Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 820

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Ryzyko kredytowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
XX
Artykuł omawia istotę ryzyka kredytowego i jego główne czynniki w działalności banku komercyjnego. Przybliża istotę poszukiwania racjonalnego poziomu ryzyka kredytowego.
XX
W publikacji zdefiniowano pojęcie ryzyka kredytowego sensu stricto oraz podjęto próbę zaprezentowania różnych klasyfikacji tej kategorii ryzyka wskazując na ich teoriopoznawcze i aplikacyjne walory. Zdaniem Autora analiza porównawcza ryzyka kredytowego ma duże znaczenie dla identyfikacji pierwotnych źródeł jego powstawania i umożliwia dobór skutecznych narzędzi redukcji ryzyka. (abstrakt oryginalny)
EN
the paper defines the strict meaning of the term "credit risk", and attempts to present various classifications of this category of risk, indicating their cognitive and practical value. the author reckons, that comparative analysis of credit risk is important for identifying its original sources, and it provides a choice of effective tools of risk reduction.(original abstract)
XX
Artykuł poświęcony jest modelom zależnego ryzyka kredytowego. W modelach tych występują zmienne zależne i procesy losowe. Rozpatrywane są dwa podstawowe modele zależnego ryzyka kredytowego: model oparty na zmiennej ukrytej oraz mieszany model Bernoulliego. Ponadto badane są ich modyfikacje oparte na funkcjach łączących (ang. copula). Analizowany jest też wpływ stopnia zależności na liczbę niewypłacalnych kredytobiorców i na całkowitą wartość niespłaconego kredytu.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper is devoted to the models of dependent credit risks. The models with the dependent random variables and processes are presented. Two basic models of dependent credit risk: the model with latent variable and mixture Bernoulli model are studied. Some of their modifications based on copulas are investigated, too. The influence of the degree of dependence on the number of defaulted obligors and total loss is studied.(original abstract)
4
Content available remote Czynniki uwzględniane w procesie oceny poziomu ryzyka kredytowego
80%
XX
Banki mogą udzielić tylko takich kredytów, które nie przekraczają akceptowalnego przez nie poziomu ryzyka. Poziom ryzyka akceptowalny przez dany bank wynika z przyjętej przez bank strategii kredytowej. A zatem ocena ryzyka jest w procesie tworzenia strategii tym elementem, bez którego bank nie byłby w stanie określić tego, co uważa za stopień ryzyka możliwy do zaakceptowania. (fragment tekstu)
EN
With each credit decision banks take into account the risk level. In legal documents there is elear indication of how to estimate this risk, what factors should be taken into account and what significance should be ascribed. Thus, banks are free to decide about this issue. The banking practice has led to the development of various methods and techniques of the credit valuation. The common feature of these procedures is to take into consideration the qualitative and quantitative features. The 2010 research was conducted on a sample of eight banks answering the question what factors banks took into consideration while estimating the credit risk levels and what significance was ascribed to a particular factor. The average 64% of the combined credit valuation is dependent on the quantitative: factors, the remaining 36% is dependent on the qualitative variabies. Among the quantitative factors the most significant features are the financial indicators describing a company's performance, whereas among the qualitative factors are market factors which are external to an enterprise. (original abstract)
5
80%
EN
Credit risk analysis is largely based on the principles set out by the Basel Committee. Next to the probability of default and recovery rate, one of the most important elements of risk management systems is the value of the exposure at default. This paper presents the issue of EAD (Exposure at Default) estimation with respect to both balance sheet and off-balance sheet items. The author refers to the problem regarding the assessment of EAD forecast quality. He presents the results of the simulations conducted for the most common retail portfolios. The results show that the expected value of the exposure at default is significantly lower than the balance value at the moment of capital requirement calculation. This leads to the conclusion that the approach recommended by the Basel Committee, based on the current book value of the exposure, may result in the overestimation of EAD. The paper contains the proposal of the method which was leveraged for retail products (cash loans, car loans, mortgage loans).