Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6419

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 321 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona przyrody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 321 next fast forward last
PL
Zmiany w ustawie o ochronie przyrody (której pierwotna wersja pochodzi z 1991 r.) dokonane w latach 2000-2001 miały trzy podstawowe cele: uwzględnienie wymagań wynikających z postanowień Konstytucji RP, dostosowanie do systemu ochronnego obowiązującego w prawie Unii Europejskiej oraz do nowej struktury całości regulacji w zakresie ochrony środowiska.
Aura
|
1993
|
nr 05
8-11
EN
Game management may be an active way of implementing the declared principles of nature conversation. In our present conditions with the deterioration of the natural environment and the increasing impact of civilization, an important role for game management is to enable all animal species continue to live in their natural biotopes and to harmonize the presence of animal life with the growing requirements of forestry and agriculture. Modern game management efforts to maintain stable environment are in agreement with the goals of nature conservation.
PL
Łowiectwo może być aktywną formą realizowania idei deklarowanych w ochronie przyrody. W obecnych warunkach, charakteryzujących się degradacją środowiska przyrodniczego i wzmagającą się presją cywilizacji na nie, ważną rolą łowiectwa jest zapewnienie bytowania dla wszystkich gatunków zwierząt we właściwych dla nich biotopach, a także pogodzenie występowania zwierząt z wymaganiami gospodarki leśnej i rolnej. Dążenia współczesnego łowiectwa do utrzymywania stabilnych ekosystemów są zbieżne z zadaniami stawianymi przed ochroną przyrody.
PL
Różnorodność biologiczna odnoszona jest nie tylko do bogactwa gatunkowego, ale także do innych poziomów organizacji przyrody, zwłaszcza genetycznego i krajobrazowego. Ochrona różnorodności biologicznej ma więc sens tylko wtedy, kiedy realizowana jest w sposób kompleksowy na całym obszarze kraju. Dlatego konieczne są działania ochronne prowadzone także poza terenami dotychczas prawnie chronionymi.
5
Content available remote Ochrona przyrody w lasach zielonogórskich
100%
PL
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze zarządza lasami o powierzchni 451 375 ha. Najciekawsze przyrodniczo tereny związane są z ostatnim zlodowaceniem. Są to rynny lodowcowe, liczne obszary zatorfione i doliny rzeczne. Główną osią układu hydrologicznego jest rzeka Odra, która stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym. Najcenniejsze obiekty przyrodnicze objęto różnymi formami ochrony (tabela w tekście). Dla ochrony gniazd zagrożonych ptaków utworzono 53 strefy ochronne. Na uwagę zasługują atlantyckie gatunki roślin na skraju zasięgu, mające tutaj wschodnią granicę występowania. Jest to walor o znaczeniu ogólnokrajowym. Występują też rośliny górskie i podgórskie. Znajdują się tu drzewa uznane za najstarsze i najgrubsze w Polsce: najstarszy dąb szypułkowy - CHROBRY (743 lata), najgrubszy dąb szypułkowy - NAPOLEON (obwód 1043 cm) i najgrubsza sosna pospolita - WALIGÓRA (obwód 620 cm). W celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko podczas prowadzenia prac leśnych, podjęto decyzje o zastosowaniu olejów biodegradacyjnych do smarowania pił łańcuchowych, istnieje również zakaz stosowania ognia w czasie prac leśnych i obowiązek rozdrabniania gałęzi pozostających na zrębach. Stosowanie na coraz większej powierzchni, rębni częściowych wpływa pozytywnie na gatunkowe, wiekowe i przestrzenne zróżnicowanie drzewostanów. W związku z tym tworzą się nowe nisze ekologiczne, a w konsekwencji wzrasta bioróżnorodność. Leśnicy chętnie angażują się w przedsięwzięcia związane z aktywną ochroną zagrożonych gatunków i ich biotopów. Działania takie prowadzone są we współpracy z organizacjami ekologicznymi i środowiskiem naukowym. We współczesnej ochronie przyrody kierunkiem najbardziej efektywnym jest ochrona siedlisk. W celu zachowania najbardziej zagrożonych biotopów wodno-błotnych realizowany jest program aktywnej ochrony mokradeł. Dąży się do zwiększenia retencji w lasach. Realizowane są programy aktywne i ochrony gatunków, na przykład węży, żółwia błotnego, głuszca i cietrzewia oraz rzadkich i zagrożonych roślin naczyniowych. W Wydziale Ochrony Lasu RDLP tworzona jest baza danych z pełną informacją o przyrodzie tego terenu. Sporządzane są programy ochrony przyrody dla nadleśnictw, które opisują całościowo stan środowiska i określają w sposób planowy zasady ochrony przyrody na ich terenie.
