Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  delignifikacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono różne procesy rozszerzonej delignifikacji w produkcji celulozy typu ECFI TCF. Te wielce pożądane masy celulozowe, wytwarzane całkowicie bez użycia chloru (TCF), można wytwarzać tylko jeśli osiągnie się niskie liczby kappa. Obecnie dostępne opcje to: rozszerzona delignifikacja, bardziej efektywne mycie, delignifikacja tlenem i/lub zastosowanie enzymu i dalej bielenie przy użyciu innych chemikaliów niż chlor. Opisano chronologię dozowania chemikaliów przy rozszerzonej delignifikacji w procesie kraft i przyszłe, możliwe kombinacje. Skupiono się na siarczku sodu (Na2S), aminach alkilowych (R-NH2), wielosiarczkach (Na2Sx+1), związkach powierzchniowo czynnych i antrachinonie (AQ).
EN
A bries presentation on the different enhanced delignification processes for ECF/TCF pulp production will be given. These greatly desired totally chlorine-free (TCF) pulps are obtained only if very low kappa numbers are achieved in kraft pulping. At present, available options are: extended delignification, more effective pulp washing, oxygen delignification and/or enzymatic treatments followed by final bleaching using other Chemicals than chlorine. A chronological order of the current additives used for extended delignification in the kraft process and examination of future alter-natives is presented. Special attention is given to sodium sulfide (Na2S), alkylamines (R-NHJ, polysulfides (Na2Sx+1), surfactants and anthraguinone (AQ).
PL
W doświadczeniach laboratoryjnych dokonano optymalizacji procesu bielenia głęboko zdelignifikowanych siarczanowych mas celulozowych w technologii bez udziału chloru elementarnego (ECF), a także bez użycia jakichkolwiek środków chlorowych (TCF). Wykazano, że masy celulozowe otrzymane w odpowiednich warunkach procesu siarczanowego roztwarzania drewna, ze wstępną impregnacją rozcieńczonym ługiem zielonym z udziałem antrachinonu, charakteryzujące się liczbą kappa 12-15, dają się wybielić bez udziału chloru elementarnego z korzystnymi wskaźnikami procesu. Bielenie mas celulozowych w odpowiednich warunkach technologii ECF z użyciem 1,5-3,6% dwutlenku chloru oraz 2-0,8% nadtlenku wodoru, pozwala na otrzymanie półproduktu z wydajnością 94-96%, o białości 89-93% i wysokich wskaźnikach wytrzymałościowych. Przy wyższej o 1-2% wydajności mas celulozowych, w porównaniu z tym wskaźnikiem bielenia mas o tradycyjnym poziomie delignifikacji (liczba kappa mas brzozowych ok. 20, sosnowych - ok. 30), w zoptymalizowanych warunkach procesu bielenia mas głęboko zdelignifikowanych, uzyskuje się ponad dwukrotne obniżenie emisji zanieczyszczeń ściekowych: ChZT i barwy. Zmodyfikowane warunki procesu bielenia, obejmujące m.in. stężenie włókna 20% w bieleniu dwutlenkiem chloru oraz nadtlenkiem wodom, pozwalają na skrócenie czasu wielostopniowego procesu z 320-480 min do 120-240 min. Technologia bielenia TCF z zastosowaniem ozonu oraz nadtlenku wodoru w zakresie wytrzymałości mas celulozowych przynosi gorsze rezultaty niż ECF.
EN
In the performed laboratory experiments an optimization of a bleaching process of the highly delignified kraft pulps without using the elemental chlorine (ECF) as well as any other chlorine agents (TCF) have been carried out. It was shown that the chemical pulps obtained under suitable conditions of kraft pulping of wood using the preimpregnation with diluted green liquor and an addition of anthraquinone are characterized with a kappa number of 12-15 could be bleached without use of elemental chlorine and achieved the advantageous Indices of the process. Bleaching of the chemical pulp under suitable conditions of ECF technology and use of 1,5-3,6% chlorine dioxide as well as 2-0,8% of hydrogen peroxide permits to obtain an Intermediate product with yield of 94-96%, brightness of 89-93% that shows high strength properties. At a higher yield by 1-2% of the chemical pulp in comparison with this index for bleaching the pulps of conventional level of delignification (kappa number of birch pulps of about 20, pine pulps of ab. 30) under the optimal conditions of the bleaching process of highly delignified pulps one obtains over twice lower emissions of the effluent pollutants: BOD and color. The modified bleaching process conditions Including among other a concentration of fibres 20% during bleaching with use of chlorine dioxide and hydrogen peroxide permitted to cut down the time of a multistage process from 320-480 min to 120-240 min. The technology of TCF bleaching with use of ozone and hydrogen peroxide in respect of strength properties of the chemical pulps gives worse results than ECF process.