(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono funkcje i zadania zarządzania ryzykiem kredytowania przedsiębiorstw oraz dokonano przeglądu podstawowych metod zarządzania ryzykiem kredytowym. Wykazano, że stosowanie odpowiednich narzędzi redukcji i kontroli ryzyka kredytowego może znacząco wpływać na redukcję ryzyka kredytowego zarówno pojedynczych umów, jak i całego portfela kredytowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents functions and duties of risk management of crediting enterprises and accomplished the review of basic methods of credit risk management. It proved that the use of appropriate tools to reduce and control the credit risk can significantly influence the reduction of credit risk of both individual agreements and the entire credit portfolio.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości monitorowania poziomu ryzyka kredytowego i jego zmian dla przedsiębiorstw na podstawie branży budowlanej w Polsce, spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Monitorowanie zostanie dokonane przy wykorzystaniu modelu opcyjnego metodą podobną do stosowanej przez firmę doradczą Moody's - KMV (MKMV). Przedmiotem pracy będzie także zaprezentowanie modelu - wzorca zbudowanego na podstawie firm z branży budowlanej obecnych na GPW, służącego do szacowania ryzyka kredytowego firm budowlanych, których akcje nie są notowane na giełdzie, będących w portfelach kredytowych banków. Na drodze do realizacji wymienionych celów autor stawia następującą tezę: wycena wartości firmy poprzez określenie parametrów rozkładu funkcji gęstości prawdopodobieństwa przy użyciu modelu opcyjnego stwarza możliwości analizowania zachowania się ryzyka kredytowego. Odnosząc się do tezy głównej, autor stawia tezę pomocniczą, że informacje giełdowe mogą posłużyć do wyznaczenia wzorców branżowych wartości firmy wykorzystujących istnienie określonych korelacji pomiędzy pewnymi miarami finansowymi ze sprawozdań finansowych a profilem wartości firmy. Autor uważa, że teza o istnieniu związku pomiędzy wartością firmy, ryzykiem biznesowym a ryzykiem kredytowym jest prawdziwa. W takim wypadku monitorowanie ryzyka kredytowego uzyskuje wysoką rangę także przez fakt, że jest wyznacznikiem ryzyka biznesowego oraz wartości firmy. Ilościowe i jakościowe oszacowanie ryzyka biznesowego i wartości firmy może być weryfikowane lub postrzegane przez pryzmat ilościowej i jakościowej oceny ryzyka kredytowego. Ryzyko biznesowe może być mierzone przy wykorzystaniu funkcji rozkładu gęstości prawdopodobieństwa wartości firmy jako odchylenie standardowe rozkładu. Odchylenie to jest uzależnione od cech branży oraz rodzaju działalności operacyjnej. (fragment tekstu)
EN
The application of the option model for measuring and monitoring credit risk, is presented based on construction companies quoted on Warsaw Stock Exchange. The entire research involve measurements of credit risk evolution over five years horizon (1998 - 2002) for almost 200 companies, and following paper represents a part of these studies. Based on these measurements different charts and tables were created. The average EDF as a credit risk measure was presented for construction companies and construction materials produces sector. The evolution of credit risk was characterized through presentation of standard deviation of EDF over time since 1998 till 2002. Studies performed by the author indicate that presented methodology could be used for monitoring the trends and relative changes in credit risk level between companies and branches. Such conclusion would be essential for emerging markets like Poland were typical application of KMV model is not easy to realize due to lack of long time series of data. Calibration of KMV model for Poland could take few years, so any another approach and possible utilization of option model for credit risk measurement would be very welcome. (original abstract)
EN
The aim of the paper is to discuss the issue of PD (probability of default) rating model calibration and present it in the general context of economic model calibration. The rating model in the credit risk area is defined and two approaches for its calibration to a masterscale are presented and applied for empirical data. The first approach uses the reversed regression method while the second is based on reversing the estimated link function. Two possible link functions reported by the literature are used and discussed. (original abstract)
XX
Praca dotyczy testów stresu ryzyka kredytowego. Przedstawiono propozycję procedury bazującej na metodach pomiaru ryzyka stosowanych w nadzorczym rachunku adekwatności kapitałowej. Rozważania zilustrowano przykładem empirycznym.(abstrakt oryginalny)
EN
The work concerns with credit risk stress testing. The proposal was constructed on the methods of risk measurement applied in the supervisory capital adequacy process. These solutions are illustrated in a case study.(original abstract)
Bank
|
1997
|
nr nr 1
27-30, 43
XX
Jedną z podstaw systemu norm ostrożnościowych są regulacje odnoszące się do podziału ryzyka. Obowiązujące we Francji przepisy wprowadzają wymóg przestrzegania przez instytucje kredytowe limitu maksymalnego zaangażowania we współpracę z jednym klientem.
