Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Cel: wyjaśnienie pojęcia importu równoległego na rynku farmaceutycznym, opisanie procesów jego funkcjonowania oraz przedstawienie mechanizmu wpływu ceny produktów leczniczych i polityki lekowej państw Unii Europejskiej na import równoległy leków. Wynik: czynnikiem wywołującym zjawisko importu równoległego jest różnica cenowa tych samych medykamentów w różnych krajach Unii Europejskieju. Przykładowo, w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Holandii ceny farmaceutyków są znacznie wyższe niż w Grecji czy Hiszpanii. Wniosek: różnice cen leków w poszczególnych krajach Unii Europejskiej oraz zjawisko dyskryminacji cenowej trzeciego stopnia są bezpośrednimi i głównymi ekonomicznymi przyczynami umożliwiającymi występowanie importu równoległego produktów leczniczych.
EN
Objective: to explain the notion of parallel imports in the market for pharmaceuticals, to describe the processes of its functioning and to present the mechanism of impact of the price for medicinal products and drug policy of the European Union member states on parallel imports of medicines. Result: the factor causing the phenomenon of parallel imports is the price difference of the same medicines in various countries of the European Union. For example, in Germany, the United Kingdom or the Netherlands, prices for pharmaceuticals are considerably higher than in Greece or Spain.Conclusion: differences in prices for medicines in individual countries of the European Union and the phenomenon of third degree price discrimination are the direct and main economic reasons enabling the occurrence of parallel imports of medicinal products.
RU
Цель: объяснить понятие параллельного импорта на фармацевтическом рынке, описать процессы его функционирования и представить механизм влияния цены лекарственных средств и политики в области медикаментов государств-членов Европейского Союза на параллельный импорт лекарств.Результат: фактором, вызывающим явление параллельного импорта, является разница в цене одних и тех же медикаментов в разных странах Евросоюза. Примерно в Германии, Великобритании или Нидерландах цены фармацевтиков значительно выше, чем в Греции или Испании. Вывод: разницы в цене лекарств в отдельных странах Евросоюза, а также явление ценовой дискриминации третьей степени – непосредственные и основные экономические причины, способствующие появлению параллельного импорта лекарственных средств.
PL
Lifestyle, environment, genetics and usage of health care are the classical health determinants. Each of these factors influences personal health to certain degree. Lifestyle has the biggest impact (50–52%), followed by environment (18–20%), genes (15–20%) and finally usage of health care (10–15%). Acknowledgement of negative health behaviours as key reason for diseases of modern civilization formed the basis for many preventive actions. Implementation of preventive health programs is aimed at shaping healthy lifestyle and healthy behaviours in society. The objective of this article is to present links between social marketing and possibilities to influence healthy behaviours of kids and youth. Necessity for holistic approach to health and examples of healthy behaviours of kids and young people in Poland are discussed.
EN
Background. The fundamental aim was to analyze determinants of safety in downhill skiing. Material and methods. The level of thrill-seeking inclination was measured using the Polish version of Zuckerman’s Interest and Preference Test. The study involved 282 young people (aged 13–16). They were divided into 2 control groups (CN – no sport, CS – other sports) and one experimental group E – alpine skiing. Infrastructural and economic determinants were evaluated on the basis of an analysis of current literature. Results. The analysis of variance showed that there were no significant differences between the means of the evaluated parameters in the studied groups, with one exception in scale I, where group E was significantly different from group CN. On a standardized 1–10 (sten) scale, the studied youth had results ranging from 5 to 7 stens. Only on the Decisional Involvement Scale, all the girls achieved 8 stens. 71% of young skiers declared that they preferred fast skiing. Conclusions. 1. Bravado, risk-taking and speeding should be eliminated by appropriate professional training. 2. In the top risk group there are mostly children preferring excessive speed and difficult routes. 3. The level of preparation of routes is correlated with the number of accidents. 4. Because of high accident rate, specialist insurance is necessary.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.