Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 275

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Economic integration with the EU countries
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
EN
In this note, we apply a new test by Lind and Mehlum (2010), casting doubt on the claim proposed by Blanchflower (2007) that the probability of unionisation follows an inverted U-shaped pattern in age with a maximum in the mid- to late 40s. With this new test for an inverted U-shaped pattern, which has not been applied to the age-membership nexus before, and by constructing exact confidence intervals for the maximum value, we demonstrate that - at least with respect to West Germany - Blanchflower's hypothesis does not hold. Our findings suggest that more definitive evidence is needed before the existence of international unionisation-age patterns can be taken for granted. (original abstract)
EN
The aim of this paper is to present main challenges on the Polish labour market in the coming years in the context of implementation of the EU employment and climate policies. Undoubtedly there is a need to trigger positive structural adjustments regarding employment. It is mainly result of the implementation of the EU directives related to environment in the field of the emissions reduction, increase in energy efficiency of the EU member states and rational usage of natural resources and waste. The above mentioned goals are coordinated with very ambitious aims of the EU regarding support of employment. Poland should make efforts to reduce emissions,increase energy efficiency and manage rationally resources and waste. Tendencies present on the Polish market reveal that it has an important growth potential (first of all concerning creation of jobs in new and proecological sectors of the economy and also regarding increase in energy efficiency due to usage of renewable energy sources). Usage of this potential should be one of the main priorities of the Polish economic policy in the coming years. (original abstract)
XX
Poziom rozwoju oraz tendencje występujące na polskim rynku ubezpieczeniowym uzależnione są nie tylko od zmian występujących w samym sektor/c ubezpieczeniowym i w gospodarce polskiej, lecz również od procesów zachodzących w gospodarce światowej, w tym na rynkach państw Unii Europejskiej. Celem opracowania była analiza poziomu rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego i ukazanie jego miejsca w europejskim i światowym rynku ubezpieczeniowym. (fragment tekstu)
XX
Pod pojęciem pomocy publicznej rozumie się przysporzenie korzyści finansowych określonemu przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej8. Przysporzenie takie stanowi pomoc, jeżeli: a) jest realizowane bezpośrednio z krajowych środków publicznych lub z takich środków przekazanych innym podmiotom albo pomniejsza te środki, b) narusza lub grozi naruszeniem konkurencji przez uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorców lub produkcji niektórych towarów. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej, pomoc publiczna dla firm jest niedopuszczalna ze względu na to, że prowadzi do zakłócania konkurencji. Od tej generalnej zasady istnieje jednak wiele wyjątków, o charakterze wartościowym, przedmiotowym lub podmiotowym. (fragment tekstu)
5
Content available remote European Enlargement as the Way for EU to Compete in the Modern World
80%
XX
Świat, w którym żyjemy, jest bardziej skomplikowany i zmienny niż lata temu. Różne narodowości są związane z sobą ekonomicznie i politycznie przez decyzje swoich liderów, elit biznesowych czy czasami samych społeczeństw. Ludzie zaczynają myśleć globalnie. Integracja stała się integralną częścią politycznych strategii państw, które chcą "zostać w grze". Najbardziej rozwinięte państwa świata sformowały wielkie bloki integracyjne, rywalizujące ze sobą i zostawiające na peryferiach te kraje, które nie są ich członkami. Wielu naukowców wierzy w możliwość całkowitego zintegrowania świata. I jeśli to spełni się, trzeba pamiętać, że z powodu dużych różnic między państwami problemem może być obowiązujący w takiej organizacji system wartości. Większe szanse na przejęcie przywództwa w tym procesie ma blok najbardziej zintegrowanych i wpływowych państw. Z punktu widzenia autora, Unia Europejska jest najbardziej demokratycznym i udanym przykładem integracji na świecie. Celem artykułu jest udowodnienie, że mocne procesy integracyjne naprawdę istnieją na świecie, globalne supermocarstwa zwiększają swój wpływ i walczą o pierwszeństwo; dlatego UE też musi być konkurencyjna i dalsze rozszerzenie może być dobrym krokiem w tym kierunku. Z punktu widzenia autora, rozszerzenie UE o kolejne państwa może pomóc jej zostać liderem w możliwym zjednoczeniu świata.(abstrakt autora)
EN
