Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Restorative justice
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
Sprawiedliwość retrybutywna, pisał Jim Consedine, pyta, jak ukarzemy tego przestępcę, podczas gdy sprawiedliwość naprawcza pyta, jak naprawimy szkody spowodowane przez to przestępstwo. Tym samym dostarczają one dwóch znacząco odmiennych punktów wyjścia, obejmujących dwie odmienne filozofie (Consedine, 2004, s. 207). Skoro przestępstwo jest szkodą, to prawo niech naprawi szkody i promuje uzdrowienie, i to nie tylko uzdrowienie jednostek -ofiary i sprawcy, ale także społeczności, która przestępstwem została dotknięta. Idee sprawiedliwości naprawczej (restorative justice-RJ) pojawiły się w latach 70. XX w. jako odpowiedź i alternatywa na niską efektywność wymiaru sprawiedliwości opartego na koncepcjach retrybutywnych. (fragment tekstu)
EN
This paper shows the conceptions of restorative justice against the background of the idea of general justice. The author indicates to the relationship between the retributive and restorative approaches. By analysing the literature on the subject matter and criminal law, the importance of restorative justice practices and profits that bring to the offender, victim of acrime and for the local community. (original abstract)
XX
CEL NAUKOWY: Przeanalizowanie dyskursu wokół procesu legislacyjnego zmierzającego do powołania "Commission to Study Reparation Proposals for African Americans Act", tak aby zidentyfikować argumentację i cele, którym miałoby służyć wypłacenie reparacji dla Afroamerykanów.^^ PROBLEM I METODY BADAWCZE: Pytania badawcze, jakim celom miałoby służyć wypłacenie reparacji oraz na ile ważny jest komponent ekonomiczny w procesie dyskusji. Zastosowano MAXQDA do analizy treści dokumentów prawnych (projektów ustaw, rezolucji) oraz przesłuchań przed podkomisją (nagranie z dnia 19 czerwca 2019, 3:39:57 oraz nagranie z dnia 17 lutego 2021 roku, 3:09:26) oraz przygotowanych pisemnie wystąpień świadków (9 osób zeznających w roku 2019 oraz 7 osób zeznających w 2021 roku). PROCES WYWODU: Tekst analizuje ewolucje argumentów i propozycji zmierzających do powołania "Commission to Study Reparation Proposals for African Americans Act" jako pierwszego etapu zmierzającego do określenia i wypłacenia reparacji Afroamerykanom, ze szczególnym uwzględnieniem przesłuchań z roku 2019 i 2021 przed Komisją legislacyjną Kongresu. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Nacechowana emocjonalnie debata nad reparacjami toczona jest w kategoriach moralnych, a osoby zaangażowane w dyskurs odwołują się do swojego dziedzictwa. Wbrew narracji przeciwników reparacji, aspekt ekonomiczny i benefity finansowe na poziomie indywidualnym nie są dla zwolenników pierwszoplanowym elementem debaty. Od momentu wprowadzenia rozwiązania pod obrady, w roku 1989, widoczny jest wzrost poparcia dla projektu zarówno w Kongresie, jak i w społeczeństwie amerykańskim. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Ze względu na aktualność oraz wagę zjawiska niezbędna jest dalsza analiza dyskursu, szczególnie jeśli powołano by "Commission to Study Reparation Proposals for African Americans Act", a ta zgodnie z projektem przygotuje swój raport i rekomendacje. (abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: To analyze the discourse surrounding the legislative process for the "Commission to Study Reparation Proposals for African Americans Act" in order to identify the arguments and objectives of reparations for African Americans. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Research questions: what purposes would be served by paying reparations and how important is the economic component in the discussion process. We used MAXQDA to analyze the content of legal documents (bills, resolutions) and hearings before the subcommittee (recording of June 19, 2019, 3:39:57 and recording of February 17, 2021, 3:09:26) and prepared written witness statements (9 people testifying in 2019 and 7 people testifying in 2021). THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The text analyzes the evolution of the arguments and proposals aimed at establishing the "Commission to Study Reparation Proposals for African Americans Act" what the first step is towards identifying and paying reparations to African Americans with a focus on the 2019 hearings before the Congressional Legislative Committee. RESEARCH RESULTS: The reparations debate is waged in moral, emotionally charged terms where those involved in the discourse refer to their heritage. Contrary to the narrative of the opponents of reparations, the economic aspect and the financial benefits on an individual level are not the primary focus of the debate for the proponents. Since the solution was introduced for debate in 1989, there has been a visible increase in support for the project in both Congress and the American public. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Given the contemporaneity and importance of the phenomenon, further analysis of the discourse is necessary, particularly if a "Commission to Study Reparation Proposals for African Americans Act" is established and, as designed, prepares its report and recommendations. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie pojęcia dyskursu w prawie na przykładzie wybranych instytucji, w tym przede wszystkim mediacji i jej porównania z postępowaniem sądowym. Analiza przeprowadzona została w perspektywie filozoficznoprawnej i przede wszystkim opiera się na teorii Jürgena Habermasa. Niniejszy artykuł dotyczy w dużej mierze pojęcia dyskursu praktycznego. Celem artykułu jest wykazanie, czy mówiąc o prawie i jego instytucjach, w tym w szczególności o mediacji możemy w rzeczywistości mówić o dyskursie praktycznym. Interesującą kwestią jest także poszukiwanie elementów różnorodnych koncepcji sprawiedliwości w analizie dyskursu mediacyjnego, a przede wszystkim sprawiedliwości proceduralnej i naprawczej. Rozważania w tym zakresie prowadzą do wniosku, że mediacja odpowiada cechom dyskursu praktycznego według J. Habermasa w większym stopniu niż postępowanie sądowe, a także wyraża się poprzez pojęcia sprawiedliwości proceduralnej i sprawiedliwości naprawczej.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is to present the concept of discourse in law on the basis of selected institutions, in particular mediation and comparison with trial. The analysis was carried out in a philosophical perspective and above all, it is based on the theory of Jürgen Habermas. This article deals mainly with the notion of practical discourse. The aim of the article is to show whether, speaking about law and its institutions, in particular mediation, we can actually talk about practical discourse. An interesting issue is also the search for elements of various concepts of justice in the analysis of mediation discourse and above all procedural and restorative justice. Considerations in this respect lead to the conclusion that mediation corresponds to the features of practical discourse according to Habermas to a greater extent than judicial proceedings, and is expressed through the concepts of procedural justice and restorative justice.(original abstract)
4
Content available remote Sociálna práca v kontexte penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti
75%
EN
The subject and focus of this contribution is a brief look at the system of sentences and their execution under the therapy, to which all organs of the institutions for detention and the institutions for a sentence of imprisonment contribute to. The essence of the problem is the imposition of such sentences which will be sufficient, but at the same time will be imposed only for the time needed for the social rehabilitation of the offender. In addition to this view, the overall philosophy of restorative justice will be highlighted, whose mission is to restore the violated social relationship between offender, victim and society. (original abstract)
XX
Polityka karna jest jednym z elementów polityki kryminalnej, stąd pozostaje w obszarze szczególnego zainteresowania społecznego, zwłaszcza że nie ma jednolitego przekonania i stanowiska, co do kierunku zmian dotyczących realizacji celów, jakie ma spełniać kara. W artykule zawarta została analiza określonych zmian legislacyjnych prawa karnego pod względem jego skuteczności w sferze przeciwdziałania przestępczości, w szczególności dotyczy kwestii, czy zwiększona represyjność prawa karnego ma przełożenie na ograniczenie przestępczości w praktyce. Autor podejmuje próbę oceny zmian legislacyjnych w obszarze prawa karnego, stąd też swoje zainteresowania koncentruje na modyfikacjach założeń polityki karnej. Stosowanie sankcji prawnokarnych (tj. poszczególnych jej rodzajów, częstotliwości, stopnia nasilenia) - czyli polityka karania - zależy od poglądów i założeń dotyczących stosowania reakcji karnych, przy czym wiele zależy od akcentu położonego na wybrane cele stosowania sankcji prawnokarnych. Preferencyjny wybór prowadzi do osiągania i