XX
W artykule próbujemy zdekomponować spread między stopami pożyczek na polskim rynku międzybankowym (WIBOR) a stopami OIS na premię za ryzyko kredytowe i premię płynnościową. W literaturze spread ten uważa się za jeden z najważniejszych wskaźników bezpieczeństwa i płynności rynku pieniężnego. Pokazujemy, czemu różnice między tymi stopami procentowymi można przypisać tym dwu czynnikom. Następnie dokonujemy dekompozycji spreadu, korzystając z dwóch metod: zwykłej regresji liniowej i regresji dynamicznej. Przeprowadzona analiza pokazuje wyższość tej drugiej, bardziej skomplikowanej metody. Otrzymane wyniki wskazują, że wzrost spreadu w drugiej połowie 2008 r. spowodowany był przede wszystkim wzrostem premii za ryzyko, natomiast większą część spreadu w latach 2009-2012 stanowiła premia płynnościowa.(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper we try to decompose the spread between the rates of Polish interbank loans (WIBOR) and the rates of OIS contracts. In the literature this spread is considered as the main index of safety and liquidity of the money market. We argue why the spread between those two interest rates can be attributed to the two factors mentioned above. Then we use two methods for decomposing spreads into risk premium and liquidity premium: classical regression and dynamic regression. The analysis that we have performed indicates the superiority of the second, more complex method. The results indicate that the growth of risk premium was responsible for the increase of spread in the second part of the year 2008 and that the liquidity premium accounted for the most part of the spread in the years 2009-2012.(original abstract)
12
Content available remote Factors that Increase Credit Risks of Azerbaijani Banks
80%
EN
The main purpose of this paper is to analyze the influencing factors behind credit risks in Azerbaijani banks. Within this scope, we analyzed 10 biggest banks of Azerbaijan with respect to their asset size. Furthermore, 10 explanatory variables were used to achieve this objective. Annual data for the period between 2010 and 2015 was tested using the panel logit methodology. According to the results of our analysis, it was defined that 4 independent variables affect credit risk of Azerbaijani banks. It was also determined that decrease in the capital adequacy ratio, interest rate and total assets leads to increasing credit risk. We have also identified that there is a positive relationship between unemployment rate and the credit risk of Azerbaijani banks. Therefore, it can be stated that Azerbaijani banks should increase their capital adequacy ratio and total assets amount in order to minimize the negative effects from the credit risk problem. (original abstract)
XX
Autor podejmuje próbę identyfikacji empirycznych sposobów kontroli ryzyka związanego ze sprzedażą na warunkach odroczonej płatności. Podstawą analizy jest ankieta przeprowadzona w 41 przedsiębiorstwach z województwa podlaskiego i mazowieckiego.
Bank
|
2001
|
nr nr 3
66-71
XX
Omówiono regulacje Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego dotyczące utworzenia nowych ram kapitałowych (Porozumienia lub Akordu bazylejskiego). Nowe Porozumienie ma być wdrożone w roku 2004 w miejsce poprzedniego z 1998 r. Zwrócono uwagę na szczególne miejsce w nowych uregulowaniach zagadnienia sekurytyzacji.