The world we dwell in is more complex and changeable then it was years ago. Different nations are bound together economically and politically by the decisions of their leaders, business elites, and sometimes societies themselves. People begin to think globally. Integration has become an integral part of foreign policy strategies of all countries, which want to "stay in game". The most developed parts of the planet have formed great integrated blocks; they compete with each other and leave at the periphery states, which are not their members. Many scientists believe in the possibility of totally integrated world. And if this comes true, we should take into account, that still there are huge differences between countries, so, if the world is going to be united, the problem of choosing some global values rises. Then the block of the most integrated and influential countries has bigger chances to take the leading role in the process. Thinking of such an organization, the EU comes into the mind. From the author's point of view, it is the most democratic and successful form of integration in the present world. The aim of the article is to persuade, that strong integration processes do exist in the world, global superpowers increase their influence and struggle to be the first; that is why the EU should be also competitive and further enlargement can be a good way in this direction. From the author's point of view, EU's integration with more countries can help it to take the leadership in possible uniting the world.(author's abstract)
EN
In his article, the author takes on two principal issues. First of all, he answers the question of why Poland accessed the European Union and what is its contribution to the EU. He lists and analyses two primary reasons for the above: economic reason, political reason and social reason. The economic reason comes from the fact that the European Union is second largest market in the world with respect to the volume of gross domestic product. If Poland is willing to participate in the market and make use of the free flow of commodities and services as well as capital and labor on one hand, and to be a creator, not an observer in the economic relations in the contemporary world on the other, the EU accession occurs both obvious and necessary. Also, Poland has been interested in peaceful development. Its participation in NATO and in the EU brings opportunities for and capabilities of such development. Upon accessing the EU, Poland was also willing to utilize the resources of the Union with regard to the protection of human rights, equal status of men and women, protection of the rights of the minority and the disabled, environmental protection, etc. Second of all, the author presents and analyses the balance of the first year of participation of Poland in the EU. The analysis is shown from three perspectives: economic, financial, and political and institutional. In general, after the one-year-long presence of Poland in the EU neither gloomy forecasts of the opponents of the accession of Poland to the EU nor the excessively optimistic expectations of its supporters came true. However, the analysis shows that the balance is favourable for Poland from both economic as well as financial and political viewpoint.(original abstract)
XX
Powiązanie Polski z unijnymi strukturami jest źródłem wielu potencjalnych szans i zagrożeń dla wszystkich typów fi rm. Celem opracowania było rozpoznanie sposobu postrzegania uwarunkowań wynikających z akcesji Polski do Unii Europejskiej przez podkarpackie przedsiębiorstwa handlu detalicznego, w których ofercie znajdowały się produkty żywnościowe. Zaprezentowano wyniki badań własnych przeprowadzonych z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu w dwóch okresach: 2006 i 2010 roku, co pozwoliło na porównanie oceny szans i zagrożeń w zmieniających się realiach, oddzielonych okresem światowego kryzysu. Dokonano również porównań pomiędzy podmiotami o odmiennych charakterystykach lokalizacyjnych, wielkościowych i efektywnościowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Polish connections with the EU structures create many potential opportunities and threats for all kinds of enterprises. The aim of the study was to identify the way of perceiving the conditions resulting from the Polish accession to European Union by retailers from Podkarpacie region who offer food products. The results of own research conducted with the questionnaire form in two periods: 2006 and 2010 year were presented in the paper and it enabled to compare opinions about the opportunities and threats within the changing reality separated by the world crisis. The comparisons between the enterprises with different location, size and effi ciency have been made as well. (original abstract)
XX
W drugiej połowie 2011 roku Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej (UE), przewodniczyła Radzie Unii Europejskiej (RUE). Był to najbardziej widoczny egzamin sprawności instytucjonalnej danego państwa oraz sprawności w zarządzaniu organizacją międzynarodową. Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego zmienił się sposób sprawowania przewodnictwa. Traktat nadał charakter formalny tzw. "trio prezydencji", czyli przewodnictwu w RUE sprawowanemu przez grupę trzech państw oraz wprowadził dwa nowe urzędy Przewodniczącego Rady Europejskiej oraz Wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. W związku z tym konieczne stało się wypracowanie nowego podejścia w sferze zarządzania procesem funkcjonowaniem UE. W artykule przedstawiony został zatem nowy model sprawowania przewodnictwa, w tym m.in.: mechanizm współdziałania instytucji unijnych oraz krajowych przed przewodnictwem i podczas jego sprawowania w RUE, kształtowanie priorytetów państwa podczas prezydencji oraz funkcje pełnione przez państwo przewodniczące UE. Autorzy przeanalizowali agendę priorytetów przygotowaną przez Polskę pod kątem strategii rozwoju przyjętej w 2010 r. przez Komisję Europejską do roku 2020. (abstrakt oryginalny)