realizacji określonych celów. Z badań wynika bowiem, iż konsekwencją przyjętych założeń jest zaostrzenie sankcji wielu przestępstw, prymat kar izolacyjnych, odejście od kar alternatywnych dla pozbawienia wolności, co z kolei pozostaje w sprzeczności z zaleceniami polityki karnej Unii Europejskiej, gdzie w większości państw obserwuje się wzrost liczby kar alternatywnych, przy jednoczesnym spadku liczby kar izolacyjnych. W Polsce analiza danych nie wskazuje na zmniejszenie się liczby osób pozbawionych wolności czy liczby przestępstw (od 2014 r. utrzymuje się na poziomie 700-800 tys. przestępstw). Zauważalne są natomiast - utrzymujące się na wysokim poziomie w porównaniu z innymi krajami - tendencje wzrostu orzeczeń bezwzględnego pozbawienia wolności i spadku liczby orzeczeń warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności. Autor poprzez analizę danych, które przedstawia w formie tabel oraz wykresów, dochodzi do wniosków, iż surowość kary ani jej zaostrzanie nie prowadzi do ograniczenia przestępczości, ale kara pozostaje środkiem realizacji jej celów (sprawiedliwościowy, ogólno- i szczególnoprewencyjny czy kompensacyjny).(abstrakt oryginalny)
EN
Penal policy is one of the elements of criminal policy, and, as such, it continues to be of particular interest to society, especially since there is no uniform conviction and standpoint as to the direction of changes regarding achieving the objectives of punishment. The aim of the article is to analyse and verify legislative changes in criminal law in terms of its effectiveness in preventing crime, in particular to show whether increased repressiveness of criminal law has an impact on crime reduction. The author attempts to assess legislative changes in the area of criminal law, hence he focuses his interest on modifications to the assumptions of penal policy. The research shows that the consequence of the adopted premises is the toughening of sanctions for many crimes, the dominance of custodial punishments, the departure from other forms of punishments as alternative to imprisonment, which stands in contrast to the policy of the European Union, where, in most countries, an increase in the number of alternative punishments is observed, accompanied by a decrease in the number of custodial sentences. Analysis of the relevant data indicates neither a decrease in the number of persons deprived of their liberty nor a decrease in the number of crimes committed. There is a noticeable trend of an increase in absolute prison sentences and a decrease in the number of conditionally suspended imprisonment sentences. Incarceration rates remain high, compared to other countries. The author analyses the data and presenting them in the form of tables and graphs. Research findings are clear: the severity of punishment and its aggravation do not lead to a reduction in crime, but punishment remains a means to achieve its goals of justice, general and special-prevention or compensation.(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano wyniki badania nad oddziaływaniem pilotażowego programu centrów sprawiedliwości naprawczej. Z założenia stanowić one mają instytucjonalny pomost między wymiarem sprawiedliwości, organizacjami społecznymi a społecznością lokalną. Ich powstanie jest próbą wdrożenia idei sprawiedliwości naprawczej. Projekt powstał jako odpowiedź na negatywne skutki nadmiernej prizonizacji czy szerzej - niskoefektywnej polityki orzekania i wykonywania kar w Polsce. Głównym celem artykułu jest omówienie oddziaływania CSN-ów w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej. Jak wskazują pierwsze wyniki badań, CSN-y są instytucją realizującą ideę governance i przyczyniają się do zwiększenia spójności polityki społecznej na obszarze, na którym działają. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of a study on the impact of a pilot programme of restorative justice centres. An initiative aiming to provide an institutional bridge between the judicial system, social organisations and local communities, the centres are an attempt to implement the idea of restorative justice. The project was initiated in response to the negative consequences of an excessive number of prison sentences and, in broader terms, the low efficiency of sentencing policy and the execution of penalties in Poland. The article offers a discussion of the impact of restorative justice centres in the context of broadly understood social policy. Preliminary results of the study indicate that the centres successfully implement the idea of governance and make a contribution to increasing the consistency of social policy at the local level.(original abstract)
