Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przeanalizowano wybrane instrumenty i mechanizmy stosowane w Unii Europejskiej na rynku mięsa wołowego i cielęcego. Na podstawie rozporządzeń i dyrektyw Rady i Komisji Europejskiej opracowano wymagane informacje dotyczące tego rynku oraz przedstawiono dotychczasowe regulacje obowiązujące w Polsce.
EN
The beef and veal market in the European Union belong to Common Agricultural Policy since 1962. CAP including animals, meat and meat products, offal, fats and hides. The aim of project is analyse of all instruments (regulations, directives) and mechanisms used in the UE on this market and present regulations used so far in Poland.
PL
Dokonano analizy uwarunkowań rozwoju sklepów dyskontowych i convenience w Polsce. Na podstawie wyników stwierdzono, że kluczowy wpływ na rozwój tych placówek w ostatnich latach miały: globalizacja i internacjonalizacja gospodarki, zmiany zachowań konsumentów, procesy konsolidacyjne, zmiany jakościowe w technologii sprzedaży i ofercie asortymentowej, szybka reakcja na potrzeby konsumentów i szczególnie zauważalne w przypadku sklepów dyskontowych - pogłębiaj ące się obecnie w Polsce spowolnienie gospodarcze, będące skutkiem międzynarodowego kryzysu gospodarczego.
EN
In this paper there were presented analyzes of determinants of the development of discount and convenience stores in Poland. On the basis of the results found that a key influence on the development of these institutions have in recent years: globalization and internationalization of the economy, changing consumer behavior, consolidation processes, qualitative change in technology sales and offer product range, quick response to consumer demands and particularly noticeable in the case of discount stores - out of a deepening economic slowdown in Poland, as a result of the international economic crisis.
PL
Dokonano analizy zachowań konsumenckich na rynku win gronowych oraz oddziaływań warunków dystrybucji na sytuację i strukturę tego rynku w Polsce. W części I omówiono strukturę sprzedaży wina gronowego z podziałem na wina: stołowe, deserowe, musujące, wermuty, wg Vinpolu i AC Nielsen. Przedstawiono zagraniczne marki win będące liderami na polskim rynku. W części II przedstawiono postawy konsumentów na rynku, ich preferencje i zmiany przyzwyczajeń, wielkości segmentów konsumenckich, strukturę zakupów win według miejsca ich dokonywania. Omówiono też spożycie wina i jego uwarunkowania oraz warunki promocji.
EN
The analysis of consumer behaviours on the wine market and influence of distribution conditions on situation and structure of this market in Poland are analysed in this paper. In Ipart the grape wine sale structure is described after Vinpol and AC Niels en. The foreign wine brands being the leaders on Polish market are discussed. In II part there are presented consumer preferences, accustoming changes, consumer segments, wine purchase structure by the places of their performance. The consumption of wine and promotion conditions are discussed as well.
PL
Przedstawiono analizą preferencji i zachowań konsumentów podczas planowania i dokonywania zakupów żywności (głównie pieczywa, jogurtów i lodów). Oceniono dobór asortymentu, wady i zalety zakupów w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych.
EN
The aim of this study is an analysis of preferences and consumer behaviour during planning and buying process of food. Also estimated assortment selection, defects and advantages of food buying in large area markets.
PL
Potrzeba ochrony specyficznych produktów rolnych lub artykułów żywnościowych wynika z warunków konkurencji rynkowej, możliwości zachowania specyfiki regionalnych produktów oraz identyfikacji ich pochodzenia. Wiele z tych produktów wytwarzanych jest w warunkach gospodarstw rolnych, co może przyciągać turystów do tych gospodarstw oraz stanowi szansę rozwoju agroturystyki. Dostrzeganym bowiem zjawiskiem wśród turystów stało się poszukiwanie atrakcji kulinarnych: oryginalnych potraw i produktów. Regionalne podejście do dziedzictwa kulturowego oznacza odtwarzanie ważnych elementów, zapomnianych wytworów kultury i tradycji, do których z pewnością można zaliczyć produkty i potrawy regionalne. Wydaje się, że w przypadku produktów i potraw regionalnych kolejnym krokiem rozwoju powinna być standaryzacja oraz poddanie ich procesom legislacyjnym, adekwatnym do stanu prawnego w UE.