XX
Autor opracowania sklasyfikował czynniki ryzyka kredytowego działalności banku wyróżniając determinanty zewnętrzne (obiektywne) i wewnętrzne (subiektywne). Oprócz determinant makroekonomicznych scharakteryzowano także mankamenty systemowo- proceduralne oraz personalne w funkcjonowaniu banku. W opinii Autora umiejętne zarządzanie tymi czynnikami wpływa na obniżenie samego potencjału ryzyka i w konsekwencji poprawę jakości portfela kredytowego. (abstrakt oryginalny)
EN
the author categorises credit risk factors in banking operation, distinguishing between the external (objective) and the internal (subjective) determinants. apart from the macro-economic determinants, he characterises the systemic, procedural, as well as personal problems occurring in the process of banking operation. the author reckons, that skilful management of those factors facilitates reduction of the risk potential itself, and consequently it contributes to improved quality of a credit portfolio.(short original abstract)
e-Finanse
|
2015
|
tom 11
|
nr nr 3
103-115
EN
The simultaneous activation of many sources of risk can slow bank operations and even lead to bankruptcy. Credit risk is the greatest threat to the orderly functioning of a bank. To protect against its materialization banks spend nearly 90% of their total capital requirement. Concentration of credit exposure to single entities, as well as to single economic sectors, can be a source of additional risks. Estimation of the additional portion of the capital requirement in selected banks in Poland in 2008-2013 indicates that banks should assign additional 4% and 2% of the capital requirement to cover the risk of exposure concentrations in: respectively, individual entities and individual economic sectors. For banks with a retail profile more important was the risk of large exposures in individual economic sectors, and for banks with a corporate profile in individual entities. Estimates were carried out according to the procedure used by the Bank of Spain and the Bank of Slovenia, and the data derived from the annual financial reports of selected banks listed on the WSE. (original abstract)
EN
Among many tools used by bankers in the process of credit risk management, vintage analysis is the most often applied. Its simplicity and clarity of interpretation of the results means that banking professionals call it "basic analysis". In this article, the concept of vintage analysis is presented, along with the right way to get interpretations of results. The author demonstrates the usefulness of vintage analysis in the context of the backtesting procedure recommended in New Basel Capital Accord. In addition, there is also a discussion of an aspect of the limit‟s structure as a part of the credit risk management process.(original abstract)
XX
Od początku rozwoju bankowości jednym z podstawowych jej problemów jest takie ustalenie parametrów cenowych kredytu, aby zapewniały one godziwy zysk dla banku. Aby rentowność kredytów utrzymać na określonym poziomie, bankowcy wykorzystują modele ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka kredytowego. W niniejszym artykule autor prezentuje własne podejście do oceny rentowności kredytu ex ante, pozwalającej ocenić skutki finansowe, jakie niesie dla banku udzielenie kredytu przy ustalonych parametrach cenowych oraz innych elementach mających wpływ na jego ostateczną dochodowość. Autor opisuje problem ujęcia ryzyka kredytowego i jego wpływ na finalną rentowność kredytu. Zaprezentowany przykład ukazuje od strony praktycznej złożoność przepływów finansowych, jaką niesie ze sobą udzielenie kredytu przy współudziale pośrednika finansowego.(abstrakt oryginalny)
EN
Since the beginning of the development of banking the fundamental problem has been to establish the price parameters of loan in order to provide a reasonable profit. To maintain the profitability of loans at a positive level bankers use models with respect to credit risk. As credit products have evolved along with them we observe the dynamic development of methods which allow to calculate the product's profitability. In this article the author presents his approach to assess the profitability of loans and financial implications posed for a bank after granting loan with the established price parameters and other factors affecting its ultimate profitability. The author describes the problem of recognition of credit risk and its impact on the profitability of the loan. An example presented in the article shows the complexity of financial flows which are inherent to the loan given through a financial intermediary. The author also focuses on the issue of refinancing a loan and the costs incurred by the bank in the course of its business.(original abstract)