EN
This paper presents the results of cellulose fibre extraction from plant biomass including: rape, hemp and flax straws. The selected materials were treated by thermal/mechanical/chemical method in order to remove non-cellulosic components such as lignin, hemicellulose, and pectin as well as to obtain cellulosic material with suitable structure and properties necessary for the manufacture of nanofibres. It has been shown that the use of multistage chemical treatment using oxygen and peroxide compounds as delignifing agents for hemp and flax straws, allowed the safe removal of lignin and other non-cellulosic components without degradation of the cellulose fibres obtained, while maintaining a polymerization degree above 1000 units. It was found out that it is possible to obtain cellulose fibres from hemp and flax straws (type retted flax straw-fibre variety, flax straw-oil variety), which can be processed into cellulose micro-and nanofibres.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu wyodrębniania celulozowych składników włóknistych z różnych biomasowych surowców roślinnych między innymi: słomy rzepaku, słomy konopnej, a także słom lnianych. Badane surowce roślinne charakteryzowały się zróżnicowanym składem chemicznym pod względem zawartości celulozy, ligniny czy substancji nieorganicznych, co jest istotnym elementem wpływającym na możliwość wyodrębnienia z nich włókien celulozowych. Wybrane surowce roślinne poddano obróbce termiczno-mechaniczno-chemicznej, w wyniku której w różnym stopniu następowało oczyszczenie biomasy od z niecelulozowych składników (ligniny, hemicelulozy i pektyn) oraz przygotowanie surowca celulozowego o założonej strukturze i właściwościach niezbędnych do ich przerobu na formy nanowłókniste.
PL
W laboratoryjnych doświadczeniach zbadano wpływ podstawowych parametrów siarczanowego roztwarzania systemem okresowym drewna brzozowego i sosnowego na wskaźniki procesu, Wykazano, że znaczne efekty technologiczne roztwarzania surowca drzewnego na masy celulozowe o pogłębionej delignifikacji bez stosowania przeciwprądu, uzyskuje się zmieniając odpowiednio warunki procesu. Modyfikacja procesu warzenia polegająca na obniżeniu modułu cieczy z 4,5 do 3,0 oraz temperatury maksymalnej ze 170°C do 145°C w przypadku drewna brzozy oraz do 155°C w przypadku drewna sosny, ze zwiększeniem ilości alkaliów czynnych (NaOH+Na2S) jako NaOH z 20% do 23% w przypadku drewna brzozy oraz 24% w przypadku drewna sosny z podniesieniem siarczkowości ługu warzelnego z 25% do 35%, przy otrzymywaniu masy celulozowej brzozowej o liczbie kappa niższej od 15 oraz sosnowej o liczbie kappa niższej od 18, zapewnia wzrost wydajności z drewna masy przesortowanej z obu surowców o 2,5 do ponad 5%, poprawę białości półproduktu włóknistego o 3 do 10 jednostek procentowych ISO, a także zwiększenie produkcyjnego potencjału warzelni przerabiającej oba surowce o 17-20% oraz oszczędności energii cieplnej 25-30%. Zmiana technologii warzenia nie pociąga za sobą żadnego dodatkowego, bądź też tylko nieznaczne dodatkowe obciążenie oddziału kaustyzacji, a źródłem dodatkowych alkaliów staje się siarczan sodowy którego ilość wprowadzaną do kotła sodowego można oszacować na około 110 kg/Mg masy celulozowej w porównaniu z około 70 kg/Mg masy celulozowej w konwencjonalnych rozwiązaniach technologicznych.
EN
In the laboratory experiments the effects of the basic parameters in a batch kraft pulping of pine and birch wood on the process indices have been studied. It was found that considerable technological effects of kraft pulping of wood for chemical pulps with extended delignification without using the countercurrent method could be obtained by a suitable changing the process conditions. Modification of the cooking process consisting in decreasing the liquor-to-wood ratio from 4.5 to 3.0 as well as the maximum temperature from 170°C to 145°C in the case of birch wood and to 155°C in the case of pine wood at an increase in the amount od active alkali (NaOH + Na2S) as NaOH from 20% up to 23% in case of birch wood and to 24% for pine wood with an increase in the cooking liquor sulfidity from 25 to 35% at obtaining of birch pulp with kappa number lower than 15 and pine pulp with kappa number lower than 1,8 provides an increase in yield on wood of the screened pulp from both raw materials by 2.5 to over 5%, an improvement of brightness of the fibrous intermediate product by 3 up to 10% ISO as well as an increase in a production potential of a digester house converting the both raw materials by 17 - 20% and a saving of heat energy by 25 – 30%. The change in the cooking technology does not cause any additional, may be only an insignificant additional load for a causticizing plant, and a source of additional alkali becomes the sodium sulfate an amount of which being fed to the recovery boiler could be estimated for about 110 kg/Mg of chemical pulp in comparison with about 70 kg/Mg of chemical pulp in conventional technological solutions.
