Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konkurencja rynkowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule poruszono kilka zagadnień dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), odwołując się do dokumentów międzynarodowych. Szczególną uwagę zwrócono na normę ISO 26000 uwzględniając zagadnienie uczciwych praktyk operacyjnych, w tym przeciwdziałania korupcji. Polska od wejścia do Unii Europejskiej zrobiła ogromne postępy w zwalczaniu korupcji, na co wskazuje statystyka Transparency International. Na przykładzie przemysłu sokowniczego pokazano postęp w zakresie dostosowywania się biznesu do wymagań CSR, w tym zwłaszcza jeśli chodzi o uczciwą konkurencję. Konsekwentne działania (w tym np. wycofanie produktu z rynku) umożliwiły prawie całkowite wyeliminowanie zafałszowań na rynku soków i nektarów.
EN
The paper raised a number of issues relating to corporate social responsibility (CSR), referring to a few documents having an international dimension. Particular attention was paid to the ISO 26000 standard taking into account the issue of fair operating practices, including progress in fighting corruption. Since joining the European Union, Poland has made great progress in the fight against corruption, as evidenced by statistics of Transparency International. Taking an example of the juice industry progress in adapting the business to the reguirements of CSR was shown, especially when it concerns fair competition. Consistent actions (including e.g. withdrawal of the product from the market) enabled the almost complete elimination of adulteration in the market of juices and nectars.
4
75%
EN
In the economies of many countries, free competition is protected by antitrust laws and regulations in terms of unfair competition, whose recipients are entrepreneurs. On one hand FDI facilitates an access to technologies, know-how and management skills, accelerating the integration of national economies with international markets, production and distribution networks, and strengthening the international competition of companies but on the other hand governments interfere to with competitions supporting FDI actions. The state aid impact the country internal Foreign Direct Investment as well as support of external FDI of national corporations. The papers presents the government impact in those situations in Poland.
PL
W gospodarkach wielu krajów, wolna konkurencja jest chroniona przez prawa konkurencji i regulacji w zakresie nieuczciwej konkurencji, którego beneficjentami są przedsiębiorcy. Z jednej strony ułatwia FDI dostęp do technologii, know-how i umiejętności zarządzania, przyspieszanie integracji gospodarek narodowych z międzynarodowych rynków, produkcji i sieci dystrybucji oraz wzmocnienie międzynarodowej konkurencji firm, ale na innych rządów kolidują z konkursów do wspierania działania BIZ. Wpływ pomocy państwa, kraj wewnętrzny, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, jak również wsparcie dla zewnętrznych BIZ narodowych korporacji. W referacie zaprezentowano wpływ rządu w takich sytuacjach w Polsce.
EN
Knowledge from the area of marketing is evolving and what reflects this evolution are new marketing concepts formed in response to the challenges arising from the environment of companies. The main problem discussed in this article is the assessment of the character and scope of the changes in the role of marketing in a company in the context of adaptation to new conditions in the market environment, in particular, covering such phenomena as: rivals’ activities, consumers’ preferences, as well as technological changes and the globalization of markets. In the first part of the article an overview of classic solutions for the positioning of marketing in a company, described in literature concerning marketing is presented. In the second part an attempt was made to define the current role of marketing in a company from the perspective of the positioning of this function in the structure of a contemporary organization, as well as to define the tasks ahead of the marketing director (leader). The deliberations were based on secondary sources of information – marketing magazines and practical examples.
PL
Wiedza z zakresu marketingu ewoluuje, czego przykładem są nowe koncepcje marketingu, które pojawiły się w odpowiedzi na wyzwania płynące z otoczenia przedsiębiorstw. Głównym problemem poruszanym w tym artykule jest ocena charakteru i zakresu zmian roli marketingu w przedsiębiorstwie w kontekście dostosowania do nowych warunków otoczenia rynkowego, w tym zwłaszcza obejmujących takie zjawiska, jak: działania konkurencji, preferencje konsumentów, a także zmiany technologiczne oraz globalizacja rynków. W pierwszej części artykułu dokonano przeglądu klasycznych rozwiązań umiejscowienia marketingu w przedsiębiorstwie, opisanych w literaturze marketingowej. W drugiej części podjęto próbę ustalenia obecnej roli marketingu w przedsiębiorstwie z perspektywy umiejscowienia tej funkcji w strukturze współczesnej organizacji oraz wskazano zadania stojące przed dyrektorem (liderem) marketingu. Rozważania oparto na wtórnych źródłach informacji – czasopiśmiennictwie marketingowym oraz praktycznych przykładach.