19
Content available remote Counterparty Credit Risk in Derivatives
80%
XX
Każda instytucja finansowa zawierająca kontrakty na rynku nieregulowanym bez usług pośrednika narażona jest na ryzyko kredytowe związane z prawdopodobieństwem bankructwa kontrahenta. Istotność pomiaru ryzyka kredytowego wynikającego z transakcji na rynku instrumentów pochodnych została unaoczniona w latach 2007-2009, kiedy doszło do bankructwa banku inwestycyjnego Lehman Brothers, a wiele innych instytucji finan-sowych poniosło straty z tytułu transakcji zawartych z bankrutującym bankiem. Zarządzanie ryzykiem niewypłacalności kontrahenta na rynku instrumentów pochodnych jest zagad-nieniem niezwykle istotnym, ze względu na wpływ na aktualny pozom wartości godziwej instrumentu pochodnego oraz na poziom wymogu kapitałowego. Bardzo często prawdo-podobieństwo niewykonania zobowiązania przez kontrahentów pozostaje w korelacji dodat-niej z ogólnymi czynnikami ryzyka rynkowego. Celem artykułu jest przedstawienie metod modelowania ryzyka kredytowego na rynku instrumentów pochodnych(abstrakt oryginalny)
EN
There is currently a strong market focus on counterparty credit risk. CCR is the risk that a party, usually to an OTC derivative contract, may fail to fulfill its obligations, causing re-placement losses to the other party. This is similar to the standard definition of credit risk in the sense that the economic loss is due to the default of the obligor. However the amount of exposure is uncertain due to the random nature of the contract's pay-offs. The main purpose of this paper is to present the most popular methods for estimating adjust-ments for credit risk (CVA and DVA) for derivativesThere is currently a strong market focus on counterparty credit risk. CCR is the risk that a party, usually to an OTC derivative contract, may fail to fulfill its obligations, causing re-placement losses to the other party. This is similar to the standard definition of credit risk in the sense that the economic loss is due to the default of the obligor. However the amount of exposure is uncertain due to the random nature of the contract's pay-offs. The main purpose of this paper is to present the most popular methods for estimating adjust-ments for credit risk (CVA and DVA) for derivatives(original abstract)
XX
Banki uważane są za instytucje zaufania publicznego. Zaufanie to zostało nadwyrężone przez ostatni kryzys finansowy w 2007 r. W związku ze wzrostem zanotowanych bankructw banki zaczęły przywiązywać większą wagę do oceny ryzyka kredytowego, które w skrajnych przypadkach może doprowadzić do bankructwa banku. Basel III skupia się na potrzebie uściślenia regulacji dotyczących zarządzania ryzykiem i modeli wywodzących się z ratingów wewnętrznych. Jednocześnie coraz większą popularność w klasyfikacji kredytobiorców zyskują sieci neuronowe. Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania perceptronu wielowarstwowego ze wsteczną propagacją w klasyfikacji kredytobiorców i porównanie jakości klasyfikacji z modelem ratingów wewnętrznych. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że sieci neuronowe ze względu na łatwość adaptacji i możliwość dynamicznego kształtowania zbioru zmiennych wejściowych (input) osiągają lepsze wyniki klasyfikacji kredytobiorców niż mniej elastyczne metody, takie jak testowana metoda IRB.(abstrakt oryginalny)
EN
Banks were always considered the institutions of public trust. However, this trust was significantly violated in the past crises. The insufficiency of some approaches led to the implementation of new improved methods such as artificial neural networks (ANN). The classification task in risk management can be of identifying potential debtors due to their ability to pay back the debt in contractual time due to the ex-post financial information. The objective of the paper is to investigate and compare an Internal-Ratings Based method with Multi-layer Perceptron Neural Network in the process of classification of banks' potential clients. The results of those different methods are juxtaposed, and their performance compared to decide whether NN have truly any predictive advantage over other presented methods in forecasting a future default.(original abstract)
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.