EN
Testing of new solvent systems is the great challenge in the field of green chemistry. Deep eutectic solvents (DESs) represent the principles of green chemistry and are relatively new topic in science. This article describes various deep eutectic solvents, which were used for pretreatment of biomass. Wheat straw was treated with five different DES systems based on choline chloride with lactic acid (1:9, 1:10), malonic acid (1:1), oxalic acid (1:1), malic acid (1:1) and urea (1:2). We have been dealing with finding the efficient solvent for lignin isolation from wheat straw. The application of ultrasound to fibers proved to be a method suitable to break the fibers and to improve their accessibility to DES. The application of ultrasound pretreatment significantly helped to obtain more lignin from wheat straw fibers. The use of larger fibers has a great importance in the preparation of commercial technology.
PL
Badanie właściwości nowych układów rozpuszczalnikowych stanowi duże wyzwanie w obrębie chemii ekologicznej. Wieloskładnikowe rozpuszczalniki o właściwościach eutektycznych (DES) wpisują się w zasady chemii przyjaznej środowisku („zielonej”) i stanowią względnie nowy temat badawczy. W artykule opisano różne rozpuszczalniki eutektyczne, których używano do wstępnej obróbki biomasy. Słoma pszeniczna była poddawana działaniu pięciu różnych mieszanin eutektycznych na bazie chlorku choliny z kwasem mlekowym (1:9, 1:10), kwasem malonowym (1:1), kwasem szczawiowym (1:1), kwasem jabłkowym (1:1) oraz mocznikiem (1:2). Celem badań było znalezienie rozpuszczalnika, który usuwałby ligninę z włókien słomy w sposób najbardziej efektywny. Działanie ultradźwiękami na włókna okazało się dobrą metodą osłabiania struktury włókien i zwiększenia ich podatności na działanie rozpuszczalników. Przyczyniło się do znacznego zwiększenia ilości ligniny usuwanej z włókien słomy pszenicznej.
PL
Dokonano przeglądu współczesnych metod pogłębionej delignifikacji w roztwarzaniu drewna na masy celulozowe przeznaczone do bielenia bezchlorowymi metodami ECF i TCF. Na wstępie podano teoretyczne podstawy bezpiecznego gotowania siarczanowego, a następnie pokazano sposób ich zastosowania w poszczególnych technologiach warzenia w warnikach ciągłego (MCC, EMCC, ITC, Lo-Solids, EAPC) i okresowego działania (RDH, SuperBatch, EnerBatch). Podano również możliwości poprawy selektywności i pogłębienia delignifikacji przez dodatek chemicznych stabilizatorów polisacharydów (wielosiarczki, antrachinon). Przedstawiono także aktualne tendencje zmian poziomu liczby kappa mas łatwobielnych.
EN
A review is given of the contemporary methods of extended delignification in wood pulping for pulps to be bleached by ECF and TCF methods. In the introduction the theoretical principles of a safe kraft cooking are described and then the way of their application in the individual cooking technologies in continuous digesters (MCC, EMCC, ITC, Lo-Solids, EAPC), and batch ones (RDH, SuperBatch, EnerBatch) are described. The possibilities are also given for improvement in selectivity and for extension of delignification by adding the chemical agents stabilizing the polysaccharides (polysulfides, anthraquinone). The present trends in changing the kappa number level of bleachable grade pulps are also presented.