EN
In the second half of the year 2011 Poland held the Presidency of the Council of the European Union. The Lisbon Treaty has introduced a collective 18-month Presidency composed of three previously-designated member states (the "Presidency trio"). This solution should surly contribute to the increase of cohesion and effectiveness of the EU functioning. However the Lisbon Treaty has also modified previous model of the presidency introducing two new offices: the President of the European Council and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. This change resulted in the division of duties between rotating presidency held by "trio" and fixed presidency held by the two new offices. Therefore the aim of this article is to present the new model of the presidency. Furthermore the relevant task of the presidency is to initiate new direction of the EU's development in the form of a long-term action plan. The proposals of initiatives and top priorities defined in the agenda have a significant influence on the EU functioning and its future challenges especially in time of crises. Thus, the aim of this article is also to analyze the priorities of the Polish Presidency. (original abstract)
EN
The purpose of this paper is to examine and analyse the appropriate modalities for the process of the Europeanisation of the countries from the Balkans, inter alia, for the need to avoid the Balkanisation of Europe, bearing in mind all the aspects. The effects of these processes can be disseminated into two directions, EU-Balkans and vice versa, so the main point is to explore the common spots and to use them in the EU's accession path of the Balkan countries. Due to the character of the paper, the most frequently used methods will be the descriptive method, the content analysis method and the comparative method.(original abstract)
XX
Koncepcja konwergencji jest w ekonomii powszechnie używana do wyjaśniania zjawiska asymilacji pomiędzy członkami UE. Badania nad konwergencją najczęściej opierają się na PKB, ale mogą też uwzględniać czynniki stojące za jego kreowaniem, w tym przypadku - przedsiębiorstwa. Celem artykułu było sprawdzenie, czy integracja europejska spowodowała upodobnianie się krajów UE pod względem "struktury i demografii biznesu". Jako hipotezę badawczą przyjęto, że nowe kraje członkowskie zbliżają się do starej UE, ale wciąż wykazują własną specyfikę. W artykule posłużono się analizą porównawczą, opisem statystycznym struktury branżowej oraz wielkości przedsiębiorstw i ich zdolności przetrwania, a także odległościami euklidesowymi i analizą klastrową w celu zbadania dynamiki upodabniania się gospodarek. Badaniem objęto 23 kraje UE i Norwegię w latach 2006-2016. Zaobserwowano, że kraje zaczynają się upodabniać pod względem struktury biznesowej i demografii, ale wciąż daleko im do bycia jednorodną grupą.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is intended to be a 'balance sheet' of integration process in the framework of the European Union as regards the biggest enlargement after 2004. The subject of the studies are the 23 economies of the EU and Norway over the period 2006-2016 in the aspect of whether the new entrants followed more advanced countries. The concept of economic convergence has been assumed as the most crucial theoretical notion explaining the process of assimilation between members of the EU. A cognitive aim is to test whether the integration has induced convergence of the EU countries in terms of 'structure and demography of business'. The hypothesis states that the new entrants to the EU have neared the old members, however they still retain their specificity related to the post-socialistic system. In order to reach the goal and solve tasks, a comparative analysis, a statistical analysis, Euclidean distance and cluster analysis were applied for revealing the dynamics of the process of making economies more similar.(original abstract)
EN
For Ukraine strategic partnership with NATO is an integral part of the European integration course as complementary to the process of internal reforms in the context of the implementation of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part. The significant part of the thesis is devoted to classifications of indicators that measure the European integration progress. In addition to the existing classifications, the author suggests using a new one that analyzes all indicators according to two parameters: (1) as markers of how public administration values (legality, integrity/honesty, transparency, accountability, effectiveness) are adjusted and level of trust for public institution was changed over time; (2) as measurements of ability to integrate into different fields (policies, economy, law approximation, social field etc). The analysis of these indicators helped to generate their taxonomy to measure a progress. The author has specified that the lack of deep relations within regional trade agreements with democratic countries results in poor quality of regulation and ineffective governmental performance in Ukraine. (original abstract)
XX
W artykule opisano napływ środków z funduszy unijnych i sposób ich wykorzystania, założenia nowej polityki przemysłowej, źródła wzrostu gospodarczego i przemiany w strukturze gospodarki Irlandii, koszty integracji i problemy z tym związane.
