Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 133

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Siła robocza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Female Labour Force Participation in Saudi Arabia and its Determinants
100%
EN
Saudi Arabia's Vision 2030 recognized female labor force participation as an important component for economic growth. This study investigates the relationship between female labor force participation rate, female tertiary school enrolment, female life expectancy and per capita income measured quarterly between 1991 and 2017. The study employs traditional unit root tests of Augmented Dickey-Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP) and Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) complemented by Zivot and Andrews (ZA) test. Furthermore, for robustness check, combined cointegration test as prescribed by Bayer and Hanck (2013) and Pesaran ARDL bound tests were performed. Toda-Yamamoto causality test examined the causality flow among the variables. The result posits all independent variables have positive significant effect on female labor force participation rate within Saudi Arabia; rendering a policy recommendation: higher female labor participation can be achieved through investment in female education, health sector and achieving economic growth.(original abstract)
XX
Mimo że Nigeria ma największą wśród afrykańskich krajów subsaharyjskich liczbę ludności i jest drugą pod względem wielkości gospodarką w Afryce subsaharyjskiej, to przez dziesiątki lat doświadczała potwornej biedy, w ostatnim okresie dotykającej nieproporcjonalnie ogromnej części jej ludności (70,2-90,8%). Chociaż jak mantra wracało twierdzenie, że należy przedsięwziąć drastyczne środki, zanim straszliwe ubóstwo ogarnie cały kraj, to jednak postulowane działania, oparte na rozwiązaniach teoretycznych i naukowych, wciąż okazują się niewystarczające. Czynniki powodujące eskalację ubóstwa, takie jak niska wydajność, złe stosunki pomiędzy pracodawcami a pracownikami i korupcja - jedna z największych na świecie - są ignorowane, bagatelizowane i pojmowane niewłaściwie. W niniejszej pracy zbadano fatalne relacje między pracodawcami a pracownikami w Nigerii. Zastosowano metodę długookresowej analizy w celu ukazania z perspektywy historycznej "handlowych dysput, przestojów w pracy", zaangażowania pracowników w spory handlowe oraz straty dni roboczych na przestrzeni 34 lat (1970-2004). Ustalono, że największa liczba pracowników zaangażowanych w akcje pracownicze w Nigerii wyniosła 2 874 721 - w 1982 r., zaś najniższa - 9 494 - w 1998 r. Znaczne straty dni roboczych miały miejsce w 1982 r. (9 652 400 dni), zaś najniższe (27 072 dni) w 1970 r. Największą liczbę przestojów w pracy (755) odnotowano w 1979 r., zaś najniższą (11) w 1998 r. Przestoje w pracy miały miejsce, gdy rozpoczęła się era dyktatury wojskowej. Dyktatura Obasanjo miała pośredni wpływ na Czwartą Republikę, kiedy to wystąpiła ogromna część przestojów. W związku z tym rząd powinien jak najszybciej stworzyć instytucje demokratyczne i przeprowadzić procesy mające na celu umocnienie harmonijnych stosunków między pracodawcami a pracownikami. (abstrakt oryginalny)
EN
Although famous for being sub-Saharan Africa's and Africa's most populous, one of the largest, and second largest economy in sub-Saharan Africa, Nigeria has for decades been confronted with the paradox of presenting gross poverty afflicting a disproportionably large proportion of its population (70.2%-90.8%) recently. While the recurrent mantra has been that the monstrous poverty should be confronted with drastic measures before it engulfs the country, these so-called drastic measures including their theoretical and academic unraveling are yet to be adequately undertaken. The factors responsible for the escalation of poverty such as low productivity, poor industrial relations, and worldwide leadership in perpetration of