Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 186

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Working capital
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
XX
Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że nieodpowiednia struktura kapitału obrotowego, nadmierne angażowanie zysku bieżącego w finansowanie przyrostu majątku obrotowego jest jednym z czynników zwiększających ryzyko bankructwa przedsiębiorcy w fazie przyśpieszonego wzrostu prowadzonego przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
XX
Celem niniejszej publikacji jest sektorowa analiza zależności między rentownością przedsiębiorstw a zarządzaniem kapitałem obrotowym netto. Badania prowadzono na podstawie kwartalnych sprawozdań finansowych z okresu od 2007 r. do III kw. 2012 r. dla 96 spółek przemysłowych notowanych na GPW w Warszawie. Sprawność zarządzania kapitałem obrotowym netto mierzono długością cyklu handlowego netto (CHN) i jego poszczególnych komponentów. Jako miary rentowności zostały przyjęte wskaźniki ROE i ROA. Otrzymane wyniki wprawdzie nie potwierdziły istnienia ujemnej zależności korelacyjnej między CHN a rentownością, ale analiza zależności między rentownością a poszczególnymi komponentami CHN wskazuje na istnienie ujemnej korelacji między rentownością a cyklem konwersji: zapasów, należności oraz zobowiązań(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this research is to investigate the effect of working capital management on firm's profitability for the sample of firms by industry classifications. The research was conducted on the basis of quarterly financial statements of 96 companies listed in the Warsaw Stock Exchange for the period of 2007-IIIQ 2012. Net trade cycle and its components were used in this study to assess the efficiency of working capital management. The profitability of companies was measured by return on assets ratio (ROA) and return on equity (ROE). The empirical findings do not show a negative relationship between net trade cycle and profitability. Nevertheless, negative correlation of profitability with number of days accounts receivable, inventories and accounts payable can be observed.(original abstract)
XX
Podstawowym celem niniejszego artykułu jest ocena zmian w strukturze majątkowo- kapitałowej przedsiębiorstw rolniczych w Polsce w latach 2004-2009. Aby osiągnąć założony cel, przeprowadzono kwerendę literatury, zastosowano metodę prezentacji oraz oceny zgromadzonych danych, przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi statystycznych oraz narzędzi analizy finansowej. W pracy wykorzystano dane empiryczne dotyczące towarowych gospodarstw rolnych, pochodzące z Polskiego FADN.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article is the assessment of changes in the capital and asset structure of agricultural enterprises in Poland in the years 2004-2009. To achieve this goal, the literature search was carried out as well as basic statistical tools were used to present and evaluate the collected data. The key sources of information were statistical data of Polish FADN.(original abstract)
XX
W opracowaniu opisano kształtowanie się relacji aktywów obrotowych do wybranych pozycji bilansowych w zależności od branży przemysłu. Podjęto próbę oceny siły zależności między wskaźnikiem kapitał obrotowy/suma bilansowa a: płynnością bieżącą, rentownością obrotu brutto, współczynnikiem koncentracji produkcji sprzedanej i wskaźnikiem poziomu kosztów. Branża odzieżowa charakteryzowała się najwyższym poziomem kapitału obrotowego (w relacji do sumy bilansowej), natomiast branża spożywcza - najniższym. Wystąpiła statystycznie istotna zależność między udziałem kapitału obrotowego a płynnością bieżącą, ponadto w przypadku branży spożywczej i meblarskiej stwierdzono, że zwiększenie koncentracji produkcji sprzedanej może prowadzić w istotny sposób do wzrostu udziału kapitału obrotowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The analysis of relations of current assets/total assets to selected balance sheet positions in respect to the division of industry is presented. Also the correlation between current assets/total assets indicator and such indicators as: current liquidity ratio, turnover profitability, concentration of sold production index and cost level indicator are assessed. Clothing industry is characterized by the highest level of working capital (in relation to the total assets), while food industry - the lowest. The correlation between the level of working capital and turnover profitability could be assessed as significant in the group of analyzed divisions. In addition, as for food industry and furniture industry, the increase in the concentration of sold production may lead to a significant increase in the working capital. (original abstract)
5
Content available remote Znaczenie kapitału pracującego w przedsiębiorstwach Polskich
100%
XX
Problem zarządzania kapitałem obrotowym wpisany jest w działalność operacyjną przedsiębiorstwa. Każda firma na bieżąco dokonuje bowiem zakupów materiałów i surowców niezbędnych do produkcji, sprzedaży wyrobów gotowych, reguluje zobowiązania czy ściąga należności. Decyzje te dotyczą właśnie gospodarowania kapitałem obrotowym. Im bardziej decyzje te będą oparte na rachunku efektywności, tym większe będą korzyści, a mniejsze koszty związane z tym kapitałem. Niski poziom kapitału obrotowego stanowi zagrożenie utraty płynności, zbyt wysoki zaś może powodować powstanie nieuzasadnionych kosztów pozyskania kapitału finansującego część majątku obrotowego bądź kosztów utraconych możliwości w przypadku finansowania tego majątku kapitałem własnym. (fragment tekstu)
EN
(Zusammenfassung) Das Arbeitskapital ist sehr wichtig für jedes Unternehmen. Es garantiert den Unternehmen die fristgerechte Regulierung der Verpflichtungen. Der Wert des Arbeitskapitals hängt von Umsatzaktiva und ihre Finanzquelle ab. Das Arbeitskapital erreichte positiven Wert in polnischen Unternehmen in der Befragtezeit. Ihr Zuwachs erliegte jedoch der Verkleinerung alljährlich. Es ist möglich, dass in der Zukunft die Finanzkondition der Unternehmen sich verschlechtern kann.