XX
Artykuł przedstawia zagadnienie niepewności wynikającej z ekonomicznej nierówności państw członkowskich w Unii Europejskiej. Autor opiera się na perspektywie centro-peryferyjnej i stawia tezę, że nierówność potencjału państw i regionów w UE wynika ze zróżnicowania historycznego o charakterze społeczno-gospodarczym. Współczesny dyskurs wokół koncepcji "Europy wielu prędkości" jest próbą nadania kwestii centro-peryferyjnej w Europie konkretnych ram politycznych i instytucjonalnych. Koncepcja ta jest krytykowana w nowych krajach członkowskich UE, które obawiają się peryferyzacji i pozostają zależne od europejskiej polityki spójności. W analizie wykorzystano także ustalenia z zakresu studiów nad bezpieczeństwem ekonomicznym i rozwojem. (abstrakt oryginalny)
EN
This article examines the issue of insecurity in the European Union. The analysis is based on the centre-periphery approach with the starting hypothesis that the asymmetry of potentials in the states and regions within the European Union is a result of historical social and economic differences. Contemporary discourse on the concept called "Multi-speed Europe" is perceived as a creation of the concrete political and institutional framework for defined disparities. Therefore, this concept is criticized by the new members of the EU, which remain insecure and dependent on European cohesion policies. During my research, I have engaged several achievements of economic security and development studies.(original abstract)
XX
Jesienią 2013 roku minęła 90. rocznica wydania książki Pan-Enropa, warto więc poszukać analogii i związków Unii Europejskiej z koncepcją unii federalnej R. Coudenhove-Kalergiego i ocenić jego wkład w historie integracji europejskiej jako ideologa, inspiratora procesów integracyjnych oraz organizatora ruchu paneuropejskiego. Podstawowymi źródłami wiedzy o założeniach federalistycznej wizji wspólnej Europy Kalergiego wykorzystanymi w niniejszym opracowaniu są polskie tłumaczenie Pan-Enropy A. Leśnika z 2005 roku, dokumenty wydane w zbiorze Building European Union przez Manchester University Press w 1997 roku oraz literatura. (fragment tekstu)
EN
The aim of this study is to evaluate the most influential doctrine of the interwar period: Pan- Europe, and its author as the main ideologist as well as the Pan-European movement creator. The basic outcomes from the analysis are as follows: 1) Pan-Europe contributed to development of the federal model of Europe unification. Its conceptual value was confirmed by politicians' interest that resulted in project of founding a federal union presented by France in 1930. 2) The Pan-European movement was a significant school from which the federalists came. The final conclusion is that ideological and personal relationships between Pan-Europe and the European Union are of equal importance. (original abstract)
EN
The article describes the stages of entering procedure into European Union, criteria, which must be executed for entering into EU, and also generalizes positive and negative consequences of membership of Ukraine, in EU.(original abstract)
XX
Jeżeli Polska pójdzie w ślady Irlandii to czeka ją kilkanaście lat stagnacji i powolny rozwój gospodarki, ale po tym czasie powinien nastąpić szybki wzrost gospodarczy.
