Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1131

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  handel zagraniczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
PL
W 2004 r. w wyniku zniesienia cel i kontyngentów taryfowych w wymianie handlowej z państwami członkowskimi UE-25 nastąpił znaczący wzrost wpływów dewizowych z eksportu wołowiny, wieprzowiny i mięsa drobiowego. Zadecydowały o nim wyższe ceny uzyskiwane w eksporcie poszczególnych gatunków mięsa. Ilość eksportowanej wołowiny i mięsa drobiowego wzrosła nieznacznie, a obniżył się eksport wieprzowiny. Zmniejszył się udział państw spoza UE w eksporcie mięsa, w tym głównie Rosji, która stała się rynkiem zbytu o marginalnym znaczeniu. jednocześnie w wyniku większych zakupów mięsa wieprzowego i drobiowego w UE, wartość importu mięsa wzrosła ponad 2-krotnie.
EN
Reflecting an abolishment of import duties and tariff quotas in trade within the EU-25 the revenue on exports of beef, pork and poultry meat substantially increased. Higher export prices of particular meat selection were the main contributor for such increase. In the volume terms the export of beef and poultry slightly increased, while pork exports declined. The share of third countries (mainly Russia, which became of marginal importance here) has shrunken. At the same time due to growing purchases of pork and poultry meat in the EU the value of imports more than doubled.
2
Content available remote Obroty towarowe Polski z krajami Unii Europejskiej w 1997 r.
100%
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie polskiego rynku kaczego w latach 2012-2016 w kontekście zmian w handlu zagranicznym wybranymi produktami kaczymi. W badanym okresie Polska była eksporterem netto mięsa i podrobów kaczych, importerem netto kaczek żywych. W 2016 r. w porównaniu z 2012 r. pogłowie kaczek wzrosło o prawie 43%, przy wzroście ich ubojów oraz zwiększeniu eksportu produktów kaczych. Korzystnie na rozwój rynku oddziałuje zainteresowanie spożyciem tego gatunku mięsa w kraju, czemu sprzyja moda na spożywanie innych gatunków mięs niż kurze. Pomimo że produkcja żywca kaczego w Polsce była niewielka, w 2013 r. była ona ich szóstym producentem w Europie, a w 2016 nawet trzecim największym w UE. Znaczna część krajowej produkcji mięsa kaczego była eksportowana, przede wszystkim do Niemiec. Eksportowano głównie mięso i podroby kacze, a importowano przede wszystkim kaczki żywe.
PL
Celem artykułu jest wielowymiarowa ocena konkurencyjności eksportowej krajów UE. Jej podstawą będzie dekompozycja zmian w eksporcie krajów UE dokonana metodą stałego udziału w rynku opracowaną przez Leamera, Sterna (1970). Obliczone efekty: popytowy, struktury przestrzennej, struktury towarowej i konkurencji pozwolą na szczegółową analizę źródeł zmian zachodzących w eksporcie porównywanych krajów, a w szczególności pozwolą odpowiedzieć na pytanie w jakim stopniu zmiany w eksporcie można wytłumaczyć koniunkturą w światowym handlu, a w jakim wynikają one z właściwych proporcji udziału w rynkach, odpowiedniego dopasowania asortymentowego towarów czy ekspansywnej polityki eksporterów? W analizie porównawczej wykorzystano m.in. metodę Warda, co pozwoliło wskazać kraje o najbardziej podobnej pozycji konkurencyjnej w układzie przestrzenno-towarowym w zakresie towarów o różnym stopniu nasycenia czynnikami produkcji. Przedstawione wyniki badań pozwolą na wielokierunkowe porównanie konkurencyjności handlowej krajów UE, jak również mogą stanowić źródło ważnych informacji dotyczących kształtowania właściwych proporcji udziału i ekspansji firm na rynkach zagranicznych.
PL
Celem niniejszego opracowania jest analiza zmian pozycji w eksporcie produktów wysokich technologii krajów członkowskich UE w latach 2007-2011. Jednym z podstawowych czynników osiągania przewagi konkurencyjnej w międzynarodowym handlu produktami wysokich technologii jest rozwój sektora badawczo-rozwojowego. Kraje członkowskie UE istotnie różniły się pod względem tendencji w nakładach na B+R w latach 2007-2011. Nie istnieje jednakbezpośredni związek pomiędzy poziomem rozwoju sektora B+R,a pozycją w międzynarodowym handlu towarami hightech krajów UE.