XX
Celem artykułu jest sprawdzenie, w jaki sposób spółki przejmujące w Polsce przygotowywały się do połączenia. W analizie wykorzystano metody badawcze: wskaźnik korelacji Spearmana i analizę regresji liniowej, testy na nieliniową postać funkcji regresji. Badanie obejmuje określenie wpływu okresu spłaty należności, okresu spłaty zobowiązań, cyklu konwersji zapasów, trwałości struktury aktywów i finansowania, a także wielkość spółek na rentowność operacyjną spółek przejmujących (zmienna zależna). Spółki przejmujące, działające w sektorze produkcyjnym, w latach poprzedzających połączenie ustabilizowały wpływ elementów kształtujących kapitał obrotowy na rentowność operacyjną aktywów. Badanie z jednej strony uzupełnia studia, które przeprowadzili V. Lima, F.V. Martins, E. Brandao (2015) o spółki z Polski, z drugiej strony wprowadza do niego spółki przystępujące do połączenia (spółki przejmujące). (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to examine how the acquiring companies in Poland were preparing for the merging process. The analysis uses the following methods: Spearman's correlation coefficient and linear regression, and tests for non-linear form of the regression function. The study also determines the impact of the payment period for receivables, the payment period for payables, the inventory conversion cycle, the sustainability of the structure of assets and financing and the size of entities on the operating returns of the acquiring companies (dependent variable). Acquiring companies operating in the production sector, in the years preceding the merger, stabilized the effect of their working capital components on the return on assets. On the one hand this study expands the study conducted by V. Lima, F.V. Martins, E. Brandao (2015) by providing relevant information on companies from Poland, and on the other hand it introduces the topic of merging companies (acquiring companies). (original abstract)
7
Content available remote Kapitał obrotowy w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa
75%
XX
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na istotne znaczenie kapitału obrotowego netto w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest dokonywana głównie na podstawie przeprowadzanej analizy w wielu obszarach działalności podmiotu. W artykule zwrócono uwagę, iż niezwykle użyteczną informacyjnie kategorią ekonomiczną wykorzystywaną w ramach analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa jest kapitał obrotowy netto. Przedstawiona została problematyka ustalania poziomu tego kapitału, jak i sposób obliczania zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto. Omówiono znaczenie tego kapitału i jego wykorzystanie w wielu obszarach dokonywanych analiz, co pozwala uzyskać informacje umożliwiające dokonanie właściwej oceny i diagnostyki ekonomicznej przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper the attention was turned to the issue of importance of the net working capital in an economic analysis of the company. The assessment of the company's financial position is carried out mainly on the basis of the analysis concerning many areas of the enterprise. The article pointed out that a very useful informationally category used in the economic analysis of companies is net working capital. Presented the problem of determining the level of working capital and the method for calculation of the demand for net working capital. The significance of this capital and its use in many areas of the analysis were carried out. It allows to acquire information to make a proper assessment and diagnosis of economic situation of the company. (original abstract)
EN
Working capital represents the amount of funds invested in firms' current assets. Optimizing working capital management is a challenge and a necessity for firms especially today due to the demand volatility and limit access to bank credit. This paper investigates the relationship between working capital management and firms' performance in small and medium enterprises in Greece. The results suggests that an effective working capital management is a necessary component of firm's future growth and profitability. The analysis used data for a sample of 459 small and medium enterprises for the period from 2008 to 2012. The paper is organized as follows: in the next section we briefly present the problem based on literature review. This is followed by the presentation of research methodology and the data sources used in the analysis. The results are presented and discussed in section three. Last section summarizes the conclusions and presents further opportunities for research. (original abstract)
XX
Całkowita strategia optymalizacyjna kapitału obrotowego winna polegać na kombinacji strategii aktywów bieżących i strategii pasywów bieżących według kryterium preferowanej przez przedsiębiorstwo stopy zwrotu oraz odpowiadającego jej ryzyka. Zaprezentowano strategie w zakresie kapitału obrotowego giełdowej spółki "KrakChemia" S.A. w latach 1991-1995.