XX
Wbrew oczekiwaniom wielu badaczy religii, na początku XXI wieku organizacje wyznaniowe nadal pozostają aktywnymi uczestnikami procesów społecznych w państwach Starego Świata. Liderzy Kościołów w Europie coraz głośniej wyrażają swój stosunek do różnorodnych aktualnych problemów społeczno-politycznych, a politykom europejskim częściej wypada stykać się z pytaniami dotyczącymi roli i miejsca religii oraz instytucji religijnych. Współcześnie wzmożone przywiązywanie wagi do religii w krajach Unii Europejskiej oraz w państwach pretendujących do członkostwa, jest uwarunkowane, przede wszystkim, procesem formowania nowej tożsamości europejskiej. (fragment tekstu)
EN
The participation of the Church in the formation of the idea of European unity and in the evolution of European integration, as well as in the process of becoming a multinational UE, is studied by scholars from several perspectives. Theologians study this problem from the point of view of Catholic social teaching. The principles of international politics of Vatican - including international relations between Vatican and individual members of the EU as well as the EU as a whole - as outlined in the Catholic doctrine, contain peculiar social ethics, a Catholic approach to human rights and peace missions and to the functioning of a democratic society. A slightly different kind of analysis of direct initiatives taken by the Holy See has been made from the point of view of political science. Political scientists talk about political significance and objectives of the Catholic Church in a united Europe, as well as about the conception of ecumenism. (original abstract)
XX
Finansowe potrzeby związane z rozszerzeniem UE na Wschód, wynikające zwłaszcza z objęcia tych krajów wspólną polityką rolną oraz polityką regionalną i strukturalną można stosunkowo łatwo skwantyfikować. Znacznie trudniejsze jest oszacowanie realnych korzyści i niekorzyści ekonomicznych jako następstwa wspomnianych procesów integracyjnych. Jak dotąd podjęte zostały tylko nieliczne próby określenia skutków zmian w polityce handlowej, rolnej i strukturalnej wywołanych przyjęciem krajów EŚW do UE, w oparciu o konstrukcję modeli tzw. Computable General Equilibrium (CGE). Celem tego artykułu jest krótkie przedstawienie rezultatów tych badań, bez szczegółowej analizy zastosowanych metod. (fragment tekstu)
XX
Rozwój współpracy transgranicznej stanowi ważny czynnik warunkujący rzeczywistą realizację założeń europejskiej polityki integracyjnej. Do chwili obecnej wykształciły się różnorodne formy strukturalne tej współpracy: od organizacji posiadających charakter formalny, po różnego typu struktury nieformalne. Prezentacja zróżnicowania tych form strukturalnych jest przedmiotem poniższego artykułu. Różnorodność form współpracy transgranicznej wskazuje, że potencjalni uczestnicy tego rodzaju współpracy mogą wybrać taką jej formę, która wyda się im właściwa ze względu na zamierzone do osiągnięcia cele, specyfikę regionów i inne czynniki. (abstrakt oryginalny)
XX
Członkostwo w UE było ważnym celem dla Bałkanów Zachodnich (Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Serbii), związanych ze stabilnością bloku, dobrobytem gospodarczym i wyższym poziomem życia. Każdy z tych krajów realizuje własny proces przystąpienia do UE, będąc jednocześnie częścią regionalnych inicjatyw pod auspicjami UE. Niniejszy dokument zawiera przegląd procesu przystąpienia krajów Bałkanów Zachodnich do UE, koncentrując się na ich indywidualnych osiągnięciach i wyzwaniach, a także na wspólnych cechach i problemach. Omówiono także treść i perspektywy integracji regionalnej Bałkanów Zachodnich za pośrednictwem programu Regionalnego Obszaru Gospodarczego (REA), a także rolę UE we wspieraniu perspektywy regionalnej. Równoległe zaangażowanie Bałkanów Zachodnich w oba procesy popiera argumenty przemawiające za priorytetem przystąpienia poszczególnych krajów do UE przed integracją regionalną Bałkanów Zachodnich, wyróżniając także wyzwania obu procesów. Metodologia opracowania tego artykułu obejmuje metody analizy i syntezy, oparte na szeroko zakrojonych badaniach dostępnych materiałów.(abstrakt oryginalny)
EN
EU membership has been a compelling goal for the Western Balkans (Albania, Bosnia and Hercegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, and Serbia), related to the bloc's stability, economic prosperity and higher standard of living. Each of these countries pursues its own process of EU accession while being also a part of the regional initiatives under the auspices of the EU. This paper provides an overview of the EU accession process of the Western Balkan countries, focusing on their individual achievements and challenges, as well as common features and problems. Also, the content and prospects of regional integration of the Western Balkans through the Regional Economic Area (REA) programme, along with the role of the EU in supporting the regional perspective are discussed. The parallel Western Balkans engagement in both processes supports arguments for the prioritisation of the individual countries' accession to the EU over Western Balkans regional integration, distinguishing also the challenges of both processes. The methodology for the elaboration of this paper includes methods of analysis and synthesis, based on extensive desk research of available materials.(original abstract)
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.