XX
Mediacja jako instytucja rozstrzygania sporów na gruncie prawa o wykroczeniach jest stosunkowo nowa. Niemniej z uwagi na specyfikę wykroczeń i ich stopień społecznej szkodliwości zyskuje na znaczeniu jako alternatywny dla postępowania sądowego sposób rozwiązywania konfliktów pomiędzy sprawcą wykroczenia a pokrzywdzonym. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie mediacji jako unowocześnionego spojrzenia na filozofię odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia opartego na idei sprawiedliwości naprawczej z punktu widzenia pokrzywdzonego. (abstrakt oryginalny)
EN
Mediation as an institution for the settlement of disputes under petty offences law is a relatively new concept. However, given the nature of petty offences and the degree of the social harm they cause, it is gaining in importance as an amicable dispute resolution alternative to court proceedings in which conflicts between the petty offence perpetrator and the victim can be resolved. This article aims at presenting mediation as a modernised approach to the philosophy of responsibility for committing a petty offence, based on the idea of corrective justice from the victim's perspective. (original abstract)
XX
Zaprzysiężenie 10 maja 1994 r. Nelsona Mandeli na pierwszego demokratycznie wybranego prezydenta Republiki Południowej Afryki stało się symbolem końca apartheidu i otwarcia nowego etapu w historii tego państwa. Wobec istniejących w społeczeństwie głębokich podziałów przejściowa Konstytucja RPA z 1993 r. wyrażała potrzebę pojednania pomiędzy obywatelami RPA, a także rekonstrukcji wspólnoty. Przezwyciężenie spuścizny apartheidu miało być oparte na potrzebie "zrozumienia, a nie zemsty", "rekompensaty, a nie odwetu" oraz "ubuntu, a nie wiktymizacji". Filozofia ubuntu (wywodząca się z małych afrykańskich wspólnot filozofia jedności, kooperacji, współczucia i respektu dla ludzkiej godności), do której odwołanie zamieszczono w Konstytucji - stała się rezerwuarem wartości dla całego systemu prawa. Celem artykułu jest przedstawienie filozofii ubuntu oraz omówienie jej roli w rozliczeniach z przeszłością w Republice Południowej Afryki i w wybranych obszarach południowoafrykańskiego prawa: w prawie karnym, regulacjach dotyczących eksmisji z nielegalnie zajmowanego gruntu oraz w regulacjach przewidujących odpowiedzialność deliktową za zniesławienie. RPA jawi się przy tym jako wyjątkowy kazus, w którym zarówno polityczna transformacja, jak i system prawny kształtowały się pod istotnym wpływem omawianych koncepcji filozoficznych i etycznych, silnie nawiązujących do idei sprawiedliwości naprawczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The inauguration of Nelson Mandela as South Africa's first democratic president on 10 May 1994 became a symbol of the end of apartheid and the beginning of a new chapter in the country's history. As South African society was deeply divided, the 1993 Interim Constitution expressed the need for reconciliation between the people of South Africa and the reconstruction of its society. The legacy of apartheid was to be addressed based on 'a need for understanding but not for vengeance, a need for reparation but not for retaliation, a need for ubuntu but not for victimization'. Due to its introduction into the Constitution, ubuntu - a philosophy of unity, cooperation, compassion and respect for human dignity, which originated in small African communities - became a source of values for the whole legal system. The goal of the text is to present the ubuntu philosophy and to describe its role in the South African transitional justice process and in selected areas of South African law (criminal law, evictions and defamation). On the whole, South Africa presents a unique case in which both the political transformation and the legal system were strongly shaped by the said philosophical and ethical concepts, which bear close resemblance to the idea of restorative justice. (original abstract)
XX
W sprawie karnej ofiara przestępstwa publicznoskargowego ma prawo do sprawiedliwości realizowanej z urzędu. W artykule omówiono oczekiwania pokrzywdzonego w kwestii sprawiedliwości, jego rolę jako oskarżyciela i skargę karną. Następnie przedstawiono pokrzywdzonego jako oskarżyciela w cieniu akcji cywilnej, w sprawach o crimina publica w procesie antycznym i feudalnym oraz w zreformowanym procesie karnym.