EN
Regional Directorate of States Forests (RDLP) In Zielona Góra manages torests with area of 451.375 ha. Naturatisiically most interesting terrains are related with last glacialion. Thev are glacial gullies, numerous peat-areas and river valleys. The main axis of the hydrologie system is the Odra river. It is ecological corridor with internalional importance. Most valuable natural objects are procected in various ways (see the Table). For protection of nestles of imperilled birds were formed 53 protective zones. Atlantic species oj plants, at the Eastern limit of their appearance are worthy to notice. It is the value with nation-wide imponance. There are trees considered as oldesit and thickest in Poland: the oldest English oak "CHROBRY" (743 years old), the thickest English oak "NAPOLEON" (1043 cm), the thickest pine tree "WALIGÓRA" (602 cm). In order to reduce negative impact on environment while conducting various works in forests it was decided to use for lubrication of chain saws biodegradable oils. It is forbidden to use fire during works in forests. Workers are obliged to break up branches left on felling sites. At more and more areas is used partial felling what positively influences specific, age and spatial differentiation of forest stands. Woodsmen heartily commit into enterprises related to active protection of imperilled species and their biotopes. They co-operate with ecological organisations and scientific institutions. In modern protection of nature most effective direction is protection of habitats. Now, in order to maintenance most imperilled water-mud biotopes, is implemented programme of active swamps protection. There are made efforts in order to increase retention in forests. There are implemented programmes of active protection of species, for example of mud turtles, capercailzies and black grouses, and rare and imperilled vascular plants. In Forest Protection Departament of RDLP is prepared the data base with full information regarding nature of this region. There are prepared also programmes of protection for forest inspectorates with complete description of environment state and define in planned way principles of natural protection at their terrain.
PL
W artykule przedstawiono podstawy metodyczne opracowania planu ochrony o ograniczonym zakresie merytorycznym określonym jako program minimum. Podstawowe założenia takiego programu to: - bazowanie na istniejącej wiedzy o parku, - opracowanie wyłącznie operatu generalnego zawierającego: - kierunki strategicznych działań dla ochrony i kształtowania krajobrazu ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację, - określenie potrzeb w zakresie uzupełniania bazy danych o parku oraz sporządzania operatów szczegółowych i problemowych, - zakres merytoryczny planu ochrony.
EN
A survey with landscape part managers has shown a great interest in a broader public debate on conservation plans, the presentation and publication of completed plans and on the minimum requirements for such conservation plans. The article presents the methodology of developing conservation plans within what may be described as minimum content requirements. Major parameters for developing conservation plans are: - Existing knowledge of the part; - Development of a general management strategy which identifies: - Strategies of landscape and nature conservation and the responsible organisations; - Park data base needs and the required detailed or problem-specific strategies. The process of building a general strategy has two major phases: (1) diagnosis and (2) landscape management and conservation strategies. The diagnosis of the current position should provide an answer to the basic questions: what, where and to what extent should be protected in the part and what are the threats, conflicts and problems? The development of a landscape management and conservation strategy involves four major steps: - Identify landscape management and conservation objectives; - Design policies to achieve these objectives; - Identify needs for and sequence of detailed or problem-specific strategies; - Develop a summary plan. The summary plan is a narrative and graphic document approved by a Voivode. The summary must contain: - List of activities which are critical for: - Implementing the landscape management and conservation strategies; - Furthering educational efforts; - Improving the knowledge of the park - Developing detailed or problem-specific strategies; - List of areas where the activities should be placed; - List of organisations/agencies responsible for implementation. The conservation plan approved by the Voivode by way of ordinance becomes law which is enforced by the Voivode through voivodship agencies. The most responsible agency for implementing the plan is the regional Environmental Protection Department which acts through the Park Authority. Other regional agencies are also involved, e.g. Spatial Planning Department, Construction and Architecture Department, Heritage Conservation Department, Department of Agriculture, Forestry and Water Management, Tourism and other. Notably, the success of plan implementation will heavily depend on whether the plan itself has identified organisations and agencies responsible for its implementing projects and policies.