EN
In the article the author makes an attempt at a presentation of a current financial strategy of the 'KrakChemia' SA enterprise. The starting point is a notion of circulating capital. The author defines the factors contributing to its increase or decrease and problems faced by an enterprise to keep it at an adequate level and maintain its desirable structure. The simplified comparative analysis of the variations of circulating capital strategy in the 'KrakChemia' trading company is illustrated with graphs the analysis of with leads to some interesting observarions. A definite drawback of the article is the lack of a more detailed presentation of the impact of the long-term financial strategy of the enterprise in question. It results from the fact that a long-term strategy is known only to people who are responsible for its implementation and that the pertinent data are strictly confidential. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono zmienne determinujące wartość kapitału obrotowego w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz wskazano siłę i kierunki wpływu tych czynników na wielkość majątku obrotowego finansowanego kapitałami stałymi. Do realizacji tak określonego celu pracy wykorzystano oszacowany metodą najmniejszych kwadratów ekonometryczny model liniowy (model regresji wielorakiej). Przeprowadzone badania objęły 32 spółki produkcyjne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i dotyczyły okresu 2004-2012. Efekty przeprowadzonej analizy wskazują, iż kształtując poziom kapitału obrotowego, odzwierciedlający stosowanie określonej strategii gospodarowania tymże kapitałem, należy zwracać uwagę na poszczególne wskaźniki płynności finansowej, rotacji, zadłużenia oraz struktury majątku i kapitału przedsiębiorstw. Wyniki badań nie potwierdziły istotnych zależności pomiędzy wartością kapitału obrotowego a wskaźnikami efektywności przedsiębiorstw(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents variables determining the value of the working capital in industrial companies. Moreover, it points out the force and the directions of the influence of those factors on the amount of working capital. An econometric linear model (multiple regression model), estimated by the smallest squares method, has been used to accomplish the defined aim of the work. The research involved 32 industrial companies registered at the Warsaw Stock Exchange and concerned the period of years between 2004-2012. The effects of the conducted analysis indicate that to shape the level of working capital, which is reflecting the use of a defined working capital management strategy, it is crucial to pay attention to the individual financial liquidity indicators, rotation, debt and the structure of the companies' property and capital. The results of the research have not confirmed the significant correlation between the value of the working capital and the companies' effectiveness indicators(original abstract)
XX
Zarządzanie płynnością finansową jest niezwykle istotne w zarządzaniu współczesnymi przedsiębiorstwami. Bieżąca sytuacja przedsiębiorstwa w zakresie płynności finansowej kształtowana jest m. in. przez zmiany poziomu kapitału obrotowego netto. Poziom kapitału obrotowego netto, zależy przede wszystkim od stosowanej strategii zarządzania kapitałem obrotowym brutto w przedsiębiorstwie. W referacie zwrócono uwagę na tą zależność i określono w jaki sposób stosowane strategie płynności finansowej wpływają na poziom kapitału obrotowego netto. (fragment tekstu)
EN
The financial liquidity management is very important in the management of the contemporary companies. The current situation of the financial liquidity in a company depends on the changes of the level of working capital. The applied strategies of working capital effect on the level of working capital. In the paper the attention was turned to this dependance and it is described how the strategies influence the level of working capital. (original abstract)
XX
Wskaźniki poziomu i struktury kapitału obrotowego netto mogą być postrzegane nie tylko jako istotne miary obrazujące płynność i wypłacalności przedsiębiorstwa, lecz także jako kluczowe mierniki podkreślające pozycję właścicieli majątku i ich partycypację w finansowaniu aktywów jednostki. Celem artykułu jest wyeksponowanie roli i znaczenia kapitału obrotowego netto w kształtowaniu operacyjnego bezpieczeństwa finansowego podmiotu gospodarczego. Podejście badawcze swój aplikacyjny charakter znajduje w możliwości oceny efektywności gospodarowania aktywami obrotowymi z wykorzystaniem czterech następujących miar: wskaźnika udziału kapitału obrotowego netto w aktywach obrotowych ogółem (Pcan), współczynnika bezpiecznej bieżącej płynności finansowej przedsiębiorstwa (SCLqR), wskaźnika operacyjnego zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto (WCR) i wskaźnika pieniężnego zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto (NLB). Badania przeprowadzono wśród 147 przemysłowych spółek publicznych, notowanych na GPW w Warszawie w latach 2011-2015(abstrakt oryginalny)