corruption, among others have been largely ignored, underplayed and misunderstood. This paper examines the dismal state of industrial relations in Nigeria. The method of temporal analysis was employed to show the historical exhibition of "trade disputes, work stoppages", workers involvement in trade disputes and loss of human work-days over a 34 year period (1970-2004). The findings were that: the highest number of workers involvement in industrial action in Nigeria was 2,874,721 people in 1982 while the lowest was 9,494 in 1998. Human work-day losses were high in 1982 (9,652,400 days) and least (27,072 days) in 1970. The highest number of work stoppages (755) occurred in 1979 while the least (11) occurred in 1998. The era of military dictatorship witnessing higher work stoppages occurred. It is argued that the Obasanjo dictatorship attitude spilled over into the Fourth Republic (1999-2007) when a large proportion of work stoppages occurred. The implication of this finding for policy is that the need to build democratic attitude institutions and processes for strengthening harmonious industrial relations is urgent and imperative in Nigeria. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest określenie różnic w zasobach czynników produkcji w gospodarstwach różniących się poziomem akumulacji. Szczegółowymi badaniami objęto gospodarstwa prowadzące rachunkowość rolną na potrzeby IERiGŻ. Z ogólnej liczby gospodarstw zostały wybrane te, które nieprzerwanie prowadziły rachunkowość w latach 1990-2001. Do analizy przyjęto więc w każdym roku 263 gospodarstwa. (fragment tekstu)
EN
In this paper factors having significant influence on capital accumulation in agricultural farms in Poland are described. Analysis which has beech done shows that in almost 30 per cent of farms another analysis of the negative accumulation level was observed. Significantly important correlation with positive accumulation was noticed for such factors as area of agriculture land level of employment as well as higher level of education. (original abstract)
XX
Wiele jest przyczyn, dla których procesy interwencjonizmu państwowego najwcześniej i najpełniej rozwinęły się we Francji. Wśród przyczyn kształtujących powojenną interwencyjną politykę gospodarczą Francji wymienić należy istnienie silnego sektora państwowego, znaczne rozszerzenie interwencyjnej polityki państwa w czasie wojny, konieczność efektywnego wykorzystania do przebudowy francuskiej gospodarki pomocy z planu Marshalla, a także skromne możliwości inwestycyjne patronatu. Fakty te wywołały potrzebę adaptacji we francuskiej myśli ekonomicznej teoretycznych koncepcji keynesowskich. Znalazły one odzwierciedlenie w planach gospodarczych lat 1945-1960, ugruntowujących podstawy francuskiego dyryżyzmu. Z teorią i praktyką państwowo-monopoiistycznego programowania we Francji związana była ściśle szkoła socjologiczna, której najwybitniejszym przedstawicielem był F. Perroux. W ogólnej teorii równowagi Perroux w centrum uwagi stawia nie rynek a struktury społeczne, charakteryzujące stosunki zarówno w sferze produkcji jak i podziału1. Niezwykle ważną strukturą produkcyjną współczesnej gospodarki jest "planujące państwo", odgrywające rolę najsilniejszej grupy dominującej, podporządkowującej swej woli zachowanie innych grup. Zadaniem państwa jest porządkowanie stosunku sił w interesie całego społeczeństwa. (fragment tekstu)
XX