EN
The tendency to replace criminal responsibility with a response with features of 'restorative justice' as well as other forms of privatizing responsibility for offences (mediation) restrict the protection of both individual and public interests. From antiquity until the present day, apart from the compensatory function implemented by the crime victim and approaching the idea of restorative justice, there gradually developed the satisfaction function, which reflected the injured person's striving to satisfy public interest (justice without adjectives) as an auxiliary prosecutor. For both extreme publicizing of criminal responsibility and criminal proceedings pushing the injured person into the background and privatization of this responsibility run counter to European legal traditions, while extreme privatization is, in the author's opinion, harmful imitation of consensual forms of criminal proceedings in the United States.(original abstract)
EN
One of the hallmark policies implemented post-apartheid, the Restitution of Land Rights Act 22 of 1994, is a rights-based program aimed at addressing the loss of land resulting from past racially discriminatory laws or practices. The aim of this research was to identify what are the factors that determine the different outcomes of the restitution process when claimants are demanding the return of land rights and to highlight the challenges regarding the implementation of this land restitution policy. Focusing on two specific yet contrasting areas in Cape Town, Constantia and Kensington, it was determined that due to factors pertaining to the lands in question, the neighborhood surrounding the lands, the claimants, as well as the organization, function, and performance of different public entities, the policy has managed to fulfill restorative justice, but has yet to fulfill its ultimate goal of returning land rights to the claimants and undoing the injustices of the apartheid regime. (original abstract)
XX
Metody alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR) są w Polsce wciąż rzeczą nową i wymagającą udoskonalenia. Poszukując wzorców realizacji idei sprawiedliwości naprawczej w prawie karnym, warto pochylić się nad zwyczajowymi "sądami" romskimi funkcjonującymi we współczesnej Europie. Autorka zarysowuje mało znaną szerszemu odbiorcy historię i obyczajowość polskich Romów. Zasadniczą część artykułu poświęca opisowi funkcjonowania tak zwanych sądów romskich. Analizuje zgodność ich założeń z koncepcją kręgów sprawiedliwości naprawczej poprzez ukazanie modelu romskiego na tle innych opisywanych w literaturze przedmiotu. (abstrakt oryginalny)
EN
The methods of alternative dispute resolution (ADR) are still a novelty in Poland and they need to be improved. While seeking the patterns of implementation of the idea of restorative justice in criminal law, it may be noteworthy to refer to the customary Romani 'courts' that exist in modern Europe. In the paper, the Authoress outlines the history and customs of Polish Roma Gypsy people, still little known to the wider society. An essential part of the paper is devoted to the description of the functioning of so-called Romani courts. The conformity of their assumptions with the conception of circle models of restorative justice through a demonstration of Romani model against the background of other models described in the literature is then analysed. (original abstract)
XX
W artykule przestępczość przedstawiona została jako problem społeczny, o istocie którego decyduje społeczny charakter przyczyn tej patologii oraz konieczność zastosowania instytucji społecznych do jego rozwiązywania. Jako ważne narzędzie likwidowania przyczyn przestępczości, a jednocześnie instrument działań penitencjarnych i pospenitencjarnych ukazana została polityka społeczna, której znaczenie zdecydowanie wzrasta w procesie przechodzenia od sprawiedliwości karnej do sprawiedliwości naprawczej. W artykule przedstawione zostały konkretne formy wykorzystania polityki społecznej w walce z przyczynami przestępczości oraz uspołecznieniem procesu wymierzania kary, kształtowaniem warunków wykonania kary oraz włączaniem sprawcy przestępstwa do społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article, criminality is presented as a social problem, which essence is determined by the social nature of the causes of this pathology and the need of application of social institutions, in order to solve it. Social policy is revealed as an important tool of eliminating the causes of crime, as well as the instrument of the penitentiary and post-penitentiary measures, which importance is growing strongly in the transition from the criminal justice to restorative justice. The article depicts specific forms of implementation of social policy in the fight against the causes of crime, the socialization of the punitive process, shaping of the sentence's execution terms and the offender's integration into society. (original abstract)
