Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3629

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 182 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inwestycje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 182 next fast forward last
PL
Inwestowanie, jak każda działalność gospodarcza, wiąże się z ryzykiem (niepewnością) osiągnięcia spodziewanych efektów ekonomicznych. Źródła ryzyka w podejmowanych i realizowanych projektach inwestycyjnych wynikają w znacznym stopniu z braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. A w rezultacie konieczności indywidualnego ustalania warunków zabudowy. W procesie inwestycyjnym występują dwie, względnie niezależne procedury: prawne, w których kolejnymi celami jest uzyskanie decyzji, uzgodnień i opinii. oraz ekonomiczne, w których szacuje się ryzyko na kolejnych etapach zaangażowania finansowego. Wartość gruntów będących przedmiotem zainteresowania inwestorów, zwłaszcza deweloperów, a w konsekwencji koszty i wartość planowanej inwestycji zmieniają się w kolejnych fazach zaawansowania procesu inwestycyjnego. W rachunku dewelopera wyodrębnić można aż dziesięć faz, w których lawinowo wzrastają koszty, następuje weryfikacja wartości (efektywności) inwestycji, natomiast waga ryzyka nie wykazuje bezpośredniego związku z zaawansowaniem procesu inwestycyjnego.
EN
Investing in infrastructure is associated with the risk (or uncertainty) of attaining the expected economic results, like any other business activity. The sources of risk in the assumption and performance of capital projects are primarily related to the lack of Local Physical Plans, and consequently, the need to establish the development conditions on an individual basis. In the investment process, there are two fairly independent procedures legal procedures in which the subsequent objectives include obtaining of a planning permit and development arrangements and opinions, and the economic procedures in which the risk is appraised at each stage of financial involvement. The value of the land, being the object of the investor's interest, especially the developers' interest, and the subsequent costs and project price are changing in the particular stages of the investment process advancement. We can distinguish as many as ten stases in the developer's account. The costs are massively increasing in each stage, fallowed by the verification of the project value (project effectiveness), while the risk level does not indicate any relationship with the investment process advancement.
PL
Dlaczego przegrywamy? Pomimo naszego potencjału i teoretycznych, niestety, przewag przegrywamy twardą, konkurencyjną walkę o przyciągnięcie do Polski zainteresowanych inwestorów. Nowe inwestycje to nowe miejsca pracy i przyspieszony rozwój gospodarczy. Efekt najbardziej przez społeczeństwo pożądany i w skali kraju, i, szczególnie, w skali gminy.
3
100%
EN
Zaopatrzenie gospodarki i poszczególnych obywateli w energię stają się dzisiaj – w sytuacji rosnących cen ropy naftowej i występujących na świecie konfliktów oraz wyzwań ekologicznych, jakimi są np. zmiany klimatyczne – jednym z najważniejszych zadań zarówno państwa jak i samorządów terytorialnych. Problematyka efektywnego i racjonalnego wykorzystania energii ma wieloraki wymiar, zarówno polityczny, gospodarczy, społeczny jak i ekologiczny. Zmiany w podejściu do gospodarowania i zarządzania zasobami naturalnymi oraz troska o środowisko naturalne doprowadziły do sytuacji, w której odnawialne źródła energii (OŹE) stają się coraz istotniejszą formą zasilania systemów energetycznych. Szczególnie silnie tendencja ta zarysowuje się w krajach europejskich, gdzie odnawialne źródła energii stają się istotnym składnikiem ich bilansów energetycznych, przyczyniając się w ten sposób do poprawy bezpieczeństwa energetycznego, szeroko rozumianej ochrony środowiska, a w tym i redukcji emisji gazów cieplarnianych i w konsekwencji wspierania rozwoju gospodarczego i społecznego. Z uwagi na fakt, iż stabilność energetyczna państwa decyduje o możliwościach i kierunkach jego rozwoju, problem ten jest także szczególnie istotny w Polsce, w kraju o dużej energochłonności gospodarki i mało racjonalnej gospodarce energetycznej. Dlatego też w artykule poruszana jest problematyka uwarunkowań inwestycji w energie odnawialną. Biorąc pod uwagę zobowiązania Polski w zakresie rozwoju OŹE, działania podejmowane w celu ochrony środowiska a także możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji ze środków pomocowych UE, temat ten wydaje się być niezmiernie istotnym. Rozwój energetyki odnawialnej, oprócz wymiernych korzyści dla kraju może być także szansą na wspomaganie rozwoju gospodarek regionalnych czy lokalnych. W pracy obok omówienia stopnia rozwoju OŹE, możliwości finansowania i realizacji inwestycji została podjęta także dyskusja na temat racjonalności przyjętych strategii i podejmowanych działań mających wspierać rozwój tego nowoczesnego i innowacyjnego sektora gospodarki.