EN
The authors argue with the criticisms presented in the first article and emphasise that the law on nature protection should be contemplated against a background of other laws concerning environmental protection, water law, protection of agricultural land and forested areas, laws on National Environmental Protection Inspectorate, and on forests. This law does not ignore changes in Poland. The development of local authorities is underway and designating gminas (local government units) to perform nature protection tasks of country-wide significance would be precocious. It was just the fear of a narrow understanding of gminas' interests which prompted early passing of this law. The authors also comment on concrete objections.
PL
Polemizując z krytyczną oceną poprzedniego artykułu, autorzy zwracają uwagę, że ustawę o ochronie przyrody rozpatrywać należy w powiązaniu z innymi, takimi jak ustawa o ochronie środowiska, prawo wodne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, o lasach. Ustawa nie ignoruje zmian zachodzących w Polsce. Rozwój samorządności jest dopiero u początku drogi i przedwczesne byłoby powierzenie gminom już teraz zadań ochrony przyrody o znaczeniu ogólnospołecznym. Właśnie obawa przed wąsko pojętym interesem gmin była przyczyną pilnego uchwalenia ustawy. Autorzy ustosunkowują się również do zarzutów szczegółowych.
EN
The new law on nature protection, issued by the Polish Parliament in 1991 autumn, has not evoked much response, lost in a deluge of other laws, and election campaign diverted public attention. It is, nevertheless, a legal act of great importance, pertaining to preservation of reserves indispensable to the survival of the society. This law affecting over 22 per cent of Poland's area (national parks, reserves, landscape, parks, park protective zones and protected landscape areas) met with criticisms regarding details as well as general principles. Ignoring basic changes in Poland, increasing role of local authorities, development of market economy based on private ownership and entrepreneurship met with the strongest objections. The author draws attention to restrictive and bureaucratic nature of the law, but he also makes concrete objections.
PL
Nowa ustawa o ochronie przyrody, przyjęta przez Sejm jesienią 1991 r., przeszła bez większego echa, zginęła w natłoku innych aktów prawnych, a kampania wyborcza zwróciła uwagę społeczną w innym kierunku. Tymczasem chodzi tu o akt prawny wielkiej doniosłości, dotyczący zachowania zasobów niezbędnych dla dalszego bytu społeczeństwa. Ustawa dotyczy ponad 22 proc. powierzchni kraju (parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, strefy ochronne parków i obszary chronionego krajobrazu). Nasuwa ona jednak liczne uwagi krytyczne o charakterze ogólnym i szczegółowym. Najpoważniejszym z nich jest zupełne ignorowanie zasadniczych kierunków przemian dokonujących się w Polsce, rozwoju samorządności oraz budowy gospodarki rynkowej opartej na prywatnej własności i przedsiębiorczości. Zwracając uwagę na restrykcyjno-biurokratyczny charakter ustawy, autor konkretyzujezarzuty szczegółowe.
13
Content available Ochrona przyrody na wesolo
80%
EN
Despite next year of education for the balanced development, level of nature protection knowledge among students of chosen Polish high schools is embarrassingly low. At the same time, almost threefold decrease of social interest in matters of nature and the environment is noted. The below text presents sample answers at the exams.
Aura
|
1992
|
nr 07
6-8
EN
National Park Świętokrzyski covers Fir Virgin Forest, a complex of natural mountainous beech — fir forests and Polish larch stands. Mining — industrial district developed nearby Kielce is causing strong pollution of natural environment. To prevent further devastation local authorities in Kielce (Wojewódzka Rada Nar. w Kielcach) founded Complex of Landscape Parks of Świętokrzyskie Mountains. On this terrain special rules of production are in force, excluding all activities harmful for the environment.
PL
Świętokrzyski Park Narodowy obejmuje Puszczę Jodłową, kompleks naturalnych górskich lasów bukowo-jodłowych oraz stanowiska modrzewia polskiego. Powstały w okolicy Kielc okręg górniczo-przemysłowy, eksploatujący miejscowe surowce skalne powoduje silne skażenie środowiska naturalnego. Aby nie dopuścić do dalszej dewastacji, Wojewódzka Rada Narodowa w Kielcach utworzyła Zespół Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich, na których terenie obowiązują zasady gospodarowania, wykluczające działalność uciążliwą dla środowiska naturalnego.
PL
Skuteczna ochrona przyrody nie polega tylko na wyznaczaniu obszarów chronionych, lecz zależy także od wielu działań podejmowanych poza nimi, przez różne instytucje i osoby – m.in. władze samorządowe, przedsiębiorców i deweloperów, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz samych mieszkańców.
first rewind previous Strona / 321 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.