Podejmując temat zatrudnienia siły roboczej w klasycznej teorii ekonomii nie chodzi o faktograficzną rejestrację poglądów klasyków w tej kwestii. Zakłada się, że ekonomia klasyczna odczytywana wciąż na nowo inspiruje do poszukiwań w zakresie współczesnych problemów ekonomicznych, w tym także zatrudnienia siły roboczej i likwidacji bezrobocia. Zjawisko bezrobocia nie pojawia się jako skutek naturalnego porządku rzeczy, lecz wynika z wyboru określonej drogi rozwoju ekonomicznego. Wybór właściwych rozwiązań ekonomicznych powinien zapewnić wykorzystanie najcenniejszego czynnika, jakim jest czynnik ludzki. Punktem odniesienia do prowadzonych rozważań jest człowiek jako główny podmiot ekonomicznych wyborów. Mówiąc o zatrudnieniu siły roboczej w klasycznej teorii ekonomicznej, wykorzystuje się dorobek dwóch czołowych jej przedstawicieli: A. Smitha i D. Ricarda. Zatrudnienie siły roboczej, jako samodzielnie wyodrębniony przedmiot analizy teoretycznej nie występuje w klasycznej myśli ekonomicznej. Jej zainteresowania dotyczą źródeł tworzenia bogactwa narodowego, przyczyn rozwoju społeczeństwa, istoty tworzenia wartości. Tymi zagadnieniami zajmują się także inni badacze szkoły klasycznej, nie wnosząc jednak specjalnych nowości w kwestii zatrudnienia. Można uznać, że spostrzeżenia A, Smitha i D. Ricarda dotyczące kształtowania podaży i popytu na siłę roboczą są nie tylko reprezentatywne dla klasycznej myśli ekonomicznej, ale nie tracą na aktualności w dobie współczesnej gospodarki rynkowej. (fragment tekstu)
6
75%
XX
W artykule przedstawiony został stopień zaawansowania globalizacji rynku pracy oraz wpływ tego procesu na funkcjonowanie krajowych rynków pracy. Szczególna uwaga została poświęcona zjawisku migracji zawodowych Polaków w okresie po akcesji Polski do Unii Europejskiej oraz wpływom tego zjawiska na funkcjonowanie polskiego rynku pracy. Przedstawione zostały także korzyści oraz zagrożenia dla funkcjonowania rynku pracy płynące z jego globalizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Profound changes in the global economy that have occurred in recent decades have a significant impact on the functioning of the labor market. This article presents the changes in the functioning of the polish labor market from the perspective of European integration and globalization. Particular attention will be paid to gainful migration of Polish workers and its impact on the Polish labour market. The article is based on literature analysis and available statistic data published by Central Statistic Office and European Commission. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest ocean możliwości wprowadzenia rozwiązań typu age management w kierunku sprostania wyzwaniom współczesnego rynku dóbr i usług, naciskom ze strony regulacji na poziomie państwowym oraz procesów demograficznych, warunkujących sytuację na rynku pracy. (fragment tekstu)
EN
The paper investigates main pathways of taking advantages from new human resources management strategies to cope with modern labour markets problems. Shortages and ageing of workforce bring new challenges for employers to use as much and as long older workers' potential as possible. It is necessary because of demographic processes, legislation, political rules, and changes of consumer needs. One of the most effective strategy in this area is age management. Benefits from this solution and diversity of tools should lead to widespread use within organisations. But there is still plenty of internal and external barriers which could be limited first of all, by intensive informing and promoting campaigns to give employers proper knowledge about the idea of age management. (original abstract)
8
Content available remote Migration flows management in Latvia
75%
EN
The present-day world features ever growing mobility - free movement of people, financial capital, markets and services. This mobility is enhanced and arranged by cross-national networks. The major instrument driving migration is modern technologies and information, including internet, communications and cheap air travels. The article makes insight into external migration trends of labour force and migration flows management prospects so as to discover the possible solutions for further formation of migration policy in Latvia.(original abstract)
XX
W niniejszym artykule przedstawiono rynek siły roboczej w gospodarce ograniczonej przez zasoby oraz deformację kosztów pracy. Omówiono koszty pracy w warunkach nieocenionej alokacji zasobów.