XX
Od połowy XX wieku coraz częściej podkreśla się miejsce osób pokrzywdzonych w procesie wymierzania sprawcom kar. Przyczyniają się do tego między innymi ogłaszane akty prawa międzynarodowego. W Polsce za przełomowe w zakresie zwrócenia uwagi na interesy ofiar uznać należy przygotowanie Polskiej Karty Praw Ofiary. W Karcie podkreślono prawo ludzi, którzy ucierpieli na skutek dokonanego przestępstwa, do uzyskania restytucji. Wdrażanie zasad sprawiedliwości naprawczej rozpoczęli członkowie Zespołu ds. Wprowadzenia Mediacji w Polsce, działający przy Stowarzyszeniu Penitencjarnym "Patronat". Z pomocą niemieckich mediatorów opracowano program mediacyjny skierowany do nieletnich i osób przez nich pokrzywdzonych. W rezultacie podjętych działań o charakterze pilotażowym w 2000 roku powołano do życia Polskie Centrum Mediacji, pod którego patronatem wydano Kodeks Etyki Mediatora. W wyniku podejmowanych kampanii społecznych powstawały kolejne stowarzyszenia mediacyjne, powołano również - działającą przy Ministerstwie Sprawiedliwości - Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów i Konfliktów. Teoretycznych podstaw współcześnie rozumianej sprawiedliwości naprawczej doszukujemy się w poglądach Nilsa Christiego, według którego przestępstwo kryminalne powinno być traktowane jako konflikt między sprawcą a osobą poszkodowaną. Autorka niniejszego artykułu podchodzi do przestępstwa w podobny sposób, nazywa je konfliktem prawnym, w którym ważną rolę odgrywają ofiara i sprawca, jako osoby najlepiej znające zaistniałą sytuację i te, które same najskuteczniej mogą rozwiązać dany konflikt. (fragment tekstu)
EN
While working with prisoners - persons deprived of their liberty one uses the whole spectrum of methods that are aimed at their social rehabilitation in order to allow them to properly function in society. Mediation may be one of such methods, facilitating socially maladjusted people's rehabilitation. Although mediation after the verdict was sanctioned by law in Poland, in practice, no one uses it. Perhaps a good solution in this case would be to promote efforts to raise awareness of restorative justice among prisoners, which is the foundation of mediation. Therefore, in our study, it was decided to discover what are the views of randomly selected inmates on the restorative justice. (original abstract)
14
Content available remote Communicative Action, Deliberative and Restorative Justice - A Review
51%
EN
Communicative Action, Deliberative and Restorative Justice - Socio-juridical perspective on mediational averment" by Antonio Sandu and Elena Unguru, published by TRITONIC in 2014, is a high level transdisciplinary lesson about transactional justice, restorative justice and deliberative alternative to classical (retributive and distributive). Antonio Sandu is Professor at the University "Ştefan cel Mare" from Suceava, and researcher at the Centre for Socio-Human Research Lumen in Iasi (Romania). The main interest of the author include ethics, bioethics, social assistance, social philosophy. He is the author of five books in Social Philosophy and Applied Ethics, more than 8 articles in scientific journals indexed by Thomson Reuters and over 20 other scientific articles. Elena Unguru is researcher in the fields of law, social work, sociology, communication, appreciative inquiry in Socio-Human Research Center Lumen from Iasi- Romania. We are led, naturally and professionally, on the sinuously road from conflict to communication also denoted by the establishment of the public sphere as social reality born of meeting and acceptance of the otherness, of individuality asserting in public space, postulating the universality of human nature as human rights. Starting from the Habermas' idea of communication power as a form of expression in contemporary society, the author believes that communicative action codes a power strategy based on consensus. Power is soft, seductive, and inter-mediate linguistic and cultural relations. The chosen theme by the authors analyze the communication mediation model based on the values of social justice, equity and charity, assuming an exercise of the integration of the otherness, of perceiving the other as partner. (original abstract)
15
51%
XX
