjonowania systemu monitoringu i kontroli jakości paliw płynnych w Polsce. Badania wykorzystujące diagramy Pareto-Lorenza umożliwiły wyeksponowanie najbardziej newralgicznych parametrów z punktu widzenia zmian jakościowych dla poszczególnych rodzajów paliw płynnych. Rozszerzona analiza z wykorzystaniem diagramu Ishikawy pozwoliła na wskazanie przyczyn powstawania zmian jakościowych paliw płynnych, co może być podstawą do zaproponowania odpowiednich działań naprawczych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the use of quality management tools such as Pareto-Lorenz and Ishikawa diagram to evaluate the structure of the liquid fuel quality changes in the logistics chain. Analyzes allowed us to identify the most important quality parameters from the point of view of the correct functioning of the system of monitoring and quality control of liquid fuels in Poland. Studies using diagrams, Pareto-Lorenz possible to expose the most critical parameters in terms of quality changes for different types of liquid fuels. Extended analysis using Ishikawa diagram allowed us to identify the causes of changes in the quality of liquid fuels, which can be the basis to propose appropriate corrective action.(original abstract)
17
Content available remote An Analysis of the Causes of Product Defects Using Quality Management Tools
63%
XX
Współczesne przedsiębiorstwo, aby się utrzymać lub wzmocnić swoją pozycję na rynku musi w swoich działaniach kierować się zasadami zarzadzania jakością. Szczególnie istotna jest zasada zera defektów, która została opracowana przez Crosby'ego i oznacza produkcję bezusterkową. Zasada ta związana jest przede wszystkim z zapobieganiem powstawaniu błędów i wad na wszystkich etapach produkcji. Aby to osiągnąć należy między innymi stosować narzędzia zarzadzania jakością. W artykule zastała przedstawiona analiza przyczyn reklamacji wyrobu branży motoryzacyjnej za pomocą narzędzi zarządzania jakością takich jak diagram Ishikawy, analiza Pareto, co pozwoliło na identyfikację przyczyn wadliwości wyrobu. Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowano działania zapobiegawcze. Przedstawione w artykule działania i uzyskane rezultaty dowodzą skuteczności stosowania wspomnianych narządzi zarządzania jakością. (abstrakt oryginalny)
EN
To stay or strengthen its position on the market, a modern business needs to follow the principles of quality control in its actions. Especially important is the Zero Defects concept developed by Philip Crosby, which means flawless production. The concept consists in preventing the occurrence of defects and flaws in all production stages. To achieve that, we must, among other things, make use of quality management tools. This article presents an analysis of the reasons for the return of damaged or faulty goods in the automotive industry by means of quality management tools such as the Ishikawa diagram and Pareto analysis, which allow us to identify the causes of product defectiveness. Based on the results, preventive measures have been proposed. The actions presented in this article and the results of the analysis prove the effectiveness of the aforementioned quality management tools. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano wyniki badań , jakie przeprowadzono w przedsiębiorstwie produkującym odkuwki aluminiowe dla przemysłu motoryzacyjnego. Celem badań była identyfikacja wad powstających w trakcie procesu produkcyjnego oraz miejsc i przyczyn ich powstawania. Posłużyły do tego wybrane narzędzia zarządzania jakością. Na podstawie analizy FMEA oraz kosztów, jakie generują zidentyfikowane wady wyznaczono ich hierarchię dla przedsiębiorstwa, a następnie, dla najbardziej istotnych z nich, opracowano propozycje usprawnień mających na celu zmniejszenie ilości wad i zwiększenie skuteczności ich wykrywania. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of studies conducted in a company manufacturing aluminium forgings for the automotive industry. The aim of the research was to identify the defects which form during the production process as well as the locations and causes of their occurrence. Selected quality management tools were used in the process. Based on the FMEA and the costs generated by the identified defects, a hierarchy of them was created for the company along with a proposal of improvements in case of the most significant ones in order to reduce their number and increase the detection efficiency. (original abstract)
EN
Identifying inconsistencies and taking adequate actions to eliminate them is an effective way to improve the quality of products. Casting products are one of the items commonly manufactured in the foundry industry. Determining their quality becomes problematic due to a large number of factors affecting them during production which can generate various types of incompatibilities. The problem with a large number of incompatibilities of castings arose in a company in the southern part of Poland. The aim of the research was to diagnose the state of a batch of castings of industrial robot arm parts and to precisely determine the most important reasons for the occurrence of unworthiness, in relation to which appropriate preventive measures could significantly contribute to the reduction of the number of non-compliant castings and hence, waste. The analysis of incompatibilities occurring in the casting using the Pareto-Lorenz method and the ABC method allowed indication of the most important (in terms of frequency and severity) incompatibility of castings - gas porosity. Continuing the analysis of the problem by means of a brainstorming session and organizing ideas via the Ishikawa diagram made it possible to identify the key cause of the problem, which was the inadequately prepared (wet) core of the casting mold.(original abstract)
XX
Celem pracy jest ustalenie dominujących czynników powstawania wad podczas wytłaczania rur polimerowych. W artykule scharakteryzowano wpływ wybranych parametrów procesu wytłaczania na jakość wytworzonych rur. W celu określenia częstotliwości i przyczyn występowania wad wytłoczyn wykorzystano takie narzędzia doskonalenia jakości, jak: wykres Pareto-Lorenza oraz diagram Ishikawy. Zanalizowano dwadzieścia dwie wady powstałe podczas procesu wytłaczania. Podjęto próbę ustalenia intensywności występowania wad oraz możliwości ich eliminacji. Stwierdzono, że najczęściej powstającymi defektami podczas wytłaczania rur polimerowych są: falistość powierzchni, ślady pulsacji i bruzdy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to establish dominant factors which cause defects during the polymeric pipe extrusion process. The impact of extrusion process parameters on the quality of manufactured pipes has been characterized in the article. In order to determine the causes of defects of extrudates quality improvement tools such as the Pareto-Lorenz chart and the Ishikawa diagram were used. Twenty-two defects which occurred during the extrusion process have been analyzed. An attempt was made to determine the intensity of defects and their possible elimination. It was found that the most common defects occurring during the extrusion of polymer pipes were: surface waviness, pulsation marks and grooves. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.