EN
In the paper the author has attemted to demonstrate some barriers limiting the use of the category of labour costs as an optimalization parameter for economic entities under the conditions of the non-market allocation of resources. While discussing these issues the author out of nevessity was not able to disregard the social significance of labour costs, external conditions of the functioning of enterprises in the economy limited by resourćes, reliable measuring of outlays and effects or finally the method of the calculation of labour costs in the recording system of accounting. The author has tried to demonstrate that distortion of labour costs results to a great extent from the shortage of labour force and its internal excess in enterprises in which due to the "lenient" budget restriction there is disregard of the full costs of hiring human labour in the process of production.(original abstract)
10
Content available remote Understanding the Cyber-physical-social-intentional Workforce 4.0
75%
XX
Rosnące zastosowanie technologii Przemysłu 4.0, związanych z robotyką społeczną, sztuczną inteligencją, Internetem rzeczy, przetwarzaniem rozpowszechnionym i zaawansowanymi interfejsami człowiek - komputer, wywołuje powstawanie coraz większej liczby "cyberfizycznych" jednostek. Opierając się na ustalonych definicjach takich jednostek, niniejszy tekst proponuje nowe ramy koncepcyjne wyłaniającej się Siły Roboczej 4.0 jako szczególnego rodzaju "systemu cyberfizyczno-społeczno-intencjonalnego". Zwraca się uwagę na niejednorodność sprawczości, posthumanizację technologiczną, funkcjonalną decentralizację i celowo zaplanowane architektury albo spontanicznie samoorganizujące się topologie manifestowane przez Siłę Roboczą 4.0. Pokazany jest sposób, w jaki taka siła robocza działa w kontekście przestrzeni cyberfizycznej, organizacji cyberfizycznej, ekosystemów cyberfizycznych, społeczeństwa cyberfizycznego i szerszego cyberfizycznego świata.(abstrakt oryginalny)
EN
The widespread application of Industry 4.0 technologies relating to social robotics, AI, the Internet of Things (IoT), ubiquitous computing, and advanced human-computer interfaces is giving rise to a growing range of "cyber-physical" entities. By building on established definitions of such entities, this text formulates a novel conceptual framework for understanding the emerging Workforce 4.0 as a specialized type of "cyber-physical-social-intentional system". Attention is given to the heterogeneous agency, functional decentralization, technological posthumanization, and planned architectures or spontaneously self-organizing topologies manifested by Workforce 4.0. It is shown how such a workforce is situated within the context of cyber-physical space, a cyber-physical organization, cyber-physical ecosystems, a cyber-physical society, and the larger cyber-physical world.(original abstract)
XX
Celem badań była identyfikacja zasięgu przestrzennego i natężenia tego zjawiska na obszarach wiejskich Polski, na poziomie lokalnym LAU2. Starzenie społeczeństwa Polski i UE jest przyczyną wielu negatywnych zjawisk społeczno-ekonomicznych, w tym niekorzystnych ilościowych i jakościowych zmian zasobów siły roboczej, w postaci jej relatywnie niskiego udziału w populacji, niekorzystnej struktury wiekowej i niskiego wskaźnika odnawialności. Splot tych cech wskazuje na demograficzną deteriorację. (abstrakt oryginalny)
EN
Ageing of Polish and European societies is the reason of numerous disadvantageous social and economic phenomena, including unfavourable changes in the quantity and quality of labour force, which shows in its relatively low share in population, its aged structure and low index of replacement. Combination of these characteristics indicates demographic deterioration. The paper presents findings on: location, territorial range and intensity of demographic deterioration of potential labour force in rural areas of Poland, on local level LAU 2. In general demographic deterioration of potential labour force in its extreme form does not appear in rural areas. Rural labour force is mostly characterised by medium values of analysed variables. (original abstract)
EN
In this paper I analyse the (usually contractionary) employment policy in the recession times, analyse employment as a source of company's profits, dismiss the "greatest management lie", i.e. the empty declaration that "people are the greatest asset of the company" and try to find what are really the most important assets of the company. According to my research they are, as a rule: еhe brand and reputation of the company, fixed assets of the company, company's rights to natural resources, money owned by the company, patents, algorithms, secret recipes, systems and processes owned by the company and company's customer base. (original abstract)