PL
Celem niniejszego opracowania jest zbadanie głównych uwarunkowań wykorzystania handlu zagranicznego i polityki gospodarczej oraz kierunków jej zmian do rozwoju gospodarki Demokratycznej Republiki Konga. Wymiana handlowa stanowi jedną z kluczowych form współpracy różnych państw, a handel zagraniczny może mieć różny wpływ na rozwój gospodarczy kraju w zależności od tego, czy jest to kraj rozwinięty, czy zacofany. Wpływ handlu zagranicznego Demokratycznej Republiki Konga na rozwój gospodarczy tego kraju jest ogólnie negatywny, a jest tak dlatego, że handel ten przeżywa kryzys, którego cechą charakterystyczną jest ujemny wskaźnik rozwoju. W artykule przedstawione będą polityka handlu zagranicznego, polityka restrukturyzacji gospodarki oraz polityka w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania zagranicznych źródeł kapitału. Polityka gospodarcza tego kraju jest niewłaściwa, ponieważ preferuje tradycyjną strukturę eksportu i importu, polegającą na eksporcie surowców naturalnych i importu produktów żywnościowych oraz innych, mniej pokrywających się z rozwojowymi potrzebami kraju.
EN
The deliberations present Russia's competitiveness as regards export of products processed in a low degree as well as they point out to an insufficient use by Russia of the resources possessed thereby.
RU
Рассуждения представляют конкурентоспособность России в отношении зкспорта продуктов, переработанных в невысокой степени, а также они указывают на недостаточное использование Россией имеющихся у ней ресурсов.
PL
Celem artykułu jest charakterystyka handlu rolno-spożywczego Polski ze Stanami Zjednoczonymi oraz identyfikacja barier handlowych we wzajemnej wymianie, a także ocena, jaki wpływ miałoby Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) na polski handel rolno-spożywczy z USA, gdyby jednak negocjacje zostały sfinalizowane. Wejście w życie umowy TTIP zwiększyłoby możliwości eksportu dla polskich producentów żywności, ale także ułatwiłoby dostęp do polskiego rynku amerykańskim towarom. Z przeprowadzonych analiz wynika, że największe szanse na zwiększenie sprzedaży w wyniku zniesienia barier celnych zyskaliby najprawdopodobniej producenci wyrobów czekoladowych, koncentratu jabłkowego, konserw mięsnych i rybnych, wódek, przetworów owocowych oraz mrożonek warzywnych i owocowych. Biorąc pod uwagę potrzeby unijnego rynku, korzystny mógłby być większy import m.in. wysokobiałkowych surowców paszowych, owoców tzw. południowych i ich przetworów, ryb i produktów rybnych.
EN
The aim of the article is to analyze Poland's trade with the United States and to assess the potential impact of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) on Polish agri-food trade with the United States. The entry of TTIP into force would increase export opportunities for Polish food producers, but also would facilitate an access to the Polish market for American food products. As a result of the abolition of customs barriers, producers of chocolate products, apple concentrate, meat and fish preserves, vodkas, fruit preserves and fruit and vegetable freezers would gain on increased export. It would be beneficial for the EU market to increase imports from the US of high protein feed, southern fruits and their preparations, fish and fish products.
PL
Handel artykułami rolno-spożywczymi stanowi ważną część polskiego handlu zagranicznego. Udział tej grupy towarów w polskim handlu zagranicznym jest jednak coraz mniejszy. Na początku lat 90. eksport rolno-spożywczy stanowił ponad 15% eksportu ogółem, podczas gdy w latach 1999-2000 poniżej 10%. Począwszy od 1997 r. malał nie tylko udział eksportu, ale również jego wartość. Z rekordowej wartości ponad 3,3 mld USD w 1997 r. wartość eksportu zmniejszyła się do 2,65 mld USD w 2000 r.
16
Content available Przewagi konkurencyjne polskich przedsiębiorstw
80%
PL
W artykule zostały omówione wyniki badania na temat źródeł przewag konkurencyjnych polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw (oraz ich produktów i marek), na podstawie wywiadów przeprowadzonych z akredytowanymi w Warszawie radcami handlowymi. Badanie wykonano w ramach badań statutowych prowadzonych w Katedrze Biznesu Międzynarodowego SGH pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Poniatowskiej-Jaksch.