PL
15 maja br. w siedzibie firmy MPL w Krakowie-Balicach odbyła się konferencja prasowa, której celem było przekazanie informacji dotyczącej objęcia przez Mitsubishi Electric Europe B.V. (europejska spółka zależna od japońskiej Korporacji Mitsubishi Electric) wszystkich udziałów swoich dotychczasowych dystrybutorów automatyki przemysłowej w Polsce - firm MPL Technology Sp. z o.o. oraz MPL Tech Group Sp. z o.o. Fakt ten miał miejsce 14 maja 2009 r. Celem tego posunięcia jest wzmocnienie rozwoju automatyki w Europie Centralnej i Wschodniej. Jest to pierwsza bardzo znacząca inwestycja skierowana na polski rynek.
PL
Usterki polskiego procesu inwestycyjnego i nadmiernego schematyzmu. Zaległości w planowaniu zagospodarowania przestrzennego. Brak zrozumienia nowych realiów, w tym również szczególnych cech materiałowych i wynikających z nich ograniczeń.
EN
Defects of the Polish inwesting system and excessive schematism. Backwardness in special planning. The lack of understanding o new realities including new material properties and resulting limitations.
7
100%
PL
Autorzy artykułu przedstawiają miejsce i znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce polskiej oraz proponują usystematyzowanie pojęć z zakresu inwestycji oraz inwestycji zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji bezpośrednich.
PL
W chwili obecnej mija już półtora roku od momentu uruchomienia w Polsce środków finansowych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Uzyskane w tym okresie doświadczenie przedsiębiorców wskazuje, że pozyskiwanie środków unijnych nie jest zadaniem łatwym. Dzieje się tak po części ze względu na skomplikowane procedury aplikowania, ale również z powodu wysokich wymagań co do jakości samych inwestycji.
PL
Szybki postęp w rozwoju Internetu powoduje, że realne życie przenosi się coraz bardziej do przestrzeni wirtualnej. Powszechne stają się narzekania rodziców, że ich nastoletnie pociechy nie odróżniają realnego życia od „Wirtualu”. Co więcej, liczy się tylko to, co jest w przestrzeni wirtualnej.
10
Content available remote Wyzwania dla firm produkcyjnych
100%
PL
Realia naszego życia gospodarczego sprawiają, że obserwujemy bardzo dynamiczne zmiany w sposobie podejścia do inwestycji. Dzień dzisiejszy daje dużą szansę polskim przedsiębiorcom z firm produkcyjnych, którzy mogą przyciągnąć uwagę odbiorców z całego świata swoimi wciąż relatywnie niskimi kosztami produkcji. Muszą one jednak iść w parze z odpowiednią jakością produktu, jakością obsługi, odpowiednią marką i renomą, które można zbudować także dzięki posiadaniu nowoczesnej infrastruktury produkcyjnej.