EN
No analysis of panel attrition in the Polish LFS exists in the literature. This paper aims to partly fill this gap in three ways. First, it reckons that attrition amounted to about 6.5% in the years 1995-'96. Secondly, the paper shows that panel attrition can cause biased estimates of transitions among labour market statuses, leading, in particular, to underestimate the extent of numerical flexibility. Thirdly, this paper shows that albeit limited in the PLFS case, panel attrition is systematic. (fragment of text)
14
Content available remote Ocena nadwyżek siły roboczej w gospodarstwach rolnych
75%
XX
Rolnictwo polskie charakteryzuje się wysokimi nadwyżkami siły roboczej w gospodarstwach rolnych. Celem opracowania jest ocena tych nadwyżek. Oceny tej dokonano z wykorzystaniem dwóch kryteriów: obiektywnego i subiektywnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Polish agriculture is characterised by high labour surplus in agricultural farms. The aim of the study is showing the methods used for assessment of labour surplus in agricultural farms. The assessment was made considering two criteria: objective and subjective. (original abstract)
XX
Opracowanie przedstawia charakterystykę zasobów siły roboczej w polskim rolnictwie, na przestrzeni lat 2002-2008. Ukazuje, zarówno same zmiany odsetka pracujących w gospodarstwach rolnych, jak również stopnia wykorzystania siły roboczej w tym okresie. Wskazuje gospodarstwa skupiające największy odsetek pracujących, a jednocześnie najsłabiej wykorzystujące zasoby siły roboczej. Przedstawia też pozytywne zmiany, zachodzące zarówno w samej strukturze gospodarstw, jak i pracujących w nich osób. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the characteristics and changes of the labour force and resources in Polish agriculture in the years 2002-2008. It shows the percentage of workers on farms, as well as the utilization of labor. It presents farms which is the highest percentage of working, but the least use their. Also presents the positive changes taking place in the structure of farms and people working in them. (original abstract)
16
Content available remote Wzrost gospodarczy a zatrudnienie w Polsce w latach 1995-2014
75%
XX
Wzrost gospodarczy jest jednym z warunków kształtujących rynek pracy. Dodatnia zależność obu tych kategorii co do zasady nie budzi wątpliwości, ale bardziej skomplikowana jest kwestia ilościowych relacji zachodzących między nimi. W opracowaniu podjęto próbę analizy zależności między stopami wzrostu PKB i liczby pracujących w Polsce w latach 1995-2014 oraz próbę ustalenia charakteru wzrostu gospodarczego w badanym okresie. Starano się uzyskać odpowiedź na kilka pytań badawczych, tj.: Jaka była dynamika zmian PKB i liczby pracujących w latach 1995-2014? Jak kształtował się współczynnik absorbcji zatrudnienia w różnych okresach rozwoju polskiej gospodarki oraz w wybranych sekcjach gospodarki? Jaka jest granica bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego w Polsce? Z przeprowadzonych badań wynika, że rynek pracy stosunkowo późno reagował na wzrost gospodarczy, zatrudnienie wzrastało dopiero wtedy, gdy stopa wzrostu gospodarczego kształtowała się na poziomie ok. 4,5%.(abstrakt oryginalny)(abstrakt oryginalny)
EN
Economic growth is one of the determinants shaping the labour market. Generally, there is no doubt that there is a positive relationship between these two categories, however the issue of quantitative relationships observed between them is more complicated. The paper attempts to analyse the relationship between GDP growth rates and the number of working people in Poland between 1995 and 2014, as well as to determine the nature of economic growth over the studied period. The paper also seeks to answer several research questions, i.e. What was the dynamics of GDP changes and the number of working people between 1995 and 2014? What was the employment absorption rate in different periods of Polish economy development and in selected economy sectors? What is the limit of jobless economic growth in Poland? Results of conducted research show that the labour market relatively slowly reacted to economic growth, and employment was increasing only when economic growth rate reached the level of about 4.5%.(original abstract)
17
Content available remote Managing Expats and Their Effectiveness : a Comparative Study
75%
EN