17
Content available Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy w Polsce
80%
PL
Nowa jakość w handlu zagranicznym, jaką stanowią świadectwa celne Authorised Economic Operator, nie cieszy się dużą popularnością ani wśród polskich przedsiębiorców, ani z innych krajów UE. Liczba wydawanych świadectw jest znacznie mniejsza od wcześniejszych oczekiwań. Zdaniem autorki powodem jest brak wyraźnych korzyści dla przedsiębiorców, oraz restrykcyjne procedury ich przyznawania. Sprawdzają się przestrogi przeciwników, iż w praktyce będzie to raczej etap furtki z licznymi przeszkodami w dziedzinie przemieszczania się ładunku, bez żadnych wymiernych korzyści. Na przykład polskie podmioty gospodarcze, które posiadają AEO, nadal weryfikowane są według starych zasad.
PL
Problematyka handlu zagranicznego w polskiej literaturze ekonomicznej jest stosunkowo często poruszana. Brakuje jednak publikacji o danej tematyce dotyczących Ekwadoru, dla którego handel zagraniczny produktami sektora rolno-spożywczego takimi jak owoce jadalne stanowi fundamentalne znaczenia gospodarcze. Ważnym i potrzebnym elementem badania handlu zagranicznego owocami jadalnymi Ekwadoru jest jego analiza w ujęciu towarowym i geograficznym, oraz ocena jego rozwoju na podstawie modelu handlu wewnątrzgałęziowego. Celem artykułu jest wykazanie zmian w handlu zagranicznym owocami jadalnymi Ekwadoru na podstawie analizy wyników handlowych w latach 2008-2018. Na potrzeby badania wykorzystano narzędzia w postaci Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów (Standard International Trade Classification – SITC), indeks Grubela-Lloyda oraz wskaźniki: dynamiki zjawisk i udziału procentowego. Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, że w latach 2008-2018 owoce i orzechy, świeże i suszone (z wyłączeniem olejów orzechowych) odnotowały wzrost udziału w podsegmencie ,,warzywa i owoce’’ odpowiednio o 4,58 p.p. (eksport) i 12,71 p.p. (import). Natomiast eksport głównego produktu handlowego – świeżych i suszonych bananów zdecydowanie się zdynamizował generując wzrost strumieni handlu na poziomie 96,22%. Analiza intensywności wymiany wewnątrzgałęziowej wykazała, iż w badanym okresie nie stanowiła głównej formy ekwadorskiego handlu zagranicznego owocami jadalnymi jak i sektora rolno-spożywczego ogółem. Świadczy o tym obliczony niski poziom indeksu Grubela-Lloyda na przestrzeni badanego okresu oraz zachodząca jego tendencja zniżkowa. W latach 2008-2018 odnotowano spadek indeksu na poziomie: 2,11 p.p. (owoce jadalne) i 20,60 p.p. (sektor rolno-spożywczy ogółem).
PL
W lutym br. Ministerstwo Rozwoju, w porozumieniu z Ministerstwem Finansów i GUS, opublikowało syntetyczną informację o obrotach handlu zagranicznego (HZ) w kraju w 2015 r.; na tej podstawie zaprezentowano wybrane dane dotyczące m. in. dominujących partnerów wymiany handlowej Polski w 2015 r.; grupy wyrobów eksportu i importu Polski; deficyt handlu zagranicznego Polski w obrotach ogółem i chemikaliami w okresie 2006–2015; handel zagraniczny chemikaliami w 2015 r.; wymieniono chemikalia i pokrewne na krajowej liście 50. wyrobów dominujących w eksporcie i imporcie Polski w 2015 r. oraz pokazano saldo w obrotach za 11 miesięcy 2014 i 2015 r. wybranych krajów.
20
Content available remote Konkurencyjność polskiej wieprzowiny na rynkach międzynarodowych
80%
PL
Celem opracowania jest przedstawienie pozycji Polski w międzynarodowym handlu wieprzowiną oraz ukazanie wybranych elementów decydujących o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. W szczególności zostały przedstawione zagadnienia dotyczące bilansu w handlu wieprzowiną, jego struktura asortymentowa oraz główne rynki eksportowe. Omówione są także czynniki wpływające na konkurencyjność polskiego eksportu, a w szczególności oceniono działalność promocyjną państwa.
EN
The aim of this description is presentation of a Polish position in international trade of pork. It shows chosen factors which decide about having the upper hand of competitors. Particularly, it shows problems related to balance of pork trade, their assortment structure and main trade markets. The paper deals with a matter of factors which have an influence of a competitiveness of polish export.
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.