Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 96

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inwestycje ekologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Prezentacja projektu Sea Forest Island – sztucznej wyspy utworzonej z odpadów miejskich, a w przyszłości ważnego parku w Tokio. Trwający od 30 lat projekt jako jeden z wybitniejszych przykładów zaawansowanego recyklingu realizowanego w obrębie metropolii, dodatkowo mający zapewnić w przyszłości napowietrzanie miasta.
EN
Presentation of the Sea Forest Island Project – an artificial island created using city waste, and the important public park in Tokyo in the future. The project lasting for 30 years as the one of the most outstanding examples of an advanced recycling, held on the territory of the metropolis, additionally foreseen to secure the wind corridor for the city.
PL
Środki z nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027 zaczną być dystrybuowane do beneficjentów w tym roku. Jeszcze nigdy w historii Unii Europejskiej tak duża pula nie była przeznaczona na wspieranie inwestycji ekologicznych.
PL
Polska nie należy do światowych liderów ochrony środowiska, ale wielu ekspertów potwierdzało, że gospodarka polska przywiązuje dużą wagę do spełnienia jej wymagań i sporo inwestuje w tym obszarze, dzięki istnieniu odpowiednich mechanizmów. Tymczasem po roku 2015 nastąpiło gwałtowne załamanie w poziomie nakładów proekologicznych. Jego głębokość nie może być tłumaczona jakimś zbiegiem okoliczności; wynika z drastycznego obniżenia wymagań i rozluźnienia rygorów, które przez poprzednie dwa dziesięciolecia doprowadziły do poprawy stanu środowiska.
EN
Even though Poland is not on a forefront of the global environmental protection, many experts confirmed that the Polish economy attaches a high weight to meeting its requirements, and invests quite a lot in this area thanks to the availability of certain mechanisms. All of a sudden, after 2015, a rapid collapse in environmental expenditures occurred. Its depth cannot be explained by a random coincidence. It results from weakening the requirements that led to environmental improvements over the last two decades.
PL
Artykuł dotyczy bardzo aktualnej i ważnej problematyki we współczesnej gospodarce odnoszącej się z jednej strony do procesu wdrażania rozwoju zrównoważonego w Polsce i z drugiej - do wykorzystywania funduszy ekologicznych do realizacji tego celu. Zintegrowany system finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce zasługuje na szczególna uwagę ze względu na dużą samodzielność i bardzo rozwinięty system funkcjonowania, który w relacji do innych krajów jest bardzo dobrze oceniany w spełnianiu wyznaczonych celów. Polskie fundusze ekologiczne maja swoją specyfikę, która została zasygnalizowana w tym opracowaniu. Poświecono również uwagę zagadnieniom dotyczącym zalet i wad omawianych funduszy. Niewątpliwie istotne znaczenie dla poruszanych kwestii ma integracja z Unią Europejską, dlatego tez poddano analizie wpływ tego procesu na funkcjonowanie polskich funduszy ekologicznych. Zwrócenie uwagi na role funduszy ekologicznych w przygotowaniu podstaw do wdrażania rozwoju zrównoważonego w Polsce stanowi podsumowanie poruszonych w artykule zagadnień.
EN
The paper concerns very current and important issues of contemporary economy, relating, on the one hand, to the implementation process of balanced development in Poland, and on the other hand, to making use of ecological funds in order to achieve this goal. The integrated financing system of ecological investments in Poland deserves a special attention, regarding its big independency and a well developed functioning system, which compared with other countries is very well ranked in achieving appointed goals. Polish ecological funds have their own specificity, which has been indicated in this study. Some attention has also been put on the issues concerning the advantages and disadvantages of the funds discussed. Undoubtedly the integration with European Union was a significant factor for the issues, which have been brought up in the paper, therefore, the analysis of the impact of this process on the functioning of Polish ecological funds has been made. Paying attention to the role of ecological funds in the basis preparation for implantation of balanced development in Poland constitutes the summary of the issues brought up in the paper.
9
Content available remote Fundusz Spójności jako instrument rozwoju inwestycyjnego w sektorze środowiska
88%
PL
W artykule przedstawiono strategię wykorzystania Funduszu Spójności w Polsce w latach 2003-2006 oraz system zarządzania funduszem w sektorze środowiska i zasady przygotowania wniosków.