EN
The level and the structure of net working capital can be seen not only as important indicators of company liquidity and its solvency, but also as key measure that emphasizes the position of property owners and their participation in the financing of entity's assets. The main aim of this article is to expose the role and the importance of net working capital in shaping operational financial safety of enterprises. The application character of this study is connected with the ability to assess the effectiveness of current assets management using the following four measures, namely: share of net working capital in current assets ratio (Pcan), safe current liquidity ratio (SCLqR), working capital requirements ratio (WCR) and net liquid balance ratio (NLB). Empirical studies have been carried out among 147 industrial companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the years 2011-2015. The research uses financial information taken from the database of Notoria Serwis SA.(original abstract)
XX
Cel - Celem opracowania była identyfikacja wpływu wielkości ekonomicznej i typu rolniczego gospodarstw rolniczych na charakter stosowanej strategii płynności finansowej. Metodologia badania - Strategie płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko wyznaczone zostały za pomocą wskaźnika syntetycznego. Wpływ wielkości ekonomicznej i typu rolniczego gospodarstw określono na podstawie testu ANOVA rang Kruskala-Wallisa i testu mediany. Wynik - Specyfika prowadzonej produkcji rolniczej, a w szczególności udział produkcji roślinnej, w istotny sposób różnicowała podejście zarządzających do ryzyka utraty płynności finansowej. Poziom wykazywanej przez gospodarstwa rolnicze nadwyżki bezpośredniej nie wpływał istotnie na charakter stosowanej strategii płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko. Oryginalność/wartość - Próba identyfikacji wpływu wielkości ekonomicznej i typu rolniczego gospodarstw na zróżnicowanie strategii płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The purpose of the study was to identify the impact of the economic size and farming type of agricultural farms on the nature of liquidity strategies in terms of income-risk. Design/Methodology/approach - The nature of liquidity strategies in terms of income-risk was based on the synthetic indicator. The impact of economic size and farming type of farms on nature of financial liquidity strategy was determined by Kruskal-Wallis ANOVA test and median test. Findings - The nature of agricultural production and especially share of crop production differentiated approach to the liquidity risk management. The level of farm gross margin did not affect significantly on the nature of the financial liquidity strategies in terms of income-risk. Originality/value - Identify the impact of the economic size and framing type of agricultural farms on nature of liquidity strategies in terms of income-risk. (original abstract)
EN
Purpose: The purpose of this paper is to examine the relationship between working capital management and firm performance for firms listed on the Indonesian Stock Exchange. Prior works have employed many indicators of the working capital. The results of previous studies, however, have been inconsistent. This study is an attempt to find out the best proxy of working capital in explaining firm's performance. Methodology: This study employs regression panels for five measures of working capital to model the data for fifty-four firm-year observations that meet the sampling criteria, covering the time 2010-2014. This study also uses adjusted R-squared as the criteria to select the strongest relationship between measures of working capital and firm performance. Findings: The findings indicate that all proxies of working capital management met expected signs and statistical significance. Hence, working capital management significantly improves firms' performance. The proxy of inventory turnovers is the best measure of working capital in explaining firm performance. Originality: To the author's knowledge, this is the first study examining the relationship between five measures of working capital management and firm performance in Indonesia or in any emerging markets; hence, this study contributes to the scarce literature on the management of working capital. (original abstract)
XX
Określono zależności między strategią zarządzania kapitałem obrotowym netto a rentownością przedsiębiorstw rolniczych. Badania przeprowadzono w dużych przedsiębiorstwach, położonych w różnych regionach Polski, dobranych w sposób celowy. Stwierdzono, że przyjęta w przedsiębiorstwach polityka zarządzania kapitałem obrotowym różnicuje rentowność ich działalności. Najbardziej efektywne pod tym względem były na ogół przedsiębiorstwa o strategii konserwatywnej, natomiast stosowanie agresywnej strategii zarządzania kapitałem obrotowym przyczyniało się do ponoszenia straty brutto.