PL
Celem głównym artykułu była próba przedstawienia wyzwań rynku unijnego wobec polskich eksporterów artykułów rolno-spożywczych. Wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych w 2009 r. i w 2004 r. wśród 30 przedsiębiorstw woj. warmińsko-mazurskiego. Rynek unijny jest bardzo istotnym dla polskich eksporterów, o czy może świadczyć fakt bardzo dużego poziomu polskiego eksportu na rynki krajów unijnych. W 2009 r. największym wyzwaniem (60,0% odpowiedzi) dla eksporterów z woj. warmińsko-mazurskiego była konkurencja, natomiast w 2004 r. dostosowania do wysokich standardów unijnych (57,7% odpowiedzi). W obu okresach badawczych częściej były identyfikowane jednak korzyści wynikające z procesu integracji: w 2009 r. było to uproszczenie procedur w handlu (63,3% odpowiedzi), w 2004 r. wzrost sprzedaży (61,5% odpowiedzi). W związku z perspektywą przyjęcia wspólnej waluty eksporterzy najczęściej oczekują stabilizacji cenowej (93,3% odpowiedzi) oraz zmniejszenia kosztów transakcyjnych (66,6% odpowiedzi). Najważniejszą barierą w rozwoju handlu na rynkach zagranicznych są trudności związane z płatnościami za dostarczony towar (76,6% odpowiedzi).
EN
The aim of paper was to show the challenges which arise in the EU market for Polish exporters of agricultural and food products. Results of survey executed among 30 exporters from Warmińsko-Mazurskie region are presented. The EU market is very important for Polish exporters which is confirmed by a very high level of Polish exports to the EU member states. The main challenge for exporters from Warmińsko-Mazurskie region was in 2009 the market competition (60.0% answers) and in 2004 the adjustment to high union standards (57.7% answers). In both researched periods more often benefits following the integration were identified: in 2009 it was a simplification of commercial procedure (63.3% answers), in 2004 an increase of sales (61.5% answers). From the prospective acceptance of common European currency the exporters mostly expect price stabilization (93.3% answers) and decreases of transaction costs (66.6% answers). Difficulties related with payments for supplied commodity are the most important barrier for commercial development in foreign markets (76.6% answers).
|
|
tom nr 3
4630--4637
PL
W warunkach konkurencji rynkowej nadrzędnym celem funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego jest zorientowanie działań na klienta. W krajach rozwiniętych przemysłowo dla rozwiązania tych problemów powszechnie stosowanym narzędziem jest logistyka. Elementami systemu sektora hutniczego są urządzenia produkcyjne, transportowe, magazyny międzyoperacyjne i wyrobów gotowych. Logistyczne podejście wymaga m.in. minimalizowania czasu przejścia materiałów przez system, minimalizowania zapasów do produkcji. Struktura systemu powinna uwzględniać cztery podstawowe podsystemy: zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji wyrobów oraz podsystem powtórnego zagospodarowania odpadów. Budowane modele powinny być podstawą do sformułowania logistycznego systemu, uwzględniającego zarówno aspekty technologiczne, jak i ekonomiczne funkcjonowania badanego sektora hutniczego. Ponadto w artykule przedstawiono systemowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem hutniczym oraz dokonano identyfikacji kluczowych czynników wymuszających rozwój technologiczny.
EN
In a competitive market the overriding objective of the company is production-oriented activities for the client. In industrially developed countries to address these problems commonly used tool is the logistics. Elements of the system are the steel sector production equipment, transport, storage intermediate and finished products. Logistic approach requires, inter alia, materials to minimize the transit time through the system to minimize the production of stocks. The structure of the system should take into account four main subsystems: supply, production, distribution of products and recycling of waste management subsystem. Built model should be the basis for the formulation of logistics system, taking into account both the technological aspects, as and economic functioning of the tested steel sector. In addition, the article presents a systematic approach to the management of the steel and the identification of key factors forcing technological development.
PL
Celem opracowania była analiza konkurencji na rynku piwa w Polsce oraz określenie lojalności konsumentów w stosunku do marek piwa. W artykule omówiono zmiany w spożyciu piwa w Polsce, jak również przyczyny jego wzrostu.
EN
The aim of this paper is to analyze the competition on the beer market in Poland and the evaluation of brad loyalty to different brands of beer. The paper concerns changes in beer consumption in Poland as well as the reasons of its growth.
|
1999
|
nr 2
131-140
PL
Artykuł zawiera rozważania na temat aliansu strategicznego i konkurencji. W szczególności autorka omawia: podstawowe określenia i relacje aliansu, typy i formy aliansów, przyczyny zawierania aliansów, polskie alianse strategiczne oraz konsekwencje działania aliansów firm polskich z partnerem zagranicznym.
EN
The observation of contemporary competition encourages the conclusion that its traditional manifestation based on different forms of fight is becoming slowly a thing of the past. Contemporary corporations analyse the costs of competition. It turned out that different forms of co-operation are more beneficial than pure forms of competition. The strategic alliances are a particular form of co-operation. In contemporary economies their impact is constantly growing. Very frequently their activities encompass marketing strategies.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.