EN
Some typical regional foods and/or agricultural products have to be protected under the current circumstances of cutthroat market competition. Such protection is highly required for the purpose of sustaining the specificity of regional products, as well as of enabling the identification of their origin. Many products appearing typical for a given region are manufactured in individual agricultural farms. This fact could attract tourists, and on this basis, agro-tourist activities could be developed in this particular region. Another argument in favor of this way of thinking is the fact that, nowadays, tourists seem to be highly interested in unique culinary features of regions they visit, for example in unique dishes, specific products, etc. A regional approach to cultural heritage involves the reconstruction of noteworthy elements and forgotten creations in the domain of culture and traditions; regional products and dishes are certainly part of such creations. As for regional products and dishes, a next step in their development should be their standardization using legislation processes, which are embedded in the current regulatory environment of the European Union.
PL
Wykonano analizy i oceny konkurencyjności rynku wina gronowego w Polsce, w oparciu o analizę pięciu sił konkurencyjnych modelu Portera. Na podstawie wyników stwierdzono, że czynnikami o kluczowym wpływie na sytuację konkurencyjną w sektorze winiarskim była siła oddziaływania substytutów i zagrożenia ze strony nowych konkurentów wchodzących do sektora. Najgroźniejszymi substytutami dla wina są: piwo i wódka czysta. Są one atrakcyjniejsze pod względem smaku, wygody spożycia, dostępności i ceny. Dla nowo wchodzących konkurentów sektor winiarski jest atrakcyjny z uwagi na wielkość rynku, wzrost spożycia, sprzedaży i zainteresowania winem.
EN
The goal of this work was the analysis and estimation of the polish wine market competitiveness during years 2002-2007 using the Porters model (analysis of five competitive forces). It was found that the key factors having influence on the competitiveness on wine sector are: threat of substitute product and threat of new entrants. The most significant substitutes for wine are beer and vodka. They are more attractive with regard to consumption ease, availability and price. Wine sector is attractive to new entrants with regard to the market size, consumption, sells and interest growth.
PL
Podjęto rozważania i próbę oceny zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie organizacji działań strategicznych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych na tle analizy funkcjonowania dystrybucji produktów żywnościowych. Konkurencyjność produktów żywnościowych zależy m.in. od sprawności zarzą- dzania łańcuchem dostaw. Wymaga to od przedsiębiorstwa zastosowania nowoczesnych koncepcji zarządzania, które wprowadzają filozofię partnerstwa w łańcuchach dostaw i decyzji podejmowanych przez uczestników procesów rynkowych. Oznaczają one takie działania innowacyjne, jak: szybka rotacja w łańcuchu, efektywna obsługa klienta (ECR), koncepcja QR lub model referencyjny łańcucha dostaw (SCOR). Rozwiązania te nie są jednak powszechnie stosowane w łańcuchu żywnościowym, mimo dużej ich użyteczności właśnie dla produktów o niewielkiej trwałości. Uzyskane wyniki pozwoliły określić bariery i ograniczenia w zakresie adaptacji innowacji w procesach sprzedaży i obrotu towarowego w przedsiębiorstwach. Zdefiniowano także czynniki, które w obecnych warunkach organizacji rynku żywności nie pozwalają wprowadzić innowacji.
EN
The competitiveness of food products depends on, among the efficiency of supply chain management. This requires the company to apply modern management concepts that introduce the philosophy of partnership in supply chains and the decisions made by participants in the market process. They denote such innovative activities, such as: fast rotation in the chain, effective customer service ECR, the concept of QR or reference model SCOR. These solutions are not widely used in the food chain, although their usefulness is high for products with low durability. The paper elaborates and attempt to assess the application of innovative solutions for the organization’s strategic activities of production and trade on the background analysis of the functioning of the distribution of food products. The results allowed to determine the barriers and constraints on adaptation processes of innovation in sales and trade enterprises. Defined as factors that in the current organization of the market conditions do not allow food to enter innovation.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.