EN
The paper presents analysis of relations between a strategy of working capital management and agricultural enterprises' efficiency. Implementation of an aggressive strategy concerning working capital caused a gross loss, what was an illustration of ineffective involvement ofinputs. A conservative strategy in the scope usually allowed to gain the highest level of return on land, total assets and sales. On the other hand, enterprises of a moderate strategy dominated mostly during the analysed period regarding return on equity. (original abstract)
16
75%
XX
Celem opracowania jest omówienie problematyki zarządzania kapitałem obrotowym oraz praktyczny pomiar dokonań tego kapitału. W artykule wykorzystano metodę analizy literatury oraz analizy ekonomicznej. (fragment tekstu)
EN
This article presents the different aspects of the working capital which is one of the key issues in finance and management sciences. The paper is described the role of working capital and the methods of its measurement. It presents the lengths of working capital cycle in cosmetics companies. There was used the information given by Polish cosmetics companies though interview, their financial statement as well as it was taken from internet. (original abstract)
XX
Dokonano oceny wybranych wskaźników bezpieczeństwa finansowego w grupach spółdzielni mleczarskich oraz zbadano zależności występujące między wskaźnikiem udziału kapitału obrotowego netto a tymi wskaźnikami w celu zobrazowania siły związku między realizowaną strategią a bezpieczeństwem finansowym. Większość badanych podmiotów realizowała strategię konserwatywną w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym. Największy związek między udziałem kapitału obrotowego netto w aktywach obrotowych a wskaźnikami bezpieczeństwa finansowego stwierdzono przy płynności finansowej (zgodnie z literaturą i oczekiwaniami autora), w przypadku której ta zależność była bliska jedności. Ujemną siłę związku zauważono między wskaźnikiem udziału kapitału obrotowego w aktywach obrotowych a obrotem zapasami w dniach we wszystkich grupach spółdzielni niezależnie od stosowanej strategii w zakresie kapitału obrotowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article evaluates select financial security indicators from groups of dairy cooperatives, and examines the relationship between the net working capital ratio and these indicators, in order to illustrate the strength of the relationship between pursued strategies and financial security. Most of the surveyed entities pursued a conservative strategy in the area of working capital management. The greatest relation between the share of net working capital in current assets and financial security ratios was found in the case of financial liquidity (according to the literature and the author's expectations), where this relation was close to unity. A negative strength in the relationship was noted between the ratio of working capital share in current assets and trading in inventories in days in all groups of cooperatives, regardless of the working capital strategy applied. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono koncepcję planowania składników kapitału pracującego w małym i średnim przedsiębiorstwie. Koncepcję tę zilustrowano na przykładach ukazujących sposób szacowania poszczególnych jego składników. Zwrócono uwagę na specyfikę badanego sektora przedsiębiorstw. Podkreślono znaczenie odpowiedniego gospodarowania kapitałem pracującym, minimalizując ryzyko wynikające z finansowania środków obrotowych kapitałem obcym oraz utrzymanie płynności. Kapitał pracujący odzwierciedla zatem stopień płynności środków w przedsiębiorstwie. Im wyższy poziom osiąga kapitał pracujący, tym lepsza jest wypłacalność jednostki. Oznacza to, że zarządzanie kapitałem pracującym wymaga zintegrowanego podejścia. Dotyczy to w szczególności uwzględniania płynności finansowej w planowaniu działalności przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
EN
The paper examines the influence of the business cycle on working capital management strategies based on evidence from the Polish corporate sector. By exploring the interrelation between working capital investment and profitability ratios, we attempt to define the respective transmission mechanisms and summarize the principles of sound financial management across the economic cycle. We found that more profitable companies tend to implement a more conservative working capital management strategy during recessions and that underperforming firms may be urged to cut working capital in response to plummeting cash flows. The accumulation of precautionary cash reserves appears to help firms navigate through times of economic turmoil. The paper highlights the importance of working capital management for optimizing a firm's profitability. Research outcomes may point to the redistributive function of trade finance under conditions of financing constraints, which become particularly acute during troughs aggravated by a credit market crunch. (original abstract)
XX
Opisano powiązanie strategii z aspektami finansowymi. Wskazano na brak przestrzegania przez spółkę Elektrim S.A. zasad polityki finansowej oraz zasady bezpieczeństwa struktury kapitału. Przedstawiono wskaźniki zadłużenia oraz rentowności w spółce Elektrim SA w latach 1998 – 2001 i podkreślono związek między uzyskanymi w tych latach dodatnimi zyskami netto a przychodami na działalności finansowej.
EN
Making decisions in the area of financial management is connected with the firm's overall strategy. Strategic decisions cannot be made without taking into account financial aspects and conversely, decision made in the area of financial management should take into consideration the firm's strategy. The strategy of Elektrim SA executed between 1998 and 2001 indicates that the relationship between strategy and finance is crucial for maintaining long-term liquidity.(original abstract)
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.