PL
Dokonano kompleksowej oceny przydatności zużytej tektury falistej oraz konopi przemysłowych jako alternatywnych surowców włóknistych do wyrobu bielonych mas celulozowych papierniczych. Półprodukt ten stosuje się do wytwarzania głównych sortymentów papierniczych, takich jak: wysokogatunkowe papiery do druku (niepowlekane i powlekane), bibułki higieniczne oraz białe papiery na pokrycia tektur. Przedmiotem pierwszej części badań była zużyta tektura falista. Badaniami objęto pięć rodzajów tektur, a mianowicie: niezadrukowaną, zadrukowaną farbami fleksograficznymi, zadrukowaną i polakierowaną lub pokrytą warstwą hydro-fobizującą, a także tekturę pokrytą folią. Określono efekty delignifikacji tych tektur metodami siarczanową oraz delignifikacji tlenowej, efekty bielenia uzyskanych mas włóknistych oraz ich oczyszczania z cząstek farb drukarskich i cętek (procesy intensywnego mycia, flotacji i sortowania). Dokonano również porównawczej oceny końcowej wydajności bielonych mas celulozowych z tych tektur, a także ich właściwości wytrzymałościowych, strukturalnych, optycznych, chłonnych oraz morfologicznych z właściwościami bielonych mas celulozowych z drewna brzozowego i sosnowego. Stwierdzono, że wytworzenie bielonych mas celulozowych o właściwościach zbliżonych do właściwości bielonych mas celulozowych z drewna jest możliwe w przypadku przerobu zużytej tektury falistej niezadrukowanej i zadrukowanej nieuszlachetnianej powierzchniowo. W wytwarzaniu bielonych mas celulozowych z tektur falistych głównym czynnikiem obniżającym ich białość, czystość oraz wydajność z jednostki wagowej surowca jest obecność w nich farby drukarskiej oraz znacznej ilości frakcji drobnej. W drugiej części pracy zbadano przebieg delignifikacji surowców konopnych – łodyg, a także ich części anatomicznych, tj. tzw. drewnika konopnego oraz włókien łykowych w procesie roztwarzania metodą siarczanową. Wykonane badania obejmowały również dalszy przerób niebielonych mas celulozowych, tj. delignifikację tlenową i proces bielenia. Dokonano również oceny właściwości papierotwórczych mas celulozowych wy-tworzonych z surowców konopnych wraz z charakterystyką ich składu frakcyjnego i właściwościami włókien na tle konwencjonalnych mas celulozowych z drewna. Stwierdzono, że najbardziej przydatne do wyrobu bielonej masy celulozowej są odpowiednio rozdrobnione łodygi konopne. Z surowca tego można bowiem uzyskać masę celulozową z wyższą wydajnością niż z drewna brzozowego i sosnowego, która ponadto charakteryzuje się dobrą podatnością na bielenie (w tym także metodą TCF – Total Chlorine Free) oraz dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi, strukturalnymi i optycznymi. Mniej przydatne do wytwarzania papierów białych okazały się części anatomiczne łodyg konopnych, tj. drewnik konopny i konopne włókna łykowe. Ten pierwszy, m.in. ze względu na niski opór przedarcia wytworzonej z niego bielonej masy celulozowej, natomiast włókna łykowe z powodu niskiej wytrzymałości na zerwanie uzyskanej z nich masy. W ocenie surowców konopnych należy również uwzględnić ich wyższą cenę w porównaniu z ceną drewna. Surowce te mogłyby być zatem użyte w papiernictwie przede wszystkim jako jeden z komponentów mas włóknistych o mniejszym udziale włókien drewna.
EN
The publication presents a comprehensive assessment of the suitability of old corrugated containers (OCC) and industrial hemp for the manufacture of bleached pulp - the most important intermediate product for the production of such major paper grades as high-quality printing papers (uncoated and coated), hygienic tissue papers and white papers in manufacture of corrugated cardboard and cartons. The first part of the study was devoted to the determination of effects that can be obtained when using different kinds of OCC for making bleached pulps The study involved five types of OCC, namely: imprinted, printed. printed and lacquered or coated with a hydrophobic layer, as well as corrugated board covered with foil. The effects of delignification in the kraft pulping and oxygen delignification processes of these OCC, the bleaching effects of the obtained pulps and the effects of cleaning them of ink particles and specks (hyper washing, flotation and sorting processes) were determined. Additionally, the final yield of bleached OCC pulps, as well as their strength and structural, optical, absorbent and morphological properties were compared with the properties of bleached birch and pine pulps. It was determined that in laboratory conditions bleached pulps having properties similar to the properties of bleached wood pulps can be obtained only from unprinted and printed, but non-surface treated OCC. A major problem in the production of bleached pulps from OCC was the presence of ink particles and a high amount of fines influencing the brightness, purity and yield of the resultant bleached pulps. In the second part of the work, the course of delignification of hemp stalks, hemp wood and bast fibres in the kraft pulping process was studied. The research conducted also involved further processing of the resultant unbleached hemp pulps in the processes of oxygen delignification and bleaching. Moreover, the papermaking properties of hemp pulps, their fractional composition and the morphological characteristics of their fibres were also determined using a modern method of image analysis. The obtained results were compared with the properties of conventional wood pulps. It was found that hemp stalks are most suitable for the manufacture of bleached pulps. Using this raw material, one can obtain a bleached pulp with a significantly higher yield than in the case of pulps from wood, which is also characterized by good bleachability (also using the TCP method), high strength, as well as good structural and optical properties. Hemp wood and hemp bast fibres appeared to be less useful for the production of white paper, due to, respectively, the low tear resistance and low tensile strength of the resultant bleached pulps. Another disadvantage of hemp raw materials is their higher price in comparison with wood, which makes hemp bleached pulps suitable to be used in papermaking in blends with pulps from wood.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.