EN
In article one has introduced strategy of using Cohesion Fund in Poland in years 2003-2006, the fund management system in environment sector and rules of conclusions preparation.
PL
Zaprezentowano wyniki analizy kształtowania się nakładów inwestowanych w ochronę środowiska na Dolnym ląsku w latach 1999-2007. Ustalono, iż w analizowanym okresie województwo dolnośląskie partycypowało w tym czasie 7-13% całkowitych kwot lokowanych w ochronę środowiska w Polsce. Najwyższy poziom środków ochronnych 722 mln zł odnotowano w roku 1999, najniższy - 341 mln zł w roku 2005. Ogólnie można stwierdzić, że tempo wzrostu inwestycji ochronnych na Dolnym ląsku jest malejące - średnie roczne tempo spadku wynosi 6,7%. Również udział nakładów na ochronę środowiska w PKB z roku na rok ulega osłabieniu. Jeszcze w 1999 roku nakłady na ochronę środowiska stanowiły niemal 1,5% PKB, w roku 2006 wskaźnik ten wyniósł 0,67%. Proces dalszego rozwoju obszaru ochrony środowiska na Dolnym ląsku będzie długofalowy, uzależniony od wolumenu środków przeznaczanych na ochronę środowiska, na poziom, którego wpływ będzie miał zarówno stopień rozwoju gospodarczego, jak i względy polityczne.
EN
Environment protection has become one of the major fields of the Polish national economy. In the years 2007 the level of investment funds for environment protection reached a value of 0.64% of the Polish annual GDP. In the paper the state of the environment protection: dynamics of occurrence, progression monitoring, monitoring of directions and tendency of the changes within the Lower Silesia region have been interested.
EN
Thanks to the National Fund for Environmental Protection many projects have been completed which significantly improve the environment. There is not question - says dr Płotkowski - that the Fund should go on. Increasing the country’s forest cover should be implemented by establishing private woodlands. State-owned forests should not be privatised. Education in environmental issues has an important role to play, and the Fund supports it on on-going basis.
PL
Dzięki Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska zrealizowano wiele inwestycji poprawiających w sposób istotny stan środowiska. Nie ma żadnych merytorycznych argumentów - mówi dr Płotkowski - aby Fundusz ten likwidować. Zwiększenie lesistości kraju winno się odbywać również przez tworzenie prywatnych lasów, ale nie wolno prywatyzować lasów będących w gestii państwa! Ważną rolę w ochronie środowiska odgrywa edukacja ekologiczna, którą Narodowy Fundusz systematycznie wspiera.
PL
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający od 8. lat, wspiera przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska. Podstawowymi formami tej działalności są: preferencyjne i częściowo umarzane pożyczki na inwestycje ekologiczne; dotacje i dopłaty do kredytów preferencyjnych oraz zaangażowanie kapitałowe w spółkach prawa handlowego, prowadzących działalność na rzecz ochrony środowiska. Przemysł spożywczy także wpływa na środowisko, chociaż nie wszystkie jego branże w jednakowym stopniu: np. wpływ przemysłu zbożowo-młynarskiego i koncentratów spożywczych nie jest znaczący, natomiast takie branże jak: mleczarstwo, przetwórstwo mięsa i drobiu; przemysł piwowarski, tłuszczowy, owocowo-warzywny, ziemniaczany, cukrowniczy, spirytusowo-drożdżowy oddziałują na środowisko w poważnym stopniu - korzystają bowiem z jego zasobów i powodują jego skażenie. Dotychczas Narodowy Fundusz dofinansował 133 zadania realizowane przez zakłady przemysłu spożywczego, a wielkość dofinansowania wyniosła 74 565 tys. zł.
EN
The National Fund of Environment Protection and Water Management, acting for 8 years, supports the undertakings connected with the environmental protection. The basic forms of this activity include: preferential and partially remitted loans for ecological investments, subventions, subsidia to preferential credits and capital involvement in trade companies, conducting the activity in favour of environmental protection. Food industry affects also the environment although not all its branches to the same degree, e. g. effect of cereal-milling and food concentrates industries is not significant whereas such sectors as dairying, meat and poultry processing, brewing, fats, fruit-vegetable, potato, sugar, spirits and yeast industries affect the environment to a serious degree because they utilize its resources and cause its contamination. Till now, the National Fund has subsidized 133 tasks, implemented by food industry enterprises and the level of financing as amouted to 74 565 thousand PLN.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.