Autorka porusza problematykę umorzenia postępowania karnego w wyniku naprawienia szkody lub (i) zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Wprowadzenie do kodeksu karnego nowej instytucji uregulowanej w art. 59a k.k. stanowi kontynuację polityki państwa, która co do zasady ma na celu wzmocnienie pozycji pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. Przejawem realizacji tego założenia jest rozszerzenie katalogu instytucji prawnych, których podstawę stanowi element koncyliacji lub restytucji szkody wyrządzonej przestępstwem. Taki zabieg legislacyjny konstytuuje nową podstawę z art. 59a k.k. do umorzenia procesu karnego w oparciu o element sprawiedliwości naprawczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The author describes the problem of the discontinuation of criminal proceeding as a result of compensation of damages or (and) non-pecuniary pecuniary damages. The introduction to the new criminal code a new institution regulated by art. 59a c.c. constitutes a continuation of the state's policy, which is generally orientated on the strengthening of the position of the victim. Extension of the catalogue of legal institutions, which are based on the element of conciliation and compensation of the damages caused by a crime, is a manifest of the realisation of this assumption. Such legislative procedure constitutes a new basis from art. 59a c.c. for the discontinuation of criminal proceeding basing on the element of restorative justice. (original abstract)
16
Content available remote Proces mediacji. Typologia uczestników i szanse porozumienia
51%
XX
W artykule podjęto analizę mediacji, eksponując indywidualną kreatywność jednostki w świecie znaczeń społecznych. Przedstawiono typologię uczestników mediacji i ich sposobów budowania sytuacji. Autorka pokazuje typy uczestników, uwzględniając: (1) sposoby nawiązywania rodzajów stosunków społecznych w sytuacjach poradniczych opisanych przez Alicję Kargulową; (2) metody negocjowania wyróżnione przez Rogera Fishera, Williama Ury'ego, Bruce'a Pattona oraz (3) opracowanie Kennetha L. Thomasa and Ralpha H. Kilmanna uwzględniające stosunek negocjatorów do celu i innych osób w sytuacji konfliktowej. Pokazanie odmiennego od prezentowanych dotychczas obrazu mediacji zwraca uwagę na inne niż prawne aspekty mediacji w sprawach karnych. Przedstawiona wizja mediacji pozwala dostrzec, że spisana przez strony ugoda nie jest jedyną korzyścią ze stosowania tej procedury, która w przeciwieństwie do procesu sądowego koncentruje się nie tylko na faktach, lecz także na relacjach i interesach działających i kształtujących przebieg interakcji stron. Być może spojrzenie na przebieg procesu mediacji przez pryzmat negocjujących stron konfliktu stanie się inspiracją czy będzie służyć uwrażliwieniu i otwarciu na filozofię sprawiedliwości naprawczej. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper is an analysis of mediation, in which special focus was put on the creativity of individuals in the world of social meanings. The typology of mediation participants and the ways in which they build a situation is presented, including: (i) types of social relations in advisory situations as described by Alicja Kargulowa; (ii) Roger Fisher's, William Ury's and Bruce Patton's method of negotiations; and (iii) the work by Kenneth L. Thomas and Ralph H. Kilmann in which the relation between negotiators and the purpose of mediation, or the attitude of negotiators to its purpose and other participants of a conflict situation have been taken into account. This different approach to mediation allows the reader to see other aspects of the procedure. Contrary to the criminal trial, the vision of mediation presented here reveals that the settlement arrived at by the parties is not the only benefit of the procedure, as it does not only focus on facts but also on relationships and the interests of the parties. Looking at the process of mediation through the prism of the negotiating parties may be an inspiration and raise awareness. It also serves to ensure openness to the philosophy of restorative justice. (original abstract)
EN
The paper analyses functioning of the institution of probation as an instrument of social work in criminal justice in the Slovak Republic. The author present the selected findings from an empirical research executed on district courts throughout the whole Slovakia. Probation and Mediation Officials (N=39) participated in this research and presented their opinions on probation institution in relation to tertiary prevention. As a result, they identified limitations existing in the probation practice. (original abstract)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.