Objective: This paper investigates how expatriates and UAE citizens understand the effectiveness of expats' performance and significance in the workplace. In addition, it explores the difficulty of managing expats to achieve operational excellence.Methodology: A questionnaire was sent to over 1000 subjects whose feedback was analysed using descriptive statistics. A t-test has been used for the inferential part whenever requirements allowed it; in case this was not possible, a Mann-Whitney U test was used.Findings: The results of the conducted statistical analysis suggest that expats think it is difficult to be managed in the UAE compared to the locals who find it relatively easy to manage them. Furthermore, expats believe their effectiveness as a distinct competency to organizations is much higher compared to UAE citizens.Value Added: The results of the conducted statistical analysis point some important conclusions about the way that expats and local Emiratis view differently in managing expats and effectiveness of expats.Recommendations: A further research of this study can be done by examining various types of firms and organizations, by distinguishing them based on their provided services. Comparison among the 7 emirates could also be examined. Comparison between the views of different nationalities of the expats would be very interesting. Other parameters to be examined include age, educational level, nationality (or country of origin), and marital status of the participants. (original abstract)
XX
W pracy przedstawiono poziom zatrudnienia w rolnictwie państw EŚiW w momencie akcesji do UE oraz przemiany, które nastąpiły po integracji z UE i które powinny mieć miejsce w przyszłości. Porównano wielkość zatrudnienia w sektorze rolnym, udział rolnictwa w zatrudnieniu ogółem oraz liczbę zatrudnionych na 100 ha UR w krajach EŚiW i UE-15. Wśród analizowanych krajów, które wstąpiły do UE w 2004 roku, rolnictwo polskie charakteryzuje się największym zatrudnieniem, wynoszącym 2,4 mln osób, co stanowi 70,4% ogółu zatrudnionych w sektorze rolnym krajów EŚiW i 38,8% zatrudnionych w rolnictwie UE-15. W państwach Wspólnoty, przeciętny udział rolnictwa w rynku zatrudnienia kształtował się na poziomie 3,8%. W krajach EŚiW najmniejszy udział aktywnych zawodowo w rolnictwie (4,4%) zaobserwowano w Cze chach, a największy w Polsce (17,6%). Największymi zasobami siły roboczej w odniesieniu do posiadanej powierzchni UR charakteryzują się rolnictwa słoweńskie i polskie, które ze względu na rozdrobnioną strukturę agrarną zatrudniały w 2004 roku na 100 ha UR odpowiednio 19 oraz 15 osób. Po wejściu do UE we wszystkich analizowanych krajach EŚiW występuje tendencja do zmniejszania zatrudnienia w rolnictwie. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the main problems of agriculture in the CEEC, namely the level of employment in agricultural sector at the moment of their accession to the EU was presented in the report. The paper characterizes also the changes that have already happened and will have to happen in future. The level of employment in agriculture, share of agriculture in employment and the number of employed on 100 ha of UAA in CEEC and EU-15 were compared. (original abstract)
19
Content available remote Międzynarodowe przepływy siły roboczej
75%
XX
Głównym celem artykułu było wskazanie tendencji w międzynarodowym przepływie siły roboczej. Do realizacji tego zamierzenia posłużyły cele szczegółowe: przegląd teorii międzynarodowych migracji, przedstawienie wielkości oraz kierunków współczesnej migracji siły roboczej, wskazanie na przyczyny i bariery współczesnej migracji siły roboczej, wskazanie na ekonomiczno-społeczne skutki migracji siły roboczej. (fragment tekstu)
EN
The aim of the study is to present the trends in international fl ows of labor and to identify their causes and consequences in the years 2000-2014.The research involved the migration of population: globally, by region and by immigration and emigration. The research is based on the scientifi c literature as well as descriptive and comparative analysis. International fl ows of labour were booming in recent years. In 2015, about 4% of the world's population migrated. Among the causes of this growing phenomenon, the economic aspect is the most important one (labour migration). The target areas for immigrants are mainly the countries of Western Europe (Germany, France) and North America (USA). (original abstract)
XX
W rozwoju i kształtowaniu kapitału ludzkiego szczególna rola przypada usługom społecznym. To właśnie człowiek jest bezpośrednim obiektem oddziaływania tych usług; to ich konsumpcja tworzy, kształtuje i wzbogaca intelektualny i fizyczny potencjał człowieka. Kapitał ludzki uznawany jest obecnie nie tylko za kluczowy czynnik zwalczania bezrobocia i niskich płac, ale także za czynnik sprzężony z wieloma innymi korzyściami niezwiązanymi z gospodarką, w tym z poprawą zdrowia oraz większym dobrobytem. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.