11
Content available Kompendium wiedzy o procesach inwestycyjnych
87%
EN
Tematyka publikacji koncentruje się głównie na aspektach związanych z procesem przygotowywania i oceny projektów inwestycyjnych, a w szczególności na zakresie i źródłach informacji niezbędnych do opracowania i rozpoczęcia projektu inwestycyjnego we współczesnych uwarunkowaniach gospodarczych.
EN
Finally, it has to be reminded, that talking about these problems, usually we make financial and economic analysis. We can use financial analysis to valuate the profitability of a private investment and its capability to increase the economic operator profit. In this case, variables affect directly the profit function. In other words, the private operator takes into account the cost and benefit flow that a project can produce. The project will be feasible if the profit will be positive. In the hypothesis of several projects, the project with the highest profit will be chosen. We have to use the economic analysis if the project advantage affects the common welfare for both public investment and private investment with public financing. Public operators making decisions must take into account common interests and goals. Therefore, the function that the public operator has to maximize is the common welfare function, even with the limits reminded before that characterize this specific function.
PL
Włączenie Polski w 2004 r. do struktur Unii Europejskiej dało m.in. możliwość skorzystania z unijnych funduszy na europejską politykę spójności - ponad 12 mld EUR przydzielonych na lata 2004-2006 oraz 59,5 mld EUR na lata 2007-2013. Największą grupę beneficjentów środków unijnych w Polsce stanowią jednostki samorządu terytorialnego. W niniejszym opracowaniu dokonano analizy potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, w latach 2003-2005, aby odpowiedzieć na pytanie czy jego rozmiary stwarzają szansę na absorpcję unijnych środków pomocowych.
EN
Poland having joined the European Union structures in 2004 created an opportunity, among other things, for making use of the European Union funds on the European cohesion policy - over euro 12 billion were allocatted for 2004-2006 and €59.5 billion were allocatted for 2007-2013. The local government units are the biggest group of the European Union funds beneficiaries in Poland. In the above work, an analysis of the investment potential of local government units was carried out between 2003 and 2005; the aim of this analysis was to answer a question if the investment potential size can create a chance of the union aid appropriations absorption.
EN
This paper deals with investment's optimal duration problem. In order to find optimal solution two popular investment valuation methods (NPV, IRR,) were used. While lating cash flow forecast authors took advantage of logistic function. Investment's optimal duration depends on reinvestment rate assumption.
EN
Riskis an essential part of every process of decision making. Paradoxically, the lack of action may also be considered in terms of risk. When an iiwestor decides to allocate his capital to a certain project., he can never be surę of a finał outcome, even if the change in money value over time is taken into consideration. Even the most profitable investment may be too risky. An investor ought to foresee the probable losses and determine the risk level acceptable for the owner or the project and all the parties involved. For the proper analysis of inyestmenfs effectiveness, it's necessary to identify every risktype and include them in the investment's evaluation. The role of risk management is identification of risk sources and types, its evaluation and devising preventive strategies. Such identification allows for efHcient control of the investment process, and reduces the unwanted side effects. The complete elimination of risk from the investment process is not possible, despite using the most sophisticated and modern preventive methods. The price of a risk depends on its type, and projects with higher risk factor ought to offer higher return ratę then so called "safe investments".
PL
W okresie kryzysu warto skupić się na inwestycjach proekologicznych, na które przedsiębiorcy mogą otrzymać finansową pomoc unijną i rządową. Są to m.in. inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE), które zwiększają bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju i tym samym stanowią jeden z podstawowych priorytetów w rozwoju polskiej gospodarki.
EN
One of the contemporary methods of incorporating uncertainty into investment decision process is real option valuation. This paper describes factors influencing real option value and basic methods of real option valuation. Example of making use of this method is presented on the basis of delay and expand options.
EN
Relationship between strategic management and classical financial effectiveness methods is realised through concept of real options. This method allows to value the strategie opportunities of growth and flexible reaction to changing environment. This paper describes basic methods of real option valuation. Example of making use of this method in strategic investment decision is presented.
first rewind previous Strona / 182 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.